Quyết định 203/QĐ-BTTTT 2016 Danh mục văn bản hết hiệu lực của Bộ Thông tin và Truyền thông 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------
Số: 203/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
 HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2015
---------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND, Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp thông tin và truyền thông;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Công báo; Cổng TTĐT Bộ TTTT;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng
 
 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
 THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 02 năm 2016
 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
1.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008
Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
Được thay thế bởi Quyết định 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
15/11/2015
2.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010
Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
22/10/2015
3.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
72/2011/QĐ-TTg ngày 22/12/2011
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
Được thay thế bởi Quyết định 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
15/11/2015
4.
Thông tư liên tịch
03/2004/TTLT-BBCVT-BTC ngày 29/11/2004
Hướng dẫn xử lý thư, bưu phẩm, bưu kiện vô thừa nhận
Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17/07/2015 hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận
15/9/2015
5.
Thông tư liên tịch
34/2011/TTLT-BTTTT-BNG ngày 24/11/2011
Hướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 quy định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
22/10/2015
6.
Thông tư
61/2006/TT-BVHTT ngày 15/6/2006
Hướng dẫn in các thông tin trên lịch
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT- BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
15/02/2015
7.
Thông tư
04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2015/TT- BTTTT ngày 06/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định hoạt động in
01/5/2015
8.
Thông tư
09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008
Hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Được thay thế bởi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
10/10/2015
9.
Thông tư
10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008
Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”
Được thay thế bởi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
10/10/2015
10.
Thông tư
41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009
Ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
Được thay thế bởi Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
20/01/2015
11.
Thông tư
02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010
Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
15/02/2015
12.
Thông tư
22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010
Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định hoạt động in
01/5/2015
13.
Thông tư
24/2010/TT-BTTTT ngày 28/10/2010
Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
Được thay thế bởi Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
08/5/2015
14.
Thông tư
29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010
Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
15/02/2015
15.
Thông tư
12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011
Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
15/02/2015
16.
Thông tư
13/2011/TT-BTTTT ngày 06/6/2011
Quy định về Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
15/02/2015
17.
Thông tư
11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012
Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Được thay thế bởi Thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
15/12/2015
18.
Thông tư
05/2013/TT-BTTTT ngày 05/3/2013
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
Được thay thế bởi Thông tư 13/2015/TT-BTTTT ngày 08/6/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông
25/7/2015
19.
Thông tư
19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014
Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Được thay thế bởi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
10/10/2015
20.
Quyết định
547/1998/QĐ-TCBĐ ngày 03/9/1998
Ban hành quy định tạm thời việc kết nối các mạng viễn thông công cộng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông
Được thay thế bởi Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 quy định về kết nối viễn thông
10/5/2015
21.
Quyết định
172/2003/QĐ-BBCVT ngày 30/12/2003
Quy định về việc thừa nhận các phòng thử nghiệm đã được các bên tham gia thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông với Việt Nam chỉ định
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
16/02/2015
22.
Quyết định
12/2006/QĐ-BBCVT ngày 26/4/2006
Ban hành Quy định về thực hiện kết nối giữa các mạng viễn thông công cộng
Được thay thế bởi Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 quy định về kết nối viễn thông
10/5/2015
23.
Quyết định
50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006
Quy định về việc chỉ định phòng đo kiểm phục vụ quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT ngày 13/02/2015 quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
01/4/2015
24.
Quyết định
52/2006/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006
Ban hành Quy hoạch đánh số điện thoại quốc gia
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 ban hành Quy hoạch kho số viễn thông
01/03/2015
25.
Quyết định
53/2006/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006
Phân bổ và sử dụng các loại mã, số viễn thông
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 ban hành Quy hoạch kho số viễn thông
01/03/2015
26.
Quyết định
102/2006/QĐ-BVHTT ngày 29/12/2006
Ban hành Quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
15/02/2015
27.
Quyết định
38/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2008
Ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
15/02/2015
28.
Quyết định
45/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2008
Ban hành giá cước bản tin nhắn và tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2015/TT-BTTTT ngày 24/4/2015 quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400)
15/6/2015
29.
Quyết định
58/2008/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2008
Ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
Được thay thế bởi Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
10/01/2015
B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT
Tên loại văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
1.
Thông tư
48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của
Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Được thay thế các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm bởi Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
15/8/2015
2.
Thông tư
18/2009/TT-BTTTT ngày 28/5/2009
Quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ
Được thay thế Điều 3 về “Yêu cầu kỹ thuật” bởi Thông tư số 08/2015/TT-BTTTT ngày 25/3/2015 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”
01/10/2015
3.
Thông tư
18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
Được thay thế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”, ký hiệu QCVN 18:2010/BTTTT bởi Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT ngày 16/12/2014 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”
01/01/2015
4.
Thông tư
22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010
Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bị bãi bỏ Điều 11 bởi Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
15/02/2015
5.
Thông tư
09/2011/TT-BTTTT ngày 08/4/2011
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 30/12/2008
Bị bãi bỏ Điều 1 bởi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
10/10/2015
6.
Thông tư
11/2011/TT-BTTTT ngày 26/5/2011
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
Được thay thế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet ADSL”, ký hiệu QCVN 34:2011/BTTTT bởi Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02/10/2014 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất”
01/4/2015
7.
Thông tư
14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Được thay thế các Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Chương I; Khoản 1, 3 và Khoản 4 Điều 3 Chương I; Khoản 2 Điều 4 Chương I; Mục 2 Chương II; Phụ lục II; Mẫu 04, 05 và Mẫu 06 Phụ lục III bởi Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện
16/01/2015
8.
Thông tư
14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Bị bãi bỏ các quy định về nhập khẩu tem bưu chính bởi Thông tư số 26/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với việc nhập khẩu tem bưu chính
16/02/2015
9.
Thông tư
26/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
Được thay thế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện” ký hiệu QCVN 47:2011/BTTTT bởi Thông tư số 12/2015/TT-BTTTT ngày 29/5/2015 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện”
01/12/2015
10.
Quyết định
59/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2008
Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Toàn bộ nội dung bị thay thế bởi Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trừ quy định về “Hàm băm bảo mật” tại mục 2.3 của Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số ban hành kèm theo Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2016
15/9/2015
 
 

thuộc tính Quyết định 203/QĐ-BTTTT

Quyết định 203/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:203/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành:05/02/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi