Quyết định 17/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 17/QĐ-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA
 CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
-------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Trưởng các đơn vị thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCB; TV;
- Lưu VT, KSTT (5b).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 CỦA CỤC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-VPCP ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)
 

STT
Nội dung công việc
Thời gian bắt đầu
Thời gian hoàn thành
Đơn vị thực hiện
Kết quả
I. Xây dựng năng lực cho hệ thống cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính
1
Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
 
 
 
 
1.1
Dự thảo Thông tư liên tịch giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về thi đua khen thưởng trong hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
Phòng KSTTHC khối Nội chính chủ trì
Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự thảo Thông tư liên tịch giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính
1.2
Dự thảo Thông tư của Văn phòng Chính phủ về cách thức đánh giá tác động, rà soát và tính toán chi phí tuân thủ TTHC
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
Phòng KSTTHC khối Kinh tế ngành chủ trì
Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự thảo Thông tư của Văn phòng Chính phủ
1.3
Đề án “Xây dựng công cụ đánh giá tác động TTHC và phương pháp tính chi phí thực hiện TTHC”
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
Phòng KSTTHC khối Kinh tế ngành chủ trì
Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Dự thảo Đề án “Xây dựng công cụ đánh giá tác động TTHC và phương pháp tính chi phí thực hiện TTHC”
1.4
Sổ tay nghiệp vụ
Tháng 01/2012
Tháng 01/2012
Phòng KSTTHC khối Kinh tế ngành chủ trì
Trình Cục trưởng ban hành Sổ tay nghiệp vụ giới thiệu về công tác kiểm soát TTHC, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
2
Tập huấn và hỗ trợ nghiệp vụ cho các đơn vị kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương về:
- Nghiệp vụ kiểm soát TTHC.
- Cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC phiên bản nâng cấp.
- Công tác khen thưởng.
- Công cụ đánh giá tác động TTHC và phương pháp tính chi phí thực hiện TTHC.
- Rà soát quy định, TTHC
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với 04 phòng chuyên môn
Dự kiến tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu, hỗ trợ nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức làm công tác kiểm soát TTHC (khoảng 16 lớp tập huấn với 600 lượt cán bộ, công chức tham dự).
3
Giao ban định kỳ 03 tháng/lần với các bộ, ngành, và 06 tháng/lần với các địa phương về thực hiện công tác cải cách TTHC, công tác kiểm soát TTHC.
Tháng 03/2012
Tháng 12/2012
Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với 04 phòng chuyên môn
Hoàn thành 04 buổi giao ban với các bộ, ngành và 02 buổi giao ban với các địa phương
II. Thẩm tra các báo cáo, đề án; cho ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC
1
Thẩm tra các báo cáo, đề án do các bộ, ngành, địa phương trình về cải cách thể chế; cải cách TTHC (cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng; hành chính điện tử…)
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
Văn phòng Cục, 04 phòng chuyên môn
Báo cáo thẩm tra hoặc Phiếu trình giải quyết công việc của Cục trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ.
2
Tham gia ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
04 phòng chuyên môn
Văn bản tham gia ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đối với các dự án, dự thảo
3
Tổ chức hội thảo, hội nghị tham vấn ý kiến về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
04 phòng chuyên môn
Dự kiến thực hiện 80 buổi hội nghị, hội thảo tham vấn với các bộ, ngành, và cá nhân, tổ chức chịu tác động
III. Rà soát các quy định, thủ tục hành chính
1
Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC trọng tâm năm 2012
Tháng 10/2011
Tháng 01/2012
Phòng KSTTHC khối Kinh tế ngành chủ trì
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, TTHC trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ
2
Tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát quy định, TTHC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
04 phòng chuyên môn
Hoàn thành các phương án đơn giản hóa TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định, TTHC
3
Tổ chức họp tham vấn phục vụ việc rà soát quy định, TTHC
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
04 phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cục
Hoàn thành việc tổ chức họp tham vấn để lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cá nhân, tổ chức về phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC
4
Huy động chuyên gia phục vụ công tác rà soát quy định, TTHC
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với 04 phòng chuyên môn
Hợp đồng giữa Cục KSTTHC và chuyên gia. Kết quả làm việc của chuyên gia được các Phòng nghiệm thu, đánh giá
5
Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch rà soát quy định, TTHC trọng tâm năm 2013
Tháng 10/2012
Tháng 12/2012
Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với 04 phòng chuyên môn
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát quy định, TTHC trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ
IV. Xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
1
Tiếp nhận, phân loại các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
Văn phòng Cục
Phân loại phản ánh, kiến nghị theo quy định
2
Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
04 phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cục
Xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định; hàng tháng tổng hợp kết quả xử lý gửi Văn phòng Cục tổng hợp.
3
Tham vấn với các cá nhân, tổ chức có liên quan, qua đó đề xuất phương án xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
04 phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cục
Dự kiến tổ chức thực hiện 50 buổi tham vấn với các bộ, ngành, cá nhân, tổ chức.
V. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính
1
Nâng cấp Trang tin điện tử về thủ tục hành chính
Tháng 01/2012
Tháng 02/2012
Phòng KS TTHC khối KG-VX chủ trì phối hợp với Văn phòng Cục
Biên bản nghiệm thu nâng cấp về giao diện và nội dung
2
Ứng dụng phần mềm theo dõi công việc tại Cục Kiểm soát TTHC
Tháng 03/2012
Tháng 12/2012
Phòng KS TTHC khối KG-VX, KTTH chủ trì phối hợp với Văn phòng Cục
Phần mềm Theo dõi công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức của Cục
VI. Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
1
Kiểm tra công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành và địa phương
 
 
 
 
1.1
Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành và địa phương
Tháng 01/2012
Tháng 02/2012
Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với 04 phòng chuyên môn
Kế hoạch kiểm tra được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt
1.2
Tổ chức kiểm tra công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành và địa phương
Tháng 02/2012
Tháng 12/2012
Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với 04 phòng chuyên môn
Báo cáo của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm tra trình Thủ tướng Chính phủ
2
Kiểm soát chất lượng công bố, chất lượng hồ sơ TTHC của các bộ, ngành, địa phương trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
04 phòng chuyên môn và Văn phòng Cục
Các quyết định công bố, Hồ sơ TTHC được các bộ, ngành, địa phương đề nghị công khai, được kiểm soát bảo đảm chất lượng
VII. Chế độ thông tin, báo cáo
1
Báo cáo của Văn phòng Chính phủ về công tác cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương hàng quý và năm
Tháng 01/2012
Tháng 12/2012
Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với 04 phòng chuyên môn
Báo cáo hàng quý của Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng CP về công tác cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương
VIII. Kế hoạch truyền thông
1
Xây dựng kế hoạch truyền thông về công tác cải cách TTHC
Tháng 01/2012
Tháng 02/2012
Phòng KS TTHC khối KG-VX
Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch truyền thông năm 2012.
IX. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính
1
Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính
Tháng 01/2012
Tháng 02/2012
Tổ thư ký Hội đồng tư vấn cải cách TTHC
Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch hội đồng tư vấn cải cách TTHC phê duyệt Kế hoạch

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi