Thông tư 34/2012/TT-BGDĐT học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong đào tạo trung cấp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 34/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 34/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:34/2012/TT-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Bùi Văn Ga
Ngày ban hành:26/09/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Học phần Khởi tạo doanh nghiệp trình độ TCCN gồm 30 tiết
Ngày 26/09/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp (KTDN) trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BGDĐT.
Theo đó, KTDN là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo trình độ TCCN, có thời lượng 30 tiết (tương đương 02 đơn vị học trình) được chia làm 03 chương: Cơ sở của khởi tạo doanh nghiệp; Lập kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh; Tổ chức thực hiện kế hoạch khởi nghiệp.
Điều kiện tiên quyết để theo học học phần này là học sinh đã học ít nhất một học phần thuộc khối kiến thức của ngành hoặc chuyên ngành.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2012. 

Xem chi tiết Thông tư 34/2012/TT-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------

Số: 34/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 26  tháng 9  năm 2012

THÔNG TƯ

Ban hành Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp

trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

-----------------------------

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng thẩm định Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp ngày 09 tháng 5 năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:     
- Văn phòng Chính phủ;

- UBVHGD -TNTN &NĐ của Quốc hội;

- Hội đồng Quốc gia giáo dục;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL);

- Như Điều 3;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo;

- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT; 
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDCN.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã kí

 

 

Bùi Văn Ga

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số  34/2012/TT-BGDĐT ngày 26  tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Tên học phần: Khởi tạo doanh nghiệp
2. Thời lượng: 30 tiết (2 đơn vị học trình)
3. Thời điểm thực hiện: Trên cơ sở mục tiêu đào tạo và tính đặc thù của từng ngành đào tạo, Hiệu trưởng/ Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thời điểm đào tạo.
4. Vị trí của học phần: Khởi tạo doanh nghiệp là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là TCCN).
5. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần Khởi tạo doanh nghiệp, người học có khả năng:
a) Về kiến thức
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về cơ sở khởi tạo doanh nghiệp và khởi nghiệp kinh doanh.
- Xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bản thân đối với việc khởi nghiệp kinh doanh.
- Trình bày được các nội dung cơ bản của kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh và tổ chức thực hiện kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.
b) Về kỹ năng
-  Xây dựng và trình bày được 01 bản kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh cụ thể dựa trên ý tưởng kinh doanh của người học.
c) Về thái độ
- Có ý tưởng và mong muốn khởi nghiệp kinh doanh.
6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã học ít nhất một học phần thuộc khối kiến thức của ngành hoặc chuyên ngành.
7. Phân bổ thời gian:

Nội dung học phần

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, bài tập

Chương 1: Cơ sở của khởi tạo doanh nghiệp

06

04

02

Chương 2: Lập kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh

17

06

11

Chương 3: Tổ chức thực hiện kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh

07

04

03

TỔNG

30

14

16

8. Đề cương chi tiết học phần:
Chương 1
CƠ SỞ CỦA KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP
I) Một số khái niệm về kinh doanh, doanh nghiệp và khởi tạo doanh nghiệp.
II) Các đặc trưng, tố chất và kỹ năng cần thiết của người kinh doanh.
1. Đặc trưng của người kinh doanh.
2. Tố chất cần có của người kinh doanh.
3. Kỹ năng cần thiết của người kinh doanh.
4. Văn hóa và đạo đức trong kinh doanh.
III) Những yêu cầu và điều kiện để khởi nghiệp kinh doanh.
1. Yêu cầu đối với khởi nghiệp kinh doanh.
2. Điều kiện để khởi nghiệp kinh doanh (tài chính, pháp lý, tổ chức và các điều kiện khác).
IV) Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến sự phát triển doanh nghiệp.
Chương 2
LẬP KẾ HOẠCH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH
I) Ý tưởng kinh doanh và ra quyết định khởi nghiệp kinh doanh.
1. Xem xét nhu cầu và thị trường.
2. Hình thành ý tưởng kinh doanh.
3. Các vấn đề pháp lý và xác định, lựa chọn cơ hội kinh doanh.
4. Ra quyết định khởi nghiệp kinh doanh.
II) Nội dung chính của kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.
1. Cấu trúc, nội dung và hình thức của bản kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.
2. Kế hoạch về sản xuất, kinh doanh.
3.  Kế hoạch về nhân sự, tổ chức.
4.  Kế hoạch về tài chính, cơ sở vật chất.
5. Đánh giá hiệu quả và tính khả thi của kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.
6. Kế hoạch marketing.
Chương 3   
TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH
I) Tổ chức các hoạt động kinh doanh
II) Tổ chức bộ máy điều hành kinh doanh
III) Tạo lập và sử dụng các nguồn lực kinh doanh
IV) Tổ chức mạng lưới thông tin trong kinh doanh
V) Kiểm soát quá trình thực hiện kinh doanh
9. Phương pháp dạy và học: Sử dụng linh hoạt các phương pháp: Thuyết trình, trình diễn, bài tập, thảo luận nhóm, khách mời nói chuyện, phân tích tình huống điển hình, trò chơi kinh doanh, thực hành.
10. Đánh giá học phần: Thi viết tự luận và đánh giá bản kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.
11. Yêu cầu về giáo viên: Trình độ tối thiểu của giáo viên là cử nhân ngành quản trị kinh doanh và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định hiện hành.
12. Thực hiện chương trình: Học phần Khởi tạo doanh nghiệp là một trong các học phần chung tự chọn trong chương trình đào tạo TCCN. Chương trình học phần này được thực hiện từ năm học 2012-2013. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường và ngành học, các trường xây dựng bài giảng phù hợp với mục tiêu và nội dung cơ bản của học phần theo Thông tư này nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo của nhà trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

  KT. BỘ TRƯỞNG

   THỨ TRƯỞNG

                                                                                                           Đã ký
Bùi Văn Ga

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
Số: 34/2012/TT-BGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2012

                                
 
THÔNG TƯ
Ban hành Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp
trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
-----------------------------
 
 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Biên bản họp hội đồng thẩm định Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp ngày 09 tháng 5 năm 2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2012.
Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khác được giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệpchịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

Nơi nhận:     
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGD -TNTN &NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL);
- Như Điều 3;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT; 
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDCN.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Đã kí
 
 
Bùi Văn Ga

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------------
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

 
 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 9       năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
 
1. Tên học phần: Khởi tạo doanh nghiệp
2. Thời lượng: 30 tiết (2 đơn vị học trình)
3. Thời điểm thực hiện: Trên cơ sở mục tiêu đào tạo và tính đặc thù của từng ngành đào tạo, Hiệu trưởng/ Thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định thời điểm đào tạo.
4. Vị trí của học phần: Khởi tạo doanh nghiệp là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là TCCN).
5. Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong học phần Khởi tạo doanh nghiệp, người học có khả năng:
a) Về kiến thức
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về cơ sở khởi tạo doanh nghiệp và khởi nghiệp kinh doanh.
- Xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của bản thân đối với việc khởi nghiệp kinh doanh.
- Trình bày được các nội dung cơ bản của kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh và tổ chức thực hiện kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.
b) Về kỹ năng
- Xây dựng và trình bày được 01 bản kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh cụ thể dựa trên ý tưởng kinh doanh của người học.
c) Về thái độ
- Có ý tưởng và mong muốn khởi nghiệp kinh doanh.
6. Điều kiện tiên quyết: Học sinh đã học ít nhất một học phần thuộc khối kiến thức của ngành hoặc chuyên ngành.
7. Phân bổ thời gian:
 

Nội dung học phần
Thời gian (tiết)
Tổng
Lý thuyết
Thực hành, bài tập
Chương 1: Cơ sở của khởi tạo doanh nghiệp
06
04
02
Chương 2: Lập kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh
17
06
11
Chương 3: Tổ chức thực hiện kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh
07
04
03
TỔNG
30
14
16

 
8. Đề cương chi tiết học phần:
 
Chương 1
CƠ SỞ CỦA KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP
 
I) Một số khái niệm về kinh doanh, doanh nghiệp và khởi tạo doanh nghiệp.
II) Các đặc trưng, tố chất và kỹ năng cần thiết của người kinh doanh.
1. Đặc trưng của người kinh doanh.
2. Tố chất cần có của người kinh doanh.
3. Kỹ năng cần thiết của người kinh doanh.
4. Văn hóa và đạo đức trong kinh doanh.
III) Những yêu cầu và điều kiện để khởi nghiệp kinh doanh.
1. Yêu cầu đối với khởi nghiệp kinh doanh.
2. Điều kiện để khởi nghiệp kinh doanh (tài chính, pháp lý, tổ chức và các điều kiện khác).
IV) Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến sự phát triển doanh nghiệp.
 
Chương 2
LẬP KẾ HOẠCH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH
 
I) Ý tưởng kinh doanh và ra quyết định khởi nghiệp kinh doanh.
1. Xem xét nhu cầu và thị trường.
2. Hình thành ý tưởng kinh doanh.
3. Các vấn đề pháp lý và xác định, lựa chọn cơ hội kinh doanh.
4. Ra quyết định khởi nghiệp kinh doanh.
II) Nội dung chính của kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.
1. Cấu trúc, nội dung và hình thức của bản kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.
2. Kế hoạch về sản xuất, kinh doanh.
3. Kế hoạch về nhân sự, tổ chức.
4. Kế hoạch về tài chính, cơ sở vật chất.
5. Đánh giá hiệu quả và tính khả thi của kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.
6. Kế hoạch marketing.
 
Chương 3   
TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH
 
I) Tổ chức các hoạt động kinh doanh
II) Tổ chức bộ máy điều hành kinh doanh
III) Tạo lập và sử dụng các nguồn lực kinh doanh
IV) Tổ chức mạng lưới thông tin trong kinh doanh
V) Kiểm soát quá trình thực hiện kinh doanh
9. Phương pháp dạy và học: Sử dụng linh hoạt các phương pháp: Thuyết trình, trình diễn, bài tập, thảo luận nhóm, khách mời nói chuyện, phân tích tình huống điển hình, trò chơi kinh doanh, thực hành.
10. Đánh giá học phần: Thi viết tự luận và đánh giá bản kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh.
11. Yêu cầu về giáo viên: Trình độ tối thiểu củagiáo viên là cử nhân ngành quản trị kinh doanh và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định hiện hành.
12. Thực hiện chương trình: Học phần Khởi tạo doanh nghiệp là một trong các học phần chung tự chọn trong chương trình đào tạo TCCN. Chương trình học phần này được thực hiện từ năm học 2012-2013. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường và ngành học, các trường xây dựng bài giảng phù hợp với mục tiêu và nội dung cơ bản của học phần theo Thông tư này nhằm đảm bảo kế hoạch đào tạo của nhà trường đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
 KT. BỘ TRƯỞNG
   THỨ TRƯỞNG
 
                                                                                                           Đã ký
 
        Bùi Văn Ga
 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi