Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH sửa Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 11/2016/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 THÔNG TƯ SỐ 18/2015/TT-BLĐTBXH NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: CHẠM KHẮC ĐÁ; KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ; KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MỎ HẦM LÒ; LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT; THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT; ĐIỀU HÀNH CHẠY TÀU HỎA; GÒ; LUYỆN GANG; LUYỆN THÉP; CÔNG NGHỆ CÁN, KÉO KIM LOẠI; CÔNG NGHỆ SƠN TÀU THỦY

Căn cứ Luật Giáo dục nghnghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu của Luật Giáo dục nghnghiệp;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tng cục Dạy nghề,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư s 18/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy ngh ti thiu trình độ trung cấp ngh, trình độ cao đng ngh cho các ngh: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điu hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy.

Điều 1. Bổ sung thêm các Khoản: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 của Điều 1 như sau:
“23. Nghề “Khuyến nông lâm” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 12;
24. Nghề ''Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 13;
25. Nghề ''Sản xuất phân bón'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 14;
26. Nghề ''xếp dỡ cơ giới tổng hợp'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 15;
27. Nghề ''Nghiệp vụ lưu trú'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 16;
28. Nghề ''Lắp đặt điện công trình'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 17;
29. Nghề ''Thiết kế mạch điện tử trên máy tính'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 18;
30. Nghề ''An ninh mạng'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 19;
31. Nghề ''Thiết kế trang web'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 20;
32. Nghề ''Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp 220kV trở lên'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 21;
33. Nghề ''Gia công và lắp dựng kết cấu thép'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 22;
34. Nghề ''Sửa chữa thiết bị luyện kim'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 23;
35. Nghề ''Lắp đặt cầu'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 24;
36. Nghề ''Sửa chữa máy nâng chuyển'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 25;
37. Nghề ''Sản xuất sản phẩm kính, thủy tinh'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 26;
38. Nghề ''Kỹ thuật pha chế đồ uống'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 27;
39. Nghề ''Nghiệp vụ bán hàng'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 28;
40. Nghề ''Lâm nghiệp đô thị'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 29;
41. Nghề ''Phòng và chữa bệnh thủy sản'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 30;
42. Nghề ''Cơ điện lạnh thủy sản'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 31.
Điều 2.
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề dạy các nghề trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
H
uỳnh Văn Tí

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2015/TT- BLĐTBXH NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: CHẠM KHẮC ĐÁ; KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ; KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MỎ HẦM LÒ; LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT; THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT; ĐIỀU HÀNH CHẠY TÀU HỎA; GÒ; LUYỆN GANG; LUYỆN THÉP; CÔNG NGHỆ CÁN, KÉO KIM LOẠI; CÔNG NGHỆ SƠN TÀU THỦY
(Ban hành kèm theo Thông tư số
11/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

(Nội dung chi tiết của phụ lục tại trang thông tin điện tử, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) http://www.molisa.gov.vn

nhayCác phụ lục 17,21,30 ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 13 Điều 2 Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH.nhay

thuộc tính Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư 18/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/06/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11/2016/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành:16/06/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi