Quyết định 1783/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 bổ sung tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

Số: 1783/-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2018 – 2021

--------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị của các đơn vị: Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi tại Tờ trình số 64/TTr-TCĐTL-TCHC ngày 21/3/2018; Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội tại Tờ trình số 161/TTr-CĐCNTP-TCHC ngày 16/4/2018; Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ tại Tờ trình số 57/TTr-TCĐCĐ ngày 09/5/2018 về việc bổ sung các viên chức nghỉ tinh giản biên chế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung tinh giản biên chế (giai đoạn 2018 - 2021) của 03 đơn vị, cụ thể như sau:

1. Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi: Bổ sung thực hiện tinh giản biên chế 03 người, diện nghỉ hưu trước tuổi.

2. Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội: Bổ sung thực hiện tinh giản biên chế 02 người, diện nghỉ hưu trước tui.

3. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ: Bổ sung thực hiện tinh giản biên chế 06 người, trong đó: 05 người nghỉ hưu trước tuổi, 01 người nghỉ thôi việc.

(chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị nêu trên chịu trách nhiệm: Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, đối tượng thực hiện tinh giản biên chế và diễn biến tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh của từng đối tượng tinh giản biên chế; Đảm bảo thời hạn nộp hsơ đề nghị giải quyết tinh giản biên chế của từng đợt trong năm theo quy định; Chủ động sắp xếp, bố trí và sử dụng số biên chế được Bộ giao hàng năm, đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế chung của Bộ đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban chỉ đạo TGBC của Bộ;

- Lưu: VT, TCCB (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TGBC

 

DANH SÁCH

BỔ SUNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ (giai đoạn 2018-2021)
(Kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-BNN-TCCB ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nam/N

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Vị trí việc làm đang đảm nhận

Lý do tinh giản biên chế

Phương án bổ sung nhân sự sau khi thực hiện TGBC

Nghviệc hưng chế độ

Thời điểm nghTGBC

Tuổi khi giải quyết TGBC

Gii quyết theo đt/năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

 

 

1

Vi Quang Cảnh

05/01/1962

Nam

Đại học

Giáo viên dạy nghề Điều khiển tu cuốc

Dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự ch(Điểm a, khoản 1, Điều 6, Nghị định 108)

Không bổ sung nhân sự

Hưu trước tuổi

01/7/2018

56 tuổi 05 tháng

Đợt 2/2018

2

Hà Đăng Quân

28/8/1961

Nam

Đại học

Giáo viên dạy môn Chính trị- Pháp luật

Dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự ch(Điểm a, khoản 1, Điều 6, Nghị định 108)

Không bổ sung nhân sự

Hưu trước tui

01/7/2018

56 tuổi 10 tháng

Đợt 2/2018

3

Cao Thị Liên

14/6/1966

Nữ

Sơ cấp

Y tá

Dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự ch(Điểm c, khoản 1, Điều 6, Nghị định 108)

Không bổ sung nhân sự

Hưu trước tuổi

01/7/2018

52 tuổi 00 tháng

Đt 2/2018

II

Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội

 

 

 

 

 

1

Tào Hồng Hải

08/9/1962

Nam

Đại học (Chuyên ngành Chế tạo máy)

Giáo viên dạy Vẽ kỹ thuật (15.113)

Dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ (Điểm a, khoản 1, Điều 6, Nghị định 108)

Không bổ sung nhân sự

Hưu trước tuổi

01/9/2018

55 tuổi 11 tháng

Đợt 2/2018

2

Phạm Văn Qung

27/8/1963

Nam

Đại học (Chuyên ngành Công tác xã hội)

Chuyên viên - Phòng Công tác HSSV (01.003)

Dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ (Điểm a, khoản 1, Điều 6, Nghị định 108)

Không bổ sung nhân sự

Hưu trước tuổi

01/09/2018

55 tuổi

Đợt 2/2018

III

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

1

Lê Thái Dương

7/11/1963

Nam

Thạc sĩ Kỹ thuật

Giảng viên chính

Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nhưng không thbố trí việc làm khác (Điểm d, Khoản 1, Điều 6, NĐ 108/2014/NĐ-CP)

Không tuyển dụng để thay thế

Hưu trước tuổi

1/12/2018

55 tuổi 00 tháng

Đợt 2/2018

2

Lê Bá Dần

2/9/1962

Nam

Thạc sĩ Kỹ thuật máy và Thiết bị

Giảng viên khoa Cơ khí động lực

Sắp xếp bộ máy theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP; viên chức có 02 năm liền kề trong đó có năm 2017 phân loại đánh giá HTNV và năm 2016 không hoàn thành nhiệm vụ (Điểm e, K.1, Đ.6, NĐ108/2014/NĐ-CP); bản thân viên chức có bệnh mãn tính (Tiểu đường; huyết áp cao; rối loạn lipit máu; viêm xoang mũi dị ứng mãn; thoái hóa cột sống, rối loạn tiền đình).

Tuyển dụng viên chức trẻ có chuyên môn về Cơ khí động lực

Hưu trước tuổi

1/7/2020

57 tuổi 9 tháng

Đợt 2/2020

3

Lê Văn Bình

2/9/1964

Nam

Thạc sĩ Kỹ thuật máy và Thiết bị

Giảng viên khoa Cơ khí chế tạo

Sắp xếp bộ máy theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP; viên chức có 02 năm liền kề trong đó có năm 2017 phân loại đánh giá HTNV và năm 2016 không hoàn thành nhiệm vụ (Điểm e, K.1, Đ.6, NĐ108/2014/NĐ-CP); Bn thân viên chức có bệnh mãn tính (Hẹp động mạch vành - Thiếu máu cơ tim; Loét dạ dày, viên thực quản trào ngược độ A; Thoái hóa cột sống L3, L4; Suy giảm tuyến giáp).

Không tuyển dụng để thay thế

Hưu trước tuổi

1/7/2021

56 tuổi 9 tháng

Đợt 2/2021

4

Bùi Thị Mai Xuân

16/02/1969

Nữ

Sơ học y tế

Phòng Quản trị đời sống

Viên chức có 02 năm liền kề trong đó có năm 2017 phân loại đánh giá HTNV và năm 2016 không hoàn thành nhiệm vụ (Đim e, K.1, Đ.6, NĐ108/2014/NĐ-CP), ngoài ra với trình độ chuyên môn là Sơ học y tế, nên phần nào cá nhân chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Tuyển dụng thay thế với chuyên môn từ Y sỹ trở lên

Hưu trước tuổi

1/3/2020

51 tuổi 0 tháng

Đợt 1/2020

5

Nguyễn Thị Phương Di

7/8/1970

N

Đại học Điện - Điện t

Giảng viên khoa Điện

Sắp xếp bộ máy theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP vì số lượng HSSV biến động theo ngành nghề (nghề thuộc khoa Điện đào tạo về Điện lạnh và Điện công nghiệp), do đó với trình độ chuyên môn của cá nhân chđáp ứng một vài chuyên ngành đào tạo; viên chức có 02 năm liền kề trong đó có năm 2016 phân loại đánh giá HTNV và năm 2017 không hoàn thành nhiệm vụ (Điểm e, K.1, Đ.6, NĐ108/2014/NĐ-CP)

Tuyển dụng viên chức trcó chuyên môn về Cơ điện lnh

Hưu trước tuổi

1/12/2021

51 tuổi 3 tháng

Đợt 2/2021

6

Đặng Viết Cương

22/10/1973

Nam

Đại học Xây dựng công trình ngầm và m

Phòng Khảo thí và KĐCL

02 năm liền kề trong đó có năm 2016 phân loại đánh giá không HTNV và năm 2017 HTNV (Điểm e, K1, Đ6 NĐ108) và sắp xếp bộ máy theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP; Bản thân viên chức có bệnh mãn tính (Bạch cầu mãn dòng tủy)

Không tuyển dụng để thay thế

Thôi việc

1/10/2019

45 tuổi 11 tháng

Đợt 2/2019

thuộc tính Quyết định 1783/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1783/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt bổ sung tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1783/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:18/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung tinh giản biên chế 10 người

Ngày 18/05/2018, Quyết định 1783/QĐ-BNN-TCCB bổ sung tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông phê duyệt.

Bổ sung tinh giản biên chế của 03 đơn vị, cụ thể:

- Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi: Bổ sung thực hiện tinh giản biên chế 03 người, diện nghỉ hưu trước tuổi;

- Trường Cao đẳng Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội: Bổ sung thực hiện tinh giản biên chế 02 người, diện nghỉ hưu trước tuổi;

- Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ: Bổ sung tinh giản biên chế 06 người, trong đó 05 người nghỉ hưu trước tuôi, 01 người nghỉ thôi việc.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1783/QĐ-BNN-TCCB tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi