Quyết định 2042/QĐ-BGTVT 2018 phê duyệt Danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn Bộ Giao thông Vận tải năm 2018

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2042/QĐ-BGTVT

Quyết định 2042/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải năm 2018, bổ sung lần 1
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2042/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:19/09/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực GTVT

Ngày 19/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải năm 2018, bổ sung lần 1 tại Quyết định 2042/QĐ-BGTVT.

Cụ thể, Bộ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng tiêu chuẩn Nhũ tương nhựa đường thấm bám - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu và tiêu chuẩn Chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu neo SEEE trong đất. Đồng thời xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Cục Đường sắt Việt Nam được giao xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao với kinh phí dự kiến thực hiện là 550 triệu, bắt đầu thực hiện từ 2019 và thực hiện trong vòng 12 tháng…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2042/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 2042/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2018, BỔ SUNG LẦN 1

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cLuật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật s 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn c Nghđịnh số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Ngh đnh số 78/2018/NĐ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cNghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu tổ chức ca Bộ Giao thông vận tải;

Căn c Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;

Căn cThông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Căn cQuyết định số 1910/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ và tuyn chn cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật bsung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận ti năm 2018, bổ sung lần 1;

Căn cBiên bản hp Hội đồng xác định nhiệm vụ và tuyển chọn cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bsung, xây dựng mới tu chuẩn, quy chun của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, bsung lần 1;

Xét văn bn đề xut nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mi tiêu chun, quy chuẩn của Bộ GTVT năm 2018 bổ sung lần 1 của các đơn vị: Tổng cục Đường bộ VN, Viện KHCN GTVT, Cục Đường sắt VN, Cục Đăng kim VN; Văn bản đề xuất sửa đổi tên nhiệm vụ xây dựng TCCS của Cục Hàng thông VN;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, bổ sung lần 1; Sa đổi tên nhiệm vụ (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Vụ Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện việc phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2018, bổ sung lần 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học-Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ
trưng (để báo cáo);
- TCĐB VN, Viện KHCN GTVT, Cục ĐS VN, Cục ĐK VN, Cục HK VN;
- Cổng thông tin Bộ GTVT (để th/b);
- Lưu VT, KHCN;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GTVT NĂM 2018, BỔ SUNG LẦN 1 DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VN THỰC HIỆN
(m theo Quyết định số: 2042/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến thực hiện (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tổng cộng

Năm 2018

Năm 2019

 

1

Nhũ tương nhựa đường thấm bám - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

TC1843

TCCS

12

300

0

20

Trong đó:

- NSNN 20 triệu; - TCĐB 280 triệu

2

Chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu neo SEEE trong đất

TC1844

TCCS

12

30

0

30

NSNN30 triệu

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

QC1811

QCVN

4

100

0

100

NSNN 100 triệu

 

Tổng kinh phí

430

0

150

Trong đó:

- NSNN 150 triệu

- TCĐB 280 triệu

 

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GTVT NĂM 2018, BỔ SUNG LẦN 1 DO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số: 2042/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến thực hiện (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tổng cộng

Năm 2018

Năm 2019

 

1

ng dụng đường sắt - Hệ thống xử lý và thông tin tín hiệu - An toàn thông tin trong các hệ thống truyền dẫn

TC1846

TCVN

12

150

0

150

NSNN 150 triệu

 

Tổng kinh phí

150

0

150

NSNN 150 triệu

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GTVT NĂM 2018, BỔ SUNG LẦN 1 DO CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM THỰC HIỆN
(kèm theo Quyết định số: 2042/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến thực hiện (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tổng cộng

Năm 2018

Năm 2019

 

1

Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao

TC1845

TCVN

12

550

0

550

NSNN 550 triệu

 

Tổng kinh phí

550

0

550

NSNN 550 triệu

DANH MỤC

NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GTVT NĂM 2018, BỔ SUNG LẦN 1 DO CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM THỰC HIỆN
(kèm theo Quyết định số: 2042/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến thực hiện (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tng cộng

Năm 2018

Năm 2019

 

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh xe đầu máy, toa xe

QC1812

QCVN

12

120

40

80

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 120 triu

2

Sửa đổi lần 1:QCVN 97:2016/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển

QC1813

QCVN

12

200

60

140

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 200 triệu

3

ng dụng đường sắt - Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng - Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng

TC1847

TCVN

12

120

40

80

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 120 triu

4

Phương tiện giao thông đường sắt - Thiết bị đầu máy toa xe - Các thử nghiệm va đập và rung động

TC1848

TCVN

12

120

40

80

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 120 triệu

5

Thay thế TCVN 7271:2003; Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng

TC1849

TCVN

12

150

50

100

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 150 triệu

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về móc nối, đỡ đấm ca đầu máy, toa xe

QC1814

QCVN

12

70

25

45

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 70 triệu

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

QC1815

QCVN

3

150

50

100

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 150 triệu

 

Tổng kinh phí

930

305

625

Từ Quỹ phát triển KHCN Cục ĐKVN: 930 triệu

 

 

DANH MỤC

SỬA ĐỔI TÊN NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GTVT NĂM 2018 DO CỤC HÀNG KHÔNG VN THỰC HIỆN
(kèm theo Quyết định số: 2042/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ theo Quyết định 1155/QĐ-BGTVT

Tên sửa đổi

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

Ghi chú

1.

Tiêu chuẩn về bãi đáp trực thăng ngoài trời và trên nhà cao tầng

Tiêu chun về bãi đáp trực thăng trên bin

TC1801

TCCS

12

75

Sửa đổi tên

 

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Quyết định 407/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi