Thông tư 10/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 10/2016/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BLĐTBXH NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC; CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM); XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ; NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ; KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP; SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG; VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN; VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG; CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN; XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP; CHẾ BIẾN THỰC PHẨM; CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN;TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP; CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM; LÂM SINH; KHAI THÁC, ĐÁNH BẮT HẢI SẢN; THÚ Y; HƯỚNG DẪN DU LỊCH; ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA; KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

Căn cứ Luật Giáo dục nghnghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu của Luật Giáo dục nghnghiệp;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tng cục Dạy nghề,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư s 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp ngh, trình độ cao đng nghề cho các ngh: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dn du lịch; Điu khin phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy.

Điều 1. Bổ sung thêm các Khoản: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 của Điều 1 như sau:
“41. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Bảo vệ thực vật” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 21;
42. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Điều khiển tàu cuốc'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 22;
43. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 23;
44. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 24;
45. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 25;
46. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Quản trị khách sạn'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 26;
47. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 27;
48. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Cơ điện tử'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 28;
49. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 29;
50. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Lập trình máy tính'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 30;
51. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Quản trị cơ sở dữ liệu'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 31;
52. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Sửa chữa máy tàu thủy'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 32;
53. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Vận hành điện trong nhà máy điện'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 33;
54. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Vận hành nhà máy thủy điện'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 34;
55. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Nguội chế tạo'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 35;
56. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Công nghệ cán, kéo kim loại'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 36;
57. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Cấp, thoát nước'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 37;
58. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Vận hành máy xây dựng'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 38;
59. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 39;
60. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Quản lý, khai thác công trình thủy lợi'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 40;
61. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Sản xuất gốm, sứ xây dựng'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 41;
62. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Công nghệ sinh học'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 42;
63. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Nuôi trồng thủy sản nước ngọt'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 43;
64. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Kỹ thuật điêu khắc gỗ'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 44;
65. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Mộc xây dựng và trang trí nội thất'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 45;
66. Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia ''Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ'' trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 46.”
Điều 2.
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề dạy các nghề trên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
H
uỳnh Văn Tí

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BLĐTBXH NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC; CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM); XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ; NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ; KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP; SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG; VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN; VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG; CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN; XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP; CHẾ BIẾN THỰC PHẨM; CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN; TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP; CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM; LÂM SINH; KHAI THÁC, ĐÁNH BẮT HẢI SẢN; THÚ Y; HƯỚNG DẪN DU LỊCH; ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA; KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

(Nội dung chi tiết của phụ lục tại trang thông tin điện tử, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) http://www.molisa.gov.vn

nhayCác phụ lục số 29, 35, 36, 37, 38 và 45 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BLĐTBXH bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 16 Điều 2 Thông tư số 27/2019/TT-BLĐTBXH.nhay
nhayCác phụ lục số 27, 28, 31,34, 42, 43 và 46 ban hành kèm theo Thông tư 10/2016/TT-BLĐTBXH bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 12 Điều 2 Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH.nhay

thuộc tính Thông tư 10/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 10/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17/06/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2016/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Huỳnh Văn Tí
Ngày ban hành:16/06/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 26 nghề trọng điểm quốc gia

Ngày 16/06/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 10/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17/06/2015 về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy.
Tại Thông tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã bổ sung thêm 26 nghề trọng điểm quốc gia trong Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề. Như vậy, từ ngày 30/08/2016, sẽ có 66 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia thay vì 40 nghề như trước, trong đó có: Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Bảo vệ thực vật” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề; Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Điều khiển tàu cuốc” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề; Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Cơ điện tử” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề; Nghề trọng điểm cấp độ quốc gia “Lập trình máy tính” trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/08/2016.

Từ ngày 15/02/2021, Thông tư này hết hiệu lực một phần bởi Thông tư 22/2020/TT-BLĐTBXH.

Xem chi tiết Thông tư10/2016/TT-BLĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi