Quyết định 2646/QĐ-BGDĐT Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2646/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2646/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2646/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành:23/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

Ngày 23/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 2646/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030".

Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch như sau: Duy trì, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ; Rà soát, xây dựng, sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập; Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và dạy học trực tuyến trong tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập; Triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của ngành Giáo dục; Đẩy mạnh sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trong việc xây dựng xã hội học tập;…

Bên cạnh đó, Vụ Giáo dục thường xuyên có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập của các địa phương; xây dựng tiêu chí công nhận huyện học tập, tỉnh học tập; nghiên cứu đổi mới mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế về giáo dục người lớn, học tập suốt đời.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2646/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________

Số: 2646/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-­2030”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”
(Kèm theo Quyết định số 2646/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

__________________

 

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi là Đề án), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

a) Xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của Bộ GDĐT, ngành Giáo dục cần triển khai thực hiện theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi;

c) Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; thành lập Tiểu ban chuyên trách chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 thuộc Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

3. Duy trì, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.

 4. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân được tiếp cận hoặc tạo ra những cơ hội học tập cho mọi người dân.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và dạy học trực tuyến trong tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.

6. Triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của ngành Giáo dục; phát triển kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành; triển khai nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán.

7. Đẩy mạnh sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học trong việc xây dựng xã hội học tập, phát triển giáo dục mở, đào tạo từ xa, trực tuyến và triển khai đại học số.

8. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số. Xét tặng giải thưởng “Học tập suốt đời” cho những cá nhân tiêu biểu về tự học thành tài, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng xã hội học tập.

9. Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục người lớn, học tập suốt đời.

10. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp theo định kỳ hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2025 và tổng kết Đề án vào năm 2030.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Giáo dục thường xuyên

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng và triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án; vận hành và duy trì chuyên trang về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hằng năm.

b) Tham mưu Lãnh đạo Bộ thành lập Tiểu ban chuyên trách chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 thuộc Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; ký kết chương trình phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan về việc triển khai thực hiện Đề án.

c) Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập của các địa phương; xây dựng tiêu chí công nhận huyện học tập, tỉnh học tập; nghiên cứu đổi mới mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả.

d) Tổ chức các hội thảo, hội nghị, diễn đàn quốc tế về giáo dục người lớn, học tập suốt đời. Tổ chức dịch thuật và biên tập các bộ tài liệu quan trọng về giáo dục người lớn, học tập suốt đời của thế giới phục vụ cho công tác xây dựng chính sách ở Việt Nam.

đ) Tổ chức xét tặng giải thưởng “Học tập suốt đời” hằng năm.

e) Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Có trách nhiệm thẩm định, báo cáo Lãnh đạo Bộ cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên cơ sở thực tế tình hình quản lý ngân sách của Bộ và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

3. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục thường xuyên (GDTX) xây dựng khung năng lực thông tin phục vụ học tập suốt đời cho công dân; xây dựng phần mềm điều tra điện tử và trực tuyến (Webform) thu thập thông tin, xử lý kết quả điều tra nhu cầu học tập của người dân, điều tra người mù chữ, người tái mù chữ; nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống ghi nhận, công nhận, xác nhận và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người học; nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật học tập suốt đời.

4. Trường Đại học Mở Hà Nội

Chủ trì, phối hợp với Vụ GDTX, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá tài nguyên giáo dục mở của Việt Nam; xây dựng chuyên trang về tài nguyên giáo dục mở phục vụ nhu cầu học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả học tập GDTX; triển khai thí điểm về bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phục vụ học tập suốt đời theo Kế hoạch được lãnh đạo Bộ GDĐT phê duyệt.

5. Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo yêu cầu; định kỳ trước ngày 01 tháng 11 hằng năm gửi báo cáo kết quả triển khai về Vụ GDTX để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật./.

 

 

Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
(Kèm theo Quyết định số: 2646/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án

Vụ GDTX

Văn phòng Bộ (Trung tâm truyền thông)

Năm 2021

2

Ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện Đề án giữa Bộ GDĐT với Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có liên quan

Vụ GDTX

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2021­-

2022

3

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, kỹ năng dạy học trực tuyến cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các sở GDĐT

Cục Công nghệ thông tin

Các Vụ bậc học và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2022

4

Hoàn thiện, nâng cấp hoặc xây dựng mới phần mềm Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Cục Công nghệ thông tin

Các sở GDĐT; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2022

5

Xây dựng Quy chế giải thưởng “Học tập suốt đời”

Vụ GDTX

Hội Khuyến học Việt Nam; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2022

6

Xây dựng tài liệu dạy học xóa mù chữ

Vụ GDTX

Các sở GDĐT; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2022

7

Nghiên cứu xây dựng khung năng lực thông tin phục vụ học tập suốt đời cho công dân

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ GDTX, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ GDĐT có liên quan

Năm 2022

8

Xây dựng Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Vụ Giáo dục Mầm non

Các bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố; các đơn vị thuộc Bộ GDĐT có liên quan

Năm 2022

9

Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học

Vụ GDTX

Các cơ sở giáo dục đại học, Hội Khuyến học Việt Nam

Năm 2022

10

Tổ chức thí điểm mô hình tỉnh/thành phố học tập

Vụ GDTX

Các địa phương, Hội Khuyến học Việt Nam

Năm 2022

11

Xây dựng chuyên trang về tài nguyên giáo dục mở phục vụ nhu cầu học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

Trường Đại học Mở Hà Nội

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ GDTX

Năm 2022

12

Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập của các địa phương

Vụ GDTX

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;          Hội

Khuyến học Việt Nam, các tỉnh, thành phố

Năm 2022

13

Thông tư quy định về kiểm tra, công nhận tỉnh/thành phố học tập

Vụ GDTX

Hội Khuyến học Việt Nam, các tỉnh, thành phố

Năm 2023

14

Xây dựng phần mềm phiếu điều tra điện tử và trực tuyến thu thập thông tin và phần mềm xử lý kết quả điều tra nhu cầu học tập của người dân, điều tra người mù chữ, người tái mù chữ

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ GDTX, Cục Công nghệ thông tin; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; các đơn vị thuộc Bộ GDĐT có liên quan

Năm 2023

15

Thông tư quy định về đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập của các địa phương

Vụ GDTX

Các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố

Năm 2023

16

Xây dựng tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các trung tâm học tập cộng đồng và số hoá tài liệu đăng tải lên các trang thông tin điện tử theo quy định

Vụ GDTX

Các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố

Năm 2023

17

Tổ chức rà soát và nghiên cứu đổi mới mô hình trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả; thí điểm mô hình trung tâm học tập cộng đồng tại một số địa phương

Vụ GDTX

Các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố

Năm 2023­

2024

18

Triển khai thí điểm về bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phục vụ học tập suốt đời

Trường Đại

học Mở Hà

Nội

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2023­

2024

19

Rà soát, đánh giá, nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống ghi nhận, công nhận, xác nhận và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người học

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ GDTX, Cục Quản lý chất lượng, các Vụ bậc học và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2024

20

Xây dựng bộ công cụ kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả học tập GDTX

Trường Đại học Mở Hà Nội

Vụ GDTX, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2025

21

Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá tài nguyên giáo dục mở của Việt Nam

Trường Đại học Mở Hà Nội

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ GDTX

Năm 2025

22

Tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án

Vụ GDTX

Các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố

Năm 2026

 

23

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật học tập suốt đời

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Vụ GDTX, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Năm 2026

24

Tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án

Vụ GDTX

Các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố

Năm 2030

25

Xét tặng giải thưởng “Học tập suốt đời”

Vụ GDTX

Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề); Hội Khuyến học Việt Nam; các bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố

Hằng năm

26

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án tại các tỉnh

Vụ GDTX

Ban Tuyên giáo Trung ương (Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề); Hội Khuyến học Việt Nam; các bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố

Hằng năm

27

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án

Vụ GDTX

Các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố

Hằng năm

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Thông tư 54/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Tài chính-Ngân hàng

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi