Quyết định 1694/QĐ-TTg 2011 Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp 1992

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------
Số: 1694/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992
----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ngày 12 tháng 7 năm 2011 về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐHP ngày 23 tháng 8 năm 2011 về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 
 
KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ
VỀ VIỆC TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2010
 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được phân công trong Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐHP ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 với các nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổng kết trên cả bình diện lý luận và thực tiễn việc thực hiện các quy định của Hiến pháp năm 1992 về địa vị pháp lý, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm các mục đích sau đây:
a) Xác định những nội dung của Hiến pháp đã được thực tiễn kiểm nghiệm cần được tiếp tục kế thừa;
b) Xác định những vấn đề bất cập trong các quy định của Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung;
c) Xác định những vấn đề cần được quy định bổ sung trong Hiến pháp nhằm thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và các văn kiện khác của Đảng, Nhà nước phù hợp với tình hình mới.
2. Yêu cầu
a) Việc tổng kết thi hành Hiến pháp phải bám sát các định hướng, yêu cầu, tiến độ được xác định tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết số 06/2011/QH13 ngày 06 tháng 8 năm 2011 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐHP ngày 23 tháng 8 năm 2011 về tổng kết việc thi hành Hiến pháp 1992 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
b) Việc tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm cần phải được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
c) Việc tổng kết thi hành Hiến pháp phải đảm bảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân.
II. NỘI DUNG TỔNG KẾT
1. Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ mà trọng tâm là Chương VIII (Chính phủ) và các chương khác của Hiến pháp có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Nội dung tổng kết phải gắn với việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, việc thi hành Luật tổ chức Chính phủ cũng như các luật, pháp lệnh khác có liên quan, đồng thời phải gắn với thực tiễn cải cách hành chính, cải cách tư pháp.
Nội dung tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ dựa trên Đề cương báo cáo theo Phụ lục II.
2. Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, mà trọng tâm là Chương IX và các chương khác có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Nội dung tổng kết phải gắn với việc thi hành Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các luật, pháp lệnh khác có liên quan; việc tổng kết, thực hiện Đề án thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; thực tiễn cải cách hành chính, cải cách tư pháp.
Nội dung tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dựa trên Đề cương báo cáo theo Phụ lục III.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Phân công trách nhiệm tổng kết
a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
b) Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 trong phạm vi địa phương.
c) Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp có trách nhiệm làm thường trực của Ban chỉ đạo giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai Kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, cụ thể như sau:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai tổng kết việc thi hành Hiến pháp;
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 trình Ban chỉ đạo cho ý kiến trước khi trình Chính phủ.
2. Phân công tổng kết theo chuyên đề
Các Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau đây ngoài báo cáo tổng kết chung còn có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng kết theo chuyên đề, cụ thể như sau:
a) Bộ Tư pháp:
Chuyên đề 1: Tổng kết việc cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 1992 bằng các văn bản luật, pháp lệnh;
Chuyên đề 2: Tổng kết việc thi hành các quyết định của Hiến pháp năm 1992 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trong mối quan hệ phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
b) Bộ Nội vụ:
Chuyên đề 1: Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mối quan hệ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các cơ quan được quy định trong Hiến pháp. Việc tổng kết phải gắn với tổng kết Luật tổ chức Chính phủ;
Chuyên đề 2: Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, gắn với việc tổng kết thi hành Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và việc tổng kết thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; về chính quyền địa phương (chú trọng làm rõ mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân; giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ).
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về chế độ sở hữu, các thành phần kinh tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
d) Bộ Tài nguyên và Môi trường:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề đất đai, tài nguyên và môi trường.
đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề việc làm, lao động và bảo hiểm xã hội.
e) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về văn hóa, thể thao và du lịch.
g) Bộ Quốc phòng:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
h) Bộ Công an:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm.
i) Bộ Ngoại giao:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề đối ngoại, hội nhập quốc tế và vị trí của điều ước quốc tế trong Hiến pháp.
k) Bộ Tài chính:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề ngân sách, tài chính.
l) Bộ Khoa học và Công nghệ:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề khoa học và công nghệ.
m) Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề giáo dục và đào tạo.
n) Viện Khoa học xã hội Việt Nam:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề quyền con người, quyền công dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
o) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về vấn đề phân cấp giữa trung ương và địa phương; đặc thù quản lý nhà nước đối với Thủ đô.
p) Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh; đặc thù quản lý nhà nước đối với chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.
q) Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về chính quyền địa phương (chú trọng làm rõ mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành); mô hình chính quyền đô thị và vấn đề sở hữu đất đai.
r) Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về chính quyền địa phương (chú trọng làm rõ mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành); mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn.
s) Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các vấn đề liên quan đến đất đai và thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
t) Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về chính quyền địa phương (chú trọng đến chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo).
u) Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc:
Chuyên đề tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các vấn đề liên quan đến đất đai và thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ thành lập Tổ giúp việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của cơ quan mình dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan. Tổ chức pháp chế là thường trực của Tổ giúp việc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Tổ giúp việc giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sở Tư pháp là thường trực của Tổ giúp việc.
2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ giúp Ban chỉ đạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc có sự tham gia của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để quán triệt triển khai thực hiện kế hoạch này.
3. Thông tin truyền thông
a) Bộ Tư pháp mở Chuyên mục tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp nhằm tiếp nhận các ý kiến, thông tin đóng góp của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học về việc tổng kết thi hành Hiến pháp và sáng kiến, đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; giải đáp thắc mắc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện tổng kết thi hành Hiến pháp.
b) Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin việc tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phản ánh kịp thời các ý kiến đóng góp và những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
4. Tiến độ thực hiện
Báo cáo tổng kết của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; báo cáo chuyên đề tại Điểm 2 Phần III Kế hoạch này phải gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 12 năm 2011.
Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 phải gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày 25 tháng 01 năm 2012.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; căn cứ vào nhiệm vụ được giao liên quan đến việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 tại Kế hoạch này, lập dự toán kinh phí hoạt động bổ sung gửi cơ quan tài chính cùng cấp.
2. Để kịp thời triển khai các hoạt động phục vụ việc tổng kết (rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định của Hiến pháp năm 1992 có liên quan; tổ chức khảo sát thực tiễn; tổ chức hội nghị, hội thảo; xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề và những việc khác có liên quan), các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng kinh phí dự phòng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao năm 2011. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết./.
 
PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI VIỆC TỔNG KẾT THI HÀNH
 HIẾN PHÁP 1992 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2011
 của Thủ tướng Chính phủ)
 

Số TT
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
CƠ QUAN THỰC HIỆN
THỜI GIAN THỰC HIỆN
1
Thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
Thủ tướng
27/9/2011
2
Thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo
Trưởng Ban Chỉ đạo
27/9/2011
3
Gửi Kế hoạch Tổng kết của Chính phủ (kèm theo Đề cương) tới các cơ quan liên quan.
Bộ Tư pháp, VPCP
27/9/2011
4
Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết của Chính phủ.
Ban Chỉ đạo, Bộ Tư pháp, VPCP
27/9/2011 - 30/9/2011
5
Tổ chức tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề và gửi về Bộ Tư pháp.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, HĐND, UBND cấp tỉnh
30/9/2011 - 15/12/2011
6
Xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết của Chính phủ.
Bộ Tư pháp, VPCP, Bộ Nội vụ
15/12/2011 - 31/12/2011
7
Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, các chuyên gia, nhà khoa học về Dự thảo Báo cáo tổng kết của Chính phủ.
Bộ Tư pháp, VPCP
01/1/2012 - 20/1/2012
8
Trình Ban chỉ đạo Dự thảo Báo cáo tổng kết của Chính phủ.
Bộ Tư pháp, VPCP
01/01/2012 - 10/1/2012
9
Thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết của Chính phủ.
Chính phủ
10/01/2012 - 20/01/2012
10
Chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết của Chính phủ.
Bộ Tư pháp, VPCP, Bộ Nội vụ
20/1/2012 - 25/1/2012
11
Gửi Báo cáo Tổng kết về Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Bộ Tư pháp, VPCP
25/1/2012
 
PHỤ LỤC II
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2011
 của Thủ tướng Chính phủ)
 
A. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO
Báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 gồm các nội dung chính như sau:
I. Vấn đề 1: Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp về địa vị pháp lý; thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; mối quan hệ giữa bộ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; mối quan hệ giữa bộ với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
II. Vấn đề 2: Tổng kết việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp liên quan đến lĩnh vực do bộ quản lý;
III. Vấn đề 3: Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp về thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
IV. Tổng kết việc thi hành các quy định khác của Hiến pháp có liên quan (nếu có).
B. YÊU CẦU TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI MỖI NỘI DUNG CHÍNH
1. Nêu rõ quy định của Hiến pháp có liên quan đến nội dung tổng kết.
2. Thực tiễn thể chế hóa/thi hành các quy định của Hiến pháp
- Các kết quả chính đạt được;
- Những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành các quy định của Hiến pháp.
3. Nguyên nhân của bất cập, vướng mắc:
- Do chính quy định của Hiến pháp hoặc do các luật, pháp lệnh cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp;
- Do điều kiện để thực thi quy định đó (Điều kiện về vật chất, nhân lực thực thi; về nhận thức tư tưởng, quan niệm; về mức độ cụ thể hóa của quy định của Hiến pháp…).
4. Đề xuất, kiến nghị:
- Kiến nghị những quy định của Hiến pháp cần tiếp tục kế thừa;
- Kiến nghị những quy định của Hiến pháp cần sửa đổi, bổ sung và hướng sửa đổi, bổ sung;
- Kiến nghị những vấn đề mới cần được đưa vào Hiến pháp sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình mới./.
 
PHỤ LỤC III
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VỀ TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2011
 của Thủ tướng Chính phủ)
 
A. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO
Báo cáo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 gồm các nội dung chính như sau:
I. Vấn đề 1: Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân/ Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
II. Vấn đề 2: Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp về mối quan hệ:
- Giữa Hội đồng nhân dân/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
- Giữa Hội đồng nhân dân các cấp và Ủy ban nhân dân các cấp;
III. Vấn đề 3: Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp về tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo cấp hành chính;
IV. Tổng kết việc thi hành các quy định khác của Hiến pháp có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
B. YÊU CẦU TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI MỖI NỘI DUNG CHÍNH
1. Nêu rõ quy định của Hiến pháp có liên quan đến nội dung tổng kết.
2. Thực tiễn thể chế hóa/thi hành các quy định của Hiến pháp
- Các kết quả chính đạt được;
- Những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành các quy định của Hiến pháp.
3. Nguyên nhân của bất cập, vướng mắc:
- Do chính quy định của Hiến pháp hoặc do các luật, pháp lệnh cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp;
- Do điều kiện để thực thi quy định đó (Điều kiện về vật chất, nhân lực thực thi; về nhận thức tư tưởng, quan niệm; về mức độ cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp…).
4. Đề xuất, kiến nghị:
- Kiến nghị những quy định của Hiến pháp cần tiếp tục kế thừa;
- Kiến nghị những quy định của Hiến pháp cần sửa đổi, bổ sung và hướng sửa đổi, bổ sung;
- Kiến nghị những vấn đề mới cần được đưa vào Hiến pháp sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình mới./.

thuộc tính Quyết định 1694/QĐ-TTg

Quyết định 1694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1694/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:28/09/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thủ tướng yêu cầu tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 
Ngày 28/09/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1694/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. 
Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định 03 vấn đề quan trọng là: Những nội dung của Hiến pháp đã được thực tiễn kiểm nghiệm cần được tiếp tục kế thừa; những vấn đề bất cập trong các quy định của Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung và những vấn đề cần được quy định bổ sung trong Hiến pháp nhằm thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2011 - 2020 và các văn kiện khác của Đảng, Nhà nước phù hợp với tình hình mới. 
Cùng với đó, việc tổng kết phải được tiến hành trên cả bình diện lý luận và thực tiễn việc thực hiện các quy định của Hiến pháp năm 1992 về địa vị pháp lý, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
Quyết định yêu cầu việc tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp phải được coi là 01 nhiệm vụ trọng tâm cần phải được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và phải đảm bảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân.
Để thực hiện tốt việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, ngay trong tháng 09/2011, Thủ tướng sẽ thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 do Thủ tướng làm Trưởng Ban; các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thành lập các Tổ giúp việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. 
Cũng tại Quyết định này, Thủ tướng yêu cầu đối với mỗi nội dung chính phải tổng kết, các cơ quan có chức năng phải nêu rõ được quy định của Hiến pháp có liên quan đến nội dung tổng kết; thực tiễn các kết quả đạt được và những bất cập, khó khăn khi thể chế hóa/thi hành các quy định của Hiến pháp; nguyên nhân của bất cập, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị. 
Báo cáo tổng kết của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các báo cáo chuyên đề phải được gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15/12/2011. Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 phải được gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày 25/01/2012.

Xem chi tiết Quyết định 1694/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi