Thông tư 32/2019/TT-BGTVT khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 32/2019/TT-BGTVT

Thông tư 32/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:32/2019/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:04/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải

Ngày 04/9/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 32/2019/TT-BGTVT về việc công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải.

Theo đó, công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của 25 Cảng vụ hàng hải, cụ thể:

- Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh quản lý 06 khu vực: Khu vực hàng hải Vạn Gia - Hải Hà, khu vực hàng hải Mũi Chùa, khu vực hàng hải Cô Tô, khu vực hàng hải Cẩm Phả - Cửa Đối, khu vực hàng hải Hòn Gai, khu vực hàng hải Quảng Yên;

- Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng quản lý khu vực hàng hải Hải Phòng;

- Cảng vụ Hàng hải Thái Bình quản lý khu vực hàng hải Diêm Điền - Trà Lý;

- Cảng vụ Hàng hải Nam Định quản lý khu vực hàng hải Ninh Cơ;

- Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa quản lý khu vực hàng hải Đông Hồi và Cửa Lò - Bến Thủy…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Thông tư 32/2019/TT-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 32/2019/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019

Căn cứ Bộ luật Hàng hi Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức ca Bộ Giao thông vận ti;

Căn cứ Nghị định s 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phquy định chi tiết một sđiều ca Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hot động hàng hi;

Theo đề nghị ca V trưng Vụ Pháp chế và Cục trưng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư công bDanh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi qun của Cng vụ hàng hi.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định, về Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải.
2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động của tàu thuyền trong khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải.
Điều 2. Danh mục khu vực hàng hải
Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
2. Bãi bỏ các quy định về Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải trước đây trái với Thông tư này.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưng Bộ GTVT;
- Văn phòng Chính ph;
- Các Bộ, c
ơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- UBND các tnh, thành phtrực thuộc TW;
- Các Th
ứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kim tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp:
- Công báo;
- C
ng thông tin điện tử Chính ph;
- C
ng thông tin điện tBộ GTVT;
- Báo Giao th
ông, Tạp chí GTVT;
- L
ưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

PHỤ LỤC

DANH MỤC KHU VỰC HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT ngày 04/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên Cảng vụ hàng hải

Khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải

1.

Cảng vụ Hàng hi Quảng Ninh

Gm 06 khu vực hàng hi: khu vực hàng hi Vạn Gia - Hải Hà, khu vực hàng hi Mũi Chùa, khu vực hàng hi Cô Tô, khu vc hàng hi Cm Phả - Cửa Đối, khu vực hàng hi Hòn Gai và khu vực hàng hi Quảng Yên

2.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

Gm 01 khu vực: khu vực hàng hải Hải Phòng

3.

Cảng vụ Hàng hi Thái Bình

Gồm 01 khu vực hàng hi: khu vực hàng hải Diêm Điền - Trà Lý

4.

Cng vụ ng hải Nam Định

Gồm 01 khu vực hàng hải: khu vc hàng hi Ninh Cơ

5.

Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

Gồm 02 khu vực hàng hải: khu vực hàng hi Lệ Môn và khu vực hàng hải Nghi Sơn

6.

Cảng vụ Hàng hi Nghệ An

Gồm 02 khu vực hàng hi: khu vực hàng hải Đông Hồi và khu vực hàng hải Cửa Lò - Bến Thủy

7.

Cng vụ Hàng hi Hà Tĩnh

Gồm 02 khu vực hàng hi: khu vực hàng hải Vũng Áng - Sơn Dương và khu vực hàng hi Nghi Xuân

8.

Cảng vụ Hàng hải Qung Bình

Gồm 02 khu vực hàng hải: khu vc hàng hải Hòn La và khu vực hàng hải Cửa Gianh

9.

Cảng vụ Hàng hi Qung Trị

Gồm 01 khu vực hàng hải: khu vực hàng hi Quảng Trị

10.

Cảng vụ Hàng hi Thừa Thiên Huế

Gồm 02 khu vực hàng hi: khu vực hàng hải Thuận An và khu vực hàng hi Chân Mây

11.

Cng vụ Hàng hi Đà Nng

Gồm 01 khu vực hàng hải: khu vực hàng hải Đà Nng - M Khê

12.

Cng vụ Hàng hải Qung Nam

Gồm 01 khu vực hàng hải: khu vực hàng hi Kỳ Hà - Cù Lao Chàm

13.

Cng vụ Hàng hi Quảng Ngãi

Gồm 03 khu vực hàng hải: khu vực hàng hi đo Lý Sơn, khu vực hàng hải Sa K và khu vực hàng hải Dung Qut

14.

Cảng vụ hàng hi Quy Nhơn

Gm 03 khu vực hàng hi: khu vc hàng hi Quy Nhơn, khu vực hàng hải Vũng Rô và khu vực hàng hải vịnh Xuân Đài

15.

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Gồm 05 khu vực hàng hải: khu vực hàng hải Nha Trang, khu vực hàng hải Vịnh Vân Phong, khu vực hàng hải Cam Ranh, khu vực hàng hải Trường Sa, khu vực hàng hi vnh Phan Rang

16.

Cng vụ Hàng hải Bình Thuận

Gồm 05 khu vực hàng hải: khu vực hàng hải Vĩnh Tân - Cà Ná, khu vực hàng hải Hòa Phú, khu vực hàng hải Phan Thiết, khu vực hàng hải Phú Quý, khu vực hàng hải cng du khí ngoài khơi (bao gồm các mHồng Ngọc, mSư Tử Đen, mỏ Sư Tử Vàng, mỏ Thăng Long - Đông Đô)

17.

Cng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Gồm 03 khu vực hàng hi: khu vực hàng hải Vũng Tàu (gồm khu vực sông Thị Vi, sông Cái Mép, sông Dinh và vịnh Gành Rái-khu neo đậu Vũng Tàu), khu vực hàng hải Côn Đảo và khu vực hàng hi dầu khí ngoài khơi (bao gồm các mỏ Bạch H, mỏ Rồng, mỏ Đại Hùng, mỏ Rạng Đông, mRồng Đôi - Rồng Đôi y, mỏ Tê Giác Trắng, mChim Sáo, mỏ Lan Tây, mỏ Biển Đông)

18.

Cảng vụ ng hải Đồng Nai

Gồm 02 khu vực hàng hải: khu vực hàng hải Thị Vải và khu vực hàng hải Lòng Tàu - Nhà Bè - Đồng Nai (do Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai quản lý)

19.

Cng v Hàng hi Thành ph H Chí Minh

Gồm 01 khu vc hàng hải: khu vực hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

20.

Cng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Gồm 04 khu vực hàng hi: khu vực hàng hải Tiền Giang, khu vực hàng hải Vĩnh Long, khu vực hàng hi Bến Tre và khu vực hàng hải Long An

21.

Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp

Gồm 01 khu vực hàng hi: khu vực hàng hi Đồng Tháp

22.

Cảng vụ Hàng hải An Giang

Gồm 01 khu vực hàng hải: khu vực hàng hi An Giang

23.

Cảng vụ Hàng hi Cần Thơ

Gồm 03 khu vực hàng hi: khu vực hàng hi Cần Thơ, khu vực hàng hải Trà Vinh và khu vực hàng hải Sóc Trăng

24.

Cảng vụ Hàng hi Kiên Giang

Gồm 04 khu vực hàng hi: khu vực hàng hi Hòn Chông - Bình Trị, khu vực hàng hải Hà Tiên, khu vực hàng hi Phú Quốc, khu vực hàng hải Rạch Giá

25.

Cng vụ Hàng hải Cà Mau

Gồm 02 khu vực hàng hải: khu vực ng hi Năm Căn và khu vực hàng hải dầu khí ngi khơi m Sông Đốc

Ghi chú: đi với khu vực Bch Long Vỹ (Hi Phòng), khu vực Cồn Cỏ (Qung Trị), khu vực Hòn Nội (Khánh Hòa), khu vực Nam Du (Kiên Giang) thực hiện theo quy định của pháp luật về tuyến vận tải thy từ bờ ra đo trong vùng biển Việt Nam.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi