Chương trình phối hợp 2782/CTPH-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ về việc thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ NỘI VỤ
-------
Số: 2782/CTPH-BTTTT-BNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2012
 
 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
THÚC ĐẨY GẮN KẾT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Nội vụ;
Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính như sau:
I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.         
II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ
1. Nội dung
Trong giai đoạn 2011-2015, phối hợp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010) và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011), bao gồm các nội dung chính sau:
a) Xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 -2015 với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
b) Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin, cơ quan chuyên trách về cải cách hành chính tại các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.
c) Xây dựng, ban hành quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc.
d) Xây dựng quy định biên chế chuyên trách về công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước.
đ) Xây dựng, ban hành các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước.
e) Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.
g) Xây dựng phần mềm điện tử dùng chung tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
h) Triển khai công tác thông tin và truyền thông về cải cách hành chính.
i) Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức.
k) Ứng dụng công nghệ thông tin vào chế độ báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.
l) Gắn kết cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
2. Kết quả
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.
b) Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.
c) Ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định biên chế chuyên trách về công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước.
d) Ban hành Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước.
đ) Hoàn thành Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức”.
e) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRONG NĂM 2012
 
TT
Tên công việc
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Dự kiến thời gian hoàn thành
Dkiến kết quả hoàn thành
1
Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, trong đó nêu rõ các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ
Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông
10/2012
Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn
2
Xây dựng quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ
Cục ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông
12/2012
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
3
Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức”
Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Cục ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ Công chức - Viên chức; Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ
12/2012
Dự án được phê duyệt
4
Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính
Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ
Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Báo chí; Văn phòng - Bộ Thông tin và Truyền thông
12/2012
Triển khai các nội dung cho năm 2012
5
Tổ chức các buổi làm việc nhằm đôn đốc, kiểm tra công tác gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương
Cục ứng dụng công nghệ thông tin; Văn phòng - Bộ Thông tin và Truyền thông;
Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ đồng chủ trì
 
12/2012
 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục ứng dụng công nghệ thông tin và Bộ Nội vụ giao Vụ Cải cách hành chính là các đơn vị đầu mối tham mưu, đề xuất, tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.
2. Các đơn vị chức năng được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ của Chương trình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc hai Bộ nhằm thúc đẩy triển khai công việc thông qua các buổi làm việc trực tiếp, qua hình thức văn bản; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình phối hợp này theo hướng dẫn của các đơn vị đầu mối để tổng hợp báo cáo, đề xuất kịp thời các vướng mắc cần lãnh đạo hai Bộ giải quyết.
3. Căn cứ vào Chương trình phối hợp, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sự phối hợp chặt chẽ trong việc gắn kết triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin với Kế hoạch cải cách hành chính của địa phương, tăng cường trao đổi, tham vấn kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính.
4. Các đơn vị đầu mối có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị chủ trì triển khai các nội dung Chương trình phối hợp, báo cáo lãnh đạo hai Bộ tình hình thực hiện Chương trình phối hợp và đề xuất kế hoạch triển khai hợp tác hàng năm. Trong quá trình triển khai nếu phát sinh nhu cầu hợp tác mới, thống nhất đề xuất lãnh đạo hai Bộ bổ sung.
5. Lãnh đạo hai Bộ định kỳ họp hàng năm nhằm xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này./.
 
BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ

Nguyễn Thái Bình
BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Bắc Son
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ;
- Các đơn vị trực thuộc: Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ;
- Các cơ quan chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Sở TT&TT, Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Cục ƯDCNTT, Vụ CCHC.
 

thuộc tính Chương trình 2782/CTPH-BTTTT-BNV

Chương trình phối hợp 2782/CTPH-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ về việc thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ; Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2782/CTPH-BTTTT-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chương trìnhNgười ký:Nguyễn Bắc Son; Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành:16/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi