Quyết định 1401/QĐ-TTg 2019 huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

------------

Số: 1401/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

----------------

            THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 7656/TTr-BNN-VPĐP ngày 13 tháng 10 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Văn Lâm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về giao thông và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên BCĐ TW các CT MTQG;

- Văn phòng Điều phối NTM TW (Bộ NNPTNT);

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên;

- Sở NNPTNT, Văn phòng ĐP NTM tỉnh Hưng Yên;

- Huyện ủy, UBND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,

các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, CN, TKBT, QHĐP,

TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (3) Hg 63

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Vương Đình Huệ

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực