Quyết định 1579/QĐ-BGTVT 2022 Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1579/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-BGTVT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng TĐKT TW (để b/c);
- Ban TĐKT TW thuộc BNV;
- Các Thứ trưởng;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (VN).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “VÌ NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU” GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 173/QĐ-BGTVT ngày 27/01/2022 ban hành kèm theo Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải với mục tiêu chung của toàn ngành Giao thông vận tải là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, kết nối với hệ thống đường địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tỷ lệ giảm nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững; ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ sự quan tâm vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (gọi tắt cơ quan, đơn vị) và phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Phong trào thi đua) như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

a) Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả ngành Giao thông vận tải trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Ngành góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

b) Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên "Thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no" của người dân và cộng đồng, phấn đấu "Vì một Việt Nam không còn đói nghèo".

c) Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

d) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc huy động, sử dụng nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững.

2. Yêu cầu:

a) Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2021-2025.

b) Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực; xây dựng kế hoạch thực hiện khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

c) Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

II. Nội dung phong trào thi đua

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua:

1. Thi đua tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, thi đua đồng hành cùng người nghèo; phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm huy động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, địa bàn nghèo.

2. Tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, có giải pháp cụ thể giảm nghèo bền vững trong xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm và trong quá trình tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, đề án, dự án ...; phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ các huyện nghèo, xã nghèo xây dựng hệ thống giao thông nông thôn; thực hiện các giải pháp tạo việc làm cho người dân, góp phần thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý giao thông vận tải, có chính sách ưu đãi đối với người làm việc trong điều kiện lao động đặc thù, ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

3. Phối hợp với tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Vì người nghèo”, các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và xây dựng Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam nhằm giúp đỡ những gia đình công nhân viên chức lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong neo đơn, khó khăn, gia đình đặc biệt khó khăn... xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về giảm nghèo bền vững. Gắn Phong trào thi đua với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

III. Giải pháp thực hiện

1. Căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; triển khai sâu rộng Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp, tránh hình thức, lãng phí.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

3. Hàng năm, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua; sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025.

IV. Tiêu chí thi đua, hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

1. Tiêu chí thi đua

a) Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Hoàn thành có chất lượng, đúng thời hạn các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo. Tiếp tục hoàn thiện, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách, dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với giảm nghèo bền vững cho các xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;

- Chủ động, tích cực huy động nguồn lực, có nhiều sáng kiến, mô hình giảm nghèo bền vững được nhân rộng, giúp cho người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

b) Đối với các doanh nghiệp

Có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện công tác giảm nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn và người nghèo.

c) Đối với cá nhân

- Cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác giảm nghèo có sáng kiến trong việc xây dựng, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách; hướng dẫn, tham gia tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều đóng góp, giúp đỡ các huyện nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn và người nghèo.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

a) Hình thức khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị.

b) Tiêu chuẩn khen thưởng:

Căn cứ thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

V. Tiến độ thực hiện

1. Giai đoạn 2021 - 2022: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giai đoạn 2022 - 2025: Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; căn cứ vào tình hình thực tiễn để chủ động tiến hành khen thưởng hằng năm theo thẩm quyền.

3. Căn cứ tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị chủ động tiến hành sơ kết giữa kỳ, đánh giá, rút kinh nghiệm vào năm 2023 và tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giảm nghèo.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Tổ chức cán bộ, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để lại ai phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

3. Các cơ quan thông tin, tạp chí, Báo Giao thông có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các đoàn viên tích cực tham gia thực hiện Phong trào thi đua; mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua.

4. Trước ngày 01 tháng 12 hằng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi