Quyết định 1726/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục phê duyệt danh mục đề tài khoa học năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

Số: 1726/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

 

 

QUYT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ
năm 2022 để đưa ra tổ chức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì

__________________________________

B TRƯỞNG B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định s 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ năm 2022 để đưa ra tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện (danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam chủ trì tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ nêu trên.

Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam triển khai việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử Bộ;

- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

DANH MỤC Đ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP B Đ ĐƯA RA TUYN CHỌN THC HIỆN TỪ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2021)

 

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Kết quả, sản phẩm dự kiến

Thi gian thực hiện

Tổng kinh phí dự kiến từ NSNN

Ghi chú

1

Cơ sở khoa học của các đề xuất định hướng nghiên cứu về khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021- 2030.

- Xây dựng được khung lý luận phát triển khoa học giáo dục;

- Đánh giá được thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

- Đề xuất được Khung nghiên cứu về khoa học giáo dục và một số cơ chế, chính sách phát triển khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

1. Sản phẩm khoa học:

- 01 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế;

- 01 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành được HĐGSNN tính điểm.

2. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác:

- Khung lý luận phát triển khoa học giáo dục;

- Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2016-2020;

- Khung nghiên cứu về khoa học giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030;

- Bản đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển khoa học giáo dục Việt Nam đến năm 2030.

2022

900

 

 

Tổng

 

 

 

900

 

(danh mục gồm 01 đề tài)

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi