Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT 2020 chế độ báo cáo định kỳ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

Số: 2172/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở giáo dục và đào tạo; Sở GD, KH và CN Bạc Liêu;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT;

- Cổng thông tin điện tử Bộ;

- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

______________

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 2172/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 08 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHẦN I. DANH MỤC BÁO CÁO

STT

Tên Báo cáo (BC) định kỳ

Số, tên

VBQPPL quy định chế độ BC

Cơ quan/

Đơn vị/ Tổ chức gửi BC

Cơ quan/ Đơn vị nhận BC

Hình thức, phương thức gửi/nhận BC

Tần suất thực hiện BC

Thời hạn chốt số liệu

BC

Thời hạn gửi BC

BC giấy/ Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện

BC điện tử/ Gửi qua thư điện tử hoăc phần mềm BC

BC giấy

BC điện tử

1

BC phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

(Cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC)

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

UBND cấp xã

UBND cấp huyện

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 10/10 năm trước kỳ BC đến hết ngày 30/9 của năm BC

Trước ngày 03/10 hằng năm

Trước ngày 03/10 hằng năm

UBND cấp huyện

UBND cấp tỉnh

X

X

Trước ngày 05/10 hằng năm

Trước ngày 05/10 hằng năm

UBND cấp tỉnh

Bộ GDĐT/

Vụ Giáo dục Trung học

X

X

Trước ngày 10/10 hằng năm

Trước ngày 08/10 hằng năm

2

BC tình hình học sinh, sinh viên và kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Học kỳ I;

Năm

học

- BC sơ kết học kỳ I: Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết thúc học kỳ I theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm;

- BC tổng kết năm học: Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm

Trước ngày 25/01 và ngày 25/6 hằng năm

- Thời hạn các cơ quan, tổ chức gửi BC là 03 ngày làm việc sau ngày chốt số liệu BC;

- Thời gian cho mỗi cấp tổng hợp thực hiện việc tổng hợp BC là 03 ngày làm việc

Sở GDĐT;

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Vụ Giáo dục

Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

X

X

Trước ngày 31/01 và ngày 30/6 hằng năm

3

BC kết quả triển khai các hoạt động chữ thập đỏ; xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 17/12 hằng năm

Trước ngày 17/12 hằng năm

Sở GDĐT

Bộ GDĐT/

Vụ Giáo dục thể chất

X

X

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 20/12 hằng năm

4

BC tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị trực thuộc Bộ

Bộ GDĐT/ Vụ Khoa

học, Công nghệ và

Môi trường

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày

20/12 hằng năm

Trước ngày

18/12 hằng năm

5

BC kết quả xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Năm học

Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm

Trước ngày 25/6 hằng năm

- Thời hạn các cơ quan, tổ chức gửi BC là 03 ngày làm việc sau ngày chốt số liệu BC;

- Thời gian cho mỗi cấp tổng hợp thực hiện việc tổng hợp BC là 03 ngày làm việc

Sở GDĐT

Bộ GDĐT/

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

X

X

Trước ngày 30/6 hằng năm

6

BC kết quả triển khai việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Năm học

Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm

Trước ngày 25/6 hằng năm

- Thời hạn các cơ quan, tổ chức gửi BC là 03 ngày làm việc sau ngày chốt số liệu BC;

- Thời gian cho mỗi cấp tổng hợp thực hiện việc tổng hợp BC là 03 ngày làm việc

Sở GDĐT; Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/ Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

X

X

Trước ngày 30/6 hằng năm

7

BC công tác tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh        nghề

nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở GDĐH được giao nhiệm vụ

Bộ GDĐT/

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

8

BC tình hình, kết quả công tác tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm ngoại ngữ thuộc UBND cấp tỉnh Sở

GDĐT; Cơ sở GDĐH đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ; Trường

CĐSP có đào tạo chuyên ngành ngoại ngữ

Sở GDĐT

 

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của

năm BC

Trước ngày 17/12 hằng năm

Trước ngày 17/12 hằng năm

 

Bộ

GDĐT/ Cục Quản lý chất lượng

x

x

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 20/12 hằng năm

9

BC tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong năm và phương hướng hoạt động năm tiếp theo

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

Bộ GDĐT/

Cục Quản

lý chất lượng

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của

năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

10

BC kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Quản lý chất lượng

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

11

BC giữa kỳ kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Quản lý chất lượng

X

X

Giữa kỳ (2,5 năm sau khi chương

trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng)

Tính đến ngày đủ 30 tháng kể từ ngày chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày chốt số liệu BC

Trong vòng 03 ngày làm việc sau ngày chốt số liệu BC

12

BC kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo đã được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn                chất

lượng trong năm

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/ Cục Quản lý chất lượng

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

13

BC tình hình thực hiện in phôi, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT;

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/ Cục Quản lý chất lượng

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của

năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

14

BC kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Năm học

Tính từ ngày bắt đầu năm học cho đến ngày kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học hằng năm

Trước ngày 25/6 hằng năm

- Thời hạn các cơ quan, tổ chức gửi BC là 03 ngày làm việc sau ngày chốt số liệu BC;

- Thời gian cho mỗi cấp tổng hợp thực hiện việc tổng hợp BC là 03 ngày làm việc

Sở GDĐT

Bộ GDĐT/ Cục Quản lý chất lượng

X

X

Trước ngày 30/6 hằng năm

15

BC tình hình thực hiện công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT;

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Quản

lý chất lượng

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

16

BC tình hình, kết quả hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm tin học/ngoại ngữ tổ chức thi/kiểm tra và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin/ chứng chỉ ngoại ngữ thuộc phạm vi quản lý của Sở GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 17/12 hằng năm

Trước ngày 17/12 hằng năm

Sở GDĐT; Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Quản lý chất lượng

X

X

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 20/12 hằng năm

17

BC công tác quản lý nhà nước đối với

kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (Cập nhật theo phần mềm quản lý các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học)

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn du

học thuộc

phạm vi quản lý của Sở

GDĐT

Sở GDĐT

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày

17/12 hằng năm

Trước ngày

17/12 hằng năm

Sở GDĐT

Bộ GDĐT/ Cục Hợp tác quốc tế

X

X

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 20/12 hằng năm

18

BC tình hình hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Thông tư số

19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT

UBND cấp tỉnh

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 17/12 hằng năm

Trước ngày 17/12 hằng năm

UBND cấp tỉnh; Cơ sở GDĐH có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ GDĐT/ Cục Hợp tác quốc tế

X

X

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 20/12 hằng năm

19

BC tình hình giảng viên nước     ngoài,

người nước ngoài vào giảng dạy, làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Hợp tác quốc tế

X

X

Hằng

năm

Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ BC đến ngày 14/12 của năm BC

Trước ngày 20/12 hằng năm

Trước ngày 18/12 hằng năm

20

BC kết quả hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thông tư số 19/2020/TT-BGDĐT ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở GDĐT;

Cơ sở GDĐH

Bộ GDĐT/

Cục Hợp tác quốc tế

X

X

06 tháng; Hằng năm

- BC 06 tháng: Tính từ ngày 16/11 năm trước kỳ BC đến ngày 15/5 của năm BC;

- BC hằng năm: Tính từ ngày 16/11 năm trước kỳ BC đến ngày 15/11 của năm BC

Trước ngày 31/5 và 30/11 hằng năm

Trước ngày 18/5 và 03/12 hằng năm

 
 

 

 

PHẦN II. MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHI TIẾT

1. Mẫu đề cương BC phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

____________________________

 

………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

                                                                      

BÁO CÁO

Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh năm ...

(Từ ngày ... tháng... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...)

_____________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Phần l

Báo cáo việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ PHỔ CẬP

1. Công tác của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC)

2. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm ...

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy định, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Căn cứ kết quả kiểm tra PCGD- XMC năm .... kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh đạt được như sau:

2.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

- Tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường: ....

- Trẻ học 2 buổi trên ngày: ...

- Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: ...

- Tổng số trẻ 3-5 tuổi: ..., ra lớp: ...; Tỉ lệ: ... trong đó trẻ học tại địa bàn là ... trẻ, trẻ học ngoài địa bàn là ... trẻ.

- Tổng số trẻ 0-2 tuổi: ..., ra lớp: ...; Tỉ lệ: ... trong đó trẻ học tại địa bàn là ... trẻ, trẻ học ngoài địa bàn là ... trẻ.

- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 0-5 tuổi trên địa bàn: ...; số trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục: 1; Tỉ lệ: ...

* Kết quả:

2.2. Phổ cập giáo dục tiểu học

- Tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1: ....

- Tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (năm học ...-…) …, đạt tỉ lệ ...

- Tổng số trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học (tính đến năm học ...-…): … đạt tỉ lệ ...%. Trong đó số trẻ em 14 tuổi: ...; hoàn thành chương trình tiểu học: ...; Tỉ lệ ....

- Tổng số trẻ 11 tuổi đang học ở Tiểu học .... chiếm tỉ lệ ....

- Số trẻ 6-14 tuổi ngoài nhà trường:...................... ; Tỉ lệ: ....

- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-14 tuổi trên địa bàn: ..., trong đó số trẻ khuyết tật 11-14 tuổi được tiếp cận giáo dục: ....; Tỉ lệ: ....

* Kết quả:

2.3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở

- Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi phải phổ cập: ...; tốt nghiệp THCS (tính đến năm học...-…; Tỉ lệ ....

- Tổng số thanh, thiếu niên từ 15-18 tuổi đã tốt nghiệp THCS đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên, GDNN: ....; Tỉ lệ ....

- Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 11-18 tuổi bỏ học (cả 3 cấp): ...; Tỉ lệ ... trong đó độ tuổi từ 11-14 tuổi bỏ học: ...; độ tuổi từ 15-18 tuổi bỏ học: ....

- Số thanh, thiếu niên từ 15-18 ngoài nhà trường (cả 3 cấp): ..., Tỉ lệ ...

- Số lớp PCGD THCS: ...

- Tổng số trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11-18 tuổi trên địa bàn: ..., số trẻ khuyết tật 11-18 tuổi được tiếp cận giáo dục: ...; Tỉ lệ: ...

* Kết quả:

2.4. Công tác Phổ cập bậc trung học phổ thông

- Tổng số học sinh TNTHCS (hai hệ) năm qua (học sinh lớp 9 năm học ...-...): ... đạt tỉ lệ ...;

- Số học sinh tốt nghiệp THCS năm học ....... vào học lớp 10 THPT, GDTX THPT, TCCN, trường dạy nghề ... chiếm tỉ lệ ... (trong đó vào học lớp 10 THPT: ...; Tỉ lệ: ..., học lớp 10 GDTX THPT ..., tỉ lệ .., học nghề ..., tỉ lệ ...).

- Tổng số học sinh tốt nghiệp THPT năm qua (năm học ...-...): .../....; Tỉ lệ ...;

- Tổng số thanh, thiếu niên từ 18-21: …...; có bằng tốt nghiệp THPT, BT THPT, THCN: …...; Tỉ lệ ...

- Số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 18-21 tuổi ngoài nhà trường: ...; Tỉ lệ ...

* Kết quả:

2.5. Kết quả xóa mù chữ

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 25:... trong đó:

- Số người trong độ tuổi từ 15-25 biết chữ: tỉ lệ: ...

- Số người trong độ tuổi từ 15-25 mù chữ: ..., tỉ lệ: ...

+ Số người mù chữ mức độ 1: ... người; Tỉ lệ: ...

+ Số người mù chữ mức độ 2: ... người; Tỉ lệ: ...

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 35:... trong đó:

- Số người trong độ tuổi từ 15-35 biết chữ: ..., tỉ lệ: ...

- Số người trong độ tuổi từ 15-35 mù chữ: ..., tỉ lệ: ...

+ Số người mù chữ mức độ 1: ... người; Tỉ lệ: ...

+ Số người mù chữ mức độ 2: ... người; Tỉ lệ: ...

Tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60:... trong đó:

- Số người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ: ..., tỉ lệ: ...

- Số người trong độ tuổi từ 15-60 mù chữ: ..., tỉ lệ: ...

+ Số người mù chữ mức độ 1: ... người; Tỉ lệ: ...

+ Số người mù chữ mức độ 2: ... người; Tỉ lệ: ...

- Số lớp huy động XMC: .../... lớp/học viên.

* Kết quả:

3. Điều kiện đảm bảo

3.1. Cơ sở vật chất

3.1.1. Mầm non:

3.1.2. Tiểu học:

3.1.3. THCS:

3.2. Kinh phí

3.2.1. Kinh phí PCGD-XMC

3.3. Giáo viên

3.3.1. Mầm non:

3.3.2. Tiểu học:

3.3.3. THCS:

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

 

Phần II

Phương hướng thực hiện công tác PCGD-XMC năm ...

 

I. MỤC TIÊU CHUNG

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

….

Trên đây là báo cáo kết quả công tác PCGD, XMC năm .... Ban chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh ... kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- …;

 - Lưu: VT, BCĐ PCGD-XMC tỉnh.

TM. BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC

TRƯỞNG BAN

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

2. Mẫu đề cương BC tình hình học sinh, sinh viên và kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Tình hình học sinh, sinh viên và kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên học kỳ I/năm học ....

____________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện .... (tên văn bản quy định chế độ báo cáo định kỳ), .... (tên cơ quan thực hiện báo cáo) báo cáo cụ thể như sau:

I. Tình hình học sinh, sinh viên

1. Số lượng, tỷ lệ nam/nữ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số; tôn giáo.

2. Đánh giá chung tình hình học sinh, sinh viên (về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống...).

a) Ưu điểm

b) Hạn chế/những vấn đề cần lưu ý, tác động đến chính trị tưởng, đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên.

c) Số liệu về khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên (nêu rõ lý do, hình thức xử lý).

II. Kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

3. Công tác quản lý học sinh, sinh viên

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm nổi bật

2. Hạn chế

3. Nguyên nhân

IV. Phương hướng nhiệm vụ trong học kỳ hoặc năm học tiếp theo

V. Kiến nghị, đề xuất

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- ...;

- Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

 

3. Mẫu đề cương BC kết quả triển khai các hoạt động chữ thập đỏ; xây dựng trường học an toàn; phòng, chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Kết quả triển khai các hoạt động Chữ Thập đỏ, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục

_____________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Thông tư số ..../TT-BGDĐT ngày ....tháng....năm.... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo ..... (tên cơ quan thực hiện báo báo cáo) báo cáo kết quả triển khai các hoạt động Chữ Thập đỏ, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục trong tỉnh, cụ thể như sau:

I. Tình hình, kết quả triển khai các hoạt động Chữ Thập đỏ, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Việc tiếp nhận, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn các cơ sở giáo dục về công tác xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và công tác chữ thập đỏ của sở GDĐT.

1.3. Công tác phối hợp giữa sở GDĐT với các sở, ngành trong tỉnh.

1.4. Công tác xã hội hóa, hợp tác quốc tế, NCKH và triển khai các Đề án, Chương trình, Dự án về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và công tác chữ thập đỏ.

2. Kết quả triển khai

2.1. Kết quả triển khai triển khai các hoạt động Chữ Thập đỏ, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại nhà trường và cơ sở giáo dục.

2.2. Số trường phổ thông đạt tiêu chí trường học an toàn theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007:

- Tổng số trường phổ thông trong toàn tỉnh (tiểu học, THCS, THPT): .....

- Tổng số trường đạt tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích: ...

- Chiếm tỉ lệ: ……% trường học an toàn, PCTNTT/tổng số trường phổ thông.

- Tăng (giảm) so với năm trước:....................... trường, tỷ lệ ....%

2.3. Số trường mầm non đạt tiêu chí trường học an toàn theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010:

- Tổng số trường, cơ sở giáo dục mầm non trong toàn tỉnh:................................

- Tổng số trường mầm non đạt tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích: ….

- Chiếm tỉ lệ:............... % trường mầm non an toàn, PCTNTT/tổng số trường mầm non.

- Tăng (giảm) so với năm trước:....................... trường, tỷ lệ ....%

2.4. Tổng số trường thành lập hội chữ thập đỏ trong trường học

- Tổng số trường thành lập hội chữ thập đỏ trong trường học: ...

- Tổng số trường thực hiện đầy đủ nội dung hoạt động chữ thập đỏ trong trường học kết hợp công tác chăm sốc sức khỏe ban đầu cho thanh niên, thiếu niên theo các quy định hiện hành về công tác y tế trường học/toàn tỉnh: ...

- Tổng số thanh niên, thiếu niên chữ thập đỏ trong trường học: ...

2.5. Kinh phí cho các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.

3. Tình hình tai nạn thương tích học sinh

3.1. Tổng số học sinh bị tại nạn thương tích trong năm: ....

- Số học sinh bị tai nạn trong nhà trường: ....

- Số học sinh bị tai nạn ngoài nhà trường: ....

(Ghi chú: thống kê số học sinh bị tại nạn ở mức độ phải đến cơ quan y tế điều trị; các vụ tai nạn nhẹ, không gây chấn thương không nhất thiết phải thống kê)

3.2. Số học sinh tử vong do tai nạn thương tích trong năm:.....

- Số học sinh bị tai nạn tử vong trong nhà trường: ....

- Số học sinh bị tai nạn tử vong ngoài nhà trường: ....

(nêu cụ thể thông tin học sinh, nguyên nhân tai nạn gây tử vong của từng trường hợp: dịch bệnh, đuối nước, tai nạn khác...).

4. Đánh giá chung

4.1. Ưu điểm:

4.2. Hạn chế, tồn tại:

5. Đề xuất, kiến nghị

II. Kế hoạch triển khai các hoạt động Chữ Thập đỏ, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm....

 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- ...;

- …;

- Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

4. Mẫu đề cương BC tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ

________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

____________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm .... (tên cơ quan thực hiện báo cáo) báo cáo cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CỘNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA VÀ CẤP BỘ TRONG NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO VÀ NĂM BÁO CÁO

….

(Chi tiết tại Phụ lục I)

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ TRONG NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO NĂM BÁO CÁO

…..

(Chi tiết tại Phụ lục II)

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NỔI BẬT TRONG NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM BÁO CÁO

…..

(Chi tiết tại Phụ lục III)

IV. TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẾN THÁNG 6 NĂM BÁO CÁO

….

(Chi tiết tại Phụ lục IV)

V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN DUY TU BẢO DƯỠNG ĐẾN THÁNG 6 NĂM BÁO CÁO

……

(Chi tiết tại Phụ lục V)

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Nếu có)

 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- ...;

- Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Biểu I.04a/BGDĐT/KHCNMT

 

 

Phụ lục I

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA VÀ CẤP BỘ TRONG NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO VÀ NĂM BÁO CÁO

(Kèm theo Báo cáo số...ngàytháng...năm...)

 

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm

Thời gian thực hiẹn

Kinh phí (triệu đồng)

Kết quả đạt được (nêu tóm tắt những kết quả có thể định lượng được)

Ghi chú

Từ

NSNN

Nguồn khác

Số đã cấp

đến tháng 6 năm báo cáo

I

Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhiệm vụ KH&CN cấp

Bộ (*)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ gồm: Chương trình KH&CN cấp Bộ; đề tài KH&CN cấp Bộ; nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ giao trực tiếp; nhiệm vụ HTQT song phương; dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học; dự án tăng cường năng lực nghiên cứu; dự án duy tu; dự án đầu tư phát triển dành cho KH&CN và các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ khác.

 

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

Biểu I.04b/BGDĐT/KHCNMT

 

 

Phụ lục II

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ TRONG NĂM TRƯỚC NĂM BÁO CÁO VÀ NĂM BÁO CÁO

(Kèm theo Báo cáo s...ngày...tháng...năm...)

 

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

Kết quả đạt được (nêu tóm tắt kết quả có thể định lượng được)

Ghi chú

Từ ngân sách của đơn vị

Nguồn khác

Số đã cấp đến tháng

6 năm báo cáo

I

Đề tài KH&CN

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Hoạt động KH&CN khác (*)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Hội nghị, hội thảo khoa học, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sinh viên NCKH, tham gia hội chợ, triển lãm về KH&CN,...

 

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

Biểu I.04c/BGDĐT/KHCNMT

 

 

Phụ lục III

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NỔI BẬT TRONG NĂM TRƯỚC NĂM  BÁO CÁO VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM BÁO CÁO

(Kèm theo Báo cáo số …ngày...tháng...năm.....)

 

STT

Tên sản phẩm/ công trình/công nghệ (*)

Xuất xứ

(Ghi rõ tác giả, xuất xứ của nhiệm vụ ...)

Hiệu quả kinh tế-xã hội

(Giải trình chi tiết giá trị làm lợi so sánh với sản phẩm công nghệ cùng loại, ý nghĩa kinh tế xã hội, môi trường...)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

[*] Các công trình nghiên cứu tiêu biểu đã được ứng dụng vào thực tiễn có hiệu quả; các sáng chế/giải pháp hữu ích đã được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội; các công trình đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế; các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học hàng đầu của thế giới; ...

 

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

Biểu I.04d/BGDĐT/KHCNMT

 

 

Phụ lục IV

TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN THUỘC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẾN THÁNG 6 NĂM BÁO CÁO

(Kèm theo Báo cáo số…ngày...tháng....năm....)

 

Số TT

Tên dự án (*)

Quyết định phê duyệt

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện

Vốn được duyệt (triệu đồng)

Kinh phí cấp đến tháng 6 năm báo cáo (triệu đồng)

Năm đưa vào sử dụng, hiệu quả (**)

Ghi chú

Khởi công

Hoàn thành

Tổng số

NSNN

Nguồn khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

(*) Các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu; dự án án đầu tư các phòng thí nghiệm và các dự án khác sử dụng vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ.

(**) Nêu tóm tắt kết quả có thể định lượng được, ví dụ: số lượng bài báo công bố, sáng chế, giải pháp hữu ích, ....

 

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

Biểu I.04đ/BGDĐT/KHCNMT

 

 

Phụ lục V

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN D ÁN DUY TU BẢO DƯỠNG ĐẾN THÁNG 6 NĂM BÁO CÁO

(Kèm theo Báo cáo số...ngày...tháng...năm...)

 

Số

TT

Tên dự án

Tên Phòng thí nghiệm, địa điểm thực hiện dự án

Số quyết định phê duyệt (triệu đồng)

Tổng kinh phí được duyệt (triệu đồng)

Số kinh phí đã cấp đến tháng 6 năm báo cáo (triệu đồng)

Năm đưa vào sử dụng, tỷ lệ % đáp ứng của đơn vị

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Mẫu đề cương BC kết quả xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học....

____________________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

I. Thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của địa phương năm học 20... - 20...

1. Khái quát về số liệu đội ngũ

- Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành (biên chế, hợp đồng) theo từng cấp.

- Tổng số cán bộ công chức và nhân viên Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổng số cán bộ công chức và nhân viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/TP/TX

2. Đánh giá khái quát chất lượng đội ngũ

- Ưu điểm:

- Hạn chế:

II. Tình hình và kết quả triển khai công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học....

1. Công tác tham mưu

…………………………………………….

2. Công tác quán triệt, nâng cao phẩm chất đạo đức và nhận thức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục đào tạo và hội nhập quốc tế

…………………………………………….

3. Công tác rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục tại địa phương; xây dựng đề án vị trí việc làm; công tác tuyển dụng, sắp xếp, bố trí sử dụng, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; triển khai phương án/giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và giáo viên không đủ tiêu chuẩn; thực hiện tinh giản biên chế.

…………………………………………….

4. Công tác chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện đánh giá đội ngũ theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 và theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng và các quy định về đánh giá cán bộ, công chức hiện hành trong năm học

…………………………………………….

5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (Bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp...)

…………………………………………….

6. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục. Triển khai kế hoạch thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp; triển khai thực hiện việc bổ nhiệm vào hạng và xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp; công tác tôn vinh, biểu dương đối với những nhà giáo tiêu biểu

…………………………………………….

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục năm học .... (năm học tiếp theo)

Phương hướng, nhiệm vụ năm học tiếp theo được xây dựng dựa trên các nội dung báo cáo trên.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Cục NG&CBQLGD);

- ......;

- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

 

 

 

6. Mẫu đề cương BC kết quả triển khai việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Kết quả triển khai việc thực hiện quy định đạo đức nhà giáo năm học 20...-20...

_______________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Chỉ thị số .../CT-BGDĐT ngày ... tháng ... năm 20... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học ..., Sở/trường... xin báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện quy định đạo đức nhà giáo ở Sở/trường... năm học... như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ

I. Cơ cấu tổ chức, bộ máy

(Nêu sơ lược số liệu về cơ cấu tổ chức, bộ máy của địa phương/đơn vị)

II. Tổng quan về tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên

(Nêu sơ lược số liệu về đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên các cấp của địa phương/đơn vị; Đánh giá khái quát điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên các cấp của địa phương/đơn vị)

B. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

I. Kết quả việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các chỉ thị, công văn chỉ đạo về công tác chỉ đạo và nâng cao đạo đức nhà giáo đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

1. Công tác quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đạo đức nhà giáo

(Nêu rõ đã các văn bản đã được Địa phương/đơn vị... quán triệt triển khai)

2. Công tác chỉ đạo, triển khai các quy định về đạo đức nhà giáo, tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

(Nêu rõ đã các văn bản chỉ đạo; các giải pháp Địa phương/đơn vị quán triệt triển khai quy định về đạo đức nhà giáo; tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; chỉ đạo, triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo)

II. Đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đạo đức nhà giáo

1. Kết quả đạt được

- Việc quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và các chỉ thị, công văn chỉ đạo về đạo đức nhà giáo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên nhân viên tại địa phương/đơn vị.

- Việc cụ thể hóa quy định đạo đức nhà giáo thành các văn bản triển khai tại địa phương/đơn vị.

- Công tác chỉ đạo, triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo tại địa phương/đơn vị.

- Việc nhận thức và thực hiện của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục đều ý thức sâu sắc trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với nghề luôn giữ vững đạo đức, tác phong nhà giáo.

- Việc xử lý các vi phạm đạo đức nhà giáo tại địa phương/đơn vị (nếu có).

2. Tồn tại, hạn chế

….

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

….

Trên đây là báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện quy định đạo đức nhà giáo ở ... năm học 20...-20....

 

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (qua Cục NGCBQLGD);

- Cơ quan chủ quản (để b/c);

- ...;

- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

7. Mẫu đề cương BC công tác tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Công tác tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

(Từ ngày...tháng .... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...)

______________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Luật Viên chức và các văn bản triển khai, hướng dẫn Luật Viên chức; Thông tư số 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; Đơn vị được giao nhiệm vụ ... báo cáo công tác tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập năm ... như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

1. Thuận lợi

….

2. Khó khăn, hạn chế

3. Nguyên nhân

II. THỐNG KÊ SỐ LIỆU BỒI DƯỠNG

1. Bồi dưỡng giảng viên:

+ Giảng viên cao cấp (hạng I)

+ Giảng viên chính (hạng II)

+ Giảng viên (hạng III)

Tổng số lớp bồi dưỡng:

2. Bồi dưỡng giáo viên:

- Cấp học THPT

+ Giáo viên trung học phổ thông (hạng I)

+ Giáo viên trung học phổ thông (hạng II)

+ Giáo viên trung học phổ thông (hạng III)

Tổng số lớp bồi dưỡng:

- Cấp học THCS

+ Giáo viên trung học cơ sở (hạng I)

+ Giáo viên trung học cơ sở (hạng II)

+ Giáo viên trung học cơ sở (hạng III)

Tổng số lớp bồi dưỡng:

- Cấp học Tiểu học

+ Giáo viên tiểu học (hạng II)

+ Giáo viên tiểu học (hạng III)

+ Giáo viên tiểu học (hạng IV)

Tổng số lớp bồi dưỡng:

- Cấp học Mầm non

+ Giáo viên MN (hạng II)

+ Giáo viên MN (hạng III)

+ Giáo viên MN (hạng IV)

Tổng số lớp bồi dưỡng:

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Nếu có)

….

Trên đây là báo cáo công tác tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập của trường..... kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- ....;

- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

 

 

8. Mẫu đề cương BC tình hình, kết quả công tác tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

_____________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Thông tư số .../.../TT-BGDĐT ngày .... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ...về...., (tên đơn vị) báo cáo tình hình, kết quả tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 202... và phương hướng hoạt động năm 202... như sau:

1. Đặc điểm, tình hình của đơn vị tổ chức thi, bộ phận chuyên trách, đơn vị phối hợp:

1.1. Đơn vị tổ chức thi: .................

1.2. Bộ phận chuyên trách:

- Phụ lục 1: Danh sách lãnh đạo đơn vị tổ chức thi

- Phụ lục 2: Danh sách cán bộ ra đề thi

- Phụ lục 3: Danh sách cán bộ chấm thi

- Phụ lục 4: Danh sách cán bộ đánh giá đề thi

1.3. Đơn vị phối hợp (nếu có);

2. Danh sách các địa điểm thi:

- Phụ lục 5: Danh sách địa điểm thi

3. Số liệu tổng hợp kết quả tổ chức thi đánh giá năng lực

- Phụ lục 6: Tổng hợp kết quả thi của thí sinh

- Phụ lục 7: Tổng hợp tình hình tổ chức thi

4. Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực trong năm tiếp theo

- Phụ lục 8: Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

5. Đề xuất, kiến nghị:

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Cục QLCL);

- ......;

- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

Biểu số I.08a/BGDĐT/QLCL

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Phụ lục I

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI NGOẠI NGỮ

(Kèm theo Báo cáo số .../BC-... ngày .... tháng ... năm ...)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Điện thoại

Email

Ghi chú

 

1

 

Giám đốc TT

 

 

 

 

2

 

PGD. TT

 

 

 

 

3

 

PGD. TT

 

 

 

 

 

 

(Danh sách có:... người)

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

Biểu số I.08b/BGDĐT/QLCL

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Phụ lục II

DANH SÁCH CÁN BỘ RA ĐỀ THI

(Kèm theo Báo cáo số ...../BC-... ngày .... tháng ... năm ...)

 

STT

 

Họ và tên

 

Ngoại ngữ

 

Chức vụ, đơn vị công tác

 

Đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ ra đề thi

Số hiệu chứng chỉ

 

Ngày cấp

 

Ghi chú

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách có:... người)

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

Biểu số I.08c/BGDĐT/QLCL

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Phụ lục III

DANH SÁCH CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT
(Kèm theo Báo cáo số ..../BC-... ngày .... tháng ... năm ...)

 

STT

 

Họ và tên

 

Ngoại ngữ

 

Chức vụ, đơn vị công tác

 

Đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ chấm thi nói và viết

 

Số hiệu chứng chỉ

 

Ngày cấp

 

Ghi chú

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách có:... người)

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

Biểu số I.08d/BGDĐT/QLCL

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Phụ lục IV

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI

(Kèm theo Báo cáo số …./BC-... ngày .... tháng ... năm ...)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Trình độ

Đơn vị đào tạo và cấp bằng

 

Số hiệu
văn bằng

 

Ngày cấp

 

Ghi chú

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách có:... người)

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

Biểu số I.08đ/BGDĐT/QLCL

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Phụ lục V

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM THI

(Kèm theo Báo cáo số ..../BC-... ngày .... tháng ... năm ...)

 

STT

 

Tên cơ quan, địa chỉ

Số lượng phòng thi đạt yêu cầu

Số lượng thí sinh dự thi tối đa của mỗi ca thi

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

 

Biểu số I.08e/BGDĐT/QLCL

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Phụ lục VI

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH

Ngoại ngữ:....................

(Kèm theo Báo cáo số ..../BC-... ngày .... tháng ... năm ...)

 

 

Thí sinh

Điểm

Chứng chỉ

Ghi chú

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tổng điểm

Bậc

Số hiệu chứng chỉ

Ngày cấp

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách có:... thí sinh, trong đó có: …. thí sinh được cấp chứng chỉ)

 

 

Nếu thí sinh không đạt (không được cấp chứng chỉ) thì ghi “không đạt” vào cột ghi chú

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

Biểu số I.08g/BGDĐT/QLCL

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Phụ lục VII

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THI

(Kèm theo Báo cáo số .../BC-... ngày .... tháng ... năm ...)

 

STT

Môn Ngoại ngữ

 

Đợt

 

Ngày thi

 

Số lượng thí sinh dự thi

 

Số lượng thí sinh được cấp chứng chỉ

 

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

 

Biểu số I.08h/BGDĐT/QLCL

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

Phụ lục VIII

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

(Kèm theo Báo cáo số ..../BC-... ngày .... tháng ... năm ...)

 

STT

Môn Ngoại ngữ

 

Đợt

 

Địa Điểm

Ngày thi

 

Số lượng thí sinh dự thi

 

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI

___________

                                                                      

Biểu số I.08i/BGDĐT/QLCL

 

 

Phụ lục IX

TỔNG HỢP

Kết quả tố chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
(Kèm theo Báo cáo số ....ngày...tháng...năm 20.... của....)

___________________

 

STT

Đơn vị tổ chức thi

Đơn vị chủ quản

Địa chỉ, điện thoại

Số lượng chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp trong kỳ báo cáo

Tình trạng hoạt động

Văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ

Số chứng chỉ dự kiến cấp trong kỳ báo cáo sau

Ghi chú

Bậc 1

Bậc

2

Bậc

3

Bậc

4

Bậc

5

Bậc

6

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Trung tâm Ngoại ngữ ABC

Sở Giáo dục và Đào tạo A

Số X, Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố D: ĐT: 0xxxxxx

200

300

100

 

 

 

Đang hoạt động

370/SGDĐT-

GDTX ngày

17/01/2017

1000

Tiếng Anh

 

 

 

 

20

30

40

 

 

 

 

 

 

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường Đại học DEF

Bộ B

 

30

40

10

 

50

70

Tạm đình chỉ

 

100

Tiếng Anh

 

 

 

 

50

30

20

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nga

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Đơn vị báo cáo: sở GDĐT; cơ sở giáo dục đại học; các đơn vị tổ chức thi (trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả cuối cùng của kỳ thi)

- Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cột 3: Ghi tên đơn vị chủ quản của đơn vị tổ chức thi

Cột 4: Ghi tên địa chỉ, điện thoại của đơn vị tổ chức thi

Các cột từ 5 đến 10: Ghi rõ số liệu chứng chí đã cấp của từng bậc và từng ngoại ngữ (Pháp, Trung, Hàn...) nếu có ngoài Tiếng Anh

Cột 11: Ghi rõ tình trạng: đang hoạt động/tạm đình chỉ/đang xem xét công nhận đủ điều kiện

Cột 12: Ghi rõ số, ngày ban hành văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ

Các 13: Ghi rõ số liệu lượng chứng chí dự kiến sẽ cấp của từng bậc và từng ngoại ngữ trong kỳ báo cáo tiếp theo

Các số liệu ghi sẵn chỉ là ví dụ minh họa

 

 

9. Mẫu đề cương BC tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trong năm và phương hướng hoạt động năm tiếp theo

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục năm ... và phương hướng hoạt động năm ...

____________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số ... ngày .... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định , Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ... báo cáo tình hình hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) năm 202... và phương hướng hoạt động năm 202... như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KĐCLGD NĂM 202...

1. Bối cảnh thực hiện hoạt động

a) Căn cứ thực hiện hoạt động (về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, ... của cơ quan, tổ chức cấp trên; chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị, ...):

b) Bối cảnh thực hiện:

- Tổ chức đơn vị:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính:

- Thuận lợi:

- Khó khăn:

2. Kết quả hoạt động trong năm 202...

a) Công tác tổ chức cán bộ:

b) Hệ thống văn bản quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị:

c) Kết quả KĐCLGD:

- KĐCLGD cơ sở giáo dục (lập bảng so sánh kết quả đạt được với 04 năm gần đây):

- KĐCLGD chương trình đào tạo (lập bảng so sánh kết quả đạt được với 04 năm gần đây):

d) Các hoạt động tư vấn:

đ) Công tác kế hoạch, tài chính:

e) Công tác kiểm tra nội bộ:

g) Công tác bồi dưỡng đánh giá viên, kiểm định viên:

3. Đánh giá chung:

a) Ưu điểm:

b) Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế:

d) Giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới:

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 202...

1. Phương hướng:

2. Nhiệm vụ:

a) KĐCLGD cơ sở giáo dục:

b) KĐCLGD chương trình đào tạo:

c) Các nhiệm vụ khác:

3. Chỉ tiêu phấn đấu:

4. Giải pháp thực hiện:

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: ...

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Cục QLCL);

- ......;

- Lưu: VT, ...

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

 

10. Mẫu đề cương BC kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ... và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng
(Sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng)

___________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; căn cứ vào kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học/Học viện ... báo cáo kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng như sau:

1. Tên tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục: ......

2. Thời điểm được công nhận: ....;

3. Số chương trình được công nhận: ..., bao gồm:

a) Chương trình:.....................

b) Chương trình:.....................

c) ....

4. Kết quả kiểm định chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng (Theo từng chương trình đào tạo như Phụ lục đính kèm)

a) Chương trình:.....................

b) Chương trình:.....................

c) ….

5. Đề xuất, kiến nghị: ...

Trân trọng./.      

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Cục QLCL);

- ......;

- Lưu: VT, ….

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

Biểu số I.10a/BGDĐT/QLCL

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

Phụ lục

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ... VÀ KẾ HOẠCH CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

(Kèm theo Báo cáo số ….ngày....tháng....năm 202 ... của ...)

 

Tiêu chuẩn/ Tiêu chí (trình bày lần lượt theo các tiêu chuẩn và tiêu chí)

Kết quả KĐCLGD (Đạt/Chưa đạt; mức)

Nội dung cần cải tiến chất lượng theo khuyến nghị của Đoàn ĐGN và Hội đồng KĐCLGD

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (bắt đầu và hoàn thành)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lập bảng theo khổ giấy ngang)

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

11. Mẫu đề cương BC giữa kỳ kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO GIỮA KỲ
Kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo

____________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; căn cứ vào báo cáo đánh giá ngoài và Nghị quyết số ....ngày ... tháng ... năm... của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục …, Trường Đại học/Học viện ... báo cáo giữa kỳ chương trình đào tạo .... như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC

1. Sứ mạng:

2. Tầm nhìn:

3. Mục tiêu:

4. Các chính sách và hoạt động bảo đảm chất lượng

a) Của cơ sở giáo dục:

b) Của khoa, bộ môn:

(Tóm tắt về các chính sách và hoạt động đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục cũng như của khoa/bộ môn thực hiện CTĐT)

II. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Thời điểm được công nhận: ....

2. Tên tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục: ......

3. Kết quả chung việc thực hiện đánh giá và cải tiến nâng cao chất lượng:

 

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Đánh giá tiêu chí

Ghi chú

(Đối với tiêu chí sau khi cải tiến chất lượng có thay đổi kết quả so với ĐGN: nêu vắn tắt lí do)

TĐG

ĐGN

CSGD tự xác định kết quả đạt được sau khi thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng

(tính đến thời điểm báo cáo)

Tiêu chuẩn 1

 

 

 

 

Tiêu chí 1.1

3

3

 

 

Tiêu chí 1.2

5

4

 

 

Tiêu chí 1.3

6

5

 

 

Tiêu chuẩn 2

 

 

 

 

Tiêu chí 2.1

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3

 

 

 

 

Tiêu chí 3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 11

 

 

 

 

Tiêu chí 11.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá chung CTĐT

Số tiêu chí đạt

45

40

42

 

Tỉ lệ

%

90

80

84

 

 

4. Kết quả cải tiến chất lượng theo từng tiêu chí (Theo phụ lục đính kèm)

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: ...

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Cục QLCL);

- …..;

- Lưu: VT, … .

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

Biểu số I.11a/BGDĐT/QLCL

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾT QUẢ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG THEO TỪNG TIÊU CHÍ

(Kèm theo Báo cáo số ....ngày...tháng...năm 202 ... của ...)

 

Tiêu chuẩn/ Tiêu chí (trình bày lần lượt theo các tiêu chuẩn và tiêu chí)

Kết quả KĐCLGD (Đạt/Chưa đạt; mức)

Nội dung cần cải tiến chất lượng theo khuyến nghị của Đoàn ĐGN và Hội đồng KĐCLGD

Các hoạt động cải tiến chất lượng đã thực hiện và kết quả (kèm theo mã minh chứng)

Nội dung cần cải tiến chất lượng trong nửa kỳ tiếp theo

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện (bắt đầu và hoàn thành)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lập bảng theo khổ giấy ngang; kèm theo danh mục mã minh chứng)

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

 

12. Mẫu đề cương BC kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo đã được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong năm

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Địa danh, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục chương trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng năm .....

________________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; căn cứ vào kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học/Học viện ... báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo đã được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng năm 202... như sau:

I. SỐ LIỆU CHUNG

Trình độ

 

Tổng số chương
trình đào
tạo

Số lượng (tỉ lệ) số chương trình đào tạo

 

Ghi chú

 

Đã hoàn thành tự đánh giá m (m/d%)

Đã được
đánh giá
ngoài

 

Đã được
công nhận

 

Đại học

a

 

 

 

 

Thạc sĩ

b

 

 

 

 

Tiến sĩ

c

 

 

 

 

Tổng cộng

d

 

 

 

 

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH

1. Chương trình đào tạo ...

a) Thời điểm được công nhận: ....;

b) Tên tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục:......................

c) Kết quả đánh giá và thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng:

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Đánh giá tiêu chí

Ghi chú

(Đối với tiêu chí sau khi cải tiến chất lượng có thay đổi kết quả so với ĐGN: nêu vắn tắt lý do)

TĐG

ĐGN

CSGD tự xác định kết quả đạt được sau khi thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng

(tính đến thời điểm báo cáo)

Tiêu chuẩn 1

 

 

 

 

Tiêu chí 1.1

3

3

 

 

Tiêu chí 1.2

5

4

 

 

Tiêu chí 1.3

6

5

 

 

Tiêu chuẩn 2

 

 

 

 

Tiêu chí 2.1

 

 

 

 

..

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 3

 

 

 

 

Tiêu chí 3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 11

 

 

 

 

Tiêu chí 11.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá chung CTĐT

Số tiêu chí đạt

45

40

42

 

Tỉ lệ (%)

90

80

84

 

 

2. Chương trình đào tạo ...

(Trình bày các chương trình đào tạo tiếp theo đến hết theo cấu trúc trên)

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Cục QLCL);

- …;

- Lưu: VT, ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

13. Mẫu đề cương BC tình hình thực hiện in phôi, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện quản lý phôi văn bằng chứng chỉ

(Năm...)

_______________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân .... báo cáo tình hình thực hiện in phôi, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ năm            như sau:

1. Phôi văn bằng

a) Sở giáo dục và đào tạo

STT

Loại văn bằng

Số lượng phôi bằng tồn cũ

Số lượng phôi bằng được cấp

Số lượng bằng đã cấp cho người học

Số lượng bằng hỏng

Số lượng phôi bằng chưa sử dụng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cơ sở giáo dục đào tạo

STT

Loại văn bằng

Số lượng phôi bằng tồn cũ

Số lượng phôi bằng in mới

Số lượng bằng đã cấp cho người học

Số lượng bằng in hỏng

Số lượng phôi bằng chưa sử dụng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phôi Chứng chỉ

STT

Loại

CC

Số lượng phôi CC tồn cũ

Số lượng phôi CC được cấp/in mới

Số lượng CC đã cấp cho người học

Số lượng CC hỏng

Số lượng phôi CC chưa sử dụng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Cục QLCL);

- ….;

- Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

 

14. Mẫu đề cương BC kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Năm học ... -...

________________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

1. Kết quả KĐCLGD cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)

TT

CSGD

Tổng số

CSGD

hiện có

Đã hoàn thành tự đánh giá

Đã đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá ngoài

Ghi chú

Số lượng

%

Số lượng

%

Không đạt

Đạt cấp độ 1

Đạt cấp độ 2

Đạt cấp độ 3

Đạt cấp độ 4

Đang hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài

1

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trung học phổ thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trường phổ thông có nhiều cấp học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TTGDTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Cách tính tỉ lệ phần trăm (%) của tổng số CSGD đã hoàn thành tự đánh giá: Lấy tổng số CSGD đã hoàn thành tự đánh giá chia (÷) cho tổng số CSGD hiện có.

- Cách tính tỉ lệ phần trăm (%) của tổng số CSGD đã đánh giá ngoài: Lấy tổng số CSGD đã đánh giá ngoài chia (÷) cho tổng số CSGD hiện có.

2. Kết quả CSGD mầm non và CSGD phổ thông đạt chuẩn quốc gia (tính đến 31/5/202...)

TT

CSGD

 

Tổng số CSGD hiện có

Tổng số CSGD đạt chuẩn quốc gia

Kết quả đạt chuẩn quốc gia

Ghi chú

Đạt Mức độ 1

Đạt Mức độ 2

Đang hoàn thiện hồ sơ

Số lượng

%

1

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

4

Trung học phổ thông

 

 

 

 

 

 

 

5

Trường phổ thông có nhiều cấp học

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cán bộ, giáo viên đã được tập huấn đánh giá ngoài và được tham gia đánh giá ngoài (tính đến 31/5/20...)

 

Số lượng cán bộ, giáo viên đã được tập huấn đánh giá ngoài

Số lượng cán bộ, giáo viên đã tham gia đánh giá ngoài

Ghi chú

Sở GDĐT

Phòng GDĐT

CSGD

Tổng

Số lượng

%

Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

Trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

Trung học phổ thông

 

 

 

 

 

 

 

TTGDTX

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Danh mục các văn bản chỉ đạo của địa phương về công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (năm học ... -...)

TT

Số/Ký hiệu

Trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ban hành

Ghi chú

1

Ví dụ 1:

01/CT-UBND

Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh X

UBND tỉnh X

15/10/20..

 

2

Ví dụ 2:

1388/SGDĐT-KTQLCLGD

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học ... - ...

Sở GDĐT tỉnh X

20/10/2019

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

5. Một số chỉ tiêu của kế hoạch công tác KĐCLGD và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (năm học ... -...)

 

Số lượng CSGD/TTGDTX hoàn thành tự đánh giá

Số lượng CSGD/TTGDTX được đánh giá ngoài (tính đến 31/5/202...)

Tổng số cán bộ, giáo viên cần được tập huấn đánh giá ngoài

Ghi chú

Mầm non

 

 

 

 

Tiểu học

 

 

 

 

Trung học cơ sở

 

 

 

 

Trung học phổ thông

 

 

 

 

Trường phổ thông có nhiều cấp học

 

 

 

 

TTGDTX

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Lưu ý: số lượng CSGD/TTGDTX được đánh giá ngoài chỉ tính riêng trong năm học mà không tính theo lũy tiến.

6. Đánh giá chung

a) Thuận lợi:

b) Khó khăn:

c) Hạn chế và nguyên nhân:

d) Giải pháp khắc phục hạn chế:

7. Kiến nghị, đề xuất

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Cục QLCL);

- ….;

- Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

15. Mẫu đề cương BC tình hình thực hiện công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
(Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...)

_____________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; Thông tư 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 07 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ......... báo cáo tình hình thực hiện công nhận văn bằng (CNVB) do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp năm ..... như sau:

1. Tình hình, kết quả CNVB do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

a) Dùng cho cơ sở giáo dục giáo dục đại học

STT

 

Số lượng hồ sơ đề nghị CNVB
(ghi rõ hình thức đào tạo: LKĐT/ từ
xa/ du học)

Số lượng HS đã được CNVB

Số lượng hồ
sơ chưa đủ
điều kiện

CNVB (nêu
rõ lý do)

Trình độ
đại học

Trình độ
thạc sĩ

Trình độ
tiến sĩ

 

 

 

 

 

 

b) Dùng cho sở giáo dục và đào tạo

STT

Số lượng hồ sơ đề nghị CNVB (ghi rõ hình thức đào tạo: LKĐT/từ xa/du học)

Số lượng hồ sơ đã được CNVB

Số lượng hồ sơ chưa đủ điều kiện CNVB (nêu rõ lý do)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

2. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

b) Hạn chế

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Cục QLCL);

- ....;

- Lưu: VT, …..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

16. Mẫu đề cương BC tình hình, kết quả hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả hoạt động tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

(Từ ngày ...tháng... năm...đến ngày ...tháng... năm...)

_______________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ............. báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ năm ... như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TỔ CHỨC THI, SÁT HẠCH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, NGOẠI NGỮ

1. Đặc điểm, tình hình của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn

….

2. Số liệu tổng hợp kết quả thi, sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ

2.1. Tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

(Theo Biểu số 01, file Excel kèm theo)

2.2. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

(Theo Biểu số 02, file Excel kèm theo)

3. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

b) Hạn chế

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, THI, KIỂM TRA VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÁC ĐỢT TIẾP THEO

1. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin...

2. Đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ...

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (Cục QLCL);

- ....;

- Lưu: VT,…

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu)

 

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

Biểu số I.16a/BGDĐT/QLCL

 

 

TỔNG HỢP

Kết quả tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và chứng chỉ ngoại ngữ

(Kèm theo Báo cáo số ....ngày ... tháng ... năm .... của.....)

 

STT

Tên trung tâm

Đơn vị chủ quản

Địa chỉ, điện thoại

Số Chứng chỉ ƯDCNTT đã cấp trong kỳ báo cáo

Tình trạng hoạt động

Văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ

Số chứng chỉ dự kiến cấp trong kỳ báo cáo tiếp theo

Ghi chú

cơ bản

nâng cao

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Trung tâm ngoại ngữ tin học ABC

Công ty Cổ phần đầu tư Giáo dục DEF

Số 2, Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố D:

ĐT: 0xxxxxx

50

70

Đang hoạt động

370/SGDĐT-GDTX ngày 17/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trung tâm CNTT XYZ

...

 

 

 

Tạm đình chỉ

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Đơn vị báo cáo: Sở giáo dục và đào tạo; cơ sở giáo dục đại học; đơn vị có trung tâm sát hạch

- Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cột 3: Ghi tên đơn vị chủ quản của trung tâm

Cột 4: Ghi địa chỉ, số điện thoại của trung tâm

Cột 7: Ghi rõ tình trạng: đang hoạt động/tạm đình chỉ/đang xem xét công nhận đủ điều kiện

Cột 9: Ghi rõ số, ngày ban hành văn bản cho phép/công nhận/đình chỉ việc sát hạch, cấp chứng chỉ

Các số liệu ghi sẵn chỉ là ví dụ minh họa

 

 

 

17. Mẫu đề cương BC công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

_________________________________

 

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO ...

___________

Số: …/BC-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…, ngày ... tháng ... năm ...

 

 

BÁO CÁO

Công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

___________________

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài và Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 21/4/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo ...... báo cáo về Công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH) và việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập như sau:

1. Tổng hợp tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại tỉnh/ thành phố ...

Tổng số tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH:

- Cấp mới trong năm:

- Số đang hoạt động:

- Số ngừng hoạt động:

2. Tình hình hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH và thống kê danh sách công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

- Thống kê danh sách công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập (theo mẫu số 08, Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT) trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH hoạt động trên địa bàn.

- Tổng hợp danh sách tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH đang hoạt động, đã dừng hoạt động, bị đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư cấn du học (theo mẫu số 09, Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT).

- Thống kê danh sách công dân Việt Nam đang học tập ở nước ngoài theo từng trình độ đào tạo và từng quốc gia (phụ lục 3).

3. Những khó khăn vướng mắc:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

4. Kiến nghị đề xuất:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- ....;

- Lưu: VT,

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Biểu số I.17a/BGDĐT/HTQT

……………

TÊN CƠ QUAN GỬI BÁO CÁO

___________

                                                                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

THỐNG KÊ DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP NĂM.....

(Kèm theo Báo cáo số.... ngày... tháng... năm ...)

__________________________

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Cơ quan công tác/ Địa chỉ thường trú

Nước đến học

Cơ sở giáo dục đến học

Trình độ đào tạo

Ngành học

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Tình trạng

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Nguyễn Văn A