Quyết định 458/QĐ-BCĐLNKGVX 2018 thành viên BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

-----------------------

Số: 458/-BCĐLNKGVX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 10 tng 12 năm 2018

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế v

văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

-----------------------

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH

HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI,

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 phê duyệt Danh sách Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-BCĐLNKGVX ngày 03 tháng 7 năm 2017 phê duyệt Danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BCĐLNKGVX ngày 14 tháng 01 năm 2015 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;

Xét đề nghị của các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Khoa hc và Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, bao gồm:

1. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đo liên ngành.

2. Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên kiêm Tổng Thư ký.

3. Ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên; ,

4. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên;

5. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 479/-BCĐLNKGVX ngày 03 tháng 7 năm 2017 phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các thành viên BCĐLN;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;

- Lưu: Văn thư, BCĐLNKGVX (3) đh

TRƯỞNG BAN

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực