Quyết định 1726/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục phê duyệt danh mục đề tài khoa học năm 2022

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

Số: 1726/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

 

 

QUYT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ
năm 2022 để đưa ra tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì

__________________________________

B TRƯỞNG B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định s 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ năm 2022 để đưa ra tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện (danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam chủ trì tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ nêu trên.

Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam triển khai việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử Bộ;

- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

DANH MỤC Đ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP B Đ ĐƯA RA TUYN CHỌN THC HIỆN TỪ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2021)

 

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Kết quả, sản phẩm dự kiến

Thi gian thực hiện

Tổng kinh phí dự kiến từ NSNN

Ghi chú

1

Cơ sở khoa học của các đề xuất định hướng nghiên cứu về khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021- 2030.

- Xây dựng được khung lý luận phát triển khoa học giáo dục;

- Đánh giá được thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

- Đề xuất được Khung nghiên cứu về khoa học giáo dục và một số cơ chế, chính sách phát triển khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

1. Sản phẩm khoa học:

- 01 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế;

- 01 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành được HĐGSNN tính điểm.

2. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác:

- Khung lý luận phát triển khoa học giáo dục;

- Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

- Khung nghiên cứu về khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030;

- Bản đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển khoa học giáo dục Việt Nam đến năm 2030.

2022

900

 

 

Tổng

 

 

 

900

 

(danh mục gồm 01 đề tài)

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1726/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ năm 2022 để đưa ra tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1726/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 04/06/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!