Quyết định 1229/QĐ-BGDĐT 2018 Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ SV xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ngành Giáo dục

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 1229/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

-----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Bộ: NV, NG (để ph/h);
- Các ĐH, HV, các trường ĐH, Cao
đẳng Sư phạm và Trung cấp sư phạm (để thực hiện);
- Các sở GDĐT (để thực hiện);
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT (để thực hiện);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1229/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học, tạo động lực cho học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng đạo đức cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

b) Xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Giáo dục trong việc thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

2. Yêu cầu

a) Việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung các chính sách phải được thực hiện từ bậc trung học phổ thông, đảm bảo mọi học sinh, sinh viên đều hiểu được mục đích và ý nghĩa của chính sách.

b) Việc phát hiện, bồi dưỡng, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, kết quả nghiên cứu của cán bộ khoa học trẻ phải đảm bảo khách quan, công bng và trung thực.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của chính sách

- Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách đến các học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ bng các văn bản chỉ đạo hoặc lồng ghép trong Chỉ thị hướng dẫn nhiệm vụ năm học hng năm.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chính sách hằng năm tại các địa phương và các cơ sở giáo dục đại học.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục đại học; Vụ Giáo dục Trung học; Cục Quản lý chất lượng.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

2. Phát hiện, tổng hợp lập danh sách sinh viên thuộc diện thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước.

- Ban hành các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học trong nước thực hiện việc phát hiện, theo dõi, cập nhật danh sách các sinh viên của trường thuộc diện thu hút.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, tổng hợp và lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ phát hiện, tổng hợp, lập quy trình theo dõi, phát hiện các sinh viên thuộc diện thu hút tại các cơ sở đào tạo.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục đại học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường; Cục Quản lý chất lượng.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018.

3. Phát hiện, tổng hợp lập danh sách sinh viên thuộc diện thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn thực hiện việc phát hiện, theo dõi cập nhật danh sách các sinh viên thuộc diện thu hút đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, tổng hợp và lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài.

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý chất lượng.

- Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018.

4. Theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức thuộc diện thu hút đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách thu hút tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo về quy trình thu hút và sử dụng các sinh viên, cán bộ khoa học trẻ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Cục Nhà Giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Theo dõi, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chính sách phát hiện, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

- Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá quy trình phát hiện, theo dõi sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục đại học; Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, tổ chức việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chính sách phát hiện, theo dõi, lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước. Phối hợp với Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông giáo dục) chủ động tổ chức tuyên truyền về chính sách thu hút trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Các Cục, Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chđộng thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

3. Các Sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành tại địa phương tuyên truyền, phổ biến chính sách thu hút đến các học sinh và cha, mẹ của học sinh.

4. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, tổ chức việc phát hiện, bồi dưỡng, lập danh sách các sinh viên xuất sắc, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên).

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được btrí trong dự toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị.

thuộc tính Quyết định 1229/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1229/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1229/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:30/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ trẻ ngành Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa qua ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ngành Giáo dục theo Quyết định 1229/QĐ-BGDĐT ngày 30/03/2018.

Theo đó, Kế hoạch thu hút nhân tài ngành Giáo dục đặt ra nhiệm vụ từ tháng 6/2018 tổng hợp lập danh sách sinh viên thuộc diện thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước.

Đồng thời kế hoạch hàng năm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của chính sách; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức thuộc diện thu hút ở đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đánh giá tình hình thực hiện chính sách này.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thuộc kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị. 

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1229/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi