Quyết định 2546/QĐ-BGDĐT kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

Số: 2546/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 25/5/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 687/KH-BGDĐT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (Danh sách đoàn kiểm tra và địa điểm kiểm tra kèm theo).

Thời gian kiểm tra: Từ ngày 05/8/2021 đến hết ngày 08/8/2021.

Điều 2. Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tiến hành kiểm tra, phân công cán bộ kiểm tra theo hướng dẫn và tổ chức kiểm tra tại Quyết định số 2692/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 và Công văn số 1952/BGDĐT-TTr ngày 13/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ kinh phí để đảm bảo các điều kiện phòng dịch COVID-19 cho cán bộ, viên chức của đơn vị mình tham gia đoàn kiểm tra theo quy định.

Giao Chánh Thanh tra Bộ chỉ đạo, theo dõi, giám sát hoạt động đoàn kiểm tra; giúp Lãnh đạo Bộ xử lý hoặc trình Lãnh đạo Bộ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra; quyết định điều động cán bộ, viên chức trong danh sách dự phòng khi cần thiết; được sử dụng dấu của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng đơn vị liên quan thuộc Bộ; Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo; Giám đốc đại học, Hiệu trưởng trường đại học và các ông (bà) có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Công an;

- Bộ Y tế;

- Thanh tra Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị liên quan (để th/hiện);

- Các đoàn kiểm tra công tác coi thi;

- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

________________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Trần Minh

Đức

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

Trưởng đoàn

2

Nguyễn Minh

Cường

Trưởng phòng Thanh tra, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

Phó Trưởng đoàn

3

Trần Anh

Đức

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

Thành viên

4

Trương Quốc

Bảo

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

Thành viên

5

Vũ Quốc

Đông

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

Thành viên

6

Dương Quốc

Tuấn

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

Thành viên

7

Nguyễn Tiến

Duy

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

Thành viên

8

Phạm Minh

Tân

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

Thành viên

9

Nguyễn Thu

Trang

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

Thành viên

10

Nguyễn Thị Tuyết

Minh

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên)

Thành viên

 

Danh sách gồm có 10 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

______________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Đức

Giang

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Trưởng đoàn

2

Trương Văn

Ngữ

Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Phó Trưởng đoàn

3

Nguyễn Xuân

Trường

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

4

Đỗ Thế

Hưng

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

5

Hoàng Hải

Hưng

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

6

Phan Văn

Giản

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

7

Nguyễn Văn

Hưởng

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

8

Kim Quang

Chiêu

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

9

Tường Mạnh

Dũng

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

10

Nguyễn Văn

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

11

Bùi Quốc

Huy

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

12

Nguyễn Anh

Đài

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

13

Nguyễn Minh

Tân

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

14

Đỗ Thành

Hiếu

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

15

Nguyễn Duy

Tân

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

16

Vũ Lâm

Tùng

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

17

Hoàng Minh

Đức

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

18

Nguyễn Văn

Quyết

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

19

Đỗ Tuấn

Khanh

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

20

Lê Đình

Dương

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

21

Bùi Quang

Khải

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

22

Nguyễn Văn

Thắng

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

23

Đào Văn

Đã

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

24

Trần Hồng

Thái

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

25

Lê Trí

Quang

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

26

Nguyễn Văn

Huỳnh

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

27

Đỗ Quang

Huy

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

28

Lê Vĩnh

Sơn

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

29

Bùi Văn

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

30

Đào Thị

Hương

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thành viên

 

Danh sách gồm có 30 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

___________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Việt

Đức

Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Trưởng đoàn

2

Nguyễn Thực

Huy

Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Phó Trưởng đoàn

3

Phạm Thị

Dinh

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

4

Hoàng Thị

Mai

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

5

Ngô Thị

Tuyết

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

6

Nguyễn Việt

Dũng

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

7

Phạm Quốc

Thăng

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

8

Trần Thị

Hiền

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

9

Đặng Thu

Huyền

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

10

Vũ Phạm Điệp

Trà

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

11

Trần Thị

Tâm

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

12

Nguyễn Thị

Hạnh

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

13

Trương Văn

Thành

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

14

Tô Minh

Thanh

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

15

Nguyễn Thị

Trầm

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

16

Lê Thị Phương

Huyền

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

17

Kiều Thị

Nhung

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

18

Bùi Thị Thu

Trang

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

19

Phạm Văn

Vân

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

20

Ngô Thị Hoàng

Anh

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

21

Đinh Thị

Loan

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

22

Tống Hải

Yến

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

23

Nguyễn Thị

Hương

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

24

Dương Thị

Vi

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

25

Nguyễn Thị Thanh

Hải

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

26

Hoàng Ninh

Chi

Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang

Thành viên

 

Danh sách gồm có 26 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Phòng

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn

Thương

Phó Trưởng phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Trưởng đoàn

2

Lê Hồng

Hải

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Thành viên

3

Đỗ Khắc

Tiệp

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Thành viên

4

Nguyễn Văn

Hùng

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Thành viên

5

Trần Thị Phương

Thảo

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Thành viên

6

Đào Quang

Chí

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Thành viên

7

Vũ Tiến

Công

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Thành viên

8

Vũ Minh

Trọng

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Thành viên

 

Danh sách gồm có 08 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Lê Xuân

Lãm

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Trưởng đoàn

2

Trần Quang

Hải

Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Phó Trưởng đoàn

3

Nguyễn Thị

An

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

4

Nguyễn Thị Quỳnh

Anh

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

5

Hà Chí

Công

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

6

Đoàn Thị

Duyên

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

7

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

8

Lê Thị Diệu

Huyên

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

9

Phạm Thị Thanh

Luyến

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

10

Lê Văn Phi

Long

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

11

Nguyễn Khoa

Mẫn

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

12

Nguyễn Thị Yến

Nhi

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

13

Nguyễn Chính

Nghĩa

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

14

Lê Nguyễn Nguyên

Nguyên

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

15

Nguyễn Thị Hồng

Oanh

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

16

Nguyễn

Quang

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

17

Phạm Thanh

Tâm

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

18

Nguyễn Diên

Thạch

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

19

Tạ Thị Ngọc

Thạch

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

20

Hà Văn

Thành

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

21

Phan Thị Thu

Thủy

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

22

Nguyễn Thị Thu

Thủy

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

23

Mai Thị Thanh

Thúy

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

24

Phạm Viết Thanh

Tùng

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

25

Trần Hoàng

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Thành viên

 

Danh sách gồm có 25 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Đình

Hiền

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Quy Nhơn

Trưởng đoàn

2

Đoàn Thế

Hùng

Trưởng khoa, Khoa Lý luận Chính trị - Luật & Quản lý nhà nước, Trường ĐH Quy Nhơn

Phó Trưởng đoàn

3

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

4

Nguyễn Sỹ

Đức

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

5

Hoàng Mạnh

Hùng

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

6

Trần Thanh

Son

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

7

Võ Duy

Đức

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

8

Ngô Anh

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

9

Nguyễn Thanh

Bình

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

10

Nguyễn Trung

Kiên

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

11

Lê Quang

Thuận

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

12

Nguyễn Doãn

Thuận

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

13

Mai Thế

Anh

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

14

Nguyễn Mai Chí

Trung

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

15

Nguyễn Thị Việt

Nga

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

16

Hồ Thị Minh

Phương

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

17

Trần Minh

Chương

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

18

Lê Nhân

Thành

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

19

Bùi Thị Thúy

Hằng

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

20

Nguyễn Thị Khánh

Linh

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

21

Phan Thị

Thành

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

22

Nguyễn Thanh

Liêm

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

23

Lê Dzu

Nhật

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

24

Trần Thanh

Phong

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

25

Đào Quyết

Thắng

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

26

Nguyễn Văn

Thành

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

27

Huỳnh Văn

Nam

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

28

Lê Văn

Tân

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

29

Phùng Văn

Minh

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

30

Lê Công

Hạnh

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

31

Cao Tấn

Bình

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

32

Võ Như

Ngọc

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

33

Nguyễn Thị

Loan

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

34

Trương Thị

Dương

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

35

Đặng Thị

An

Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên

 

Danh sách gồm có 35 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Vũ

Phương

Hiệu trưởng, Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Trưởng đoàn

2

Đinh Văn

Vinh

Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Phó Trưởng đoàn

3

Phạm Trung

Nguyên

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

4

Nguyễn Đình

Đại

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

5

Trần Thị Nguyên

Thảo

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

6

Trịnh Tiến

Dũng

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

7

Lê Văn

Khôi

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

8

Ngô Ngọc

Cường

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

9

Trần Thanh

Quý

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

10

Lê Đức

Quân

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

11

Vũ Quang

Thuận

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

12

Lê Thị

Mến

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

13

Nguyễn Bá

Phi

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

14

Lê Đức

Tâm

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

15

Nguyễn Lê

Tín

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

16

Võ Thanh

Toàn

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

17

Trần Văn

Sơn

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

18

Nguyễn Thành

Sơn

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

19

Huỳnh Tấn

Tám

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

20

Ngô Duy

Tiến

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

21

Dương Lê

Trường

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

22

Lê Văn

Trình

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

23

Lương Minh

Sang

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

24

Lê Văn

Trí

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

25

Đặng Lê Trần

Trường ĐH Xây dựng Miền trung

Thành viên

 

Danh sách gồm có 25 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Mai Minh

Nhật

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Đà Lạt

Trưởng đoàn

2

Trần Hữu

Duy

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Đà Lạt

Phó Trưởng đoàn

3

Thuấn

Trường Đại học Đà Lạt

Thành viên

4

Phan Ngọc

Đông

Trường Đại học Đà Lạt

Thành viên

5

Lê Viết

Ngọc

Trường Đại học Đà Lạt

Thành viên

6

Trần Văn

Thuân

Trường Đại học Đà Lạt

Thành viên

7

Nguyễn Văn

Đạo

Trường Đại học Đà Lạt

Thành viên

8

Nguyễn Văn

Nghiệp

Trường Đại học Đà Lạt

Thành viên

9

Nguyễn Trọng

Đạt

Trường Đại học Đà Lạt

Thành viên

10

Nguyễn Văn

Giang

Trường Đại học Đà Lạt

Thành viên

 

Danh sách gồm có 10 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Phan Ngọc

Son

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Trưởng đoàn

2

Đoàn Mạnh

Quỳnh

HT, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Phó Trưởng đoàn

3

Trần Văn

Thuận

PHT, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

4

Lê Bình

Mỹ

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

5

Nguyễn Tuấn

Hải

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

6

Phan Võ Quỳnh

Như

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

7

Phạm Thị

Lĩnh

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

8

Trần Thị

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

9

Vũ Hoàng

Nghiên

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

10

Nguyễn Văn

Đức

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

11

Nguyễn Văn

Sang

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

12

Lưu Hồng

Quân

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

13

Nguyễn Thành

Công

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

14

Lâm

Hải

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

15

Nguyễn Thị

Liệu

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

16

Phan Văn

Hoàng

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

17

Lê Thanh

Lành

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

18

Võ Anh

Kiệt

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

19

Nguyễn Thành

Luân

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

20

Trương Tấn

Trung

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

21

Nguyễn Đình Thanh

Bảo

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

22

Võ Trọng

Nghĩa

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

23

Trần Hưng

Lợi

Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai

Thành viên

 

Danh sách gồm có 22 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn

Nam

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Tây Nguyên

Trưởng đoàn

2

Nguyễn Trường

Tam

Trường Đại học Tây Nguyên

Thành viên

3

La Đức

Tùng

Trường Đại học Tây Nguyên

Thành viên

4

Nguyễn Hải

Đăng

Trường Đại học Tây Nguyên

Thành viên

5

Đỗ Thị

Bông

Trường Đại học Tây Nguyên

Thành viên

 

Danh sách gồm có 5 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Lê Minh

Tùng

Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Tiền Giang

Trưởng đoàn

2

Võ Văn

Cường

Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Tiền Giang

Phó Trưởng đoàn

3

Huỳnh Thị Lệ

Hoa

Trường Đại học Tiền Giang

Thành viên

4

Hà Trọng

Thảo

Trường Đại học Tiền Giang

Thành viên

5

Nguyễn Thanh

Nhàn

Trường Đại học Tiền Giang

Thành viên

6

Cao Thị Tuyết

Loan

Trường Đại học Tiền Giang

Thành viên

7

Dương Ngọc

Diệp

Trường Đại học Tiền Giang

Thành viên

8

Lê Hồng

Phượng

Trường Đại học Tiền Giang

Thành viên

9

Huỳnh Phong

Trường Đại học Tiền Giang

Thành viên

10

Tăng Phú

Đức

Trường Đại học Tiền Giang

Thành viên

 

Danh sách gồm có 10 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Minh

Sang

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐH SPKT) Vinh Long

Trưởng đoàn

2

Huỳnh Minh

Hiền

Phụ trách Bộ phận Thanh tra, Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Phó Trưởng đoàn

3

Vũ Trung

Kiên

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

4

Hồ Minh

Trung

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

5

Phan Hoàng

Mau

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

6

Lê Văn

Điệp

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

7

Hồ Hữu

Chấn

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

8

Nguyễn Duy

Phúc

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

9

Võ Hoàng

Tâm

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

10

Lê Trung

Hậu

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

11

Phạm Thanh

Tùng

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

12

Đặng Duy

Khiêm

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

13

Trần Hồ

Đạt

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

14

Nguyễn Tấn

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

15

Lương Văn

Vạn

Trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Thành viên

 

Danh sách gồm có 15 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Lê Văn

Toàn

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng đoàn

2

Huỳnh Văn

Huy

Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Trưởng đoàn

3

Hồ Văn

Hận

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành viên

4

Vũ Xuân

Hướng

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành viên

5

Nguyễn Phúc

Hưng

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành viên

6

Trần Tuấn

Kiệt

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành viên

7

Lê Hùng

Phong

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành viên

8

Lê Văn

Quốc

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành viên

9

Nguyễn Hữu

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành viên

10

Trần Quốc

Tấn

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành viên

 

Danh sách gồm có 10 người./.

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
________

 

 

 

 

DANH SÁCH

Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

(Kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ

1

Võ Văn

Thắng

Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP. HCM)

Trưởng đoàn

2

Trương Thanh

Hải

Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Phó Trưởng đoàn

3

Nguyễn Thị Minh

Hải

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

4

Huỳnh Ngọc

An

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

5

Bùi Hoàng

Anh

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

6

Trần Ngọc

Châu

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

7

Huỳnh Cao Thế

Cường

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

8

Trần Công

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

9

Ngô Thị Kim

Duyên

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

10

Võ Tuấn

Em

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

11

Huỳnh Phước

Hải

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

12

Tô Thiện

Hiền

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

13

Cao Văn

Hơn

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

14

Trương Chí

Hùng

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

15

Đinh Quốc

Huy

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

16

Trần Nghĩa

Khang

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

17

Phan Trường

Khanh

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

18

Nguyễn Trần Thiện

Khánh

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

19

Thái Huỳnh Phương

Lan

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

20

Dương Mai

Linh

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

21

Đoàn Thanh

Nghị

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

22

Trần Thị Hồng

Ngọc

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

23

Hồ Bạch

Nhật

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

24

Nguyễn Hữu Yến

Nhi

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

25

Lê Thanh

Phong

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

26

Nguyễn Duy

Tân

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

27

Hàng Quang

Thái

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

28

Nguyễn Hồ

Thanh

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

29

Nguyễn Huỳnh

Thuần

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

30

Đào Chánh

Thức

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

31

Nguyễn Thành

Tín

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

32

Bùi Lê Diễm

Trang

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

33

Nguyễn Hữu

Trí

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

34

Hồ Văn

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

35

Trang Quang

Vinh

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

36

Nguyễn Thị Thanh

Xuân

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

37

Lê Hải

Yến

Trường ĐH An Giang (ĐHQG TP. HCM)

Thành viên

 

Danh sách gồm có 37 người./.

thuộc tính Quyết định 2546/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2546/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2546/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành:03/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi TNTHPT năm 2021

Ngày 03/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2546/QĐ-BGDĐT về việc kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Cụ thể, thành lập các đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại các tỉnh gồm: Cao Bằng; An Giang; Hải Phòng; Bình Định; Lâm Đồng;…Thời gian kiểm tra từ ngày 05/8/2021 đến hết ngày 08/8/2021.

Chánh Thanh tra Bộ chỉ đạo, theo dõi, giám sát hoạt động đoàn kiểm tra; giúp Lãnh đạo Bộ xử lý hoặc trình Lãnh đạo Bộ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra; quyết định điều động cán bộ, viên chức trong danh sách dự phòng khi cần thiết; được sử dụng dấu của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2546/QĐ-BGDĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi