Quyết định 479/QĐ-BCĐLNKGVX 2017 thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế

 

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
-------
Số: 479/QĐ-BCĐLNKGVX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
------------------------
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Danh sách Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế;
Căn cQuyết định số 07/QĐ-BCĐLNKGVX ngày 14 tháng 01 năm 2015 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-BCĐLNKGVX ngày 26 tháng 5 năm 2015 phê duyệt Danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-BCĐLNKGVX ngày 15 tháng 10 năm 2015 về việc thay thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 33/TTr-LĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2017,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, bao gồm:
1. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành.
2. Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên kiêm Tổng Thư ký.
3. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.
4. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.
5. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.
6. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 67/QĐ-BCĐLNKGVX ngày 26 tháng 5 năm 2015 phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các thành viên BCĐLN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KGVX;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3).
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan