Quyết định 1282/QĐ-BGDĐT 2022 Kế hoạch tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong GDĐT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

Số: 1282/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục Đào tạo

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giáo dục Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ”;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025";

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025" (gọi chung Kế hoạch), gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2025.

- Làm căn cứ để các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng chương trình, dự án triển khai cụ thể, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020; Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021; Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020.

2. Yêu cầu

a) Xác định đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ của Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022; Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020; Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021; Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020.

b) Các nhiệm vụ được xác định trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi.

c) Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của các quan, đơn vị; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Chi tiết các nhiệm vụ, phân công đơn vị chủ trì, phân công đơn vị phối hợp, sản phẩm cần đạt lộ trình tại Phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

a) Căn cứ nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chủ động xây dựng chương trình hành động, lộ trình thực hiện cụ thể.

b) Hàng năm hoặc đột xuất khi yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi Cục Công nghệ thông tin tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

2. Cục Công nghệ thông tin

a) Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch.

b) Cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch trong các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trung hạn hàng năm của Bộ.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

4. Thủ trưởng các sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ

- Căn cứ nội dung Quyết định số 131/QĐ-TTg các nhiệm vụ trong phụ lục của Kế hoạch, tình hình thực tế nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chủ động xây dựng chương trình hành động, lộ trình thực hiện cụ thể tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Hàng năm hoặc đột xuất khi yêu cầu, báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục Đào tạo (qua Cục Công nghệ thông tin) để tổng hợp, theo dõi.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nhiệm vụ được phê duyệt tại Kế hoạch này, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ lập dự toán chi tiết kinh phí theo quy định gửi Cục Công nghệ thông tin tổng hợp gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt kinh phí triển khai.

2. Các sở giáo dục đại học căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, tự cân đối nguồn ngân sách được cấp các nguồn thu hợp pháp của đơn vị để triển khai nhiệm vụ.

Điều 2. Giao Cục Công nghệ thông tin là đầu mối giúp Bộ trưởng đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- PTTg Đức Đam (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ;

- Các sở GDĐH trực thuộc Bộ;

- Website Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, CNTT (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Minh Sơn

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2022-2025 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 05 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo)

 

TT

Nội dung nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm chủ yếu

Ghi chú

I

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH

1.1

soát ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để tạo hành lang thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) trong các hoạt động dạy học, quản trị sở giáo dục (CSGD), quản giáo dục

Các đơn vị Vụ, Cục

Các quan, đơn vị liên quan trong ngoài ngành

Năm 2022

- 2025

- Các thông tư, quyết định của Bộ trưởng được bổ sung, sửa đổi, ban hành mới thúc đẩy, tạo hành lang pháp thúc đẩy CĐS trong dạy, học, quản lý, quản trị.

- Quy định về CĐS trong các hoạt động dạy học, quản trị CSGD, quản giáo dục được ban hành

- Đề xuất các bộ, ngành điều chỉnh, ban hành văn bản hoặc trình cấp thẩm quyền các dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ, Luật của Quốc hội thúc đẩy CĐS trong GDĐT

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021

1.2

soát ban hành hệ thống VBQPPL quy định về sở dữ liệu (CSDL) trong ngành giáo dục

Cục CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ, các quan, đơn vị liên quan trong ngoài ngành

Năm 2024

- Thông quy định về CSDL GDĐT được soát, bổ sung, cập nhật

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

Năm 2024

- Quyết định của Bộ trưởng quy định kỹ thuật về dữ liệu của CSDL GDĐT được cập nhật, điều chỉnh bổ sung

Hằng năm

Văn bản hướng dẫn kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị, quan trong ngành giáo dục, ngành giáo dục với các CSDL quốc gia

1.3

soát, bổ sung qui định về năng lực số vào các văn bản qui định chuẩn/tiêu chuẩn đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản giáo dục, nhân viên cán bộ quản CSGD

Cục

NGCBQLGD

Cục CNTT

Năm 2023

Các quy định về năng lực số của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản giáo dục, nhân viên cán bộ quản CSGD (khung năng lực số, chuẩn năng lực số ...) được Bộ ban hành

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

1.4

soát ban hành hệ thống VBQPPL quy định về năng lực số của người học

Vụ GDĐH

Cục CNTT

Năm 2023

Thông quy định về năng lực số của sinh viên, học viên (khung năng lực số, chuẩn năng lực số...) được ban hành

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

Vụ GDTrH

Vụ GDTH; Cục CNTT

Năm 2023

Thông quy định về năng lực số của học sinh (khung năng lực số, chuẩn năng lực số ...) được ban hành

1.5

Xây dựng các bộ chỉ tiêu đánh giá CĐS đối với CSGD quan quản giáo dục

Cục CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ; quan, đơn vị liên quan trong ngoài Bộ

Năm 2022

Quyết định biệt quy định bộ chỉ tiêu đánh giá CĐS đối với sở giáo dục phổ thông (GDPT) giáo dục thường xuyên (GDTX)

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Năm 2022

Quyết định biệt quy định bộ chỉ tiêu đánh giá CĐS đối với sở giáo dục đại học (GDĐH)

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020;

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022

Năm 2023

Quyết định biệt quy định bộ chỉ số đánh giá CĐS đối với sở giáo dục mầm non (GDMN)

Năm 2023

Quyết định biệt quy định bộ chỉ số đánh giá CĐS trong quan quản giáo dục

Hằng năm

Tổ chức đánh giá, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng

1.6

Hướng dẫn kết nối kỹ thuật triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong các CSGD

Cục CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ, các CsgD

Năm 2022

Văn bản hướng dẫn kết nối kỹ thuật triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong các CSGD

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

1.7

Phối hợp với BTTTT soát ban hành chính sách thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, các hình GDĐT mới dựa trên nền tảng công nghệ số

Vụ

KHCNMT

Các đơn vị liên quan

Năm 2022 - 2025

Văn bản quy định thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo được ban hành (cùng với lộ trình, tổ chức thực hiện)

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

Vụ GDTrH

Các đơn vị liên quan

hình GDĐT mới dựa trên nền tảng công nghệ số được đề xuất (cùng với lộ trình, tổ chức thử nghiệm, đánh giá, hướng dẫn triển khai)

Vụ GDMN

Các đơn vị liên quan

 

hình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non dựa trên nền tảng công nghệ số được đề xuất (cùng với lộ trình, tổ chức thử nghiệm, đánh giá, hướng dẫn triển khai)

1.8

Phối hợp với BTTTT xây dựng chính sách về máy tính giáo dục cho học sinh, sinh viên; chính sách về Internet giáo dục

Cục CSVC

các đơn vị liên quan

Năm 2023

Quyết định biệt quy định về máy tính giáo dục cho học sinh, sinh viên; chính sách về Internet giáo dục được ban hành

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

1.9

soát đề xuất lồng ghép các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số thành phần nguồn nhân lực của Việt Nam theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc trong các VBQPPL hoặc đề án, chương trình để đến năm 2025 đưa Việt Nam nằm trong top 2 ASEAN

Vụ GDTX

Cục CNTT

Năm 2024

Các giải pháp đề xuất được đưa vào triển khai kèm theo số liệu minh chứng để đưa tỉ lệ công dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết lên cao

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

Vụ GDMN,

Vụ GDTH,

Vụ GDTrH,

Vụ GDĐH

Năm 2024

Các giải pháp đề xuất được đưa vào triển khai kèm theo số liệu minh chứng để đưa tỉ lệ nhập học được đo lường bằng tổng hợp tổng số học sinh đăng ký với số trẻ đến lớp, số học sinh theo học ở cấp tiểu học, trung học và đại học, bất kể tuổi tác

Vụ GDTH,

Vụ GDTrH,

Vụ GDĐH

Năm 2024

Các giải pháp đề xuất được đưa vào triển khai kèm theo số liệu minh chứng dự kiến số năm đi học

Vụ GDTH,

Vụ GDTrH,

Vụ GDĐH

Năm 2024

Các giải pháp đề xuất được đưa vào triển khai kèm theo số liệu minh chứng năm đi học trung bình

1.10

soát, ban hành các chính sách, văn bản hướng dẫn sở đào tạo nhằm điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo, ngành bậc đại học

Vụ GDĐH

Các sở

GDĐH

Năm 2022

Thông về danh mục ngành mới, chương trình đào tạo mới tập trung gắn với công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), Internet vạn vật (IoT), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), chuỗi khối (Blockchain), in ba chiều (3D Printing)

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020;

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022

Hằng năm

soát bổ sung danh mục ngành, chương trình

1.11

Xây dựng VBQPPL về cung cấp các chương trình đào tạo (cấp bằng) từ xa, trực tuyến pháp để thực hiện mục tiêu 100% sở GDĐH cung cấp các chương trình đào tạo (cấp bằng) hình thức từ xa, trực tuyến” “Tỉ trọng lớp học trực tuyến trong các sở GDĐH đạt trung bình 20%.

Vụ GDĐH

Cục CNTT

Năm 2022

Thông quy định về cung cấp các chương trình đào tạo (cấp bằng) từ xa, trực tuyến

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

Cục CNTT

Vụ GDĐH

Thông quy định về tổ chức, triển khai đào tạo trực tuyến

1.12

Xây dựng chương trình hành động nghiên cứu, chuyển giao, triển khai các công nghệ mới Việt Nam, kết nối chuỗi tri thức từ nghiên cứu, phát triển đến thương mại; tăng tỷ lệ đầu công cho các dự án công nghệ

Vụ

KHCNMT

 

Năm 2023

Đơn vị chủ trì đề xuất nội dung cụ thực hiện, lộ trình, tổ chức thực hiện

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020

1.13

Hướng dẫn các CSGD xây dựng chế, chính sách thu hút các giảng viên giỏi tham gia giảng dạy về CĐS, công nghệ số tại các CSGD

Cục

NGCBQL

Các sở

GDĐH

Năm 2023

Văn bản hướng dẫn được ban hành

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022

1.14

Hướng dẫn các CSGD xây dựng chế, chính sách ưu tiên để thu hút HSSV khá giỏi theo học chuyên sâu các chuyên ngành về CĐS, công nghệ số

Vụ GDĐH

Các sở

GDĐH

Năm 2023

Văn bản hướng dẫn được ban hành

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022

II

TĂNG CƯỜNG CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT CĐS TRONG BỘ GDĐT

2.1

Tăng cường các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) CĐS trong quan Bộ; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống số hóa, đảm bảo an toàn trong các hoạt động làm việc trên môi trường số

Cục CNTT

Văn phòng, Ban QLCDA

Năm 2022

Đầu hạ tầng số, trang thiết bị phục vụ trung tâm quản lý, điều hành của Bộ GDĐT; Kết nối liên thông với trục tích hợp, liên thông dữ liệu quốc gia được thực hiện

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021

Cục CNTT

Các Vụ, Cục, Ban QLCDA

Năm 2023­2024

Đầu hạ tầng số, trang thiết bị phục vụ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Bộ GDĐT

III

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI CĐS HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3.1

Triển khai, thí điểm triển khai các hình dạy - học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp (lớp học thông minh, nhóm học tương tác, tự học với trợ ảo) phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế của GDPT GDTX

Vụ GDTrH

Vụ GDTH; Cục CSVC; Cục CNTT

Năm 2024

hình dạy - học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp trong GDPT được hình thành; triển khai thí điểm; đánh giá, hoàn thiện hình; tham mưu ban hành Thông tư, Quyết định, Văn bản hướng dẫn triển khai

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022

Vụ GDMN

Cục CSVC,

Cục CNTT

Năm 2024

hình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tiên tiến trên nền tảng số trong GDMN được hình thành; triển khai thí điểm; đánh giá, hoàn thiện hình; tham mưu ban hành Thông tư, Quyết định, Văn bản hướng dẫn triển khai

Vụ GDTX

Vụ GDĐH; Cục CSVC; Cục CNTT

Năm 2024

hình dạy - học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp trong GDTX được hình thành; triển khai thí điểm; đánh giá, hoàn thiện hình; tham mưu ban hành Thông tư, Quyết định, Văn bản hướng dẫn triển khai

3.2

Xây dựng một số trung tâm đào tạo nghiên cứu xuất sắc về công nghệ theo hình thức hợp tác công - cho giáo dục đại học

Vụ

KHCNMT

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2023

Các nội dung được đưa vào trong Đề án trình TTgCP năm 2023

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

3.3

Phát triển các kho học liệu số, học liệu mở chia sẻ dùng chung cho GDPT, GDTX GDMN

Cục CNTT

Vụ GDTrH; Vụ HDTH; Vụ GDTX; các CSGD

Năm 2023

Xây dựng nền tảng hệ thống quản học tập LMS; hệ thống quản nội dung học tập (LCMS)

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021

Vụ GDTrH

Vụ GDTH; Cục CNTT; các sở GDPT

Năm 2023­2024

Danh sách học liệu số phục vụ dạy học trực tuyến trong GDPT được yêu cầu, được xây dựng được kiểm duyệt chuyên môn

Vụ GDMN

Cục CNTT; các sở GDMN

Năm 2023-2024

Danh sách tài liệu, học liệu số phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong GDMN được yêu cầu, được xây dựng được kiểm duyệt chuyên môn

Vụ GDTX

Vụ GDĐH; Cục CNTT; các sở GDTX

Năm 2023­2024

Danh sách học liệu số phục vụ dạy học trực tuyến trong GDTX được yêu cầu, được xây dựng được kiểm duyệt chuyên môn

Vụ GDTrH, Vụ GDMN

Vụ GDTH; Vụ GDTX; Cục CNTT; các sở GDPT, GDTX, GDMN

Năm 2023

Thông quy định về việc khai thác, sử dụng học liệu số phục vụ dạy học trực tuyến trong GDPT, GDTX được ban hành.

Thông quy định về việc khai thác, sử dụng học liệu số phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trực tuyến trong GDMN được ban hành

Cục CSVC

Cục CNTT; các sở GDPT, GDTX

Năm 2022­2023

Danh sách thiết bị số phục vụ dạy học trực tuyến trong GDPT, GDTX được yêu cầu, được xây dựng được kiểm duyệt chuyên môn

3.4

Xây dựng hình đại học số triển khai thí điểm

Vụ GDĐH

Cục CNTT; các sở GDĐH

Năm 2023

hình đại học số được đề xuất xây dựng (gồm cải cách hình quản trị sở GDĐH)

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

TBKL số 331/TB-VPCP ngày 10/12/2021 của TTgCP tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về CĐS ngày 30/11/2021; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022

Vụ GDĐH

Cục CNTT; các sở GDĐH

Năm 2024

- Thông quy định về các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, quy chế về giáo dục đại học số được ban hành.

- Thông quy định về công nhận tín chỉ các khóa học trực tuyến giữa các sở GDĐH

Cục CNTT

Vụ GDĐH, các sở GDĐH

Năm 2024

Xây dựng nền tảng hệ thống quản học tập LMS; hệ thống quản nội dung học tập (LCMS)

Cục CNTT

Vụ GDĐH, các sở GDĐH

Năm 2024

Xây dựng ứng dụng nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs)

Vụ GDĐH

Cục CNTT; một số sở GDĐH

Năm 2025

- Triển khai thí điểm hình giáo dục đại học số tại 05 sở Gdđh

3.5

Triển khai thí điểm chương trình sách giáo khoa mở cho phép HSSV truy cập trực tuyến miễn phí

Vụ GDTrH

Cục CSVC, Cục CNTT

Năm 2024

Thí điểm một số chương trình SGK mở chia sẻ cho học sinh khai thác miễn phí; triển khai thí điểm; đánh giá; tham mưu ban hành VBQPPL triển khai

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022

Vụ GDTX

Năm 2024

Thí điểm một số chương trình SGK mở chia sẻ cho học sinh, học viên khai thác miễn phí; triển khai thí điểm; đánh giá; tham mưu ban hành VBQPPL triển khai

Vụ GDĐH

Năm 2024

Thí điểm một số chương trình tài liệu mở chia sẻ cho học viên, sinh viên khai thác miễn phí; triển khai thí điểm; đánh giá; tham mưu ban hành VBQPPL triển khai

IV

TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN GDĐT

4.1

soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ theo hướng giúp ứng dụng hiệu quả công nghệ số

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Năm 2022 - 2025

Thủ tục hành chính được cắt giảm theo đúng lộ trình của Bộ GDĐT

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

4.2

Triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến (tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử) với các hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành để cung cấp dịch vụ số, kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia; mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4

Cục CNTT;

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Năm 2022 - 2025

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (hoặc mức độ 3 nếu không phát sinh thanh toán).

- Tỉ lệ hồ giải quyết trực tuyến mức độ 3 4 trên tổng số hồ đạt tối thiểu 50%.

- Tỉ lệ tổ chức, nhân hài lòng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của các quan quản giáo dục đạt trung bình 80%.

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021

4.3

Hoàn thiện CSDL đảm bảo phục vụ tất cả quan quản giáo dục; hoàn thiện CSDL lớn của ngành giáo dục tại Bộ GDĐT

Cục CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2023 - 2024

CSDL ngành được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu về quản lý, khai thác của vụ tất cả quan quản giáo dục; các sở GDĐH

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021

V

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THỰC HIỆN CĐS NGÀNH GIÁO DỤC

5.1

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về CĐS, an toàn thông tin trong GDĐT đến toàn thể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản giáo dục, nhân viên người học trong ngành giáo dục hội

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2022 - 2025

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản giáo dục, nhân viên người học được tuyên truyền, phổ biến về CĐS trong GDĐT

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022;

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021;

Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020

5.2

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số, an toàn thông tin cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản giáo dục, nhân viên người học bảo đảm quản lý, làm việc hiệu quả trên môi trường số

Cục NGCBQLG

các Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX; Cục CNTT

Năm 2022 - 2025

- Các chương trình bồi dưỡng được cung cấp cập nhật thường xuyên qua mạng.

- 100% nhà giáo, công chức, viên chức hồ tài khoản sử dụng để tự bồi dưỡng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021; Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020

5.3

Triển khai giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp (giáo dục STEAM/STEAM/STEAME), đào tạo tiếng Anh kỹ năng sử dụng CNTT. Phát triển năng số cho giáo viên.

Vụ GDTrH

Vụ GDTH; Ban QL Đề án Ngoại ngữ QG

Năm 2023

Triển khai giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp; đào tạo tiếng Anh kỹ năng sử dụng CNTT.

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022;

Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020

Vụ GDTX

Vụ GDĐH, Ban QL Đề án Ngoại ngữ QG

Năm 2023

Triển khai đào tạo tiếng Anh kỹ năng sử dụng CNTT, bảo đảm an toàn thông tin tại các cấp học; đào tạo tiếng Anh kỹ năng sử dụng CNTT

Cục

NGQLCB

Cục CNTT

Năm 2023

Thực hiện đào tạo, tập huấn giáo viên phát triển năng số

5.4

Phối hợp , với Bộ TTTT các tổ chức tổ chức các cuộc thi, hoạt động tìm hiểu về an toàn thông tin cho học sinh, sinh viên

Vụ GDCTCTHS SV; Cục CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2022­2025

Các cuộc thi về an toàn thông tin cho học sinh, sinh viên được tổ chức

Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020

5.5

soát, thúc đẩy xây dựng trung tâm nghiên cứu, đào tạo nhân lực về trí tuệ nhân tạo các công nghệ số liên quan để đào tạo nhân lực CĐS.

Vụ GDĐH

Vụ KHCNMT

Năm 2022­2023

- Văn bản hướng dẫn, thúc đẩy các trung tâm được xây dựng? Lộ trình, tổ chức thực hiện.

Quy định/quy chế hoạt động

Triển khai 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021, Vụ GDĐH chủ trì

VI

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

6.1

Xây dựng Kế hoạch tăng cường ứng dụng CNTT CĐS trong GDĐT giai đoạn 2022-2025 của Bộ GDĐT

Cục CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2022

Kế hoạch được ban hành

Thực hiện các nhiệm vụ được giao

6.2

Tổ chức thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT CĐS theo Kế hoạch

Thanh tra

Cục CNTT đơn vị liên quan

Năm 2024­2025

- Xây dựng kế hoạch, quyết định thanh tra, kiểm tra.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra.

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022;

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022

6.3

Tổ chức giám sát, đánh giá, kết tình hình thực hiện Đề án 131/QĐ-TTg

Cục CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành địa phương

Năm 2023

Báo cáo kết tình hình thực hiện Đề án 131/QĐ-TTg

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

6.4

Tổ chức giám sát, đánh giá, tổng kết kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch; Đề án 131/QĐ- TTg

Cục CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành địa phương

Năm 2025

- Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch.

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án 131/QĐ-TTg

Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 1282/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1282/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1282/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành:10/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2024, thí điểm triển khai các mô hình dạy, học tiên tiến trên nền tảng số

Ngày 10/05/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 1282/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, năm 2022, Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn kết nối kỹ thuật và triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục; Năm 2024, triển khai, thí điểm triển khai các mô hình dạy - học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp (lớp học thông minh, nhóm học tương tác, tự học với trợ lý ảo) phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế của giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Cũng trong năm 2024, triển khai thí điểm chương trình sách giáo khoa mở cho phép học sinh sinh viên truy cập trực tuyến miễn phí;…

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ nội dung và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chủ động xây dựng chương trình hành động, lộ trình thực hiện cụ thể. Hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi Cục Công nghệ thông tin tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1282/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi