Thông tư 20/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 20/2009/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2009

THÔNG TƯ

BAN HÀNH MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

-------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,

THÔNG TƯ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.
Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 17cm x 12,5cm.
Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng Anh có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3. Cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2009. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Trang 4

 

 

Trang 1

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

 

 

Quốc huy

 

 

 

 

BẰNG TỐT NGHIỆP
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

17cm

 

 

 

 

           

 

Trang 2

 

 

Trang 3

 

 

 

 

 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

………………………………. (14)

………………………………. (15)

 

 

confers

INTERMEDIATE PROFESSIONAL
EDUCATION DIPLOMA

 

Upon: Mr (Ms)(16) …………………………………………..

Born on: (17) …………………………………………………

Major in: (18) …………………………………………………

Ranking: (19) ………………………………………………..

Mode of Study(20): …………………………………………

 

 

 

 

Serial number: (12) …………………………

Reference number: (13) ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………………. (1)

……………………………….(2)

 

 

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

Cho:(3) ………………………………………………………

Giới tính:(4) …………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:(5) ………………………………..

Ngành đào tạo:(6) ………………………………………….

Xếp loại tốt nghiệp:(7) ……………………………………..

Hình thức đào tạo:(8) ……………………………………..

….(9), ngày … tháng … năm … (10)

…………………………. (11)

 

Số hiệu:(12) ………………………

Số vào sổ cấp bằng:(13) ……………….

 

17cm

 

 

 

 

           

 

PHỤ LỤC

CÁCH GHI NỘI DUNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(1) Ghi chức danh của thủ trưởng cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng Tiếng Việt.

(2) Ghi tên cơ sở giáo dục, bằng Tiếng Việt.

(3) Ghi rõ họ tên của người học, theo giấy khai sinh.

(4) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh, bằng Tiếng Việt.

(5) Ghi ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh là ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì thêm số 0 ở trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 07/02/1981).

(6) Ghi tên ngành đào tạo mà người được cấp bằng đã theo học, bằng Tiếng Việt.

(7) Ghi Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình khá hoặc Trung bình theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

(8) Ghi một trong các hình thức: “Chính quy”, “Vừa làm vừa học”, “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn”.

(9) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục cấp văn bằng đặt trụ sở chính.

(10) Ghi ngày, tháng, năm cấp văn bằng.

(11) Thủ trưởng cơ sở giáo dục ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(12) Số hiệu: là số do cơ quan in phôi văn bằng viết khi cấp phôi.

(13) Số vào sổ gốc cấp bằng: là số đã ghi vào sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

(14) Ghi chức danh của thủ trưởng cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng Tiếng Anh.

(15) Ghi tên cơ sở giáo dục, bằng Tiếng Anh.

(16) Ghi rõ họ tên của người học, bằng Tiếng Việt không có dấu.

(17) Ghi như (5)

(18) Ghi tên ngành đào tạo mà người được cấp bằng đã theo học, bằng tiếng Anh.

(19) Ghi xếp loại tốt nghiệp, bằng Tiếng Anh: loại Xuất sắc ghi “High Distinction”, loại Giỏi ghi “Distinction”, loại Khá ghi “Credit”, loại Trung bình khá ghi “Strong-pass”, loại Trung bình ghi “Pass”.

(20) Ghi hình thức đào tạo, bằng Tiếng Anh: “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học có hướng dẫn” ghi “Self – directed learning”.

Ghi chú: Nếu người được cấp văn bằng là người nước ngoài thì ghi các thông tin tại điểm (3), (4), (5), (16), (17) căn cứ vào hộ chiếu.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 20/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 20/2009/TT-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 12/08/2009 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!