Quyết định 2/QĐ-BNV Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính 2021 của Bộ Nội vụ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NỘI VỤ
_______

Số: 2/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Trung tâm thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (VTLT&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

 

 

 

 

BỘ NỘI VỤ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ

(Kèm theo Quyết định số 2/QĐ-BNV ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

___________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai và thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận và thực hiện.

- Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Rà soát để xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, lập danh sách những quy định, thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ kiến nghị cấp trên xem xét điều chỉnh theo đúng quy định.

- Huy động sự tham gia của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về thủ tục hành chính, tăng cường sự giám sát đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Công tác KSTTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện các hoạt động KSTTHC. Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định TTHC; kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC.

- Đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho công dân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, phát huy tính sáng tạo của cán bộ, công chức và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua, khen thưởng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

I.

Công tác chỉ đạo, điều hành

1.

Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021

Tháng 1/2021

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

II.

Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

2.

Đánh giá tác động quy định về TTHC

Theo Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2021

Cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL

Văn phòng Bộ

III.

Công bố, công khai thủ tục hành chính

3.

Xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

4.

Công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và đăng tải trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC

Sau khi Quyết định công bố được ban hành

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

IV.

Rà soát, đơn giản hóa TTHC

5.

Xây dựng Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2021

Tháng 2/2021

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

6.

Triển khai rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC của Bộ Nội vụ

Tháng 4-6/2021

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

7.

Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả rà soát

Tháng 7-9/2021

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

8.

Xây dựng dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa và trình Lãnh đạo Bộ

Tháng 8-10/2021

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

9.

Nhập vào CSDLQG về TTHC các TTHC được đơn giản hóa năm 2020 và đề nghị Văn phòng Chính phủ công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Tháng 8- 10/2021

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

V.

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC

10.

Tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

11.

Tăng cưng trách nhiệm phối hợp gia các cơ quan có thm quyền trong gii quyết TTHC; thực hiện phương thức phối hợp tiếp nhn, tr kết qu gii quyết TTHC qua đường bưu chính

Thường xuyên

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

VI.

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC

12.

Xây dựng Kế hoạch; tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Tháng 7- 10/2021

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

VII.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC

13.

Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Thường xuyên

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

14.

Xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC theo quy định

Thường xuyên

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

15.

Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC khi cần thiết

Thường xuyên

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

16.

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

VIII.

Tổ chức tập huấn, hội thảo

17.

Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Tháng 4/2021

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

IX.

Thực hiện công tác truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC

18.

Tuyên truyền, nâng cao ý thức của đội ngũ CB, CC, VC & NLĐ Bộ Nội vụ về công tác cải cách TTHC nói chung, công tác kiểm soát TTHC nói riêng

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

X.

Chế độ thông tin, báo cáo

19.

Báo cáo định kỳ theo quy định về tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ theo quý, năm

Theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có TTHC

XI.

Ứng dụng công nghệ thông trong kiểm soát TTHC

20.

Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4

Thường xuyên

Các đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

21.

Đẩy mạnh thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

Thường xuyên

Văn phòng B

Các đơn vị có TTHC

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 .Trên cơ sở Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2021 của Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc và trực thuộc xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của đơn vị, gửi Văn phòng Bộ để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

2. Các đơn vị chủ trì chủ động thực nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các nội dung.

3. Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc triển khai việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ chậm nhất ngày 16 của tháng cuối quý, cuối năm, các đơn vị có TTHC gửi báo cáo về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, phê duyệt gửi Văn phòng Chính phủ./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2/QĐ-BNV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 04/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!