Thông tư 92/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Qui chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng (ban hành kèm theo Quyết định số 971/TTg ngày 28/12/96 của Thủ tướng Chính phủ)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM SỐ 92/CAAV NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN "QUY CHẾ ĐĂNG KÝ TÀU BAY, ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU
TÀU BAY VÀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TÀU BAY DÂN DỤNG"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 971/TTg ngày 28.12.1996
của Thủ tướng Chính phủ)

 

- Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 1991 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 1995;

- Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 25.10.1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay ban hành kèm theo Quyết định số 971/TTg ngày 28.12.1996 của Thủ tướng Chính phủ;

- Để hoạt động đăng ký vào Sổ Đăng bạ tàu bay dân dụng Việt Nam bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất và nhanh chóng,

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam hướng dẫn thi hành chi tiết việc đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng như sau:

 

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG:

 

1. Các Đơn xin đăng ký, văn bản hoặc giấy tờ gửi đến Cục Hàng không dân dụng Việt Nam nhằm mục đích đăng ký theo các quy định của "Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay" (dưới đây gọi tắt là Quy chế" đều phải bằng tiếng Việt (ngoại trừ tên riêng); văn bản, giấy tờ là bản sao hoặc bản dịch phải có chứng thực của cơ quan công chứng Việt Nam.

Các Đơn và giấy tờ kèm theo đơn phải đựng trong phong bì và gửi tới Cục hàng không dân dụng Việt Nam theo địa chỉ:

CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

SÂN BAY GIA LÂM - HÀ NỘI - VIỆT NAM

2. Thời điểm nhận Đơn được tính từ khi Cục Hàng không dân dụng Việt Nam nhận được Đơn và tất cả giấy tờ có liên quan theo các quy định của Quy chế. Trong một số trường hợp cụ thể, sau khi xem xét, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam có thể cho phép tiến hành đăng ký khi người làm đơn tạm thời chưa có đủ các giấy tờ theo quy định của Quy chế và quy định một khoảng thời gian cụ thể để người làm đơn nộp nốt các giấy tờ còn thiếu này (thời hạn và các giấy tờ còn thiếu nói trên sẽ được ghi rõ vào phần ghi chú trong Tờ đăng ký trong Sổ Đăng bạ tàu bay dân dụng Việt Nam). Tuy nhiên, trong mọi trường hợp Đơn sẽ bị coi là chưa nhận được nếu người làm đơn chưa nộp khoản lệ phí theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cần các thông tin bổ sung, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam gửi thông báo bằng văn bản cho người làm đơn chậm nhất là trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn và các giấy tờ có liên quan. Thời hạn tiến hành đăng ký được tính lại từ thời điểm Cục Hàng không dân dụng Việt Nam nhận được thông báo trả lời bằng văn bản của người làm đơn trong đó giải trình hoặc cung cấp các thông tin bổ sung theo yêu cầu của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

3. Văn bản chứng minh địa vị pháp lý của người đứng tên đăng ký theo các quy định của Quy chế bao gồm:

a) Chứng minh thư và Hộ khẩu (nếu có) trong trường hợp người đứng tên đăng ký là công dân;

b) Giấy phép thành lập, Đăng ký kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động trong trường hợp người đứng tên đăng ký là doanh nghiệp;

c) Quyết định thành lập, Giấy phép hoạt động và Điều lệ tổ chức và hoạt động trong trường hợp người đứng tên đăng ký là tổ chức xã hội;

d) Quyết định thành lập trong trường hợp người đứng tên đăng ký là cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam.

4. Văn bản chứng minh tình trạng kỹ thuật hiện thời của tàu bay ít nhất phải bao gồm các nội dung chính sau:

- Kiểu loại tàu bay;

- Nơi sản xuất;

- Ngày xuất xưởng;

- Số xuất xưởng;

- Ngày bắt đầu sử dụng;

- Quốc tịch và số hiệu đăng ký (nếu có);

- Ngày cấp và nơi cấp chứng chỉ đăng ký (nếu có);

- Mục đích khai thác;

- Ngày và nơi kiểm tra lần cuối;

- Tổng số giờ bay kể từ đầu;

- Số giờ bay sau lần kiểm tra cuối;

- Kiểu loại, số lượng, số xuất xưởng, nơi sản xuất của động cơ tàu bay;

- Số lượng ghế - khách, tổ lái;

- Trọng lượng rỗng;

- Trọng lượng nhiên liệu tối đa;

- Trọng tải thương mại;

- Trọng lượng cất cánh tối đa;

- Trọng lượng hạ cánh tối đa;

- Độ cao bay tối đa; - Tốc độ bay tối đa;

- Cự ly bay tối đa;

- Quy định các dạng bảo trì;

- Chương trình bảo dưỡng.

Văn bản chứng minh tình trạng kỹ thuật hiện thời của tàu bay có thể dưới dạng hồ sơ, báo cáo hoặc bản thống kê... trong đó có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

5. Khi điền vào các mục trong các Đơn xin đăng ký theo mẫu quy định tại Quy chế, người làm đơn có thể khai bổ sung các đặc điểm của tàu bay, các bộ phận rời đi kèm hoặc động cơ tàu bay vào một tờ giấy riêng có chữ ký của người làm đơn và đính kèm vào Đơn.

6. Ban An toàn Cục Hàng không dân dụng Việt Nam có trách nhiệm lưu giữ, quản lý và tiến hành ghi chép các đăng ký vào Sổ đăng bạ tàu bay dân dụng Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Sổ đăng bạ). Đối với các Đơn xin đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu và đăng ký thế chấp tàu bay, Ban An toàn phối hợp với Phòng Pháp chế Cục Hàng không dân dụng Việt Nam tiến hành xem xét và ghi chép các đăng ký vào Sổ đăng bạ.

 

II. ĐĂNG KÝ CỤ THỂ

 

1. Đăng ký tàu bay dân dụng Việt Nam:

1.1. Các tàu bay thuộc sở hữu chung của các công dân Việt Nam muốn đăng ký tại Việt Nam thì các đồng sở hữu chủ phải cử ra một sở hữu chủ đại điện cho tất cả những sở hữu chủ còn lại đứng tên làm đơn và tiến hành các việc đăng ký. Người đại diện này khi gửi các văn bản chứng minh địa vị pháp lý của mình đến Cục Hàng không dân dụng Việt Nam phải kèm theo Giấy uỷ quyền có chữ ký của tất cả các sở hữu chủ tàu bay. Chi tiết của tàu bay thuộc sở hữu chung được ghi ở phần ghi chú trong Chứng chỉ đăng ký tàu bay và Tờ đăng ký trong Sổ Đăng bạ.

1.2. Nội dung thuật ngữ "thuê hoặc thuê lại" nói tại Khoản 3 Điều 1 Quy chế bao hàm việc thuê theo hợp đồng thuê tài chính và thuê theo hợp đồng thuê khai thác theo các quy định tương ứng của pháp luật.

1.3. Sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam là người có quyền quyết định:

a) Cho phép các tàu bay của các tổ chức, cá nhân nói tại Khoản 4 Điều 1 Quy chế được đăng ký tại Việt Nam dưới những điều kiện nhất định;

b) Không cho đăng ký một tàu bay với lý do việc đăng ký tàu bay này có thể gây ảnh hưởng xấu tới an ninh, quốc phòng và lợi ích của Việt Nam theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quy chế.

Trong trường hợp cho phép đăng ký như quy định tại điểm "a" nói trên thì nội dung các điều kiện đăng ký được ghi ở phần ghi chú của Chứng chỉ đăng ký và Tờ đăng ký trong Sổ Đăng bạ.

1.4. Khi tiến hành việc sơn hoặc gắn dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký của tàu bay theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế, chủ sở hữu tàu bay hoặc người có quyền khai thác tàu bay phải tuân theo các quy định pháp luật về việc sơn và gắn các dấu hiệu lên tàu bay. Ngoài dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký nếu người đứng tên đăng ký muốn sơn hoặc gắn bất kỳ dấu hiệu nào khác lên tàu bay đều phải xin phép Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

1.5. Nhằm mục đích nói tại Điều 9 Quy chế, văn bản là căn cứ pháp lý chứng minh cho các công việc quy định tại các điểm "a", "b" và "c" Khoản 1 Điều 4 Quy chế bao gồm:

a) Xác nhận của Bộ Công nghiệp về việc tàu bay đang được chế tạo tại Việt Nam;

b) Xác nhận của Bộ Công nghiệp về việc tàu bay đã được chế tạo xong tại Việt Nam và xác nhận của Bộ Thương mại cho phép người chế tạo được phép trưng bày, triển lãm hoặc bán tàu bay này tại nước ngoài;

c) Xác nhận của nhà chế tạo tàu bay nước ngoài về việc tàu bay đã được chế tạo xong tại nước ngoài và bản sao hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay ký giữa nhà chế tạo và người đứng tên đăng ký.

Đối với các trường hợp nói tại Khoản 2 Điều 4 Quy chế, ngoài văn bản đồng ý của Bộ Quốc phòng, người làm đơn cần gửi kèm theo Đơn xin đăng ký tạm thời giấy phép của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cho tiến hành các công việc nói tại Khoản 2 Điều 4 này.

1.6. Khi ghi chép các chi tiết của tàu bay được đăng ký tạm thời vào Sổ Đăng bạ, thời hạn và mục đích của việc đăng ký tạm thời này được ghi rõ trong phần ghi chú của Tờ đăng ký trong Sổ Đăng bạ. Thời hạn của việc đăng ký tạm thời được Cục Hàng không dân dụng Việt Nam quyết định trên cơ sở đề nghị của người làm đơn và tính chất của các công việc là căn cứ cho việc đăng ký tạm thời này.

Khi hết thời hạn đăng ký tạm thời quy định trong Chứng chỉ đăng ký tạm thời mà các công việc nói tại Khoản 1 và 2 Điều 4 chưa chấm dứt và người đứng tên đăng ký muốn tiếp tục đăng ký tạm thời thì trước khi hết hạn đăng ký quy định trong Chứng chỉ 03 ngày người đứng tên đăng ký phải làm Đơn xin gia hạn đăng ký tạm thời trong đó nêu rõ lý do xin gia hạn gửi cho Cục Hàng không dân dụng Việt Nam kèm theo văn bản chứng minh lý do xin gia hạn chính đáng và nộp khoản lệ phí theo quy định.

Trong trường hợp người đứng tên đăng ký tạm thời muốn chuyển sang đăng ký chính thức tàu bay này tại Việt Nam, người đứng tên đăng ký căn cứ vào các quy định nói tại Điều 8 Quy chế không phải nộp lại các văn bản, giấy tờ mà mình đã nộp nhằm mục đích đăng ký tạm thời.

Chứng chỉ xoá đăng ký tạm thời nói tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế là Chứng chỉ xoá đăng ký theo mẫu quy định tại Quy chế có ghi rõ đăng ký bị xoá là đăng ký tạm thời tại phần ghi chú của Chứng chỉ.

1.7. Nhằm mục đích nói tại Điều 8 Quy chế, văn bản chứng minh quyền sở hữu tàu bay nói tại điểm "b" Khoản 1 Điều 8 này có thể là Chứng chỉ đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay dân dụng Việt Nam mà chủ sở hữu được cấp theo các quy định của Quy chế.

Các giấy tờ nói tại điểm "c" Khoản 1 Điều 8 Quy chế chỉ được Cục Hàng không dân dụng Việt Nam chấp nhận khi giấy tờ đó có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia nơi đăng ký trước đó của tàu bay hoặc nơi chế tạo tàu bay.

2. Đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay dân dụng Việt Nam:

2.1. Nhằm mục đích nói tại Điều 15 Quy chế, đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, giấy phép cho chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay được hiểu bao gồm văn bản của các cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thương mại, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam) cho phép việc mua hoặc nhập khẩu tàu bay đó.

2.2. Trường hợp chủ sở hữu mới của tàu bay có đủ điều kiện đăng ký theo quy định của Quy chế và muốn tiếp tục đăng ký tàu bày này tại Việt Nam, chủ sở hữu mới đó chỉ phải nộp Đơn xin đăng ký, Chứng chỉ đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay dân dụng Việt Nam và các giấy tờ chứng minh tàu bay không đồng thời có đăng ký tại một Quốc gia khác theo quy định tại điểm "c" Khoản 1 Điều 8 Quy chế và hướng dẫn tại điểm 1.7. Phần II Thông tư này.

3. Đăng ký thế chấp tàu bay:

3.1. Người nhận thế chấp tàu bay là người làm và nộp Đơn xin đăng ký thế chấp tàu bay, các văn bản, giấy tờ có liên quan và khoản lệ phí theo quy định.

3.2. Ngoài các quy định tại Điều 18 Quy chế, nếu không có thoả thuận gì khác giữa các bên trong hợp đồng thế chấp thì khi người có quyền sử dụng, khai thác tàu bay thay thế hoặc trao đổi các động cơ hoặc các trang thiết bị bảo đảm sự vận hành của tàu bay đem thế chấp thì tàu bay thế chấp được hiểu bao gồm thân tàu bay và các động cơ, trang thiết bị hiện gắn liền với thân tàu bay đó.

Trường hợp người có quyền sử dụng, khai thác tàu bay không tiến hành các việc thay thế hoặc trao đổi như đã nói ở trên thì trong mọi trường hợp động cơ hoặc các trang thiết bị của tàu bay dù để ở đâu vẫn được coi là thuộc tàu bay đem thế chấp.

3.3. Trường hợp người làm đơn xin đăng ký thế chấp không xác định được chính xác giá trị của khoản nợ được bảo đảm bằng việc thế chấp tàu bay thì phải ghi rõ mức tối thiểu và tối đa của khoản nợ. Người làm đơn sẽ phải nộp mức lệ phí cao nhất trong khung lệ phí đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật nếu không xác định được giá trị của khoản nợ này.

3.4. Hiệu lực của đăng ký thế chấp trong Sổ Đăng bạ kéo dài đến thời điểm Cục Hàng không dân dụng Việt Nam nhận được:

a) Thông báo bằng văn bản của người nhận thế chấp trong đó nêu rõ việc đồng ý huỷ bỏ thế chấp;

b) Các văn bản chứng minh rằng khoản nợ hoặc nghĩa vụ được bảo đảm bằng việc thế chấp tàu bay đã được thực hiện. Trong văn bản phải có chữ ký và xác nhận của người nhận thế chấp;

c) Quyết định của Toà án Việt Nam về việc huỷ bỏ thế chấp. Trong trường hợp quyết định huỷ bỏ thế chấp của Toà án nước ngoài thì quyết định đó phải được Toà án có thẩm quyền của Việt Nam ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời với Cục Hàng không dân dụng Việt Nam để có hướng dẫn giải quyết cụ thể.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 92/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện "Qui chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng" (ban hành kèm theo Quyết định số 971/TTg ngày 28/12/96 của Thủ tướng Chính phủ)
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không dân dụng Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 92/CAAV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Hồng Nhị
Ngày ban hành: 13/01/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE VIETNAM CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No: 92/CAAV
Hanoi, January 13, 1997

 
CIRCULAR
PROVIDING GUIDANCE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION ON THE REGISTRATION OF AIRCRAFT, REGISTRATION OF THE ASSIGNMENT OF OWNERSHIP OVER AIRCRAFT AND CIVIL AIRCRAFT MORTGAGE REGISTRATION
(issued together with Decision No.971-TTg of December 28, 1996 of the Prime Minister)
Pursuant to the 1991 Law on Vietnam Civil Aviation and the 1995 Law on the Amendment and Supplement to a Number of Articles of the Law on Vietnam Civil Aviation;
Pursuant to Decree No.68-CP of October 25, 1995 of the Government on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Vietnam Civil Aviation Department;
Pursuant to the Regulation on the registration of aircraft, registration of the assignment of ownership over aircraft and the aircraft mortgage registration issued together with Decision No.971-TTg of December 28, 1996 of the Prime Minister;
To ensure the lawful, uniform and prompt registration into the Register of Vietnam civil aircraft;
The Vietnam Civil Aviation Department provides the following detailed guidance on the registration of aircraft, registration of the assignment of ownership over aircraft and of civil aircraft mortgage.
I. GENERAL PROVISIONS:
1. All applications, documents or papers sent to the Vietnam Civil Aviation Department for registration in accordance with the Regulation on the registration of aircrafts, registration of the assignment of ownership over aircraft and on aircraft mortgage registration (the Regulation for short) must be made in Vietnamese (except for proper names); documents and papers which are copies or translations must be notarized by a Vietnamese State Notary Public.
Applications and papers attached thereto must be put into envelopes and sent to the Vietnam Civil Aviation Department at the following address:
Vietnam Civil Aviation Department
Gia Lam Airport- Hanoi- Vietnam.
2. The time of receiving an application shall be the date when the Vietnam Civil Aviation Department has received the application and all the relevant documents as stipulated in the Regulation. In some specific cases, the Head of the Vietnam Civil Aviation Department may consider and allow the registration even though the applicant temporarily cannot submit all the papers prescribed by the Regulation, but he/she shall have to set a specific time limit for the applicant to submit the missing papers (such time limit and papers shall be specified in the "Notes" column of the registration sheet in the Register of Vietnam civil aircraft). However, in any case if the applicant has not paid the prescribed fee, his/her application shall be considered not having been received.
If additional information is needed, the Vietnam Civil Aviation Department shall, within 7 days after receiving the application and relevant papers, send a written notice to the applicant. The registration time limit shall be counted from the time when the Vietnam Civil Aviation Department receives a written reply from the applicant which contains explanations or provides additional information at the request of the Vietnam Civil Aviation Department.
3. Documents proving the registerers legal status shall, according to provisions of the Regulation, include:
4. Documents evidencing the current technical status of the aircraft must at least include the following main contents:
- Type of aircraft;
- Place of production;
- Date of delivery from the manufactory;
- Special number of delivery from the manufactory;
- Date when the aircraft is put into use;
- Nationality and registration number (if any);
- Date and place of granting the registration certificate (if any);
- Use purpose;
- Date and place of the last inspection;
- The total of flying hours by then;
- The number of flying hours since the last inspection;
- Type, quantity, serial number of when delivered from the place of manufacture, place of manufacture of the aircraft engines;
- The number of
- Unloaded weight;
- Maximum weight of fuel;
- Commercial carrying capacity;
- Maximum take-off
- Maximum landing weight;
- Maximum flying height;
- Maximum speed;
- Maximum range;
- Type of maintenance;
- Maintenance
Documents showing the aircrafts current technical status may be in the form of a dossier, a report or an inventory... which must be certified by the competent authority.
5. When filling the application form as prescribed by the Regulation, the applicant may additionally declare the aircrafts features, its separate parts or engines in a separate sheet of paper which must be signed by him/her and attached to the application.
6. The Safety Board of the Vietnam Civil Aviation Department shall have to keep, manage and record each case in the Register of Vietnam civil aircraft (hereafter referred to as Register). With regard to applications to register the assignment of ownership over aircraft and the mortgage of aircraft, the Safety Board shall coordinate with the Legal Bureau of the Vietnam Civil Aviation Department in considering and recording each registration in the Register.
II. DETAILED REGISTRATION
1. Registration of Vietnam civil aircraft:
1.1. For aircraft under common ownership of Vietnamese citizens who want to register them in Vietnam, the co-owners shall have to appoint an owner to represent all other owners and have his/her name written on the application then proceed with the registration. This representative, when sending documents proving his/her legal status to the Vietnam Civil Aviation Department, shall have to attach thereto the letter of procuration signed by all the other co-owners of the aircraft. The specifications of the aircraft under common ownership shall be recorded in the "Notes" column of the Registration Certificate and the registration sheet in the Register.
1.2. The term: "charter or sub-charter" mentioned in Item 3, Article 1 of the Regulation means the hire under financial charter contracts and charter contracts in accordance with corresponding provisions of law.
1.3. After consulting the concerned State managerial bodies, the Director of the Vietnam Civil Aviation Department shall be entitled to decide:
a/ To allow aircraft of organizations or individuals mentioned in Item 4, Article 1 of the Regulation to be registered in Vietnam under given conditions;
b/ Not to allow the registration of an aircraft if he/she judges that such registration may adversely affect the security, defense and interests of Vietnam, as prescribed in Item 3, Article 2 of the Regulation.
In cases where the registration is permitted as stipulated in Point "a" above, the registration conditions shall be stated in the "Notes" column of the Registration Certificate and the registration sheet of the Register.
1.4. When painting or fastening nationality and registration marks on an aircraft in accordance with Item 2, Article 3 of the Regulation, the aircraft owner or the person entitled to exploit the aircraft shall have to abide by the provisions of law on the painting and fastening of signs on the aircraft. Beside the nationality and registration marks, if the registerer wants to paint or fasten any other signs on the aircraft, he/she shall have to obtain permission from the Vietnam Civil Aviation Department.
1.5. For the purpose mentioned in Article 9 of the Regulation, the documents serving as legal basis for the implementation of the stipulations mentioned in Points "a", "b" and "c", Item 4, Article 4 of the Regulation include:
Vietnam;
Vietnam and certification by the Ministry of Trade allowing the manufacturer to show, exhibit or sell this aircraft in foreign countries.
For cases mentioned in Item 2, Article 4 of the Regulation, in addition to the written consent from the Ministry of Defense, the applicant shall have to submit together with the application for temporary registration a permit granted by the Vietnam Civil Aviation Department concerning the jobs mentioned in Item 2, Article 4.
1.6. When recording the specifications of the aircraft temporarily registered in the Register, the duration and purpose of this temporary registration must be stated clearly in the notes on the registration sheet in the Register. The duration of the temporary registration shall be decided by the Vietnam Civil Aviation Department, based on the
Upon the expiry of the temporary registration time limit prescribed in the temporary Registration Certificate, if the jobs mentioned in Items 1 and 2 of Article 4 have not been finished and the registerer wants to continue the temporary registration, he/she shall have to make an application for the extension of the temporary registration certificate 3 days before the expiry of the Certificate, stating clearly the reasons for the extension, send it to the Vietnam Civil Aviation Department together with a document proving that the reasons are plausible and pay the fee as prescribed.
In cases where the registerer wants to change from temporary registration to official registration of the aircraft in Vietnam, he/she shall, by virtue of the provisions of Article 8 of the Regulation, not have to submit documents and papers which he/she has submitted for the temporary registration.
A certificate of the cancellation of the temporary registration mentioned in Item 2, Article 12 of the Regulation is a Certificate of registration cancellation in accordance with the form prescribed in the Regulation, noting down clearly in the "Note" column of certificate that the cancelled registration is a temporary registration.
1.7. For the purpose mentioned in Article 8 of the Regulation, the document proving the ownership over the aircraft mentioned in Point "b"Vietnam civil aircraft, granted to the aircraft owner in accordance with the provisions of the Regulation.
Papers mentioned in Point "c", Item 1, Article 8 of the Regulation shall be accepted by the Vietnam Civil Aviation Department only when they are certified by the competent agency of the country where the aircraft has been last registered or where it has been manufactured.
2. Registering the assignment of the ownership over Vietnam civil aircraft:
2.1. For the purpose mentioned in Article 15 of the Regulation, with regard to Vietnamese organizations and/or individuals, a permit for the assignment of the ownership over an aircraft shall be understood to include documents issued by the State managerial agencies (the Ministry of Defense, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Trade, the Vietnam Civil Aviation Department) that allow the purchase or import of that aircraft.
2.2. If the new owner of the aircraft meets the registration conditions prescribed in this Regulation and wishes to continue the registration of this aircraft in Vietnam, he/she shall have to submit only the application for registration, the certificate of registration for the assignment of the ownership over Vietnam civil aircraft and the papers proving that the aircraft is not registered at the same time in another country, as prescribed in Point "c", Item 1, Article 8 of the Regulation and the guidance provided for in Point 1.7, Part II of this Circular.
3. Registering the mortgage of aircraft:
3.1. The mortgagee of an aircraft is the person who makes and submits the application for the registration of the aircraft, the relevant documents and papers and who pays the prescribed fees.
3.2. In addition to the stipulations in Article 18 of the Regulation, unless otherwise agreed upon by the parties to the mortgage contract, when the person entitled to use or exploit the aircraft replaces or changes its engine or equipment which ensures the operation of the mortgaged aircraft, the mortgaged aircraft shall be construed as including the aircraft body together with the accompanying engine and equipment.
In cases where the person entitled to use and exploit the aircraft does not make any replacement or change as mentioned above, the engine or equipment of that aircraft, wherever they are located, shall be considered to belong to the mortgaged aircraft.
3.3. In cases where the applicant for mortgage registration cannot exactly define the value of the debt secured by the mortgage of the aircraft, he/she shall have to clearly state the minimum and maximum amounts of the debt. The applicant shall have to pay the fee at the highest rate in the mortgage registration fee bracket as prescribed by law if he/she cannot define the value of this debt.
3.4. The mortgage registration in the Register shall be effective till the time when the Vietnam Civil Aviation Department receives:
Vietnam.
This Circular takes effect from the date of its issue. In the course of its implementation, if any problem arises, the concerned organizations and individuals are requested to promptly report it to the Vietnam Civil Aviation Department for concrete settlement guidance.
 

 
THE DIRECTOR OF THE VIETNAM CIVIL AVIATION DEPARTMENT
Nguyen Hong Nhi

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!