Quyết định 08/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Số: 08/2008/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999 và Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Người phát ngôn của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

 

 

 

QUY CHẾ

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông vận tải

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGTVT

ngày 19 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; quyền và trách nhiệm của người phát ngôn và cung cấp thông tin, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

2. Quy chế này áp dụng với mọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn chính thức của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Người phát ngôn) là Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, có nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Họ tên, chức vụ Người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trực tiếp phát ngôn hoặc ủy quyền cho người khác có trách nhiệm thuộc Bộ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được Bộ trưởng giao.

3. Hoạt động của Người phát ngôn tuân theo các quy định của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực công tác tư tưởng, thông tin báo chí và theo quy định tại Quy chế này.

4. Người phát ngôn có nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; duy trì mối quan hệ thường xuyên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin đại chúng trong việc cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực.

5. Chỉ những người có thẩm quyền phát ngôn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mới được nhân danh Bộ Giao thông vận tải để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do những người này cung cấp là thông tin chính thức về hoạt động của Bộ Giao thông vận tải.

6. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của Bộ Giao thông vận tải không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh Bộ Giao thông vận tải để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Trong trường hợp những người này trả lời phỏng vấn trên báo chí thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đang làm thì việc trả lời phỏng vấn đó mang tính chất cá nhân và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời phỏng vấn của mình.

7. Trường hợp Lãnh đạo đơn vị hoặc công chức được báo chí đề nghị trả lời phỏng vấn thì người được đề nghị phải báo cáo Bộ trưởng về nội dung được phỏng vấn và chỉ trả lời phỏng vấn sau khi có ý kiến của Người phát ngôn và được Bộ trưởng đồng ý, đây được coi là thông tin chính thức của Bộ GTVT. Nội dung trả lời phải chuyển cho Người phát ngôn để tổng hợp.

Chương 2.

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

Tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Cơ quan Bộ Giao thông vận tải, về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, thông qua các hình thức sau:

a) Cung cấp thông tin cho báo chí hàng ngày về các hoạt động và công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, Lãnh đạo Bộ; tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ bằng việc đăng tải trên Trang tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải;

b) Ít nhất 03 tháng một lần, tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Việc tổ chức họp báo thực hiện theo quy định hiện hành;

c) Khi thấy cần thiết, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hàng tuần do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện;

d) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Trang tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Họp báo và trả lời phỏng vấn

1. Trong buổi tổ chức họp báo, Người phát ngôn cung cấp cho báo chí các thông tin về:

a) Các hoạt động chủ yếu của Lãnh đạo Bộ;

b) Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Giao thông vận tải;

c) Quan điểm và ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề quan trọng, đột xuất được dư luận báo chí và xã hội quan tâm.

2. Người phát ngôn có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của phóng viên tham dự buổi họp báo. Trường hợp Người phát ngôn thấy nội dung câu hỏi vượt quá thẩm quyền hoặc chưa rõ thì cần phải tham khảo thêm thì được phép không trả lời ngay và hẹn sẽ trả lời các nội dung này vào thời gian thích hợp.

3. Trong trường hợp họp báo có nội dung về các vấn đề chuyên môn, Văn phòng Bộ và Người phát ngôn có trách nhiệm mời lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan cùng tham gia buổi họp báo và trả lời (nếu có) yêu cầu của báo chí liên quan đến lĩnh vực của mình.

4. Nội dung thông tin cung cấp tại buổi họp báo sẽ được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải và Báo Giao thông vận tải.

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

1. Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải nhằm định hướng và cảnh báo kịp thời trong xã hội; thông tin về quan điểm và cách xử lý của Bộ Giao thông vận tải đối với các sự kiện, vấn đề đó;

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Bộ Giao thông vận tải thì Người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là hai ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải được nêu trên báo chí;

c) Khi nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí thì Người phát ngôn phải thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết trong thời hạn quy định tại Điều 3 của Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;

d) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do Bộ Giao thông vận tải quản lý, Người phát ngôn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

2. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua một hoặc một số hình thức sau:

a) Thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải;

b) Tổ chức họp báo;

c) Thông tin bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác cho các cơ quan báo chí.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn

1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quy chế này; để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật.

3. Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Người phát ngôn có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc Thứ trưởng phụ trách về nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi công bố.

4. Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau đây:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quan điểm của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

b) Tin liên quan đến các vụ việc đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cần thông tin trên báo chí những vấn đề giúp cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tiến hành thuận lợi, khác quan, đúng pháp luật;

c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

5. Người phát ngôn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và trước pháp luật về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Chương 3.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 7. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ

1. Tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch để thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng pháp luật; về công tác phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật; về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải; về hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Tổ chức thông tin các sự kiện đặc biệt nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm thành lập Ngành Giao thông vận tải ….

3. Tổ chức các buổi họp báo vá xử lý các câu hỏi của báo chí.

4. Tổ chức cho giới báo chí phỏng vấn và tiếp xúc với Lãnh đạo Bộ.

5. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ về quan hệ với giới báo chí và phản ứng của giới truyền thông (nếu có) với các chính sách của Ngành và về các hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ.

6. Thiết lập kênh thông tin với báo chí nhằm cung cấp và tiếp nhận thường xuyên phản ánh của xã hội về các hoạt động liên quan đến Ngành Giao thông vận tải.

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải (Báo viết và Báo điện tử) và Trung tâm tin học

Chủ động phối hợp với Người phát ngôn và Văn phòng Bộ cập nhật thông tin về các hoạt động và công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, Lãnh đạo Bộ; chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao thông vận tải, tình hình hoạt động của Ngành Giao thông vận tải. Đẩy mạnh, nâng cao công tác tuyên truyền về Ngành Giao thông vận tải, giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu biết sâu sắc hơn về Ngành Giao thông vận tải trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Điều 9. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị

1. Thường xuyên theo dõi các bài viết được đăng tải trên các báo về những vấn đề liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để kiểm tra, giải quyết bất cập (nếu có); đối với những bài có quan điểm, nhận định không đúng với quan điểm của Bộ hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật thì cần phối hợp với Người phát ngôn, kịp thời thông tin lại nhằm định hướng đúng cho dư luận của xã hội.

2. Khi trình ban hành các văn bản về cơ chế, chủ trương, chính sách mới, đồng thời phải có phương án tuyên truyền (trước, trong và sau khi ban hành). Khi được duyệt, đơn vị chủ trì soạn thảo phải phối hợp với Văn phòng triển khai tuyên truyền, đảm bảo cho chủ trương, cơ chế, chính sách khi ban hành được thông tin kịp thời.

3. Tập hợp, cung cấp thông tin cần thiết cho Người phát ngôn và Văn phòng Bộ để phục vụ các buổi họp báo hoặc theo yêu cầu của các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động đề xuất tham gia các buổi họp báo của Bộ để trao đổi, trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và giải đáp pháp luật về những vấn đề xã hội quan tâm thuộc chức năng quản lý của đơn vị.

4. Chủ trì phối hợp với Người phát ngôn và Văn phòng Bộ tổ chức họp báo giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới của Ngành Giao thông vận tải như: Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Quyết định …

5. Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Người phát ngôn trong việc thu thập, xử lý thông tin và thực hiện các hoạt động có liên quan trong trường hợp Người phát ngôn thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Văn phòng có trách nhiệm phổ biến, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế, báo cáo Lãnh đạo Bộ và thông báo tại cuộc họp giao ban hàng tháng.

Điều 11. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy chế này tới công chức đơn vị mình; chịu trách nhiệm liên đới nếu cá nhân trong đơn vị vi phạm, đồng thời phản ánh, kiến nghị sửa đổi nếu thấy cần thiết.

Điều 12. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và vận động mọi người thực hiện./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi