Quyết định 222/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 222/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN MỞ RỘNG (ĐÔ THỊ ĐIỆN BÀN),
TỈNH QUẢNG NAM ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV
--------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Căn cứ công văn số 1363/VPCP-KTN ngày 03/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (Đô thị Điện Bàn) vào danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2015;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 4980/TTr-UBND ngày 16/12/2013 về việc đề nghị thẩm định, quyết định công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, TC, CT, QP, GTVT, VH-TT&DL, NN&PTNT;
- Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Quảng Nam;
- Hiệp hội các ĐT Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục PTĐT (Đức 18b).
BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

  

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực