Quyết định 1918/QĐ-BTP 2020 thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_________

Số: 1918/QĐ-BTP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-BTP ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3087/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ;

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

BỘ TƯ PHÁP

______

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2020

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_________________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ đầu năm 2020 đến thời điểm kiểm tra; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ trong quý tiếp theo năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; góp phần tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra bám sát các nhiệm vụ theo Quyết định số 3087/QĐ-BTP ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ; Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 2440/QĐ-BTP ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc kiểm tra phải đảm bảo tính hiệu quả, không gây trở ngại đến các hoạt động của các đơn vị được kiểm tra.

- Kết hợp công tác kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính với việc kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác của Bộ do Văn phòng Bộ chủ trì tổ chức kiểm tra.

II. NỘI DUNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Nội dung kiểm tra

Kiểm tra toàn diện việc thực hiện thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ được giao quy định tại Điều 35 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Đối tượng kiểm tra

Kiểm tra 02 đơn vị thuộc Bộ trong số các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cụ thể là:

- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

- Cục Con nuôi.

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra

Văn phòng Bộ có trách nhiệm thông báo tới các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra về thời gian, địa điểm kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra ít nhất 05 ngày làm việc.

4. Thành phần

4.1. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Trưởng Đoàn kiểm tra: Thứ trưởng phụ trách công tác văn phòng hoặc Lãnh đạo Văn phòng Bộ.

- Thành viên:

+ Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Công nghệ thông tin.

+ Thư ký Đoàn kiểm tra: Phòng Tổng hợp - Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ.

4.2. Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra:

+ Lãnh đạo đơn vị.

+ Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của đơn vị (nếu cần thiết).

+ Lãnh đạo phòng, Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị.     

5. Phương pháp tiến hành kiểm tra

- Các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị và những đề xuất, kiến nghị (có thể thực hiện kết hợp nội dung đưa vào báo cáo chung về công tác cải cách hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Bộ tại công văn triển khai hoạt động kiểm tra).

 - Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với các đơn vị được kiểm tra hoặc kiểm tra trên cơ sở báo cáo của các đơn vị.

- Sau kiểm tra, Văn phòng Bộ có Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra; Báo cáo đồng thời được gửi đến các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ:

- Trên cơ sở Kế hoạch này và các Kế hoạch kiểm tra khác của các đơn vị thuộc Bộ, Văn phòng Bộ điều phối, lồng ghép các Đoàn kiểm tra tại các đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thành lập Đoàn kiểm tra và thực hiện việc kiểm tra theo nội dung Kế hoạch;

- Hoàn thành Báo cáo kết quả kiểm tra theo nội dung Kế hoạch kiểm tra.

2. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Công nghệ thông tin: (i) Cử Lãnh đạo cấp Vụ đơn vị tham gia Đoàn kiểm tra; (ii) Căn cứ nội dung Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị nội dung theo từng lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình để làm việc với các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra.

3. Thủ trưởng các đơn vị được kiểm tra: (i) Có trách nhiệm xây dựng báo cáo gửi về Văn phòng Bộ; (ii) Bố trí thời gian, thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra theo yêu cầu của Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp năm 2020 được cấp từ nguồn kinh phí phục vụ công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp năm 2020. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định tài chính hiện hành./.

                                                                                     

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi