Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH - BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ CÔNG AN
-------

Số: 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁO DỤC CHUYỂN ĐỔI HÀNH VI VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định s 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định s 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình đến năm 2020;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyn đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn thực hiện nội dung, hình thức và các hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Hành vi về xây dựng gia đình là sự tôn trọng, quan tâm, chia sẻ vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình trong việc thực hiện các chức năng của gia đình; phát huy các truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đảm bảo việc giáo dục và chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là chăm sóc bà mẹ mang thai, người cao tuổi và trẻ em.

2. Hành vi phòng, chng bạo lực gia đình là sự ứng xử có văn hóa, kiềm chế cảm xúc bất lợi cho bản thân và các thành viên khác trong gia đình, đối xử công bằng, bình đẳng, tôn trọng giữa các thành viên gia đình, tuân thủ pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình là quá trình cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản và định hướng cho các thành viên trong gia đình về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tạo môi trường thuận lợi để các hành vi tích cực được thực hiện.

Điều 3. Nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của thành viên trong gia đình.

2. Kiến thức, kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm cha, làm mẹ, làm con cháu trong xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Các giá trị về gia đình, mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình và xã hội.

4. Kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và biện pháp phòng ngừa, can thiệp, xử lý kịp thời các trường hp liên quan đến bạo lực gia đình.

Điều 4. Hình thức giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

1. Thông qua tích hp, lồng ghép các kiến thức về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các môn học và hoạt động giáo dục.

2. Thông qua các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Thông qua các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Điều 5. Các hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục trong việc giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Biên soạn, phát hành các tài liệu, sản phẩm truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng bình đẳng giới.

3. Hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung và kiến thức pháp luật nhằm giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục về hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục.

2. Tổ chức giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thông qua việc tích hợp, lồng ghép vào các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với cấp học và trình độ đào tạo.

3. Khuyến khích và tạo Điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn, hỗ trợ về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý.

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục trong việc giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Rà soát, bổ sung, xây dựng, tích hợp, lồng ghép nội dung, kiến thức và kỹ năng về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với cấp học và trình độ đào tạo.

4. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm các nội dung về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các tài liệu truyền thông cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hằng năm; định kỳ hằng năm, tổng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan tại địa phương triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Chđạo, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hướng dẫn các quy định của pháp luật về gia đình; tổ chức truyền thông các nội dung về giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường cho cán bộ làm công tác gia đình, người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục.

4. Phối hp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu tích hp, lồng ghép các nội dung giáo dục về xây dựng gia đình văn hóa mới, phòng, chống bạo lực gia đinh và bạo lực học đường vào các môn học và hoạt động giáo dục phù hp với cấp học và trình độ đào tạo.

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu tích hp, lồng ghép các nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các môn học và hoạt động giáo dục, đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm các nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hằng năm gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Phối hp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai các quy định tại Thông tư này.

3. Tham gia phát hiện và ngăn chặn, xử lí các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; cung cấp thông tin tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tại các cơ sở giáo dục.

4. Xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ trong ngành để đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở giáo dục.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Triển khai thực hiện các quy định của Thông tư này tại địa phương; bố trí kinh phí tổ chức thực hiện các nội dung liên quan tại địa phương từ nguồn ngân sách của địa phương và ngân sách huy động từ các nguồn khác theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động, Thương binh - Xã hội, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan phối hợp tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Thông tư này tại địa phương; tổng hp báo cáo định kỳ hằng năm gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ, ngành chủ quản.

3. Thường xuyên tổ chức giám sát, đánh giá kết quả thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn; tạo Điều kiện thuận lợi cho các chương trình, dự án liên quan đến giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai, thực hiện tại địa phương.

Điều 12. Điều Khoản thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2016

2. Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
Ủy ban của Quốc hội;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- C
ác Sở: GDĐT, VHTTDL, LĐTBXH;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT; Bộ VHTTDL; Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT c
ác Bộ: Bộ GD&ĐT; Bộ VHTTDL; Bộ LĐTBXH; Bộ CA.

 

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cơ quan ban hành: Bộ Công an; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCANgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái; Bùi Văn Nam; Nguyễn Thị Nghĩa; Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành:05/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình trong trường học

Ngày 05/05/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Theo đó, các nội dung về vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của thành viên trong gia đình; kiến thức, kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm cha, mẹ, làm con cháu trong xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; các giá trị về gia đình, mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình và xã hội; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình và biện pháp phòng ngừa, can thiệp, xử lý kịp thời các trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình sẽ được giáo dục trong trường học thông qua tích hợp, lồng ghép các kiến thức; hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền và thông qua các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng và xã hội.
Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm triển khai tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia tư vấn, hỗ trợ về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/06/2016.

Xem chi tiết Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi