Quyết định 2476/QĐ-CHK 2022 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Cục Hàng không Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2476/QĐ-CHK

Quyết định 2476/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan ban hành: Cục Hàng không Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2476/QĐ-CHKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Văn Hảo
Ngày ban hành:09/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cục HKVN ban hành Chương trình tổng thể THTK, CLP giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 09/11/2022, Cục Hàng không Việt Nam đã ra Quyết định 2476/QĐ-CHK về việc ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 của Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 – 2025 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Cục Hàng không Việt Nam, cụ thể: thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa – ngân sách Nhà nước; tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương); rà soát các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách …; xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung chi như: văn phòng phẩm, cước phí thông tin liên lạc, sử dụng điện, nước, xăng dầu …

Ngoài ra, quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp gắn với cơ cấu lại, tinh giảm biên chế, cải cách quản lý biên chế theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ; thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện mua sắm tài sản, theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2476/QĐ-CHK tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2476/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

_____________

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

Căn cứ Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP);

Căn cứ Quyết định 1845/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1417/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành chương trình tổng thể thực hành, tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng các Phòng, Chánh thanh tra Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục trưởng (Để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra;
- CVHK: miền Bắc, miền Trung, miền Nam;
- TTYTHK
- Lưu: VT; TC (15b).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Hảo

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG THỂ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2476/QĐ-CHK ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.)

 

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2021-2025.

1. Mục tiêu:

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH12 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị về THTK, CLP.

2. Yêu cầu:

- Đẩy mạnh việc THTK, CLP bám sát chủ trương, định hướng tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; phấn đấu hoàn thành chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) được ban hành tại Quyết định số 1454/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2021 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Quyết định số 1417/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2022 về việc ban hành chương trình tổng thể của Bộ GTVT về THTK, CLP giai đoạn 2021-2025;

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực có liên quan được điều chỉnh tại Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn;

- THTK, CLP được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi; phải tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

- THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trong đơn vị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Nhiệm vụ trọng tâm.

Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 là một giải pháp quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Công tác THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán được giao và đúng chế độ, chính sách hiện hành. Sử dụng hiệu quả chi thường xuyên ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương. Tiếp tục thực hiện các nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện THTK, CLP ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng, khả năng triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ.

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật phí và lệ phí, Luật đầu tư công, Luật quản lý tài sản công … Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc mua sắm tài sản phải thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, quy định của nhà nước; THTK, CLP trong công tác mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm theo phương thức tập trung; đẩy mạnh áp dụng mua sắm thường xuyên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- THTK, CLP trong việc quản lý, sử dụng lao động nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Phát huy có hiệu quả về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và tài chính theo quy định hiện hành, thực hiện việc tinh giảm biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không đủ năng lực, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, vi phạm kỷ luật lao động;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác THTK,CLP. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM TRONG CÁC LĨNH VỰC.

THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực công tác của Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau:

1. Trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; việc lập, phê duyệt và phân bổ dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hàng năm phải đúng trình tự, nội dung, đối tượng, thời gian, định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

- Tiết kiệm các khoản chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (Không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương); rà soát các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, sử dụng xăng xe, điện nước văn phòng phẩm...dành nguồn lực khắc phục hậu quả, thiên tai, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

- Trên cơ sở dự toán NSNN, phí, lệ phí chuyên ngành hàng không được giao trong năm, số thực hiện năm trước, đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung chi cụ thể như: Văn phòng phẩm, cước phí thông tin liên lạc, sử dụng điện, nước, xăng dầu, vật tư làm thẻ, phôi thẻ, công tác phí, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi mua sắm, sửa chữa, tài sản, trang thiết bị làm việc, đầu tư xây dựng các dự án, quản lý sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ...

2. Trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Quyết định số 1417/QĐ- BGTVT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành chương trình tổng thể THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT, trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản Cục HKVN tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị.

- Tăng cường các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ thực hiện dự án, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

- Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ, chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến quản lý đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục HKVN, trước pháp luật về tình trạng lãng phí xảy ra đối với công trình, dự án do mình quản lý, tham mưu thẩm tra, tham mưu phê duyệt thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu của quá trình đầu tư, đấu thầu. Từ đó kịp thời phát hiện ra những sai phạm và tránh thất thoát, lãng phí. Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của nhà nước đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả.

- Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành.

3. Trong quản lý, sử dụng tài sản công.

- Triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường công tác quản lý các trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp để bố trí và sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định, bảo đảm THTK, CLP. Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

- Rà soát và đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan. Việc thực hiện quản lý, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua mạng đấu thầu quốc gia. Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước kết thúc theo đúng quy định của pháp luật, tránh làm thất thoát, lãng phí tài sản.

4. Trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động:

- Quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp gắn với cơ cấu lại, tinh giảm biên chế, cải cách quản lý biên chế theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, gắn với tinh giảm biên chế nhằm nâng cao hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường kỷ luật công vụ; kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Minh bạch hóa quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM.

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về THTK, CLP của giai đoạn 2021-2025 theo định hướng, chủ trương của Đảng về THTK, CLP, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt cả nhiệm kỳ công tác.

Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị; đưa kết quả THTK, CLP là tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức..

2. Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực:

- Tăng cường công tác quản lý chi bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực đúng quy định, định mức hiện hành của nhà nước, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và trong phạm vi dự toán được giao. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức quản lý chi thường xuyên, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cá thể hóa trách nhiệm của các cá nhân trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

- Tiết kiệm chi tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ tân, khánh tiết, chi tổng kết, khởi công, đón nhận danh hiệu, tiếp khách. Tăng cường hình thức họp trực tuyến hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí hội họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu;

- Thực hiện nghiêm các quy định tiết kiệm chi công tác phí, điện nước, điện thoại, nhiên liệu công tác, văn phòng phẩm và các chi phí khác. Trong đó xem xét, cân nhắc kỹ trong việc cử cán bộ đi công tác (về số lượng người và thời gian đi công tác); chủ động sắp xếp sớm lịch trình công tác, sử dụng tối đa vé giá giảm, giá rẻ nhằm bảo đảm hiệu quả công tác và sử dụng tiết kiệm kinh phí;

- Định kỳ thống kê, báo cáo công tác quản lý vật tư làm thẻ, phôi thẻ; phôi giấy chứng nhận, phôi giấy phép hành nghề; hạn chế tối đa việc hỏng hóc, mất phôi thẻ, giấy chứng nhận, phôi giấy phép hành nghề;

- Tổ chức triển khai tốt các quy định của Luật Quản lý tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật có liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

3. Tăng cường thực hiện các biện pháp công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP:

Thực hiện đúng quy chế công khai dân chủ tại các đơn vị; thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước; triển khai tốt dịch vụ công trực tuyến.

Phát huy vai trò giám sát của các cấp và các tổ chức, đoàn thể trong mỗi cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công khai và kết quả giám sát việc THTK, CLP. Kịp thời xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, công bố công khai đối với đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, thời gian lao động, tài nguyên thiên nhiên và việc xử lý các hành vi vi phạm đó.

6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP; bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí. Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP.

D.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Cảng vụ Hàng không, Trung tâm Y tế hàng không, Văn phòng có trách nhiệm xây dựng và ban hành Chương trình tổng thể về THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 của đơn vị mình trong đó cần cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

2. Thanh tra Cục HKVN phối hợp với các cơ quan đề xuất thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình này và tổng hợp kết quả báo cáo Cục trưởng theo quy định.

3. Người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị mình và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, lồng ghép việc đề xuất thi đua khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác THTK, CLP.

4. Phòng Tài chính chủ trì tổ chức triển khai thực hiện chương trình này và tổng hợp báo cáo Bộ GTVT về công tác THTK, CLP theo quy định.

5. Báo cáo về tình hình THTK, CLP của đơn vị về Cục HKVN để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT đúng thời hạn quy định tại Thông tư số 188/2014/TT- BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời tự đánh giá, chấm điểm về kết quả THTK, CLP theo quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi