Quyết định 1179/QĐ-TTg 2019 công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1179/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phu về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 6564/TTr-BNN-VPĐP ngày 06 tháng 9 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Quốc Oai tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các thành viên BCD TW các CT MTQG;

- Văn phòng Điều phối NTM TW (Bộ NNPTNT);

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;

- Sở NN&PTNT, Văn phòng DP NTM thành phố Hà Nội;

- Huyện ủy, UBND huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,

các Vụ: KTTH, KGVX, TCCV, CN, TKBT, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (3) Hg 64

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Vương Đình Huệ

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan