Nghị quyết 125/NQ-CP ký Bản Ghi nhớ giữa Việt Nam - Thái Lan hợp tác giáo dục

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

_________

Số: 125/NQ-CP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Hiến pháp năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 625/TTr-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2020,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua nội dung Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (Bản ghi nhớ) như kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình nêu trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ ký Bản Ghi nhớ với đại diện được ủy quyền của Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành.

Điều 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ ngay sau khi văn kiện có hiệu lực.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: GDĐT, TP, NG;

- VPCP: PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT(3).GT

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 125/NQ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực