Quyết định 759/QĐ-BGDĐT 2016 Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 759/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI “TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” LẦN THỨ III - NĂM 2016

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III - Năm 2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên Thủ trưởng các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng TW Đảng (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/cáo);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TW Đoàn TNCS HCM (để ph/hợp);
- Báo Tiền phong (để ph/hợp);
- Công ty Egame (để ph/hợp);
- Ban Chỉ đạo Cuộc thi (để ph/hợp);
- Ban Tổ chức Cuộc thi (để th/hiện);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
Nguyễn Thị Nghĩa

THỂ LỆ

CUC THI “TUI TR HC TẬP VÀ LÀM THEO TM GƯƠNG ĐẠO ĐC HỒ CHÍ MINH” LN THỨ III - NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2016)

I. Mục đích và yêu cầu
1. Mục đích
- Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI).
- Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016), 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016); 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016); 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016).
- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
- Góp phần tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Yêu cầu
Triển khai Cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên ở trong và ngoài nước; các cơ sở giáo dục, đào tạo; các tập thể và cộng đồng nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II. Nội dung và hình thức thi
1. Nội dung
- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Những tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 30 năm đổi mới (1986-2016), một số chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
- Thông tin về biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tuyên bố chung của 10 nước ASEAN đã ký kết với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (DOC).
2. Hình thức thi
- Thi trực tuyến trả lời trắc nghiệm và thi tự luận trên website: http://hocvalamtheobac.vn
- Phần trả lời trắc nghiệm:
+ Thí sinh trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật vào website.
+ Thí sinh được tham dự 2 vòng thi trắc nghiệm; mỗi vòng bao gồm 3 tuần thi, trong đó thí sinh được thi tối đa 02 lần/ tuần, (tối đa 6 lần1 đợt).
- Phần thi tự luận:
+ Thí sinh làm 01 bài tự luận lựa chọn chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra, bài viết dài không quá 05 trang A 4; nhập bài thi tự luận trực tiếp trên website: http://hocvalamtheobac.vn
Khuyến khích các bài thi trình bày đẹp, có hình ảnh minh họa.
Thí sinh có thể chia sẻ đường link bài dự thi của mình cho bạn bè, người thân để bình chọn cho bài dự thi của mình.
III. Thời gian, đối tượng và cách thức đăng ký dự thi
1. Thời gian
a) Vòng 1
- Từ ngày 29/3/2016 đến ngày 17/4/2016. Bao gồm 3 tuần thi:
• Tuần 1: Từ 10g00 ngày 29/03/2016 đến 17h00 ngày 03/4/2016.
• Tuần 2: Từ 9g00 ngày 04/4/2016 đến 17h00 ngày 10/4/2016.
• Tuần 3: Từ 9g00 ngày 11/4/2016 đến 17h00 ngày 17/4/2016.
- Công bố kết quả của mỗi tuần vào thứ 4 tuần tiếp theo.
- Công bố kết quả vòng 1: ngày 22/4/2016 (Thứ Sáu).
b) Vòng 2:
- Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 15/5/2016.
• Tuần 1: Từ 9g00 ngày 25/4/2016 đến 17h00 ngày 01/5/2016.
• Tuần 2: Từ 9g00 ngày 02/5/2016 đến 17h00 ngày 08/5/2016.
• Tuần 3: Từ 9g00 ngày 09/5/2016 đến 17h00 ngày 15/5/2016.
- Công bố kết quả của mỗi tuần vào thứ 4 tuần tiếp theo.
- Công bố kết quả vòng 2: ngày 20/5/2016 (Thứ Sáu).
2. Đối tượng dự thi
- Đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, giáo viên ở trong nước và ngoài nước.
- Các tầng lớp nhân dân quan tâm Cuộc thi.
3. Cách thức đăng ký
- Đăng ký tạo tài khoản trực tuyến: Ban Tổ chức mở chuyên trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn để thí sinh vào đăng ký, tạo tài khoản cá nhân từ 08g00 ngày 21/3/2016 đến 17g00 ngày 15/5/2016. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử của cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.
- Thí sinh có thể sử dụng lại các tài khoản đã đăng ký trong các Cuộc thi trực tuyến do Công ty Egame đã tổ chức trước đây để tham gia Cuộc thi này.
- Thí sinh xem thông tin chính thức về Cuộc thi trên website:
http://hocvalamtheobac.vn và có thể tham khảo thêm thông tin trên các website: Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.moet.gov.vn; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh http://www.doanthanhnien.vn; Báo Tiền phong http://www.tienphong.vn; Báo Giáo dục và Thời đại http://www.gdtd.vn.
IV. Cách thức chấm điểm và xét giải
1. Cách thức chấm điểm
- Phần thi trả lời trắc nghiệm: Mỗi lần thi trắc nghiệm, thí sinh sẽ tham gia trả lời 2 phần thi (gồm 35 câu hỏi) hình thức tính điểm như sau:
+ Phần 1: Bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian trả lời mỗi câu là 30 giây, hết 30 giây nếu thí sinh chưa có phương án trả lời, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Thí sinh trả lời bằng cách chọn đáp án đúng.
Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của phần 1 là 100 điểm. Thời gian thi tối đa cho phần thi này là 10 phút.
+ Phần 2: Bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian trả lời mỗi câu là 30 giây, hết 30 giây nếu thí sinh chưa có phương án trả lời, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Thí sinh trả lời bằng cách chọn đáp án đúng
Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa của phần 2 là 150 điểm. Thời gian thi tối đa cho phần thi này là 7 phút 30 giây.
+ Điểm của mỗi tuần thi trắc nghiệm sẽ được xác định từ điểm thi cao nhất của 2 lần thi trong tuần.
+ Điểm của mỗi vòng thi trắc nghiệm sẽ được xác định từ điểm thi cao nhất của 6 lần thi trắc nghiệm trong vòng thi.
+ Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm, sẽ lựa chọn thí sinh có thời gian làm bài ngắn hơn để trao giải.
+ Điểm tối đa cho mỗi vòng thi trắc nghiệm (Phần 1 và phần 2) là 250 điểm.
- Phần thi tự luận: tối đa là 250 điểm.
2. Xét giải
- Giải vòng thi trắc nghiệm, phần tự luận: Được tính riêng theo mỗi vòng, xếp điểm từ cao xuống thấp (có xét thời gian hoàn thành đối với bài thi trắc nghiệm).
- Giải chung cuộc:
+ Giải cá nhân chung cuộc được tính như sau:
Tổng điểm chung cuộc = Điểm 02 vòng thi trắc nghiệm + Điểm phần thi tự luận.
Thí sinh tham gia đủ 3 vòng thi (02 vòng trắc nghiệm và phần thi tự luận) mới được xét trao giải chung cuộc.
Xếp điểm từ cao xuống thấp để xét giải, trường hợp các thí sinh bằng điểm nhau sẽ căn cứ vào thời gian hoàn thành phần thi trắc nghiệm để trao giải.
+ Giải tập thể: Chỉ xét ở chung cuộc, dành cho các tập thể có nhiều thí sinh tham gia, đoạt giải qua các vòng thi hoặc có nhiều bài thi đạt điểm cao. Trường hợp nhiều đơn vị có cùng số thành viên tham gia, thì xét thêm số thí sinh đoạt giải cao để xếp giải.
Ban Tổ chức sẽ không trao giải cho các thí sinh trong các trường hợp sau:
+ Thí sinh có nhiều hơn 01 tài khoản đăng ký dự thi.
+ Thí sinh có bất kỳ trường thông tin cá nhân nào sai lệch so với CMND, thẻ học sinh, thẻ sinh viên hoặc giấy khai sinh.
+ Thí sinh vi phạm quy chế thi: có hành vi sao chép bài thi tự luận, nhờ người thi hộ, làm bài hộ....
3. Cơ cấu giải thưởng
3.1. Giải cá nhân
- Giải thưởng tuần: Mỗi tuần thi sẽ có 10 giải đồng hạng cho 10 thí sinh đạt kết quả thi trắc nghiệm cao nhất và 5 giải cho 5 bài dự thi tự luận nhận được nhiều lượt bình chọn nhất trong tuần.
- Giải vòng thi trắc nghiệm, tự luận:
+ Mỗi vòng thi gồm có 30 giải: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh xếp theo điểm từ cao xuống thấp. Mỗi giải được nhận: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng.
- Giải chung cuộc: gồm có 30 giải: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba và 20 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh xếp theo điểm từ cao xuống thấp.
+ Trong đó: Giải Nhất, giải Nhì chung cuộc: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng
+ Giải Ba và Khuyến khích chung cuộc: Mỗi giải được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tiền thưởng.
3.2. Giải tập thể: Chỉ xét ở chung cuộc
- Đối với các sở giáo dục và đào tạo, tỉnh, thành Đoàn (khối địa phương): 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.
- Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp (khối các trường đào tạo): 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.
- Trong đó:
+ Giải Nhất, giải Nhì: Mỗi giải được nhận: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng;
+ Giải Ba, Khuyến khích: Mỗi giải được nhận: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tiền thưởng.
V. Khen thưởng Ban Tổ chức
Xem xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho Cuộc thi.
VI. Thông tin liên hệ
Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, đ/c Nguyễn Xuân Hà, chuyên viên, ĐT: 04.38694984; 01237485979; e-mail: nxha@moet.edu.vn.
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần III - Năm 2016.

thuộc tính Quyết định 759/QĐ-BGDĐT

Quyết định 759/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Lần thứ III - Năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:759/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:11/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thi tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Ngày 11/03/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 759/QĐ-BGDĐT ban hành Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Lần thứ III - Năm 2016.
Theo đó, sẽ mở hệ thống ôn thi và thi thử lúc 8 giờ ngày 21/03/2016 đến 24 giờ ngày 27/03/2016; dự kiến sáng ngày 29/03/2016 sẽ tổ chức Lễ khai mạc, phát động cuộc thi. Thí sinh thi trực tuyến trả lời trắc nghiệm và thi tự luận trên website
http://hocvalamtheobac.vn; khuyến khích các bài thi và trình bày đẹp, có hình ảnh minh họa; thí sinh có thể chia sẻ đường link bài dự thi của mình cho bạn bè, người thân để bình chọn cho bài dự thi của mình.
Ban Tổ chức sẽ nhận bài thi tự luận trên hệ thống từ ngày 29/03/2016 - 15/05/2016; công bố kết quả phần thi tự luận vào ngày 27/05/2016; công bố kết quả chung cuộc cuộc thi vào ngày 31/05/2016; dự kiến tháng 06/2016 sẽ tổng kết và trao giải chung cuộc cuộc thi.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định759/QĐ-BGDĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi