Quyết định 2202/QĐ-BNN-VP 2023 TTHC giữa các đơn vị thuộc BNNPTNT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Số: 2202/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 4075/QĐ-BNN-VP ngày 26/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v ề việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ;
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2202/QĐ-BNN-VP ngày 06 tháng 06 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Căn cứ pháp lý

Trang

I.

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

 

1

Phê duyệt chương trình công tác năm của Bộ

Hành chính

Bộ trưởng

Điều 12 Chương IV Quy chế làm việc ban hành tại Quyết định số 308/QĐ-BNN-VP ngày 17/01/2023

 

2

Lập lịch công tác tuần của Bộ trưởng, Thứ trưởng

Hành chính

Lãnh đạo Bộ

Điều 13 Chương IV Quy chế làm việc ban hành tại Quyết định số 308/QĐ-BNN-VP ngày 17/01/2023

 

3

Xây dựng, điều chỉnh chương trình công tác

Hành chính

Lãnh đạo Bộ

Điều 14 Chương IV Quy chế làm việc ban hành tại Quyết định số 308/QĐ-BNN-VP ngày 17/1/2023

 

4

Xây dựng đề án

Hành chính

Lãnh đạo Bộ

Điều 17, 18 Chương V Quy chế làm việc ban hành tại Quyết định số 308/QĐ-BNN-VP ngày 17/01/2023

 

5

Đi công tác trong nước

Hành chính

Thủ trưởng đơn vị/Bộ trưởng/Lãnh đạo Bộ

Điều 26 Chương VIII Quy chế làm việc ban hành tại Quyết định số 308/QĐ-BNN-VP ngày 17/1/2023

 

6

Tiếp khách trong nước

Hành chính

Lãnh đạo Bộ/Thủ trưởng đơn vị

Điều 27 Chương VIII Quy chế làm việc ban hành tại Quyết định số 308/QĐ-BNN-VP ngày 17/01/2023

 

7

Tổ chức tang lễ

Hành chính

Lãnh đạo Bộ/Thủ trưởng đơn vị

Chương II, chương III, chương IV Quy chế Tổ chức tang lễ ban hành kèm theo Quyết định số 484/QĐ-BNN-VP ngày 12/3/2012

 

8

Đăng ký, sử dụng phòng họp do Văn phòng Bộ quản lý

Hành chính

Văn phòng Bộ

Điều 10 Quy chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kèm theo Quyết định số 5480/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2020

 

9

Quy trình tổ chức họp

Hành chính

Bộ trưởng/Thứ trưởng/Thủ trưởng đơn vị

Chương III Quy chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kèm theo Quyết định số 5480/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2020

 

10

Thay đổi, hoãn, huỷ bỏ cuộc họp

Hành chính

Bộ trưởng/Thứ trưởng/Thủ trưởng đơn vị

Điều 21 Quy chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kèm theo Quyết định số 5480/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2020

 

II.

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

 

1

Đặt vé máy bay

Tài chính, kế toán

Văn phòng Bộ

Phụ lục II Quyết định số 5186/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2019

 

2

Tạm ứng, thanh toán công tác phí

Tài chính, kế toán

Văn phòng Bộ

Điều 7, Phụ lục III Quyết định số 5186/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2019

 

3

Trình tự thực hiện đoàn ra

Tài chính, kế toán

Văn phòng Bộ

Điều 9, Phụ lục IV Quyết định số 5186/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2019

 

4

Trình tự thực hiện đoàn vào

Tài chính, kế toán

Văn phòng Bộ

Điều 10, Phụ lục V Quyết định số 5186/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2019

 

5

Trình tự thực hiện hội nghị, hội thảo

Tài chính, kế toán

Văn phòng Bộ

Điều 11, Phụ lục VI Quyết định số 5186/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2019

 

6

Làm thêm giờ

Tài chính, kế toán

Văn phòng Bộ

Phụ lục VII Quyết định số 5186/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2019

 

7

Mua sắm và sửa chữa tài sản

Tài chính, kế toán

Văn phòng Bộ

Phụ lục VIII Quyết định số 5186/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2019

 

III.

LĨNH VỰC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG

 

1

Quy trình xử lý thông tin trước khi phát ngôn và cung cấp cho báo chí

Thông tin, truyền thông

Chánh Văn phòng/Thủ trưởng đơn vị

Điều 5, 9, 10 Quyết định số 2716/QĐ-BNN-VP ngày 17/7/2020

 

IV.

LĨNH VỰC VĂN THƯ – LƯU TRỮ

 

1

Quy trình xử lý văn bản đến

Văn thư - Lưu trữ

Văn phòng Bộ

Điều 28 đến Điều 34 Quyết định số 4 832/QĐ-BNN-VP ngày 09/12/2021

 

2

Quy trình xử lý văn bản đi

Văn thư - Lưu trữ

Văn phòng Bộ

Điều 14, 15, 16 Quyết định số 4832/QĐ-BNN-VP ngày 09/12/2021

 

3

Quy trình lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Văn thư - Lưu trữ

Văn phòng Bộ

Quyết định số 484/QĐ-BNN-VP ngày 12/3/2012

 

V.

LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1

Công bố thủ tục hành chính

Kiểm soát TTHC

Văn phòng Bộ

Điều 7 Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

VI.

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

1

Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng/Thủ trưởng đơn vị

Điều 6, 7, 8 QĐ 1886/QĐ-BNN-TCCB

 

2

Bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng/Thủ trưởng đơn vị

Điều 13, 14, 15 QĐ 1886/QĐ-BNN-TCCB

 

3

Cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng/Thủ trưởng đơn vị

Điều 16, 17 QĐ 1886/QĐ-BNN-TCCB

 

4

Cho cán bộ lãnh đạo từ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng/Thủ trưởng đơn vị

Điều 18, 19 QĐ 1886/QĐ-BNN-TCCB

 

5

Miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Ban cán sự Đảng bộ/Thủ trưởng đơn vị

Điều 20, 21 QĐ 1886/QĐ-BNN-TCCB

 

6

Cử công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Mục 2 Chương 3; Điều 36 Quyết định số 2340/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

 

7

Cử công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi đào tạo sau đại học trong nước và nước ngoài

Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Chương 4; Điều 36 Quyết định số 2340/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

 

8

Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với công chức, viên chức trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng

Điểm a khoản 1 Điều 36 Quyết định số 2340/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

 

9

Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm, giai đoạn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng

Điểm b khoản 1 Điều 36 Quyết định số 2340/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

 

10

Quyết định chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức học tập, đào tạo bồi dưỡng

Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng

Điểm c khoản 1 Điều 36 Quyết định số 2340/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

 

11

Phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của các đơn vị được phân bổ kinh phí từ nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 2 Điều 36 Quyết định số 2340/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/10/2013

 

12

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức cán bộ

Người có thẩm quyền

Điều 5, Điều 14 Thông tư số 34/2016/TT- BNNPTNT

 

VII.

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

1

Phê duyệt chủ trương đầu tư, đề cương và dự toán kinh phí thực hiện điều tra, đánh giá rừng theo chu kỳ trên phạm vi cả nước

Lâm nghiệp

Bộ trưởng

Điều 23 Thông tư 33/2018/TT- BNNPTNT

 

2

Phê duyệt kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

Lâm nghiệp

Bộ trưởng

Điểm c khoản 1 Điều 68 Nghị định số 156/2018/NĐ- CP

 

VIII.

LĨNH VỰC XÂY DỰNG VĂN BẢN

 

1

Quy trình lập đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (dự án)

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 1 Điều 11; Mục 1 Phụ lục I, Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

2

Quy trình lập đề nghị xây dựng nghị định theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 2 Điều 11; Mục 2 Phụ lục I, Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

3

Quy trình đề nghị xây dựng nghị định theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khoản 3 Điều 11; Mục 3 Phụ lục I, Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

4

Quy trình đề xuất, xây dựng, ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng

Xây dựng văn bản

Vụ Pháp chế

Điểm d khoản 2 Điều 12; Mục 4 Phụ lục I, Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

5

Quy trình xây dựng ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị quyết liên tịch

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều 12; Phụ lục II, Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

6

Quy trình xây dựng Nghị định của Chính phủ

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều 12; Phụ lục III, IV, V Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

7

Quy trình xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều 12; Phụ lục VI Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

8

Quy trình xây dựng Thông tư

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều 12; Mục B, Phụ lục VII Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

9

Quy trình xây dựng Thông tư liên tịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều 12; Mục C, Phụ lục VII Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

10

Quy trình xây dựng Thông tư liên tịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp xây dựng

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều 12; Mục C, Phụ lục VII Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

11

Quy trình xây dựng Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điều 12; Phụ lục VIII Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

12

Quy trình xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục I Phụ lục IX Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

13

Quy trình xây dựng Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội theo trình tự, thủ tục rút gọn

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục II Phụ lục IX Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

14

Quy trình xây dựng lệnh, quyết định của Chủ tịch nước theo trình tự, thủ tục rút gọn

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục III Phụ lục IX Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

15

Quy trình xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục IV Phụ lục IX Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

16

Quy trình xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục V Phụ lục IX Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

17

Quy trình xây dựng Thông tư của Bộ trưởng theo trình tự, thủ tục rút gọn

Xây dựng văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục VI Phụ lục IX Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

IX

LĨNH VỰC KIỂM TRA VĂN BẢN

 

1

Quy trình tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Kiểm tra văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục 1 Phụ lục X Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

2

Quy trình kiểm tra văn bản theo thẩm quyền

Kiểm tra văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục 2 Phụ lục X Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

3

Quy trình kiểm tra, xử lý văn bản theo Kết luận kiểm tra của Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác

Kiểm tra văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục 3 Phụ lục X Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022

 

X

LĨNH VỰC RÀ SOÁT, HỢP NHẤT VĂN BẢN

 

1

Quy trình rà soát văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên

Rà soát văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục I Phụ lục XI Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022;

 

2

Quy trình rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn

Rà soát văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục II Phụ lục XI Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022;

 

3

Quy trình tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Rà soát văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục III Phụ lục XI Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022;

 

4

Quy trình hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Hợp nhất văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phụ lục XIII Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022;

 

5

Quy trình rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật định kỳ

Rà soát văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục I Phụ lục XII Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022;

 

6

Quy trình rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật 5 năm

Rà soát văn bản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục II Phụ lục XII Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022;

 

XI

LĨNH VỰC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

 

1

Quy trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Theo dõi thi hành pháp luật

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phụ lục XIV Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC ngày 05/9/2022;

 

XII

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

 

1

Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giám định tư pháp

Vụ Pháp chế

Khoản 1, 2, 3 Điều 7 Thông tư số 20/2022/TT- BNNPTNT

 

2

Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giám định tư pháp

Vụ Pháp chế

- Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 20/2022/TT- BNNPTNT; - Điều 8 Thông tư số 11/2020/TT-BTP

 

3

Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giám định tư pháp

Vụ Pháp chế

Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 8 Thông tư số 20/2022/TT- BNNPTNT

 

4

Công nhận; hủy bỏ công nhận; điều chỉnh danh sách khi có sự thay đổi về thông tin liên quan đến người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giám định tư pháp

Vụ Pháp chế

- Khoản 1, 3, 7, 8 Điều 9 Thông tư số 20/2022/TT- BNNPTNT; - Điều 18, 19 Luật Giám định tư pháp.

 


NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ĐÍNH KÈM VĂN BẢN
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi