Quyết định 113/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 113/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC NĂM 2022

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC, VN(100).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-BVHTTDL ngày tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022;

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

c) Nâng cao nhận thức đối với công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

2. Yêu cầu

a) Có trọng tâm, trọng điểm, nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị;

b) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai;

c) Bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Kế hoạch chung về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022; tập huấn kỹ năng kiểm tra, rà soát, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại 05 địa phương là TP. Hà Nội và các tỉnh Cao Bằng, Nghệ An, Bình Định, Long An.

Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý IV - 2022.

b) Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào các hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Báo Văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan báo chí của ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp; phản ánh kịp thời các gương điển hình, các khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao trực tiếp tổ chức và chỉ đạo cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Triển khai công tác chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Cục Văn hóa cơ sở lồng ghép nội dung đánh giá về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Cục Di sản văn hóa hướng dẫn kiểm kê, rà soát các loại hình di sản văn hóa phi vật thể là tập quán xã hội tiêu biểu được ghi nhận trong hương ước, quy ước ở địa phương đưa vào danh mục theo quy định để tổ chức bảo vệ và phát huy giá trị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức rà soát, đánh giá về nội dung, quy trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương; tổ chức lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để triển khai thực hiện; tổ chức rà soát, kiểm kê, đưa tập quán xã hội vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể để bảo tồn và phát huy giá trị theo thẩm quyền.

Thời gian thực hiện: Cả năm

3. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức 05 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý II đến Quý IV - 2022.

b) Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc lồng ghép nội dung kiểm tra về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong các đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, đánh giá và báo cáo việc thực hiện Kế hoạch về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 05/11/2022.

2. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình và báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 25/12/2022./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 113/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 113/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 19/01/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!