Nghị định 07/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Đại học Quốc gia

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 07/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2001
VỀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Đại học Quốc gia là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.

Đại học Quốc gia có quyền chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy.

 

Điều 2. Đại học Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; là đầu mối được giao các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

 

Điều 3. Đại học Quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của các Bộ, ngành khác và ủy ban nhân dân địa phương nơi Đại học Quốc gia đặt địa điểm, trong phạm vi chức năng theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật.

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia gồm có :

1. Các đơn vị thành viên:

a) Các trường đại học;

b) Các viện nghiên cứu khoa học và công nghệ.

2. Các đơn vị trực thuộc:

a) Các khoa;

b) Các trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ;

c) Các đơn vị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng.

3. Văn phòng và một số Ban chức năng giúp việc Giám đốc Đại học Quốc gia.

4. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này.

 

Điều 5. Đại học Quốc gia có Hội đồng Đại học Quốc gia, cơ cấu thành viên của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Hội đồng Đại học Quốc gia quyết nghị tập thể về : chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Đại học Quốc gia, về tổ chức và quy chế hoạt động của các đơn vị thành viên, các khoa và trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ trực thuộc phù hợp với Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 

Điều 6. Đại học Quốc gia có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc Đại học Quốc gia là đại diện pháp nhân, chịu trách nhiệm về tất cả các mặt hoạt động của Đại học Quốc gia; tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng Đại học Quốc gia; quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể các đơn vị quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 4 của Nghị định này theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia.

 

Điều 7. Căn cứ các quy định của Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ Quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các Đại học Quốc gia; ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia.

 

Điều 8. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Nghị định số 97/CP ngày 10 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghị định số 16/CP ngày 27 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

 

Điều 9. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Đại học Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 07/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Đại học Quốc gia
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 07/2001/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/02/2001 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 07/2001/ND-CP
Hanoi, February 01, 2001

 
DECREE
ON THE NATIONAL UNIVERSITIES
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Education Law of December 2, 1998;
Pursuant to the Government’s Decree No. 43/2000/ND-CP of August 30, 2000 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Education Law;
At the proposals of the Minister-Chairman of the Government Commission for Organization and Personnel and the Minister of Education and Training,
DECREES:
Article 1.-The National Universities are multi-branch and multi-field centers for high-quality tertiary and post-graduate training, as well as scientific and technological research and application.
The National Universities are entitled to take initiative in their activities concerning training, scientific and technological research, finance, international relations and organizational structure.
Article 2.- The National Universities have legal person status, their own seals and accounts; act as the main bodies to be assigned annual plan norms.
Article 3.- The National Universities are subject to State management by the Ministry of Education and Training, other ministries and branches, and the People’s Committees of the localities where they are located, within the scope of their respective functions as prescribed by the Government and in accordance with law provisions.
Article 4.- The National Universities shall each be organizationally composed of:
1. Member units:
a/ Universities;
b/ Scientific and technological research institutes;
2. Attached units:
a/ Faculties;
b/ Scientific and technological research centers;
c/ Units in service of training, scientific research and application activities.
3. The Office and a number of functional boards assisting the director of the National University.
4. The Prime Minister shall decide the establishment, merger, division, splitting or dissolution of the units prescribed in Clause 1 of this Article.
Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!