Quyết định 1063/QĐ-TTg 2019 công nhận 17 xã An toàn khu tại tỉnh Vĩnh Phúc

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 1063/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận 17 xã An toàn khu tại tỉnh Vĩnh Phúc

--------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018 và ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3575/TTr-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 17 xã, thị trấn của tỉnh Vĩnh Phúc gồm: xã Vũ Di, xã Bình Dương, xã Đại Đồng, xã Thượng Trưng, xã Tân Cương, thị trấn Vĩnh Tường thuộc huyện Vĩnh Tường; xã Ngọc Mỹ, xã Vân Trục, xã Thái Hòa thuộc huyện Lập Thạch; xã Đạo Tú, xã Hướng Đạo, xã Hoàng Đan, xã Hợp Thịnh thuộc huyện Tam Dương; xã Đồng Quế thuộc huyện Sông Lô; xã Phú Xuân thuộc huyện Bình Xuyên; xã Ngọc Thanh thuộc thành phố Phúc Yên; thị trấn Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo là các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Điều 2. Các xã An toàn khu nêu tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, QHĐP (3). 52

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực