Quyết định 1756/QĐ-BTNMT thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo vệ môi trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_________

Số: 1756/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

                                                                                              

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

1. Danh mục 06 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành gồm: 03 TTHC cấp Trung ương, 03 TTHC cấp tỉnh.

2. Danh mục 22 TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm: 15 TTHC cấp Trung ương, 06 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện.

3. Danh mục 26 TTHC bị bãi bỏ gồm: 11 TTHC cấp Trung ương, 09 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp huyện; 04 TTHC cấp xã, 01 TTHC thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà;

- Các Thứ trưởng;

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc

- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, VPB, TCMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân

 

 

 

 

 

Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) hoặc cơ quan được ủy quyền

2

Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

Môi trường

Bộ TN&MT

3

Cấp giấy phép khai thác loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

Môi trường

Bộ TN&MT

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Môi trường

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh

2

Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

Môi trường

Ủy ban nhân dân

(UBND) cấp tỉnh

3

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học

Môi trường

UBND cấp tỉnh

 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

STT

Mã số

Tên thủ tục hành

chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

1.004229

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

Bộ TN&MT

2

1.004287

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP;

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

- Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền).

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (hoặc cơ quan được ủy quyền)

3

2.000837

Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

- Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (hoặc cơ quan được ủy quyền)

4

2.001825

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

- Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền).

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (hoặc cơ quan được ủy quyền)

5

1.001060

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

6

1.001253

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

7

1.004431

Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

8

1.001724

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

9

2.000812

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

10

1.001502

Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

11

1.001498

Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP;

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

Bộ TN&MT (hoặc cơ quan được ủy quyền)

12

1.004880

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

13

1.004326

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

14

1.004316

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

15

2.002207

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

1.004249

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan được ủy quyền)

2

1.004141

Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan được ủy quyền)

3

1.004356

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP;

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan được ủy quyền)

4

1.004240

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT

Môi trường

UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan được ủy quyền)

5

1.004258

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan được ủy quyền)

6

1.004148

Đăng ký xác nhận/ đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Sở TN&MT

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

1.004138

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

UBND cấp huyện

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

B-BTM-264846-TT

Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

2

B-BTM-264848-TT

Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

3

B-BTM-264849-TT

Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

4

B-BTM-265034-TT

Xin ý kiến việc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và điều chỉnh theo hướng không gia tăng hoặc gia tăng không đáng kể tác động xấu đến môi trường)

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

5

B-BTM-264828-TT

Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

6

B-BTM-264825-TT

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

7

B-BTM-264826-TT

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

8

B-BTM-264827-TT

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

9

B-BTM-265031-TT

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Nghị định số

18/2015/NĐ-CP

Môi trường

Bộ TN&MT

10

B-BTM-264822-TT

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

- Bộ TN&MT

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

11

B-BTM-264843-TT

Thông báo về việc thay đổi điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

 

Môi trường

Bộ TN&MT

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

B-BTM-264796-TT

Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

UBND cấp tỉnh

2

B-BTM-265041-TT

Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

UBND cấp tỉnh

3

B-BTM-265042-TT

Thẩm định, phê duyệt phương cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

UBND cấp tỉnh

4

B-BTM-264788-TT

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Sở TN&MT

5

B-BTM-264789-TT

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Sở TN&MT

6

B-BTM-264900-TT

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Môi trường

UBND cấp tỉnh

7

B-BTM-264901-TT

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Môi trường

Sở TN&MT

8

B-BTM-264781-TT

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Khu công nghiệp (nếu được ủy quyền)

9

B-BTM-264782-TT

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Sở TN&MT

C. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

BTM-265165

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

Môi trường

UBND cấp huyện

D. Thủ tục hành chính cấp xã

1

B-BTM-264791-TT

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

UBND cấp xã

2

B-BTM-264928-TT

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Nghị định số

18/2015/NĐ-CP

Môi trường

UBND cấp xã

3

B-BTM-264929-TT

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Nghị định số

18/2015/NĐ-CP

Môi trường

UBND cấp xã

4

B-BTM-264792-TT

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

Môi trường

UBND cấp xã

E. Thủ tục hành chính thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

1

BTM-265170

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp

Nghị định số

40/2019/NĐ-CP

Môi trường

Ban quản lý Khu công nghiệp (nếu được ủy quyền)

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 

thuộc tính Quyết định 1756/QĐ-BTNMT

Quyết định 1756/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1756/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành:11/08/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bãi bỏ 26 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 11/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1756/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm:

Thứ nhất, 06 TTHC mới ban hành gồm: 03 TTHC cấp Trung ương (Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; Cấp giấy phép khai thác loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ); 03 TTHC cấp tỉnh (Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;…).

Thứ hai, 22 TTHC được sửa đổi, bổ sung gồm: 15 TTHC cấp Trung ương (Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;…); 06 TTHC cấp tỉnh (Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường;…); 01 TTHC cấp huyện.

Thứ ba, 26 TTHC bị bãi bỏ gồm: 11 TTHC cấp Trung ương; 09 TTHC cấp tỉnh; 01 TTHC cấp huyện; 04 TTHC cấp xã; 01 TTHC thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1756/QĐ-BTNMT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi