Quyết định 2251/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
------------------------
Số: 2251/QĐ-BTP  
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2012 

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của
Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Luật Tố tụng hành chính ngày 24 tháng 11 năm 2010 và Nghị quyết số 56/2010/QH12 về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính;
Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại tp Hồ Chí Minh;
- Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan (để p/h);
- Lưu: VT, Tổng cục THADS.
 
          BỘ TRƯỞNG
 
         (Đã ký)
 
             Hà Hùng CườngBỘ TƯ PHÁP
------------------------
 
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------    

                                              
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
về việc triển khai công tác thi hành án hành chính
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2251/QĐ-BTP ngày 01/8/2012
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-------------------------
 
Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010. Luật quy định cụ thể trình tự, thủ tục, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành án hành chính. Thực tiễn thi hành Luật thời gian qua cho thấy, công tác thi hành án hành chính chưa được triển khai đầy đủ, vẫn còn tình trạng nhiều bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính chưa được thi hành nghiêm túc. Khắc phục tình trạng này, ngày 25/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc triển khai công tác thi hành án hành chính.
Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc triển khai công tác thi hành án hành chính như sau:   
I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU  
1. Mục đích
Thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính, góp phần đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm túc; bảo đảm quyền và lợi ích của người được thi hành án, người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Yêu cầu
- Xác định đầy đủ các nhiệm vụ cần phải triển khai để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phân công trách nhiệm cụ thể, xác định thời gian hoàn thành của từng đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch, tạo sự chuyển biến trong công tác thi hành án hành chính.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tố tụng hành chính về công tác thi hành án hành chính và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
1.1. Tổ chức quán triệt các quy định của Luật Tố tụng hành chính về công tác thi hành án hành chính và Chỉ thị số 17/CT-TTg
- Quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của LuậtTố tụng hành chính, Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan;
- Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thi hành kịp thời, nghiêm túc bản án, quyết định của Toà án về vụ án hành chính có hiệu lực pháp luật.
- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian thực hiện:Từ quý III năm 2012.
1.2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tố tụng hành chính về công tác thi hành án hành chính và Chỉ thị số 17/CT-TTg  
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Tố tụng hành chính về thi hành án hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức phù hợp.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ pháp luật, Cục Công nghệ thông tin.
- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2012.
b) Đăng tải văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có liên quan và giải đáp những vướng mắc pháp luật về công tác thi hành án hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp:các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2012.
c) Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu, trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Tố tụng hành chính, Chỉ thị số 17/CT-TTg và các văn bản có liên quan về thi hành án hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.
- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2012.
2. Ban hành văn bản triển khai và hướng dẫn công tác thi hành án hành chính
2.1.Ban hành văn bản của Bộ Tư pháp để chỉ đạo triển khai công tác thi hành án hànhchính theo Luật tố tụng hành chính, Chỉ thị số 17/CT-TTg
- Chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp; Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính,Chỉ thị số 17/CT-TTg và các văn bản có liên quan về công tác thi hành án hành chính.
- Đơn vị chủ trì tham mưu: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Văn phòng Bộ.
- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2012.
2.2. Ban hành Công văn của Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn một số vấn đề về thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính
- Hướng dẫn trình tự, thủ tục đôn đốc thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính cho cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Nghiệp vụ 2).
- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2012.
2.3. Tổng hợp thực tiễn công tác thi hành án hành chính, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn vướng mắc
- Trên cơ sở thực tiễn việc thi hành án hành chính cũng như việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thi hành án dân sự và những vấn đề đặt ra trong quá trình quản lý, Bộ Tư pháp sẽ đề nghị đưa vào chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ hoặc ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành án hành chính để thực hiện Luật Tố tụng hành chính cho phù hợp với thực tiễn.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ v v…
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2013.
3. Về tổ chức, biên chế và cơ sở vật chất đảm bảo cho việc triển khai công tác thi hành án hành chính
 3.1. Phân bổ kịp thời, bố trí hợp lý biên chế đã được giao năm 2012 theo quyết định của Bộ Nội vụ, đồng thời tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề nghị bổ sung biên chế giai đoạn 2012 - 2015 cho các cơ quan thi hành án dân sự để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và đôn đốc thi hành án hành chính
- Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về công tác tổ chức cán bộ.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.
- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2012.
3.2. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan cân đối ngân sách đảm bảo đủ, kịp thời kinh phí hoạt động, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự
- Bổ sung kịp thời kinh phí hoạt động, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự trên cơ sở Quyết định số 1984/QĐ-TTg phê duyệt Đề án“Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2015” và Quyết định số 440/QĐ-TTg phê duyệt Đề án“Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW giai đoạn 2011-2015” của Thủ tướng Chính phủ.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch tài chính.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Thời gian thực hiện: Từ quý II năm 2012.
4. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thi hành án hành chính
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi hành án hành chính.
- Đối tượng bồi dưỡng:01 Lãnh đạo và Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị chủ trìTổng cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch – Tài chính.
- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2012.
5. Tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính
- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án hành chính.
Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thống kê, theo dõi, tổng kết công tác thi hành án hành chính để báo cáo Chính phủ.
Định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp, đánh giá kết quả; sơ, tổng kết công tác thi hành hành án hành chính (gắn với sơ, tổng kết công tác thi hành án dân sự), báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.
- Đối tượng: Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các cơ quan có liên quan.
- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự).
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2012.
6. Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động và phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Luật Tố tụng hành chính, Chỉ thị số 17/CT-TTg và các văn bản có liên quan
- Tổng cục Thi hành án dân sự chủ động tham mưu giúp Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động và phối hợp với Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính, Chỉ thị số 17/CT-TTg và các văn bản có liên quan.
- Đơn vị thực hiện: Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự).
- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2012.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện
Thủtrưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng và một năm báo cáo kết quả thực hiện và tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg vào năm 2015.
2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí được thực hiện theo quy định hiện hành, từ nguồn kinh phí triển khai công tác thi hành án hành chính đã được cấp năm 2012.
3. Trách nhiệm thực hiện và theo dõi, đôn đốc
Trên cơ sở Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.

 
 
 
BỘ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Hà Hùng Cường

                                                                                  
 
 
 
 
 

thuộc tính Quyết định 2251/QĐ-BTP

Quyết định 2251/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2251/QĐ-BTP Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:01/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 2251/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi