Nghị quyết 73/NQ-CP 2022 về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định Sản xuất tại Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 73/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”

_____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 713/TTr-BCT ngày 16 tháng 02 năm 2022 về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Đồng ý kiến nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 713/TTr-BCT ngày 16 tháng 02 năm 2022 về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”.

2. Bộ Công Thương xem xét, quyết định ban hành văn bản “Sản xuất tại Việt Nam” ở cấp Thông tư theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình.

3. Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và xử lý văn bản trái pháp luật (nếu có) theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tư pháp; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KGVX;

- Lưu: VT, KTTH (2). LTK

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ
TƯỚNG

Lê Văn Thành

thuộc tính Nghị quyết 73/NQ-CP

Nghị quyết 73/NQ-CP của Chính phủ về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định "Sản xuất tại Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:73/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:27/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chính phủ đồng ý rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”

Ngày 27/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”.

Theo đó, Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 713/TTr-BCT ngày 16/02/2022 về việc rút nhiệm vụ xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”. Đồng thời, Bộ Công Thương xem xét, quyết định ban hành văn bản “Sản xuất tại Việt Nam” ở cấp Thông tư theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và xử lý văn bản trái pháp luật (nếu có) theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định có liên quan.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 73/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE GOVERNMENT

______________

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

________________________

No. 73/NQ-CP

Hanoi, May 27, 2022

 

RESOLUTION

Withdrawing the task of formulating a decree on “Make in Vietnam”

______________

THE GOVERNMENT

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the Government’s Decree No. 138/2016/ND-CP of October 1, 2016, promulgating the working regulation of the Government;

At the proposal of the Ministry of Industry and Trade in Report No. 713/TTr-BCT of February 16, 2022, on the performance of the task of formulating a decree on “Make in Vietnam” assigned by the Government in Resolution No. 01/NQ-CP of January 1, 2021, on major tasks and solutions for implementation of the plan on socio-economic development and state budget estimates for 2021;

RESOLVES

Article 1.

1. To approve the Ministry of Industry and Trade’s proposal in Report No. 713/TTr-BCT of February 16, 2022, on the withdrawal of the task of formulating a decree on “Make in Vietnam”.

2. The Ministry of Industry and Trade shall consider and decide to promulgate a circular on “Make in Vietnam” according to its assigned competence, functions and tasks, ensuring the compliance with the Law on Promulgation of Legal Documents, Investment Law and relevant laws; take full responsibility before the Government and Prime Minister for its decision.

3. The Ministry of Justice shall examine legal documents and process illegal documents (if any) in accordance with the Law on Promulgation of Legal Documents and relevant documents.

Article 2. This Resolution takes effect on the date of its signing.

Article 3. The Minister of Industry and Trade, the Minister of Justice, other ministers and heads of ministerial-level agencies, and related agencies shall implement this Resolution.-

On behalf of the Government

For the Prime Minister

Deputy Prime Minister

LE VAN THANH

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Resolution 73/NQ-CP (Manuscript) DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Resolution 73/NQ-CP (Manuscript) PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan
văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi