Quyết định 08/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 08/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG CÁC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/03/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02/12/1998;

- Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Đại học, Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Đại học, Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, Giám đốc các học viện và Hiệu trưởng các trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Minh Hiển


QUY CHẾ

VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..../2000/QĐ-BGD&ĐT
ngày.... tháng.... năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mục đích nghiên cứu khoa học:

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học.

Giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.

 

Điều 2. Yêu cầu về nghiên cứu khoa học:

Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên.

Phù hợp với nội dung của chương trình đào tạo và một số đòi hỏi thực tiễn của xã hội.

Phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của các trường đại học và cao đẳng (sau đây gọi tắt là cơ sở).

Không ảnh hưởng đến học tập chính khóa của sinh viên.

 

Điều 3. Nội dung và hình thức nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu những vấn đề thuộc lĩnh vực được đào tạo.

Tham gia triển khai áp dụng những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đời sống và an ninh quốc phòng.

Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, hội thi sáng tạo khoa học công nghệ tuổi trẻ, thông tin khoa học công nghệ, câu lạc bộ khoa học sinh viên.

 

CHƯƠNG II
QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Điều 4. Kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên:

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một phần của kế hoạch khoa học và công nghệ của cơ sở. Việc triển khai và quản lý nghiên cứu khoa học của sinh viên được thực hiện theo những quy định hiện hành về hoạt động khoa học và công nghệ.

 

Điều 5. Đề tài nghiên cứu khoa học:

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có thể là một phần của đề tài các cấp do các giảng viên, cán bộ nghiên cứu chủ trì hoặc là đề tài do sinh viên tự chọn.

Mỗi sinh viên hoặc một nhóm sinh viên thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh.

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được thủ trưởng các cơ sở phê duyệt và tổ chức đánh giá.

 

Điều 6. Kinh phí nghiên cứu khoa học:

Hàng năm, thủ trưởng các cơ sở quyết định dành một khoản kinh phí thích hợp để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Kinh phí này được trích từ các nguồn sau:

Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho các hoạt động khoa học và công nghệ.

Kinh phí đào tạo thường xuyên của cơ sở.

Kinh phí khác của cơ sở.

Nguồn tài trợ của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 7. Trách nhiệm của Phòng (Ban) Khoa học của các cơ sở:

Đề xuất kế hoạch, nội dung, biện pháp tổ chức nghiên cứu khoa học hàng năm của sinh viên.

Chủ trì phối hợp với Phòng (Ban) Đào tạo, Phòng (Ban) Công tác Chính trị - Sinh viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức, đoàn thể khác trong công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Đề xuất các phương án ứng dụng kết quả công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên vào thực tiễn, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, và trong phạm vi cho phép của cơ sở.

Điều 8. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở:

Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên để phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo và điều kiện nghiên cứu khoa học của cơ sở.

Xem xét và lựa chọn các công trình đưa vào ứng dụng, các biện pháp triển khai và quy định cụ thể chế độ đãi ngộ đối với các tác giả cũng như những người đã đóng góp trong việc ứng dụng thành công kết quả công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên vào thực tiễn.

 


CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

 

Điều 9. Trách nhiệm của sinh viên:

Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học được giao theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở.

Chấp hành các quy định hiện hành về hoạt động khoa học và công nghệ.

 

Điều 10. Quyền lợi của sinh viên:

Được tạo điều kiện sử dụng các thiết bị sẵn có của cơ sở để tiến hành nghiên cứu khoa học.

Kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên có thể được công bố trên các kỷ yếu, tập san, tạp chí, thông báo khoa học và các phương tiện thông tin khác.

 

Điều 11. Khuyến khích nghiên cứu khoa học của sinh viên:

Khuyến khích sinh viên (đặc biệt là sinh viên đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên) tham gia nghiên cứu khoa học theo kế hoạch khoa học và công nghệ của cơ sở.

Các cơ sở tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên hàng năm ở các cấp để tổng kết và đánh giá kết quả các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, khen thưởng sinh viên và cán bộ hướng dẫn có thành tích.

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá, xét khen thưởng các công trình tham gia dự thi Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" và khen thưởng các cơ sở có thành tích cao trong phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp cho thủ trưởng các cơ sở xem xét quyết định cộng thêm điểm vào điểm trung bình chung học tập của năm đang học cho các sinh viên có công trình đạt Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" do Bộ tổ chức (trừ những sinh viên đã tốt nghiệp).

Tổng số điểm tối đa cho 01 công trình:

- Giải Nhất: 0,4 điểm

- Giải Nhì: 0,3 điểm

- Giải Ba: 0,2 điểm

- Giải Khuyến khích: 0,1 điểm

Điểm trung bình chung học tập sẽ là căn cứ để xét cấp học bổng, xét chuyển tiếp vào bậc cao học và các quyền lợi khác.

 

Điều 12. Trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ hướng dẫn:

Giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (hướng dẫn xây dựng mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu).

Thủ trưởng các cơ sở căn cứ vào kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên để tính thêm giờ nghiên cứu khoa học cho cán bộ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (số giờ tối đa cho 01 công trình là 20 giờ).

 

Điều 13. Xử lý vi phạm:

Trường hợp phát hiện thấy công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên thiếu tính trung thực, thủ trưởng các cơ sở tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau đối với tác giả của công trình.

 

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

 

Điều 14. Điều khoản thi hành:

Bản Quy chế này được áp dụng cho các trường đại học, kể cả các học viện, các Đại học Quốc gia, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và các trường cao đẳng trong cả nước.

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Minh Hiển

Thuộc tính văn bản
Quyết định 08/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 08/2000/QĐ-BGD&ĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 30/03/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No.08/2000/QD-BGDDT

Hanoi, March 30, 2000

 

DECISION

ON THE ISSUANCE OF THE REGULATION ON SCIENTIFIC RESEARCH BY STUDENTS IN UNIVERSITIES AND COLLEGES

THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pursuant to Decree No.15/CP of March 2, 1993 of the Government on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to Decree No. 29/CP of March 30, 1994 of the Government on the tasks, powers and structural organization of the Ministry of Education and Training;
Pursuant to the Educational Law of December 2, 1998;
At the proposal of the Director of the Science and Technology Department, the Director of the Higher Education Department, and the Director of the Political Work Department,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the " Regulation on scientific research by students in universities and colleges".

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The Director of Office, the Director of the Science and Technology Department, the Director of the Higher Education Department, the Director of the Political Work Department, the heads of the related dependent units of the Ministry, the Principals of the universities, the directors of the universities, the directors of the institutes and directors of the colleges shall have to implement this Decision.

 

 

MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING
Nguyen Minh Hien

 

REGULATION

ON SCIENTIFIC RESEARCH BY STUDENTS IN UNIVERSITIES AND COLLEGES

(issued together with Decision No. 08/2000/QD-BGDDT of March 30, 2000 of the Minister of Education and Training )

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Objectives of scientific research:

1. To contribute to raising the quality of training.

2. To accede to and make use of scientific research methods.

3. To solve a number of questions of science and practice.

Article 2.- Requirements of scientific research:

1. Suitable with the capabilities and desire of the students.

2. Conformable with the contents of the training program and a number of practical requirements of the society.

3. Conformable with the orientation for scientific and technological activities of the universities and colleges (hereafter called establishments).

4. Not affecting the main curriculum of the students.

Article 3.- Contents and forms for scientific research:

1. To study questions in the domain of the students training

2. To take part in the application of scientific and technological advances to production, business, life, national security and defense.

3. To take part in scientific conferences and seminars, scientific and technological contests among the youth, in scientific and technological information, and students scientific clubs.

Chapter II

MANAGEMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH BY STUDENTS

Article 4.- Scientific research plans of students:

Scientific research by students is part of the scientific and technological plan of the establishment. The deployment and management of scientific research by students shall conform with current regulations on scientific and technological activities.

Article 5.- Scientific research subjects:

1. Scientific research subjects of the students may be part of the subjects at various levels headed by lecturers or researchers or subjects selected by the students themselves.

2. Each student or group of students shall conduct a subject under the instruction by lecturers, researchers or post-graduates.

3. The subjects of scientific research by students shall be approved and appraised by the head of the establishment.

Article 6.- Funds for scientific research:

Each year, the head of the establishment shall decide to earmark an adequate amount to support the scientific research activities of the students. This amount shall be taken from the following sources:

1. State budget allocated to scientific and technological activities.

2. Permanent training fund of the establishment.

3. Other sources of the establishment.

4. Aid from organizations, mass organizations and individuals in the country and abroad.

Article 7.- Responsibilities of the scientific section (department) at the establishment:

1. To propose the plan, contents and measures to organize scientific research for the students in each year.

2. To assume the main responsibility and coordinate with the Training Section (Department), the Political Work Section (Department) for Students, the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Students Union and other organizations and mass organizations in the scientific research activities of students.

3. To propose plans for applying the outcome of scientific research projects of the students to the practice in conformity with the objectives of socio-economic development of the country and within the possibilities of the establishment.

Article 8.- Responsibilities of the head of the establishment:

1. To work out documents guiding the implementation of the regulation on scientific research by the students in a way conformable with the objective, contents and program of training and the conditions for scientific research at the establishment.

2. To consider and choose the projects for application and measures for deployment and stipulate concrete regimes of reward for the authors as well as people who contribute to the application of the results of the projects of scientific research by students to practice.

Chapter III

RESPONSIBILITIES AND BENEFITS OF STUDENTS AND INSTRUCTORS TAKING PART IN SCIENTIFIC RESEARCH

Article 9.- Responsibilities of the students:

1. To carry out the subject of scientific research assigned under the plan of scientific and technological activities at the establishment.

2. To comply with current regulations on scientific and technological activities.

Article 10.- Benefits of the students:

1. To be given conditions for using the existing equipment of the establishment to conduct scientific research.

2. The result of scientific research by the students may be published in annals, periodicals, magazines, scientific bulletins and other mass media.

Article 11.- Encouragement to scientific research by students:

1. Encouraging students (especially students achieving results in study with good ratings upward) to take part in scientific research under the scientific and technological plan of the establishment.

2. The establishments shall organize scientific research conferences of students each year at various levels to review and evaluate the results of scientific research of the students, and reward students and instructors with good achievements.

3. Yearly, the Ministry of Education and Training shall evaluate and consider for award the projects taking part in the Prize for "Students conducting scientific research" and award the establishments with high results in the scientific research movement of the students.

4. The Ministry of Education and Training shall assign the heads of the establishments to consider to give additional marks to the yearly average mark of study of the students with projects winning the Prize for "Students conducting scientific research" organized by the Ministry (except the students having graduated).

Total maximum additional mark for one project:

- First Prize: 0.4 point

- Second Prize: 0.3 point

- Third Prize: 0.2 point

- Consolation Prize: 0.1 point

The overall average mark for students shall be the basis to consider the allocation of scholarships, the direct promotion to post- graduate level and other benefits.

Article 12.- Responsibilities and benefits of instructors:

1. Lecturers and research workers shall have to take part in instructing the students in scientific research (instructing in working out the objective, contents and methods of research).

2. The heads of the establishments shall base themselves on the results of the scientific research of the students to award additional scientific research hours to the work hours of the instructors in scientific research by students (maximum 20 hours for one project).

Article 13.- Handling of violations:

When detecting that the scientific research project of the students is dishonest, the head of the establishment shall, depending on the extent of the violation, take different measures of discipline against the author or authors of the project.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 14.- Implementation provision:

This Regulation shall apply to the universities, including institutes, the National University, the Thai Nguyen University, the Hue University, the Da Nang University and all colleges in the country.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!