Quyết định 2347/QÐ-BVHTTDL Hội thảo Tuyển sinh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm học 2021-2022

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

______

Số: 2347/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyển sinh và đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch năm học 2021-2022”

________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyển sinh và đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch năm học 2021-2020” (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí chi cho Hội thảo khoa học trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Văn hóa thông tin năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân bổ cho Vụ Đào tạo, cấp qua Văn phòng Bộ. Phương tiện đi và về từ khu vực miền Trung trở vào bằng máy bay.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;

- Lưu: VT, ĐT, PVH.35.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp Hội thảo khoa học “Tuyển sinh và đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch năm học 2021-2022”
(Kèm theo Quyết định số 2347/QĐ-BVHTTDL, ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________

 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Tổng kết, đánh giá toàn diện công tác đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch năm học 2020-2021. Tập trung đánh giá, làm rõ những tác động của đại dịch Covid-19 tới việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2020-2021 của các cơ sở đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch. Đề xuất giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

- Đánh giá, làm rõ những thách thức, cơ hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xu thế đổi mới giáo dục, tự chủ đại học. Đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch ở các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học, đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong giai đoạn mới.

- Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Kết luận của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị triển khai công tác đào tạo khối các trường Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2020-2021.

- Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Phát động chủ đề năm học 2021-2022.

1.2. Yêu cầu

- Tổ chức Hội thảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

- Đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và của địa phương nơi tổ chức Hội thảo.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

2.1. Thời gian

- Thời gian dự kiến: Tháng 9 hoặc tháng 10/2021.

- Thời lượng: Từ 01-02 ngày tùy theo tình hình thực tế.

2.2. Địa điểm

Địa điểm dự kiến: Khu vực miền Bắc hoặc miền Trung.

2.3. Hình thức tổ chức Hội thảo

Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Hội thảo có thể được tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

2.4. Thành phần:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Giáo dục đại học.

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

- Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch: Vụ Đào tạo, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch Tài chính; Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua Khen thưởng.

- Các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao Du lịch.

- Các phóng viên báo, đài truyền hình.

2.5. Số lượng đại biểu

- Số lượng khách mời tham dự Hội thảo: Từ 150 đến 200 đại biểu.

- Số lượng tham luận, báo cáo chuyên đề: Từ 50 đến 60 bài.

 3. NỘI DUNG HỘI THẢO 

Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao du lịch, thích ứng với bối cảnh phòng chống đại dịch Covid-19, đáp ứng yêu cầu tự chủ và đổi mới giáo dục, theo các nội dung cụ thể như sau:

3.1. Tổng kết năm học 2020-2021

- Tổng kết công tác tuyển sinh và đào tạo năm học 2020-2021;

- Đánh giá việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Về việc thành lập Hội đồng trường và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng.

- Đánh giá việc triển khai thực hiện các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng phê duyệt:

1) “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016­2025, tầm nhìn 2030” (Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016);

2) “Đào tạo nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến 2030” (Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016);

3) “Tuyển chọn, đào tạo tài năng trong lĩnh vực thể thao thành tích cao đến 2035” (Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 22/2/2019);

4) “Đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL” (Quyết định số 287/QĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020; Quyết định số 490/QĐ-BVHTTDL ngày 20/02/2020).

3.2. Tháo gỡ vướng mắc trong đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao du lịch

- Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao du lịch trong giai đoạn hiện nay.

- Việc triển khai các quy định hiện hành trong tuyển sinh và đào tạo các trình độ từ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; những thuận lợi, khó khăn, bất cập và giải pháp tháo gỡ.

- Vấn đề đào tạo trung cấp, cao đẳng trong các trường đại học, học viện.

- Vấn đề đào tạo văn hóa phổ thông trong các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật.

- Đánh giá những tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao du lịch, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

3.3. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022

* Phương hướng năm học 2021-2022

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh và đào tạo thích ứng với diễn biến của đại dịch Covid-19. Đảm bảo chất lượng đào tạo trong điều kiện và trạng trái thái bình thường mới. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên... Tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đại học, tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội.

* Các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022

1) Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý.

2) Tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số vào hoạt động đào tạo, quản lý đào tạo, dạy và học trực tuyến.

3) Tăng cường công tác dự báo, định hướng nghề nghiệp cho người học.

4) Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học.

5) Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

6) Tập trung đào tạo tài năng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

7) Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao du lịch.

8) Chủ động thích ứng với diễn biến của đại dịch Covid-19.

4. Phát động chủ đề năm học 2021-2022

Đoàn kết, sáng tạo, văn minh, thích ứng và an toàn.

5. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TRÁCH NHIỆM TRONG BAN TỔ CHỨC

1.

Ông Lê Anh Tuấn

Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL

Trưởng ban

2.

Bà Nguyễn Thị Phương Loan

Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL

Phó Trưởng ban

3.

Bà Phạm Thị Hà

Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL

Thành viên

4.

Ông Trần Duy Long

Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL

Thành viên

5.

Bà Đoàn Thị Thắm

Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL

Thành viên

6.

Bà Đỗ Thị Kim Thương

Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL

Thành viên

7.

Ông Phan Quốc Chiến

Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL

Thành viên

8.

Ông Đoàn Tiến Lộc

Chuyên viên chính Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL

Thành viên

9.

Bà Nguyễn Kim Ngân

Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL

Thành viên

10.

Đại diện cơ sở đào tạo phối hợp thực hiện

 

 

 

6. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

6.1. Vụ Đào tạo

- Chuẩn bị địa điểm tổ chức Hội thảo.

- Chuẩn bị các chuyên đề và tài liệu cho Hội thảo.

- Dự thảo và gửi Giấy mời Hội thảo, Giấy mời viết tham luận Hội thảo.

- Chuẩn bị Báo cáo Đề dẫn, Tổng kết cho Hội thảo.

- Dự toán kinh phí cho Hội thảo.

- Tập hợp các báo cáo tham luận, tổ chức biên tập và in ấn tài liệu phục vụ Hội thảo.

- Tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu.

6.2. Văn phòng Bộ

Hỗ trợ các thủ tục liên quan để tổ chức Hội thảo.

6.3. Cơ sở đào tạo phối hợp thực hiện

- Chuẩn bị Hội trường và các điều kiện liên quan để tổ chức Hội thảo.

- Hỗ trợ Vụ Đào tạo trong công tác tổ chức Hội thảo.

7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu trong quá trình tổ chức Hội thảo.

- Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Bộ (qua Vụ Đào tạo). Vụ Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, đề xuất Bộ trưởng chỉ đạo, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2347/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyển sinh và đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch năm học 2021-2022”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2347/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 26/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!