Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 945/QĐ-TTg ngày 20/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------
Số: 05/CT-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 945/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2011
 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Ngày 20 tháng 6 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 945/QĐ-TTg về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Để triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:
1. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau đây trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình:
a) Thường xuyên tổ chức rà soát các quy định về thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính đang là rào cản đối với sự phát triển kinh tế, xã hội hoặc các thủ tục hành chính có tác động đến số lượng lớn người dân, doanh nghiệp. Việc rà soát dựa trên các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả để kịp thời xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính; nghiên cứu để ban hành đồng bộ, cụ thể các chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật gắn với việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải tạo khuôn khổ pháp lý công khai, minh bạch để cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện.
b) Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
c) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạch định chính sách và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; trong đó, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ, phẩm chất của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; bảo đảm thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ, cụ thể các quy định về TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC
2. Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:
a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính; kiến nghị người có thẩm quyền xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về hành chính, các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.
b) Duy trì thường xuyên và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên mạng INTERNET tại địa chỉ www.thutuchanhchinh.vn trong điều hành và cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức thông qua việc cập nhật, chia sẻ và khai thác thông tin theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
3. Thủ trưởng các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ cần xác định kết quả cải cách thủ tục hành chính là một trong các chỉ tiêu của công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân, đơn vị trực thuộc, là một trong những tiêu chí để đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo các cấp và xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
4. Mỗi Vụ cử 01 (một) chuyên viên; mỗi Tổng cục, Cục thuộc Bộ cử 02 (hai) cán bộ làm đầu mối về công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị mình và thông báo về Bộ trước ngày 10 tháng 8 năm 2011.
5. Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ định kỳ hàng quý báo cáo Bộ về tình hình thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 10 của tháng cuối quý hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ trưởng.
Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các Cục, Tổng cục thuộc Bộ để trước ngày 15 của tháng cuối quý báo cáo Văn phòng Chính phủ.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Vụ thuộc Bộ (để thực hiện);
- Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ (để thực hiện);
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Lưu: VT, VP(KSTTHC).
K.T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 05/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 945/QĐ-TTg ngày 20/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 05/CT-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 08/08/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!