Thông tư 05/2013/TT-BGDĐT sửa thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------
Số: 05/2013/TT-BGDĐT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013
 
 
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng - an ninh;
Căn cứ Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh;
Căn cứ Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trung học phổ thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 1.Sửa đổi, bổ sung kèm theo Thông tư này mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.
Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) được sửa đổi, bổ sung kèm theo Thông tư này, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Uỷ ban VHGD,TN,TN&NĐ của QH;
- Các Bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;                   
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDQP, Vụ PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Bùi Văn Ga
 
 
 
 
 
 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ---------------------
 
 
DANH MỤC
 Thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong
các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và
 trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)
(Sửa đổi, bổ sung kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT
ngày 01 tháng 3 năm 2013)
---------------------
 
1. Mục I.6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
I. Trường đại học, cao đẳng
 

TT
Tên thiết bị
Đơn vị tính
Số lượng cần cho 1 người
Ghi chú
6
Đồng phục
 
 
 
6.1
Trang phục giảng viên và cán bộ quản lý GDQP - AN
 
 
Không dùng cho sĩ quan Quân đội biệt phái
a
Trang phục mùa đông
Bộ
01
 
b
Trang phục mùa hè
Bộ
01
 
c
Mũ Kêpi
Chiếc
01
 
d
Mũ cứng
Chiếc
01
 
e
Mũ mềm
Chiếc
01
 
f
Thắt lưng
Chiếc
01
 
g
Giầy da
Đôi
01
 
h
Tất sợi
Đôi
01
 
i
Sao mũ Kêpi GDQP - AN
Chiếc
01
 
k
Sao mũ cứng GDQP - AN
Chiếc
01
 
l
Sao mũ mềm GDQP - AN
Chiếc
01
 
m
Nền cấp hiệu GDQP - AN
Đôi
01
 
n
Nền phù hiệu GDQP - AN
Đôi
01
 
o
Biển tên
Chiếc
01
 
p
Ca vát
Chiếc
01
 
6.2
Trang phục sinh viên GDQP - AN
 
 
 
a
Trang phục (dùng chung hai mùa)
Bộ
01
Nền cấp hiệu, phù hiệu, biển tên GDQP - AN may liền áo
b
Mũ cứng
Chiếc
01
 
c
Mũ mềm
Chiếc
01
 
d
Giầy vải
     Đôi
01
 
e
Tất sợi
Đôi
01
 
f
Thắt lưng
Chiếc
01
 
g
Sao mũ cứng GDQP - AN
Chiếc
01
 
h
Sao mũ mềm GDQP - AN
Chiếc
01
 
 
Ghi chú: Trang phục học viên đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP - AN được áp dụng như trang phục giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý GDQP - AN.
           
2. Mục II.6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
II. Trường trung cấp chuyên nghiệp
 

TT
Tên thiết bị
Đơn vị tính
Số lượng cần cho 1 người
Ghi chú
6
Đồng phục
 
 
 
6.1
Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý GDQP - AN
 
 
Không dùng cho sĩ quan Quân đội biệt phái
a
Trang phục mùa đông
Bộ
01
 
b
Trang phục mùa hè
Bộ
01
 
c
Mũ Kêpi
Chiếc
01
 
d
Mũ cứng
Chiếc
01
 
e
Mũ mềm
Chiếc
01
 
f
Thắt lưng
Chiếc
01
 
g
Giầy da
Đôi
01
 
h
Tất sợi
Đôi
01
 
i
Sao mũ Kêpi GDQP - AN
Chiếc
01
 
k
Sao mũ cứng GDQP - AN
Chiếc
01
 
l
Sao mũ mềm GDQP - AN
Chiếc
01
 
m
Nền cấp hiệu GDQP - AN
Đôi
01
 
n
Nền phù hiệu GDQP - AN
Đôi
01
 
o
Biển tên
Chiếc
01
 
p
Ca vát
Chiếc
01
 
6.2
Trang phục học sinh GDQP - AN
 
 
 
a
Trang phục (dùng chung hai mùa)
Bộ
01
Nền cấp hiệu, phù hiệu, biển tên GDQP - AN may liền áo
b
Mũ cứng
Chiếc
01
 
c
Mũ mềm
Chiếc
01
 
d
Giầy vải
     Đôi
01
 
e
Tất sợi
Đôi
01
 
f
Thắt lưng
Chiếc
01
 
g
Sao mũ cứng GDQP - AN
Chiếc
01
 
h
Sao mũ mềm GDQP - AN
Chiếc
01
 
           
Ghi chú: Trang phục học viên đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP - AN được áp dụng như trang phục giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý GDQP - AN.
 
3. Mục III.6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
III. Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)
 

TT
Tên thiết bị
Đơn vị tính
Số lượng cần cho 1 người
Ghi chú
6
Đồng phục
 
 
 
6.1
Trang phục giáo viên và cán bộ quản lý GDQP - AN
 
 
Không dùng cho sĩ quan Quân đội biệt phái
a
Trang phục mùa đông
Bộ
01
 
b
Trang phục mùa hè
Bộ
01
 
c
Mũ Kêpi
Chiếc
01
 
d
Mũ cứng
Chiếc
01
 
e
Mũ mềm
Chiếc
01
 
f
Thắt lưng
Chiếc
01
 
g
Giầy da
Đôi
01
 
h
Tất sợi
Đôi
01
 
i
Sao mũ Kêpi GDQP - AN
Chiếc
01
 
k
Sao mũ cứng GDQP - AN
Chiếc
01
 
l
Sao mũ mềm GDQP - AN
Chiếc
01
 
m
Nền cấp hiệu GDQP - AN
Đôi
01
 
n
Nền phù hiệu GDQP - AN
Đôi
01
 
o
Biển tên
Chiếc
01
 
p
Ca vát
Chiếc
01
 
6.2
Trang phục học sinh GDQP - AN
 
 
 
a
Trang phục (dùng chung hai mùa)
Bộ
01
Nền cấp hiệu, phù hiệu, biển tên GDQP - AN may liền áo
b
Mũ cứng
Chiếc
01
 
c
Mũ mềm
Chiếc
01
 
d
Giầy vải
     Đôi
01
 
e
Tất sợi
Đôi
01
 
f
Thắt lưng
Chiếc
01
 
g
Sao mũ cứng GDQP - AN
Chiếc
01
 
h
Sao mũ mềm GDQP - AN
Chiếc
01
 
           
Ghi chú: Trang phục học viên đào tạo giáo viên, giảng viên GDQP - AN được áp dụng như trang phục giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý GDQP - AN.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
Bùi Văn Ga
                     

thuộc tính Thông tư 05/2013/TT-BGDĐT

Thông tư 05/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/2013/TT-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Bùi Văn Ga
Ngày ban hành:01/03/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung quy định về đồng phục của giảng viên giáo dục quốc phòng

Ngày 01/03/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT sửa đổi mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tư này đã bổ sung thêm quy định về đồng phục giảng viên và cán bộ quản lý Giáo dục quốc phòng - an ninh tại trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, thay vì chỉ quy định đồng phục giành cho sinh viên, học sinh như trước đây. Cụ thể, đồng phục của giảng viên và cán bộ quản lý Giáo dục quốc phòng - an ninh tại các cơ sở giáo dục này gồm: 01 bộ trang phục mùa đông, 01 bộ trang phục mùa hè; 01 chiếc mũ Kêpi; 01 mũ cứng, 01 mũ mềm; 01 thắt lưng; 01 đôi giầy da; 01 đôi tất sợi; 01 chiếc Sao mũ Kêpi; 01 chiếc Sao mũ cứng; 01 Sao mũ mềm; 01 đôi Nên cấp hiệu; 01 đôi Nên phù hiệu; 01 chiếc biển tên; 01 chiếc ca vát.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định thêm về đồng phục của sinh viên, học sinh khi học môn giáo dục quốc phòng – an ninh. Ngoài 01 bộ trang phục (dùng chung cho hai mùa); 01 chiếc mũ cứng; 01 đôi giầy vải; 01 chiếc thắt lưng thì sinh viên, học sinh còn phải có thêm 01 chiếc mũ mềm, 01 đôi tất sợi; 01 sao mũ cứng Giáo dục quốc phòng - an ninh; 01 chiếc Sao mũ mềm giáo dục quốc phòng - an ninh.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2013.

Xem chi tiết Thông tư 05/2013/TT-BGDĐT tại đây

tải Thông tư 05/2013/TT-BGDĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi