Quyết định 318/QĐ-UBDT 2018 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 318/QĐ-UBDT

Quyết định 318/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018-2025"
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:318/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:12/06/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai Đề án Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số

Kế hoạch xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025” được Ủy ban Dân tộc ban hành tại Quyết định 318/QĐ-UBDT.

Đề án được xây dựng nhằm xác định đối tượng, nội dung, lộ trình, cách thức đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025 nhằm nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn mới.

Việc xây dựng Đề án gồm các công việc sau: Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch thực hiện trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt vào tháng 5,6/2018; Hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định tháng 11/2018.

Ủy ban Dân tộc dự toán chi 50.000.000 đồng từ nguồn kinh phí năm 2018 để thực hiện Đề án. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 12/6/2018.

Xem chi tiết Quyết định 318/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 318/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ, TIẾN SỸ CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2018-2025”

---------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 809/QĐ-UBDT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng “Đề án Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”.

Điều 2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ KHTC, VPUB, HVDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ, TIẾN SỸ CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2018-2025”
(Kèm theo Quyết định số: 318/QĐ-UBDT ngày 12/6/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBDT ngày 28/2/2018 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban năm 2018, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đề án được xây dựng nhằm xác định đối tượng, nội dung, lộ trình, cách thức đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025 nhằm nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.

2. Triển khai các hoạt động xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025” đảm bảo đúng trình tự, tiến độ, thời gian hoàn thành để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đúng thời gian quy định.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt

Tháng 5,6/2018

Vụ TCCB

 

KH được phê duyệt

2

Gửi Văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan, các Vụ, đơn vị cử người tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập; trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Tháng 4,5/2018

Vụ TCCB

 

Công văn, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

3

Thẩm định kinh phí xây dựng Đề án

Tháng 4/2018

- Vụ TCCB

- Vụ KHTC

 

 

4

Triển khai Đề tài nghiên cứu xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”

Tháng 3-6/2018

Học viện Dân tộc

Vụ TCCB

Báo cáo

5

Tiếp nhận báo cáo để hoàn thiện dự thảo

Tháng 6/2018

Vụ TCCB

Học viện Dân tộc

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

6

Hội thảo góp ý dự thảo đề cương Đề án (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1)

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Học viện Dân tộc và các đơn vị liên quan, Bộ, ngành

 

7

Tổ chức hội thảo vùng tại các địa phương (tại 03 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ)

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Các địa phương

 

8

Hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

 

 

9

Hội thảo góp ý dự thảo Đề án (Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 2)

Tháng 7/2018

Vụ TCCB

Bộ, ngành và các đơn vị liên quan

 

10

Xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bằng văn bản)

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

11

Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

12

Xin ý kiến Bộ, ngành bằng văn bản vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

Công văn gửi các Bộ, ngành kèm văn bản dự thảo

13

Đăng tải lên Cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT UBDT để xin ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

 

14

-Tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện các văn bản dự thảo.

-Hội thảo xin ý kiến tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Đề án chi tiết và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Tháng 8/2018

Vụ TCCB

 

Dự thảo Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

15

Tiếp thu ý kiến lãnh đạo Ủy ban, hoàn thiện dự thảo Đề án gửi Bộ Tư pháp thẩm định (trường hợp là văn bản QPPL)

Tháng 10/2018

Vụ TCCB

 

Hồ sơ và các văn bản dự thảo theo quy định

16

Hoàn thiện các văn bản dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định

Tháng 11/2018

Vụ TCCB

 

Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Dự toán kinh phí: 50.000.0000đ (Năm mươi triệu đồng chẵn), chi từ nguồn kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc;

2. Lập dự toán và chi trả cho các nội dung hoạt động trong Kế hoạch thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Quyết định số 288/QĐ-UBDT ngày 31/5/2017 về quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Học viện Dân tộc thực hiện việc nghiên cứu xây dựng “Đề án Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”. Quá trình triển khai Đề tài phải đảm bảo tuân thủ các quy định cung cấp đủ luận chứng, cơ sở khoa học và thực tiễn; cung cấp hệ thống số liệu đảm bảo sát thực, tin cậy, có cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đề án, Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (hoặc Nghị định Chính phủ).

3. Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai Kế hoạch theo nội dung và tiến độ thời gian kế hoạch được phê duyệt./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 683/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Quyết định 683/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi