Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 17/2008/QĐ-BGDĐT

NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2008

BAN HÀNH MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

VÀ MẪU BẢN SAO TỪ SỔ GỐC BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Điều 2. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có kích thước 13 cm x 19 cm gồm hai (02) mặt:

Mặt ngoài có màu đỏ đậm, có hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Mặt trong có nền màu vàng nhạt, hình Quốc huy in chìm chính giữa và hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có màu đỏ, các chữ khác có màu đen.

Nội dung và kích thước mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở in trên mặt ngoài và mặt trong theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Cách ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở quy định tại Quyết định này được áp dụng từ năm học 2008 - 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển


Phụ lục I

Nội dung và kích thước mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

(Kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 


Mặt trước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  19 cm

                                                         


                                                                             Mặt sau

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ(1)

 

 

Họ và tên:(2)

Ngày, tháng, năm sinh:(3)

Nơi sinh:(4)

Giới tính:(5)........................................................Dân tộc:(6)

Học sinh trường:(7)

Năm tốt nghiệp:(8)

Xếp loại tốt nghiệp:(9)

Hình thức đào tạo:(10)

……(11)……,ngày….……tháng…..….năm…..(12)…..

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………………………………..

 

 

 

 

 

Số hiệu:(13)…………………………….

Số vào sổ cấp bằng:(14)…………..…….

 
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

     13 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                   

 

              19 cm

 

Phụ lục II

Nội dung và kích thước mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

(Kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 


Mặt trước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN SAO

BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  19 cm

                                                                                               


                                      Mặt sau

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ(1)

 

 

Họ và tên:(2)

Ngày, tháng, năm sinh:(3)

Nơi sinh:(4)

Giới tính:(5)........................................................Dân tộc:(6)

Học sinh trường:(7)

Năm tốt nghiệp:(8)

Xếp loại tốt nghiệp:(9)

Hình thức đào tạo:(10)

……(11)……,ngày….……tháng…..….năm…..(15)…..

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

………………………………………………..

 

 

 

 

 

Số vào sổ cấp bản sao:(16)…………..…….

 
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

     13 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                   

 

              19 cm


Phụ lục III

Hướng dẫn cách ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

(Kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT

 ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

(1) Đối với người được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở là người nước ngoài, việc ghi các thông tin tại điểm (2), (3), (4), (5), (6) Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định này được căn cứ vào hộ chiếu. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở chỉ cấp 01 lần, cấp 01 bản; bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cấp theo yêu cầu của người học.

(2) Ghi đầy đủ họ, tên đệm và tên theo giấy khai sinh.

            (3) Ghi đầy đủ ngày sinh, tháng sinh, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh là ngày 1 đến ngày 9; tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì thêm số 0 ở đằng trước (Ví dụ: 01, 02,…). Năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số.

            (4) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người học sinh theo giấy khai sinh.

            (5) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh.

            (6) Ghi theo giấy khai sinh.

(7) Ghi tên trường đã học.

            (8) Ghi năm tốt nghiệp.

            (9) Ghi theo quy định về xếp loại tốt nghiệp (Ví dụ: Giỏi, Khá ...)

            (10) Ghi một trong các hình thức “Chính quy”, “Vừa làm vừa học”, “Tự học có hướng dẫn”, “Học từ xa”.

(11) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ quan cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc cơ quan cấp bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đặt trụ sở chính.

            (12) Ghi ngày tháng năm cấp văn bằng.

(13) Số hiệu: là số do cơ quan, đơn vị in phôi văn bằng viết khi cấp phôi.

(14) Số vào sổ cấp bằng: là số ghi vào sổ gốc văn bằng.

(15) Ghi ngày tháng năm cấp bản sao văn bằng.

(16) Số vào sổ cấp bản sao: là số ghi vào sổ cấp bản sao văn bằng.

thuộc tính Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:17/2008/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Vũ Luận; Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành:17/04/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi