Chỉ thị 08/CT-BGTVT về thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------
Số: 08/CT-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” NĂM 2016 TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Sau hơn 03 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật đã được cán bộ, công chức, người lao động và học viên, sinh viên ngành Giao thông vận tải tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Để tiếp tục triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành Giao thông vận tải triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
- Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
2. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2016
Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
3. Khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến
Các cơ quan, đơn vị trong Ngành căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để lựa chọn các khẩu hiệu như:
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”.
- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- “Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.
- “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”.
- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”.
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham khảo một số các khẩu hiệu được Bộ Tư pháp cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp từ ngày 01/9/2016.
Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, trong đó trọng tâm là:
- Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sử đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng đến các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
- Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.
- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, nhân dân.
- Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật.
Căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tổ chức cho phù hợp, cụ thể như:
- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức tọa đàm, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức như sử dụng loa truyền thanh, áp phích, pa- nô, băng rôn, cờ, phướn....
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường như giáo dục chính khóa, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa...
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với triển khai tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.
- Ngoài các hình thức tổ chức trên, căn cứ vào tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị để lựa cho các hình thức tổ chức phù hợp khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khoa học và tiết kiệm.
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức đảm bảo thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2016; thực hiện cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2016.
a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: các Cục, Tổng cục, Vụ, Ban, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các viện, trường đại học, cao đẳng, học viện; Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ:
- Tổ chức triển khai các nội dung của Chỉ thị này đảm bảo Ngày Pháp luật được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá để biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật; đồng thời phê bình, nhắc nhở các cá nhân, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc các nội dung của Ngày Pháp luật theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
b) Các Sở Giao thông vận tải ngoài việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị này, nghiên cứu lồng ghép các nội dung về Ngày Pháp luật theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh sở tại để triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật tại địa phương.
c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị:
- Phối hợp với Văn Phòng Bộ treo băng rôn, áp phích tại cơ quan Bộ để tuyên truyền cho cán bộ, công chức về ý nghĩa của Ngày Pháp luật.
- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
- Tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định.
d) Các tổ chức, bộ phận Pháp chế thuộc các cơ quan, đơn vị là đầu mối triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện Ngày Pháp luật tại các cơ quan, đơn vị.
đ) Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Giao thông tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin về ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các số báo, tạp chí.
e) Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật:
Kết quả triển khai Ngày Pháp luật đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế và địa chỉ mail: thuyle@mt.gov.vn) trước ngày 01/12/2016 để tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) để hướng dẫn, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT VN;
- Đoàn TN Bộ GTVT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở GTVT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo GT, Tạp chí GTVT
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

thuộc tính Chỉ thị 08/CT-BGTVT

Chỉ thị 08/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2016 trong ngành Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/CT-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:29/08/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi