Quyết định 2042/QĐ-BGTVT 2018 phê duyệt Danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn Bộ Giao thông Vận tải năm 2018

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 2042/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2018, BỔ SUNG LẦN 1

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cLuật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật s 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn c Nghđịnh số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Ngh đnh số 78/2018/NĐ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cNghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu tổ chức ca Bộ Giao thông vận tải;

Căn c Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cThông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Căn cQuyết định số 1910/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ và tuyn chn cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật bsung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận ti năm 2018, bổ sung lần 1;

Căn cBiên bản hp Hội đồng xác định nhiệm vụ và tuyển chọn cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bsung, xây dựng mới tu chuẩn, quy chun của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, bsung lần 1;

Xét văn bn đề xut nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mi tiêu chun, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2018 bổ sung lần 1 của các đơn vị: Tổng cục Đường bộ VN, Viện KHCN GTVT, Cục Đường sắt VN, Cục Đăng kim VN; Văn bản đề xuất sửa đổi tên nhiệm vụ xây dựng TCCS của Cục Hàng thông VN;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, bổ sung lần 1; Sa đổi tên nhiệm vụ (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện việc phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, bổ sung lần 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học-Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ
trưng (để báo cáo);
- TCĐB VN, Viện KHCN GTVT, Cục ĐS VN, Cục ĐK VN, Cục HK VN;
- Cổng thông tin Bộ GTVT (để th/b);
- Lưu VT, KHCN;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GTVT NĂM 2018, BỔ SUNG LẦN 1 DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VN THỰC HIỆN
(m theo Quyết định số: 2042/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến thực hiện (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tổng cộng

Năm 2018

Năm 2019

 

1

Nhũ tương nhựa đường thấm bám - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

TC1843

TCCS

12

300

0

20

Trong đó:

- NSNN 20 triệu; - TCĐB 280 triệu

2

Chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu neo SEEE trong đất

TC1844

TCCS

12

30

0

30

NSNN30 triệu

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

QC1811

QCVN

4

100

0

100

NSNN 100 triệu

 

Tổng kinh phí

430

0

150

Trong đó:

- NSNN 150 triệu

- TCĐB 280 triệu

 

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GTVT NĂM 2018, BỔ SUNG LẦN 1 DO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số: 2042/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến thực hiện (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tổng cộng

Năm 2018

Năm 2019

 

1

ng dụng đường sắt - Hệ thống xử lý và thông tin tín hiệu - An toàn thông tin trong các hệ thống truyền dẫn

TC1846

TCVN

12

150

0

150

NSNN 150 triệu

 

Tổng kinh phí

150

0

150

NSNN 150 triệu

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GTVT NĂM 2018, BỔ SUNG LẦN 1 DO CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM THỰC HIỆN
(kèm theo Quyết định số: 2042/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến thực hiện (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tổng cộng

Năm 2018

Năm 2019

 

1

Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao

TC1845

TCVN

12

550

0

550

NSNN 550 triệu

 

Tổng kinh phí

550

0

550

NSNN 550 triệu

DANH MỤC

NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GTVT NĂM 2018, BỔ SUNG LẦN 1 DO CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM THỰC HIỆN
(kèm theo Quyết định số: 2042/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến thực hiện (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tng cộng

Năm 2018

Năm 2019

 

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh xe đầu máy, toa xe

QC1812

QCVN

12

120

40

80

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 120 triu

2

Sửa đổi lần 1:QCVN 97:2016/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển

QC1813

QCVN

12

200

60

140

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 200 triệu

3

ng dụng đường sắt - Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng - Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng

TC1847

TCVN

12

120

40

80

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 120 triu

4

Phương tiện giao thông đường sắt - Thiết bị đầu máy toa xe - Các thử nghiệm va đập và rung động

TC1848

TCVN

12

120

40

80

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 120 triệu

5

Thay thế TCVN 7271:2003; Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng

TC1849

TCVN

12

150

50

100

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 150 triệu

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về móc nối, đỡ đấm ca đầu máy, toa xe

QC1814

QCVN

12

70

25

45

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 70 triệu

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

QC1815

QCVN

3

150

50

100

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 150 triệu

 

Tổng kinh phí

930

305

625

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 930 triệu

 

 

DANH MỤC

SỬA ĐỔI TÊN NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GTVT NĂM 2018 DO CỤC HÀNG KHÔNG VN THỰC HIỆN
(kèm theo Quyết định số: 2042/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ theo Quyết định 1155/QĐ-BGTVT

Tên sửa đổi

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

Ghi chú

1.

Tiêu chuẩn về bãi đáp trực thăng ngoài trời và trên nhà cao tầng

Tiêu chun về bãi đáp trực thăng trên bin

TC1801

TCCS

12

75

Sửa đổi tên

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2042/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải năm 2018, bổ sung lần 1
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2042/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành: 19/09/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!