Quyết định 278/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thời điểm chặn dòng Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Đá Mài, tỉnh Quảng Trị

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
Số: 278/QĐ-BNN-XD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT THỜI ĐIỂM CHẶN DÒNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HỒ CHỨA NƯỚC ĐÁ MÀI,
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2009/NĐ-CP ngày 18/4/2009 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ các Quyết định số 4066/QĐ-BNN-XD ngày 24/12/2007 và số 197/QĐ-BNN-XD ngày 31/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình chứa nước Đá Mài - Tân Kim, tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ văn bản số 134/UBND-NN ngày 19/01/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ cho phép chặn dòng, tích nước công trình hồ Đá Mài thuộc dự án hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim, tỉnh Quảng Trị;
Xét đề nghị tại tờ trình số 32/TTr-SNN ngày 18/1/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị xin phê duyệt phương án chặn dòng hồ Đá Mài thuộc dự án hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim (kèm theo báo cáo số 22/BQL-KH ngày 18/01/2010 của Ban Quản lý Dự án đầu tư XD NN&PTNT về tình hình thực hiện và kế hoạch chặn dòng hồ Đá Mài);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt công tác chặn dòng hồ Đá Mài thuộc dự án hồ chứa nước Đá Mài - Tân Kim với nội dung chính như sau:
1. Thời điểm chặn dòng: cuối tháng 3 năm 2011.
2. Phương án, biện pháp thi công chặn dòng: Căn cứ lưu lượng thực tế tại thời điểm chặn dòng, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt phương án, biện pháp thi công chặn dòng chi tiết; tổ chức thực hiện, lựa chọn thời điểm chặn dòng phù hợp, bảo đảm chặn dòng thành công, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối cho công trình.
3. Thực hiện khối lượng thi công dự kiến trước khi chặn dòng, đắp đập vượt lũ theo yêu cầu thiết kế, hoàn thành công tác đắp đập trước lũ chính vụ 30/8/2011.
Điều 2. Giao nhiệm vụ
1. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị:
- Tổ chức lập kế hoạch, tiến độ chi tiết, đôn đốc các nhà thầu thi công các hạng mục công trình đầu mối đảm bảo chất lượng, tiến độ, đặp đập vượt lũ an toàn và đáp ứng mục tiêu yêu cầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa mưa bão năm 2011.
-Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu dọn lòng hồ, đảm bảo môi trường nước cho sinh hoạt phía hạ du, bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn xây dựng.
2. Các nhà thầu thi công: Liên danh Công ty CP XL dầu khí 1 và Tổng công ty XD Trường Sơn, Công ty Cổ phần Thành An chuẩn bị và tập kết đầy đủ nhân lực, vật tư, vật liệu, thiết bị xe máy để chặn dòng, tập trung thi công đắp đập vượt lũ, thi công tràn xả lũ, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối cho công trình theo đúng trình tự và thiết kế được duyệt.
3. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và XD Quảng Trị: Tổ chức tốt công tác giám sát tác giả, kịp thời giải quyết các phát sinh vướng mắc tại thực địa theo quy định hiện hành, để nhà thầu thi công đạt mục tiêu chất lượng, tiến độ;
4. Ban Quản lý Dự án đầu tư XD NN&PTNT Quảng Trị; Công ty CP Tư vấn ĐT&XD (Tư vấn giám sát): Tăng cường nhân lực, tổ chức giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, đúng quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành của Nhà nước;
5. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị: tiếp tục chỉ đạo công tác đền bù, di dân, khai thác vật nuôi cây trồng, thu dọn vệ sinh lòng hồ … trước khi chặn dòng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dân cư cũng như tài sản của nhân dân vùng lòng hồ và đáp ứng tiến độ thi công vượt lũ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch, Tài chính; UBND tỉnh Quảng Trị; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- LD Cty CP XL dầu khí 1 - Tcty XD Trường Sơn;
- Công ty Cổ phần Thành An;
- Công ty CP TVĐT và XD Quảng Trị;
- Lưu VT, XD (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 278/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thời điểm chặn dòng Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Đá Mài, tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 278/QĐ-BNN-XD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực