Quyết định 103/QĐ-BNV 2019 hệ thống hóa văn bản của Bộ Nội vụ kỳ 2014-2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ

-------

Số: 103/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014 - 2018

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 1).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 2).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 3).

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 4).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản thuộc Phụ lục 2, Phụ lục 3 theo quy định tại Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có liên quan căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới. Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ hoặc cơ quan cấp trên thì khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

Lê Vĩnh Tân

 

 

Phụ lục 1

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 1.  

Luật

77/2015/QH13

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

01/01/2016

 

 1.  

Lệnh

05/2015/L-CTN

03/7/2015

Lệnh công bố Luật Tổ chức chính quyền địa phương

03/7/2015

 

 1.  

Luật

85/2015/QH13

25/6/2015

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

01/9/2015

 

 1.  

Lệnh

11/2015/L-CTN

09/7/2015

Lệnh công bố Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

09/7/2015

 

 1.  

Nghị quyết

25/2008/QH12

14/11/2008

Về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

01/4/2009

 

 1.  

Nghị quyết

725/2009/UBTVQH12

16/01/2009

Về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

01/4/2009

 

 1.  

Nghị quyết

1130/UBTVQH13

14/01/2016

Về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã, thành phố thuộc tỉnh

14/02/2016

 

 1.  

Nghị quyết

1134/2016/UBTVQH13

18/01/2016

Quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung


18/01/2016

 

 1.  

Nghị quyết

1211/2016/UBTVQH13

25/5/2016

Về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

25/5/2016

 

 1.  

Nghị quyết liên tịch

11/2016/NQLT-UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN

01/02/2016

Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/02/2016

 

 1.  

Nghị định

112/2002/NĐ-CP

31/12/2002

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

15/01/2003

 

 

 1.  

Nghị định

113/2002/NĐ-CP

31/12/2002

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cư M'gar, Đắk R'Lấp, Krông Bông, Krông Ana, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

15/01/2003

 

 1.  

Nghị định

09/2003/NĐ-CP

10/02/2003

Về việc thành lập thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

20/3/2003

 

 

 1.  

Nghị định

10/2003/NĐ-CP

11/02/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

20/3/2003

 

 

 1.  

Nghị định

16/2003/NĐ-CP

20/02/2003

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Tân Yên và Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

04/4/2003

 

 

 1.  

Nghị định

17/2003/NĐ-CP

20/02/2003

Về việc thành lập các huyện Chơn Thành, Bù Đốp thuộc tỉnh Bình Phước

04/4/2003

 

 

 1.  

Nghị định

20/2003/NĐ-CP

10/3/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Ba Liên, huyện Ba Tơ và xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

18/4/2003

 

 

 1.  

Nghị định

25/2003/NĐ-CP

13/3/2003

Về việc thành lập các xã Mã Đà, Hiếu Liêm thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

18/4/2003

 

 

 1.  

Nghị định

31/2003/NĐ-CP

01/4/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

07/5/2003

 

 

 1.  

Nghị định

32/2003/NĐ-CP

01/4/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phú Thọ, thành lập xã, phường thuộc thị xã Phú Thọ và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

03/5/2003

 

 

 1.  

Nghị định

40/2003/NĐ-CP

21/4/2003

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

26/5/2003

 

 

 1.  

Nghị định

41/2003/NĐ-CP

22/4/2003

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và U Minh, tỉnh Cà Mau

28/5/2003

 

 

 1.  

Nghị định

48/2003/NĐ-CP

12/5/2003

Về việc thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành A, Ô Môn, Phụng Hiệp và thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

11/6/2003

 

 

 1.  

Nghị định

50/2003/NĐ-CP

15/5/2003

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Tân Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Thủ Thừa, tỉnh Long An

16/6/2003

 

 

 1.  

Nghị định

53/2003/NĐ-CP

19/5/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

01/7/2003

 

 

 1.  

Nghị định

56/2003/NĐ-CP

28/5/2003

Về việc thành lập huyện Pác Nặm thuộc tỉnh Bắc Kạn

 

02/7/2003

 

 

 1.  

Nghị định

68/2003/NĐ-CP

13/6/2003

Về việc thành lập thị trấn Hương Sơn thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

16/7/2003

 

 

 1.  

Nghị định

72/2003/NĐ-CP

20/6/2003

Về việc chia tách huyện Hiên thành các huyện Đông Giang và Tây Giang, huyện Trà My thành các huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

17/7/2003

 

 

 1.  

Nghị định

80/2003/NĐ-CP

10/7/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập các xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

04/8/2003

 

 

 1.  

Nghị định

84/2003/NĐ-CP

18/7/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

12/8/2003

 

 

 1.  

Nghị định

95/2003/NĐ-CP

20/8/2003

Về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Sông Hinh, Phú Hòa và thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

09/9/2003

 

 

 1.  

Nghị định

97/2003/NĐ-CP

21/8/2003

Về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc, thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

09/9/2003

 

 

 1.  

Nghị định

98/2003/NĐ-CP

25/8/2003

Về việc thành lập các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc, Đại Phúc thuộc thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

16/9/2003

 

 

 1.  

Nghị định

100/2003/NĐ-CP

29/8/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã thuộc các huyện Da H'Leo, Krông Năng, Krông Ana, Krông Nô và Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Lắk

18/9/2003

 

 

 1.  

Nghị định

107/2003/NĐ-CP

23/9/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Hà Đông, thành lập phường thuộc thị xã Hà Đông và mở rộng thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây

11/10/2003

 

 

 1.  

Nghị định

108/2003/NĐ-CP

23/9/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã, thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

11/10/2003

 

 

 1.  

Nghị định

110/2003/NĐ-CP

26/9/2003

Về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu

13/10/2003

 

 

 1.  

Nghị định

111/2003/NĐ-CP

01/10/2003

Về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

18/10/2003

 

 

 1.  

Nghị định

112/2003/NĐ-CP

03/10/2003

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Cẩm Xuyên và Vũ Quang, đổi tên xã Vũ Quang thành Hương Quang thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

21/10/2003

 

 

 1.  

Nghị định

114/2003/NĐ-CP 10/10/2003

Quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

10/10/2003

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

 

119/2003/NĐ-CP

17/10/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên và Phú Tân, tỉnh An Giang

05/11/2003

 

 

 1.  

Nghị định

126/2003/NĐ-CP

31/10/2003

Về việc thành lập thị trấn Thiên Tôn thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

19/11/2003

 

 

 1.  

Nghị định

127/2003/NĐ-CP

31/10/2003

Về việc thành lập huyện Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng

19/11/2003

 

 

 1.  

Nghị định

130/2003/NĐ-CP

05/11/2003

Về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc, điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

25/11/2003

 

 

 1.  

Nghị định

131/2003/NĐ-CP

06/11/2003

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn và Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

25/11/2003

 

 

 1.  

Nghị định

132/2003/NĐ-CP

06/11/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

25/11/2003

 

 

 1.  

Nghị định

137/2003/NĐ-CP

14/11/2003

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Nam Trực, Xuân Trường, Mỹ Lộc và Giao Thủy, tỉnh Nam Định

06/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

138/2003/NĐ-CP

17/11/2003

Về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau

06/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

139/2003/NĐ-CP

18/11/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

09/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

145/2003/NĐ-CP

01/12/2003

Về việc thành lập huyện Tây Trà; mở rộng thị trấn, thành lập xã và đổi tên xã thuộc các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

23/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

146/2003/NĐ-CP

01/12/2003

Về việc thành lập xã thuộc huyện Bắc Quang và thành lập huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

23/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

 

148/2003/NĐ-CP

02/12/2003

Về việc thành lập huyện Sốp Cộp và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

23/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

152/2003/NĐ-CP

09/12/2003

Về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

27/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

153/2003/NĐ-CP

09/12/2003

Về việc thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

27/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

154/2003/NĐ-CP

09/12/2003

Về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

27/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

155/2003/NĐ-CP

09/12/2003

Về việc thành lập thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, thành lập xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

27/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

156/2003/NĐ-CP

10/12/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An tỉnh Bình Dương

27/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

157/2003/NĐ-CP

10/12/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long và Trà Cú tỉnh Trà Vinh

27/12/2003

 

 

 1.  

Nghị định

166/2003/NĐ-CP

24/12/2003

Về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

12/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

167/2003/NĐ-CP

24/12/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Nghĩa Lộ và thị trấn Yên Thế thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

12/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

01/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

23/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

02/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên

23/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

03/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

23/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

04/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

23/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

05/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạch, Thốt Nốt và các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

25/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

06/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Châu Thành và Châu Thành A trực thuộc tỉnh Hậu Giang

25/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

07/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc thành lập phường thuộc thị xã Đồng Hới và đổi tên xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

25/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

08/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc thành lập xã, thị trấn các huyện Đakrông và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

25/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

09/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

25/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

12/2004/NĐ-CP

08/01/2004

Về việc sáp nhập thị trấn Tế Tiêu và xã Đại Nghĩa để thành lập thị trấn Đại Nghĩa thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây

29/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

13/2004/NĐ-CP

08/01/2004

Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Kon Tum và các huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plông, tỉnh Kon Tum

31/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

14/2004/NĐ-CP

09/01/2004

Về việc thành lập phường Thịnh Đán và đổi tên xã Thịnh Đán thành xã Quyết Thắng thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

29/01/2004

 

 1.  

Nghị định

15/2004/NĐ-CP

09/01/2004

Về việc giải thể thị trấn nông trường để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Xuân, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

29/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

16/2004/NĐ-CP

09/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

29/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

17/2004/NĐ-CP

09/01/2004

Về việc thành lập phường thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

29/01/2004

 

 

 1.  

Nghị định

18/2004/NĐ-CP

10/01/2004

Về việc thành lập phường thuộc quận Lê Chân, xã thuộc các huyện Thủy Nguyên, Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng

31/01/2004

 

 1.  

Nghị định

20/2004/NĐ-CP

12/01/2004

Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Hội An và các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

31/01/2004

 

 1.  

Nghị định

21/2004/NĐ-CP

12/01/2004

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Trảng Bàng và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

31/01/2004

 

 1.  

Nghị định

117/2004/NĐ-CP

29/4/2004

Về việc thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình

24/5/2004

 

 1.  

Nghị định

 

131/2004/NĐ-CP

03/6/2004

Về việc thành lập các thị trấn Minh Tân, Phú Thứ và đổi tên thị trấn An Lưu thành Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

30/6/2004

 

 1.  

Nghị định

156/2004/NĐ-CP

16/8/2004

Về việc thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình

07/9/2004

 

 1.  

Nghị định

174/2004/NĐ-CP

01/10/2004

Về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị

21/10/2004

 

 1.  

Nghị định

176/2004/NĐ-CP

10/10/2004

Về việc thành lập thị xã Lai Châu và thành lập thị trấn thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

03/11/2004

 

 

 1.  

Nghị định

183/2004/NĐ-CP

01/11/2004

Về việc thành lập thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

16/11/2004

 

 

 1.  

Nghị định

189/2004/NĐ-CP

17/11/2004

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và thành lập huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

11/12/2004

 

 

 1.  

Nghị định

 

190/2004/NĐ-CP

17/11/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

11/12/2004

 

 

 1.  

Nghị định

 

192/2004/NĐ-CP

23/11/2004

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau

15/12/2004

 

 

 1.  

Nghị định

193/2004/NĐ-CP

23/11/2004

Về việc thành lập phường Khai Quang thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

15/12/2004

 

 

 1.  

Nghị định

194/2004/NĐ-CP

30/11/2004

Về việc thành lập các phường thuộc thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc và mở rộng thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

23/12/2004

 

 

 1.  

Nghị định

195/2004/NĐ-CP

30/11/2004

Về việc thành lập thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai; thành lập các phường thuộc thành phố Lào Cai

23/12/2004

 

 

 1.  

Nghị định

212/2004/NĐ-CP

24/12/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/01/2005

 

 

 1.  

Nghị định

01/2005/NĐ-CP

05/01/2005

Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Tam Kỳ, điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

29/01/2005

 

 

 1.  

Nghị định

02/2005/NĐ-CP

05/01/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy và thành lập thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

29/01/2005

 

 

 1.  

Nghị định

03/2005/NĐ-CP

05/01/2005

Về việc thành lập thành phố Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuy Hòa và thành lập phường Phú Lâm thuộc thành phố Tuy Hòa

29/01/2005

 

 

 1.  

Nghị định

17/2005/NĐ-CP

16/02/2005

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai

05/3/2005

 

 

 1.  

Nghị định

                   

23/2005/NĐ-CP

02/3/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây

19/3/2005

 

 

 1.  

Nghị định

24/2005/NĐ-CP

02/3/2005

Về việc thành lập phường thuộc các quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

23/3/2005

 

 

 1.  

Nghị định

25/2005/NĐ-CP

02/3/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay, đổi tên huyện Mường Lay và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường Chà và thị trấn Mường Chà, tỉnh Điện Biên

23/3/2005

 

 

 1.  

Nghị định

39/2005/NĐ-CP

23/3/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vinh và các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, tỉnh Nghệ An

12/4/2005

 

 

 1.  

Nghị định

40/2005/NĐ-CP

23/3/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

12/4/2005

 

 

 1.  

Nghị định

52/2005/NĐ-CP

12/4/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang

03/5/2005

 

 

 1.  

Nghị định

58/2005/NĐ-CP

28/4/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

18/5/2005

 

 

 1.  

Nghị định

60/2005/NĐ-CP

16/5/2005

Về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

05/6/2005

 

 

 1.  

Nghị định

61/2005/NĐ-CP

16/5/2005

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

05/6/2005

 

 

 1.  

Nghị định

62/2005/NĐ-CP

16/5/2005

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hòa, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

05/6/2005

 

 

 1.  

Nghị định

70/2005/NĐ-CP

06/6/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, đổi tên xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

02/7/2005

 

 

 1.  

Nghị định

72/2005/NĐ-CP

06/6/2005

Về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Điện Biên và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

02/7/2005

 

 

 1.  

Nghị định

75/2005/NĐ-CP

07/6/2005

Về việc thành lập thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang

03/7/2005

 

 

 1.  

Nghị định

76/2005/NĐ-CP

09/6/2005

Về việc thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

03/7/2005

 

 

 1.  

Nghị định

82/2005/NĐ-CP

27/6/2005

Về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa, thành lập các phường, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

18/7/2005

 

 

 1.  

Nghị định

83/2005/NĐ-CP

27/6/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Thành và thị xã Bà Rịa, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18/7/2005

 

 

 1.  

Nghị định

84/2005/NĐ-CP

07/7/2005

Về việc thành lập xã thuộc huyện Ninh Hải và thành lập huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

30/7/2005

 

 

 1.  

Nghị định

85/2005/NĐ-CP

07/7/2005

Về việc thành lập xã thuộc huyện Núi Thành và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

30/7/2005

 

 

 1.  

Nghị định

96/2005/NĐ-CP

26/7/2005

Về việc thành lập huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

17/8/2005

 

 

 1.  

Nghị định

98/2005/NĐ-CP

26/7/2005

Về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang, thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp

17/8/2005

 

 

 1.  

Nghị định

102/2005/NĐ-CP

05/8/2005

Về việc thành lập phường, xã thuộc quận thanh khê và huyện Hòa Vang thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

26/8/2005

 

 

 1.  

Nghị định

103/2005/NĐ-CP

09/8/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

31/8/2005

 

 

 1.  

Nghị định

104/2005/NĐ-CP

09/8/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

31/8/2005

 

 

 1.  

Nghị định

112/2005/NĐ-CP

26/8/2005

Về việc thành lập Thành phố Quảng ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi

20/9/2005

 

 1.  

Nghị định

113/2005/NĐ-CP

05/9/2005

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau

27/9/2005

 

 

 1.  

Nghị định

114/2005/NĐ-CP

05/9/2005

Về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

 

29/9/2005

 

 

 1.  

Nghị định

14/2006/NĐ-CP

25/01/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

22/02/2006

 

 

 1.  

Nghị định

15/2006/NĐ-CP

25/01/2006

Về việc thành lập thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh

22/02/2006

 

 

 1.  

Nghị định

27/2006/NĐ-CP

21/3/2006

Về việc thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

13/4/2006

 

 

 1.  

Nghị định

28/2006/NĐ-CP

22/3/2006

Về việc điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn, thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

13/4/2006

 

 

 1.  

Nghị định

29/2006/NĐ-CP

23/3/2006

Về việc thành lập phường thuộc thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

15/4/2006

 

 

 1.  

Nghị định

33/2006/NĐ-CP

31/3/2006

Bãi bỏ Nghị định số 19/1998/NĐ-CP về thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

25/4/2006

 

 

 1.  

Nghị định

34/2006/NĐ-CP

31/3/2006

Về việc thành lập thị trấn Cát Thành thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

25/4/2006

 

 

 1.  

Nghị định

39/2006/NĐ-CP

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai

15/5/2006

 

 

 1.  

Nghị định

40/2006/NĐ-CP

21/4/2006

Về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

15/5/2006

 

 1.  

Nghị định

41/2006/NĐ-CP

21/4/2006

Về thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

15/5/2006

 

 

 1.  

Nghị định

                   

47/2006/NĐ-CP

16/5/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk

10/6/2006

 

 

 1.  

Nghị định

58/2006/NĐ-CP

12/6/2006

 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, huyện; thành lập xã; mở rộng thị trấn thuộc các huyện: Yên Hưng, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, thị xã Uông Bí và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

07/7/2006

 

 

 1.  

Nghị định

60/2006/NĐ-CP

19/6/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An

13/7/2006

 

 

 1.  

Nghị định

64/2006/NĐ-CP

23/6/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

16/7/2006

 

 

 1.  

Nghị định

98/2006/NĐ-CP

15/9/2006

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã thuộc thành phố Pleiku, huyện Ayun Pa và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

15/10/2006

 

 

 1.  

Nghị định

113/2006/NĐ-CP

29/9/2006

Về việc thành lập thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam

27/10/2006

 

 

 1.  

Nghị định

124/2006/NĐ-CP

27/10/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ; đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

25/11/2006

 

 

 1.  

Nghị định

125/2006/NĐ-CP

27/10/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm và Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

25/11/2006

 

 

 1.  

Nghị định

126/2006/NĐ-CP

27/10/2006

Về việc thành lập thành phố Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình

27/11/2006

 

 

 1.  

Nghị định

132/2006/NĐ-CP

10/11/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

07/12/2006

 

 

 1.  

Nghị định

133/2006/NĐ-CP

10/11/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

07/12/2006

 

 

 1.  

Nghị định

135/2006/NĐ-CP

14/11/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

10/12/2006

 

 

 1.  

Nghị định

142/2006/NĐ-CP

22/11/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và thành lập huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông

18/12/2006

 

 

 1.  

Nghị định

143/2006/NĐ-CP

23/11/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

18/12/2006

 

 

 1.  

Nghị định

146/2006/NĐ-CP

01/12/2006

Về việc thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

24/12/2006

 

 

 1.  

Nghị định

149/2006/NĐ-CP

11/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ; thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

04/01/2007

 

 

 1.  

Nghị định

155/2006/NĐ-CP

27/12/2006

Về việc thành lập thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây

19/01/2007

 

 

 1.  

Nghị định

156/2006/NĐ-CP

27/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu

19/01/2007

 

 

 1.  

Nghị định

03/2007/NĐ-CP

08/01/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mường La, Thuận Châu và Mộc Châu, tỉnh Sơn La

02/02/2007

 

 

 1.  

Nghị định

10/2007/NĐ-CP

16/01/2007

Về việc thành lập thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp

08/02/2007

 

 

 1.  

Nghị định

11/2007/NĐ-CP

16/01/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

08/02/2007

 

 

 1.  

Nghị định

19/2007/NĐ-CP

07/02/2007

Về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình

08/3/2007

 

 

 1.  

Nghị định

20/2007/NĐ-CP

07/02/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

01/3/2007

 

 

 1.  

Nghị định

21/2007/NĐ-CP

08/02/2007

Về việc thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận

08/3/2007

 

 

 1.  

Nghị định

22/2007/NĐ-CP

08/02/2007

Về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng

08/3/2007

 

 

 1.  

Nghị định

33/2007/NĐ-CP

08/3/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn; thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

04/4/2007

 

 

 1.  

Nghị định

34/2007/NĐ-CP

08/3/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh để thành lập thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

04/4/2007

 

 

 1.  

Nghị định

44/2007/NĐ-CP

27/3/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Sơ và xã Thủy An để thành lập các phường An Hòa, Hương Sơ, An Đông và An Tây thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

18/4/2007

 

 

 1.  

Nghị định

49/2007/NĐ-CP

28/3/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước Long, Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

29/4/2007

 

 

 1.  

Nghị định

50/2007/NĐ-CP

30/3/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa; thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện; thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ

27/4/2007

 

 

 1.  

Nghị định

51/2007/NĐ-CP

02/4/2007

Về thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

27/4/2007

 

 

 1.  

Nghị định

52/2007/NĐ-CP

02/4/2007

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương, Yên Thành, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

27/4/2007

 

 

 1.  

Nghị định

 

54/2007/NĐ-CP

05/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Hải An, Lê Chân, Kiến An và huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

27/4/2007

 

 1.  

Nghị định

56/2007/NĐ-CP

06/4/2007

Về việc thành lập phường Hải Hòa và phường Hải Yên thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

09/5/2007

 

 1.  

Nghị định

57/2007/NĐ-CP

06/4/2007

Về việc thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

09/5/2007

 

 

 1.  

Nghị định

58/2007/NĐ-CP

06/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện; thành lập huyện U Minh Thượng và thành lập xã thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

09/5/2007

 

 

 1.  

Nghị định

60/2007/NĐ-CP

09/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du để mở rộng thành phố Bắc Ninh; thành lập phường Võ Cường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

09/4/2007

 

 

 1.  

Nghị định

61/2007/NĐ-CP

09/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thanh Sơn để thành lập huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

06/5/2007

 

 

 1.  

Nghị định

62/2007/NĐ-CP

09/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Bắc Sơn, phường Nam Sơn, xã Yên Bình, xã Quang Sơn để thành lập phường Tân Bình và phường Tây Sơn thuộc thị xã Tam Diệp, tỉnh Ninh Bình

06/5/2007

 

 

 1.  

Nghị định

65/2007/NĐ-CP

11/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

06/5/2007

 

 

 1.  

Nghị định

66 /2007/NĐ-CP

11/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Ân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

06/5/2007

 

 

 1.  

Nghị định

89/2007/NĐ-CP

28/5/2007

Về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh

08/7/2007

 

 1.  

Nghị định

118/2007/NĐ-CP

12/7/2007

Về việc giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

12/8/2007

 

 

 1.  

Nghị định

125/2007/NĐ-CP

31/7/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Minh để thành lập huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

29/8/2007

 

 

 1.  

Nghị định

130/2007/NĐ-CP

02/8/2007

Về việc thành lập thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây

27/8/2007

 

 1.  

Nghị định

137/2007/NĐ-CP

27/8/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M'Drắk, Ea H'Leo; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

18/9/2007

 

 1.  

Nghị định

145/2007/NĐ-CP

12/9/2007

 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

07/10/2007

 

 

 1.  

Nghị định

147/2007/NĐ-CP

21/9/2007

Về việc giải thể Xã phước Thắng, điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại, Thành lập xã Phước Thắng (mới) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

15/10/2007

 

 

 1.  

Nghị định

155/2007/NĐ-CP

18/10/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

12/11/2007

 

 

 1.  

Nghị định

162/2007/NĐ-CP

06/11/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập xã, phường thuộc quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

30/11/2007

 

 

 1.  

Nghị định

164/2007/NĐ-CP

15/11/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

10/12/2007

 

 

 1.  

Nghị định

171/2007/NĐ-CP

19/11/2007

Về việc thành lập thị trấn Quỹ Nhất thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

11/12/2007

 

 

 1.  

Nghị định

175/2007/NĐ-CP

03/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

26/12/2007

 

 

 1.  

Nghị định

176/2007/NĐ-CP

03/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

24/12/2007

 

 

 1.  

Nghị định

177/2007/NĐ-CP

03/12/2007

Về việc thành lập phường Ninh Sơn thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

26/12/2007

 

 

 1.  

Nghị định

181/2007/NĐ-CP

13/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

07/01/2008

 

 1.  

Nghị định

182/2007/NĐ-CP

13/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã Vĩnh Viễn để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viễn A thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

07/01/2008

 

 1.  

Nghị định

183/2007/NĐ-CP

13/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

07/01/2008

 

 

 1.  

Nghị định

08/2008/NĐ-CP

21/01/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

16/02/2008

 

 

 1.  

Nghị định

09/2008/NĐ-CP

21/01/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

16/02/2008

 

 

 1.  

Nghị định

10/2008/NĐ-CP

29/01/2008

Về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam

24/02/2008

 

 

 1.  

Nghị định

22/2008/NĐ-CP

01/3/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

23/3/2008

 

 

 1.  

Nghị định

23/2008/NĐ-CP

01/3/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây

31/3/2008

 

 

 1.  

Nghị định

30/2008/NĐ-CP

19/3/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hòa và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

10/4/2008

 

 

 1.  

Nghị định

31/2008/NĐ-CP

19/3/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

10/4/2008

 

 

 1.  

Nghị định

38/2008/NĐ-CP

03/4/2008

Về giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao (vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt) thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể

30/4/2008

 

 

 1.  

Nghị định

39/2008/NĐ-CP

04/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập thị trấn, phường thuộc các huyện: Mê Linh, Lập Thạch và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

30/4/2008

 

 

 1.  

Nghị định

41/2008/NĐ-CP

08/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

03/5/2008

 

 

 1.  

Nghị định

42/2008/NĐ-CP

08/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

03/5/2008

 

 

 1.  

Nghị định

45/2008/NĐ-CP

17/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

16/5/2008

 

 

 1.  

Nghị định

46/2008/NĐ-CP

17/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai

16/5/2008

 

 

 1.  

Nghị định

47/2008/NĐ-CP

17/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện: Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La

16/5/2008

 

 

 1.  

Nghị định

73/2008/NĐ-CP

09/6/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

03/7/2008

 

 

 1.  

Nghị định

74/2008/NĐ-CP

09/6/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

03/7/2008

 

 

 1.  

Nghị định

72/2008/NĐ-CP

09/6/2008

Về việc thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam

03/7/2008

 

 

 1.  

Nghị định

84/2008/NĐ-CP

31/7/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

29/8/2008

 

 1.  

Nghị định

86/2008/NĐ-CP

01/8/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thị trấn thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

29/8/2008

 

 

 1.  

Nghị định

85/2008/NĐ-CP

01/8/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

29/8/2008

 

 

 1.  

Nghị định

87/2008/NĐ-CP

04/8/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

29/8/2008

 

 

 1.  

Nghị định

98/2008/NĐ-CP

03/9/2008

Về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La

02/10/2008

 

 

 1.  

Nghị định

99/2008/NĐ-CP

03/9/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

02/10/2008

 

 

 1.  

Nghị định

01/NĐ-CP

24/9/2008

Về việc thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

23/10/2008

 

 

 1.  

Nghị định

02/NĐ-CP

24/9/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn thuộc huyện Mỹ Tú; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Tú để thành lập huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

10/10/2008

 

 

 1.  

Nghị định

03/NĐ-CP

24/9/2008

Về việc thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh

23/10/2008

 

 1.  

Nghị định

04/NĐ-CP

30/10/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

29/11/2008

 

 

 1.  

Nghị định

05/NĐ-CP

02/12/2008

Về việc giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

02/12/2008

 

 

 1.  

Nghị định

06/NĐ-CP

06/11/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nho Quan thuộc huyện Nho Quan và thị trấn Me thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

02/12/2008

 

 

 1.  

Nghị định

07/NĐ-CP

23/12/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

18/01/2009

 

 

 1.  

Nghị định

08/NĐ-CP

23/12/2008

Về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Ngự để thành lập thị xã Hồng Ngự; thành lập phường thuộc thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

18/01/2009

 

 

 1.  

Nghị định

09/NĐ-CP

23/12/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lập Thạch để thành lập huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

18/01/2009

 

 1.  

Nghị định

10/NĐ-CP

23/12/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Ba Tơ, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

18/01/2009

 

 

 1.  

Nghị định

11/NĐ-CP

23/12/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Mường Lát, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

18/01/2009

 

 1.  

Nghị định

12/NĐ-CP năm 2008

23/12/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ

18/01/2009

 

 

 1.  

Nghị định

02/NĐ-CP

19/01/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

16/02/2009

 

 1.  

Nghị định

03/NĐ-CP

19/01/2009

Về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

16/02/2009

 

 1.  

Nghị định

04/NĐ-CP

19/01/2009

Về việc thành lập thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên

05/3/2009

 

 1.  

Nghị định

05/NĐ-CP

19/01/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Bạ; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

05/3/2009

 

 1.  

Nghị định

07/NĐ-CP

09/02/2009

Về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

26/3/2009

 

 

 1.  

Nghị định

08/NĐ-CP

09/02/2009

 

Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre

26/3/2009

 

 

 1.  

Nghị định

10/NĐ-CP/2009 06/3/2009

Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

21/3/2009

 

 

 1.  

Nghị định

11/NĐ-CP

31/3/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang

31/3/2009

 

 

 1.  

Nghị định

17/NĐ-CP

16/4/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

16/4/2009

 

 1.  

Nghị định

92/2009/NĐ-CP 22/10/2009

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

01/01/2010

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

29/2013/NĐ-CP 08/4/2013

Sửa đổi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

01/6/2013

 

 1.  

Nghị định

 

04/2015/NĐ-CP

09/01/2015

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

25/02/2015

 

 

 1.  

Nghị định

 

08/2016/NĐ-CP

25/01/2016

Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

10/3/2016

 

 

 1.  

Nghị định

54/2018/NĐ-CP 16/4/2018

Về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

16/4/2018

 

 1.  

Quyết định

11/2008/QĐ-TTg

16/02/2008

Về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Huể (đô thị loại I) trực thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

12/02/2008

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

 1.  

Thông tư

01/2009/TT-BNV 19/3/2009

Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

01/4/2009

 

 1.  

Thông tư

02/2009/TT-BNV

19/3/2009

Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

01/4/2009

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Thông tư

04/2009/TT-BNV

29/4/2009

Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 02/2009/TT-BNV

01/4/2009

 

 1.  

Thông tư

06/2012/TT-BNV 30/10/2012

Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

15/12/2012

 

 1.  

Thông tư

04/2012/TT-BNV 31/8/2012

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

15/10/2012

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Thông tư

02/2016/TT-BNV

01/02/2016

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

01/02/2016

 

 

 1.  

Thông tư

14/2018/TT-BNV

03/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/ TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

20/01/2019

Có hiệu lực ngày 20/01/2019

 1.  

Thông tư liên tịch

02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP

08/3/2002

Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị

23/3/2002

 

 1.  

Thông tư liên tịch

03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH 27/5/2010

Hướng dẫn Nghị định số 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/7/2010

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BXD-BNV

21/11/2013

Hướng dẫn Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

05/01/2014

 

 

II. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng

 1.  

Luật

22/2008/QH12

13/11/2008

Luật cán bộ, công chức 2008

01/01/2010

 

 1.  

Lệnh

20/2008/L-CTN 28/11/2008

Lệnh công bố Luật cán bộ, công chức

28/11/2008

 

 1.  

Luật

58/2010/QH12 15/11/2010

Luật viên chức 2010

01/01/2012

 

 1.  

Lệnh

15/2010/L-CTN 29/11/2010

Lệnh công bố Luật viên chức

29/11/2010

 

 1.  

Nghị định

68/2000/NĐ-CP

17/11/2000

Về thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

02/12/2000

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

71/2000/NĐ-CP 23/11/2000

Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

08/12/2000

 

 1.  

Nghị định

35/2005/NĐ-CP 17/3/2005

Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

06/4/2005

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

107/2006/NĐ-CP 22/9/2006

Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

17/10/2006

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

118/2006/NĐ-CP 10/10/2006

Về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

06/11/2006

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

103/2007/NĐ-CP 14/6/2007

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

23/7/2007

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

143/2007/NĐ-CP

10/9/2007

Về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

05/10/2007

 

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

157/2007/NĐ-CP 27/10/2007

Chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

22/11/2007

 

 1.  

Nghị định

158/2007/NĐ-CP 27/10/2007

Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

22/11/2007

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

06/2010/NĐ-CP 25/01/2010

Quy định những người là công chức

15/3/2010

 

 1.  

Nghị định

24/2010/NĐ-CP 15/3/2010

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/5/2010

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

46/2010/NĐ-CP 27/4/2010

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

01/7/2010

 

 1.  

Nghị định

93/2010/NĐ-CP 31/8/2010

Sửa đổi Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

22/10/2010

 

 1.  

Nghị định

34/2011/NĐ-CP 17/5/2011

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

05/7/2011

 

 1.  

Nghị định

27/2012/NĐ-CP 06/4/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

25/5/2012

 

 1.  

Nghị định

29/2012/NĐ-CP 12/4/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

01/6/2012

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

41/2012/NĐ-CP 08/5/2012

Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

25/6/2012

 

 1.  

Nghị định

36/2013/NĐ-CP 22/4/2013

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

10/6/2013

 

 1.  

Nghị định

150/2013/NĐ-CP 01/11/2013

Sửa đổi Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

20/12/2013

 

 1.  

Nghị định

211/2013/NĐ-CP 09/12/2013

Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 107/2006/ NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

10/02/2014

 

 1.  

Nghị định

                   

 

26/2015/NĐ-CP

09/3/2015

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

01/5/2015

 

 

 1.  

Nghị định

 

53/2015/NĐ-CP

29/5/2015

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

15/7/2015

 

 1.  

Nghị định

56/2015/NĐ-CP

09/6/2015

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

01/8/2015

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

 

97/2015/NĐ-CP

19/10/2015

Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

05/12/2015

 

 

 1.  

Nghị định

 

106/2015/NĐ-CP

23/10/2015

Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

10/12/2015

 

 

 1.  

Nghị định

88/2017/NĐ-CP 27/7/2017

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

15/9/2017

 

 1.  

Nghị định

140/2017/NĐ-CP

30/12/2017

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất

20/01/2018

 

 

 1.  

Nghị định

113/2018/NĐ-CP

31/8/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

15/10/2018

 

 1.  

Nghị định

161/2018/NĐ-CP

29/11/2018

Sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

15/01/2019

 

 1.  

Quyết định

27/2003/QĐ-TTg 19/02/2003

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

30/3/2003

 

 1.  

Quyết định

56/2006/QĐ-TTg 13/3/2006

Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số do

09/4/2006

 

 1.  

Quyết định

95/2006/QĐ-TTg

03/5/2006

Về việc ban hành quy chế trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

25/5/2006

 

 1.  

Quyết định

45/2007/QĐ-TTg

03/4/2007

Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các ban quản lý có tên gọi khác thộc Bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

04/5/2007

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

 1.  

Quyết định

23/2004/QĐ-BNV 07/4/2004

Ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vụ

04/5/2004

 

 1.  

Quyết định

78/2004/QĐ-BNV 03/11/2004

Ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức

 

06/12/2004

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Quyết định

82/2004/QĐ-BNV 17/11/2004

Ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14/12/2004

 

 1.  

Quyết định

83/2004/QĐ-BNV 17/11/2004

Ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

14/12/2004

 

 1.  

Quyết định

93/2005/QĐ-BNV 30/8/2005

Về danh mục mã số các cơ quan nhà nước

02/10/2005

 

 1.  

Quyết định

06/2006/QĐ-BNV 21/3/2006

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

16/4/2006

 

 1.  

Quyết định

03/2007/QĐ-BNV 26/02/2007

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

28/7/2007

 

 1.  

Quyết định

06/2007/QĐ-BNV 18/6/2007

Ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

23/8/2007

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Quyết định

02/2008/QĐ-BNV 06/10/2008

Về mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

21/10/2008

 

 1.  

Quyết định

03/2008/QĐ-BNV 12/11/2008

Về chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê

16/12/2008

 

 1.  

Quyết định

05/2008/QĐ-BNV 26/11/2008

Về Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

01/01/2009

 

 1.  

Quyết định

06/2008/QĐ-BNV 22/12/2008

Về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

22/01/2009

 

 1.  

Thông tư

19/2001/TT-BTCCBCP 25/4/2001

Hướng dẫn Nghị định số 71/2000/NĐ-CP quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu do Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

09/12/2000

 

 1.  

Thông tư

10/2002/TT-BTCCBCP 18/02/2002

Hướng dẫn Quyết định số 180/2001/QĐ-TTg về nhân sự Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty có 100% vốn nhà nước

01/01/2002

 

 1.  

Thông tư

03/2006/TT-BNV 08/02/2006

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

11/3/2006

 

 1.  

Thông tư

08/2007/TT-BNV 01/10/2007

Hướng dẫn Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước

31/10/2007

 

 1.  

Thông tư 

03/2008/TT-BNV 03/6/2008

Hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

03/7/2008

 

 1.  

Thông tư

10/2009/TT-BNV 21/10/2009

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

05/12/2009

 

 1.  

Thông tư

09/2010/TT-BNV 11/9/2010

Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

26/10/2010

 

 1.  

Thông tư

13/2010/TT-BNV 30/12/2010

Hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15/02/2011

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Thông tư

08/2011/TT-BNV 19/01/2011

Hướng dẫn Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

05/3/2011

 

 1.  

Thông tư

05/2012/TT-BNV 24/10/2012

Sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức

10/12/2012

 

 1.  

Thông tư

12/2012/TT-BNV 18/12/2012

Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

15/02/2013

 

 1.  

Thông tư

14/2012/TT-BNV 18/12/2012

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

05/02/2013

 

 1.  

Thông tư

16/2012/TT-BNV 28/12/2012

Về Quy chế thi, xét tuyển viên chức Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

01/3/2013

 

 1.  

Thông tư

05/2013/TT-BNV 25/6/2013

Hướng dẫn Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

10/8/2013

 

 1.  

Thông tư

06/2013/TT-BNV 17/7/2013

Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

01/09/2013

 

 1.  

Thông tư

11/2014/TT-BNV

09/10/2014

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

01/12/2014

 

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Thông tư

03/2015/TT-BNV

10/3/2015

Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

01/5/2015

 

 

 1.  

Thông tư

04/2015/TT-BNV

31/8/2015

Sửa đổi Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

15/10/2015

 

 

 1.  

Thông tư

07/2015/TT-BNV

11/12/2015

Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

24/01/2016

 

 

 1.  

Thông tư

05/2017/TT-BNV

15/8/2017

Sửa đổi Thông tư số 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

01/10/2017

 

 

 1.  

Thông tư

06/2017/TT-BNV

27/9/2017

Quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

15/11/2017

 

 

 1.  

Thông tư

02/2018/TT-BNV

08/01/2018

Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

15/02/2018

 

 1.  

Thông tư

04/2018/TT-BNV

27/3/2018

Hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

15/5/2018

 

 

 1.  

Thông tư

05/2018/TT-BNV

09/5/2018

Quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

01/7/2018

 

 

 1.  

Thông tư

07/2018/TT-BNV

15/6/2018

Quy định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

01/8/2018

 

 1.  

Thông tư

09/2018/TT-BNV

13/9/2018

Quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường

01/11/2018

 

 1.  

Thông tư

10/2018/TT-BNV

13/9/2018

Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

01/11/2018

 

 1.  

Thông tư liên tịch

65/2004/TTLT-          BQP-BNV

03/5/2004

Hướng dẫn Nghị định số 165/2003/NĐ-CP về biệt phái sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

22/6/2004

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

03/2007/TTLT- BNV-BNN

19/10/2007

Hướng dẫn chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm do Bộ Nội vụ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16/11/2007

 

 1.  

Thông tư liên tịch

02/2008/TTLT- BNV-BTC

20/5/2008

Hướng dẫn Nghị định số 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

24/6/2008

 

 1.  

Thông tư liên tịch

02/2011/TTLT- BNV-BTP

15/4/2011

Về hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự.

01/6/2011

 

 1.  

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT- BNG-BNV

05/8/2012

Hướng dẫn về quản lý, điều hành hoạt động của cán bộ biệt phái tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

01/10/2012

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

02/2014/TTLT-BNV-UBDT

11/9/2014

Hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

01/11/2014

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

01/10/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

01/12/2014

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

17/10/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

15/12/2014

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

28/11/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

01/02/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

16/3/2015

Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

01/5/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

19/5/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

15/7/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

10/2015/TTLT-  BYT-BNV

27/5/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

16/7/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

11/2015/TTLT-BYT-BNV

27/5/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

16/7/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL

26/6/2015

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

01/8/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

19/8/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

04/10/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

14/9/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

01/11/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

16/9/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

03/11/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

16/9/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

03/11/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

16/9/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

03/11/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

16/9/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

31/10/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

26/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

20/11/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

27/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

20/11/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

28/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng.

20/11/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

20/10/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.

05/12/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

20/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y.

05/12/2015

 

 1.  

Thông tư liên tịch

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

20/10/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản.

05/12/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC

06/11/2015

Hướng dẫn thực hiện sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

01/01/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

06/11/2015

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

25/12/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

52/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.

01/02/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

53/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên và môi trường.

01/02/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

54/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn.

01/02/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

55/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn.

01/02/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

56/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường.

01/02/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

57/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.

01/02/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

11/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

01/3/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

11/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

01/3/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

01/2016/TTLT-BKHCN-BNV

11/01/2016

Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

01/3/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

11/2016/TTLT-BTTTT-BNV

07/4/2016

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

25/5/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

08/2016/TTLT-BYT-BNV 15/4/2016

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.

01/6/2016

 

 1.  

Thông tư liên tịch

19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV

22/6/2016

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập.

15/8/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

08/2016/TTLT-BTP-BNV

23/6/2016

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý.

08/8/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

11/2016/TTLT-BXD-BNV

29/6/2016

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng.

12/8/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV

30/6/2016

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật.

15/8/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

13/2016/TTLT-BTNMT-BNV

30/6/2016

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

01/9/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV

30/6/2016

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

15/8/2016

 

 

III. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 1.  

Nghị định

101/2017/NĐ-CP

01/9/2017

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 

21/10/2017

 

 

 1.  

Nghị định

140/2017/NĐ-CP

05/12/2017

Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

20/01/2018

 

 1.  

Quyết định

161/2003/QĐ-TTg 04/8/2003

Ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức

30/8/2003

Đã đề nghị Bộ Tư pháp đưa vào danh mục trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

 1.  

Chỉ thị

38/2004/CT-TTg 09/11/2004

Về đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

06/12/2004

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

 1.  

Quyết định

40/2005/QĐ-BNV 20/4/2005

Về Chương trình khung, Chương trình các môn cơ sở và các môn chuyên môn đào tạo trung học chuyên nghiệp chương trình Hành chính

26/5/2005

 

 1.  

Thông tư

130/2005/TT-BNV

07/12/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

31/12/2005

 

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Thông tư

15/2012/TT-BNV 25/12/2012

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

15/02/2013

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Thông tư

06/2014/TT-BNV

09/8/2014

Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức của trường trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

25/9/2014

 

 

 1.  

Thông tư

10/2017/TT-BNV

29/12/2017

Quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

01/3/2018

 

 1.  

Thông tư

01/2018/TT-BNV

08/01/2018

Hướng dẫn Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

01/3/2018

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV

04/12/2007

Hướng dẫn Nghị định số 116/2007/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng - an ninh.

31/12/2007

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT

07/4/2008

Hướng dẫn Nghị định số 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

05/5/2008

 

 

 1.  

Thông tư

liên tịch

01/2013/TTLT-BNV-BQP

10/4/2013

Hướng dẫn việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

25/5/2013

 

IV. LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 1.  

Luật

01/2011/QH13 11/11/2011

Luật lưu trữ 2011

01/7/2012

 

 1.  

Lệnh

10/2011/L-CTN 25/11/2011

Lệnh công bố Luật lưu trữ 

25/11/2011

 

NGHỊ ĐỊNH

 1.  

Nghị định

110/2004/NĐ-CP

08/4/2004

Về công tác văn thư

 

02/5/2004

 

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

09/2010/NĐ-CP 08/02/2010

Nghị định sửa đổi Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

01/4/2010

 

 1.  

Nghị định

01/2013/NĐ-CP 03/01/2013

Nghị định hướng dẫn Luật lưu trữ

01/3/2013

 

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 1.  

Chỉ thị

05/2007/CT-TTg 02/3/2007

Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ

02/3/2007

 

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 1.  

Thông tư

46/2005/TT-BNV 27/4/2005

Quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước

 

 

 1.  

Thông tư

09/2007/TT-BNV 26/11/2007

Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng

20/12/2007

 

 1.  

Thông tư

03/2010/TT-BNV 29/4/2010

Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy

13/6/2010

 

 1.  

 Thông tư

12/2010/TT-BNV 26/11/2010

Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy

10/01/2011

 

 1.  

Thông tư

01/2011/TT-BNV 19/01/2011

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

05/3/2011

 

 1.  

Thông tư

09/2011/TT-BNV 03/6/2011

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức

18/7/2011

 

 1.  

Thông tư

13/2011/TT-BNV 24/10/2011

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

08/12/2011

 

 1.  

Thông tư

15/2011/TT-BNV 11/11/2011

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ nền giấy

26/12/2011

 

 1.  

Thông tư

07/2012/TT-BNV 22/11/2012

Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

07/01/2013

 

 1.  

Thông tư

08/2012/TT-BNV 26/11/2012

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc.

11/01/2013

 

 1.  

Thông tư

10/2012/TT-BNV 14/12/2012

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu Hết giá trị

28/01/2013

 

 1.  

Thông tư

04/2013/TT-BNV 16/4/2013

Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức

01/6/2013

 

 1.  

Thông tư

04/2014/TT-BNV

23/6/2014

Về định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ

15/8/2014

 

 

 1.  

Thông tư

05/2014/TT-BNV

23/6/2014

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

15/8/2014

 

 

 1.  

Thông tư

09/2014/TT-BNV

01/10/2014

Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

15/11/2014

 

 

 1.  

Thông tư

10/2014/TT-BNV

01/10/2014

Quy định việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

15/11/2014

 

 1.  

Thông tư

12/2014/TT-BNV

28/10/2014

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.

15/12/2014

 

 

 1.  

Thông tư

13/2014/TT-BNV

31/10/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

15/12/2014

 

 

 1.  

Thông tư

 

14/2014/TT-BNV

31/10/2014

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

15/12/2014

 

 

 1.  

Thông tư

16/2014/TT-BNV

20/11/2014

Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

01/02/2015

 

 

 1.  

Thông tư

17/2014/TT-BNV

20/11/2014

Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

01/02/2015

 

Đính chính văn bản

 1.  

Thông tư

05/2015/TT-BNV

25/11/2015

Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử.

01/02/2016

 

 

 1.  

Thông tư

06/2015/TT-BNV

08/12/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ.

15/02/2016

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

55/2005/TTLT-BNV-VPCP

06/5/2005

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

05/6/2005

 

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Thông tư liên tịch

01/2014/TTLT-BNV-BXD

21/8/2014

Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

01/01/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

129/2014/TTLT-BTC-BNV

05/9/2014

Về việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam về Việt Nam”.

01/11/2014

 

 

V. LĨNH VỰC THANH NIÊN

LUẬT

 1.  

Luật

53/2005/QH11

Luật Thanh niên

01/7/2006

 

NGHỊ ĐỊNH

 1.  

Nghị định

120/2007/NĐ-CP 23/7/2007

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.

20/8/2007

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

12/2011/NĐ-CP 30/01/2011

Về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

26/3/2011

 

 1.  

Nghị định

78/2017/NĐ-CP

03/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên

20/8/2017

 

 1.  

Nghị định

112/2017/NĐ-CP

06/10/2017

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975

20/11/2017

 

 1.  

Nghị định

140/2017/NĐ-CP

05/12/2017

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

20/01/2018

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 1.  

Quyết định

08/2011/QĐ-TTg

26/01/2011

Tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

15/3/2011

 

 1.  

Quyết định

57/2015/QĐ-TTg

16/11/2015

Về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

01/01/2016

 

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 1.  

Thông tư

11/2011/TT-BNV 26/9/2011

Hướng dẫn Nghị định số 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong do Bộ Nội vụ ban hành

01/11/2011

 

 1.  

Thông tư

18/2014/TT-BNV

25/11/2014

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

15/01/2015

 

 

 1.  

Thông tư

11/2018/TT-BNV

14/9/2018

Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

30/10/2018

 

 1.  

Thông tư liên tịch

08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC

16/4/2012

Hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.

01/6/2012

 

 

VI. LĨNH VỰC THANH TRA

NGHỊ ĐỊNH

 1.  

Nghị định

90/2012/NĐ-CP 05/11/2012

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

01/01/2013

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 1.  

Thông tư

09/2012/TT-BNV 10/12/2012

Quy định trình tự, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

01/02/2013

 

 1.  

Thông tư liên tịch

07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP

06/5/2002

Hướng dẫn Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

21/5/2002

Trao đổi với Bộ Công an để thống nhất về hiệu lực

(Nghị định số 58/2001/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 99/2016/NĐ-CP)

VII. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

LUẬT

 1.  

Luật

15/2003/QH11 26/11/2003

Luật thi đua khen thưởng 2003

01/7/2004

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Luật

47/2005/QH11 14/6/2005

Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

 

27/6/2005

 

 1.  

Luật

39/2013/QH13

16/11/2013

Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

01/6/2014

 

NGHỊ ĐỊNH

 1.  

Nghị định

122/2005/NĐ-CP 04/10/2005

Về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

29/10/2005

 

 1.  

Nghị định

56/2013/NĐ-CP 22/5/2013

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

15/7/2013

 

 1.  

Nghị định

85/2014/NĐ-CP

10/9/2014

 

Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

01/11/2014

 

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Nghị định

91/2017/NĐ-CP

31/7/2017

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng

01/10/2017

 

 1.  

Nghị định

101/2018/NĐ-CP

20/7/2018

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương, mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

20/7/2018

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 1.  

Quyết định

279/2002/QĐ-TTg 17/4/2002

Về ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/5/2002

 

 1.  

Quyết định

168/2007/QĐ-TTg 05/11/2007

Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/11/2007

 

 1.  

Quyết định

82/2009/QĐ-TTg

25/5/2009

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg

15/7/2009

 

 1.  

Quyết định

51/2010/QĐ-TTg

Về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh