Bản tin Văn bản mới số 20.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

1

27-NQ/TW

Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

 

* Sẽ bãi bỏ lương cơ sở và loạt phụ cấp của công chức

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

2

28-NQ/TW

Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

 

* Đóng bảo hiểm 10 - 15 năm cũng được hưởng lương hưu

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

3

03/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân

 

* Giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

4

10/2018/TT-BCT

Thông tư 10/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

 

* Đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tối thiểu 8 tiếng

Trang 3

5

81/2018/NĐ-CP

Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

 

* Được khuyến mại, giảm giá đến 100% dịp lễ, Tết

Trang 3

6

69/2018/NĐ-CP

Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

 

* Hướng dẫn mới nhất về tạm nhập, tái xuất hàng hóa

Trang 4

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

7

78/2018/NĐ-CP

Nghị định 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

 

* Ưu tiên xây dựng quy chuẩn điều chỉnh nhóm đối tượng tương đồng

Trang 4

8

76/2018/NĐ-CP

Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ

 

* Chính sách ưu đãi doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Trang 4

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

9

14/CT-TTg

Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

 

* Chỉ thị của Thủ tướng về phòng, chống phần mềm độc hại

Trang 4

AN NINH TRẬT TỰ

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

10

80/2018/NĐ-CP

Nghị định 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

 

* Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tối thiểu 6 tháng

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

11

13/CT-TTg

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

 

* Mục tiêu năm 2019: GDP đạt 6,8%

Trang 5

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

12

02/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo

 

* 5 điều kiện được hưởng án treo

Trang 5

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

13

82/2018/NĐ-CP

Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

 

* Khu công nghiệp hỗ trợ được miễn tiền thuê đất

Trang 6

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

14

83/2018/NĐ-CP

Nghị định 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông

 

* Nhiều hỗ trợ với chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp

Trang 6

15

77/2018/NĐ-CP

Nghị định 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước       

 

* Miễn tiền thuê đất xây dựng công trình trữ nước

Trang 6

 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

SẼ BÃI BỎ LƯƠNG CƠ SỞ VÀ LOẠT PHỤ CẤP CỦA CÔNG CHỨC

Đây là một trong những nội dung cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được nêu tại Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ban hành ngày 21/05/2018. Cụ thể:

Về tiền lương, từ năm 2021 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay. Thay vào đó, sẽ xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công (mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

 

Về phụ cấp: Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Đồng thời, gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm; Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.
 

Ü Bảo hiểm:

ĐÓNG BẢO HIỂM 10 - 15 NĂM CŨNG ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG HƯU

Ngày 23/05/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, dựa trên quan điểm bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết chỉ rõ: Sẽ sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp.

 

Về đối tượng tham gia, sẽ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.

Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU

Ngày 15/05/2018, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân.

Theo đó, trường hợp tranh chấp về việc bên bảo đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu không giao tài sản bảo đảm hoặc giao không đúng theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm, bên có quyền xử lý tài sản bảo đảm để xử lý tài sản đó nhằm giải quyết nợ xấu được xác định là tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Nghị quyết đã quy định chi tiết việc giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ

 

xấu được giải quyết theo thủ tục rút gọn và hướng dẫn về đơn khởi kiện, nộp đơn và thụ lý đơn khởi kiện trong trường hợp này.

Về việc ủy quyền khởi kiện, tham gia tố tụng, cá nhân được quyền ủy quyền cho pháp nhân hoặc cá nhân khác tham gia tố tụng. Pháp nhân có quyền ủy quyền cho pháp nhân hoặc cá nhân khác khởi kiện, tham gia tố tụng tại Tòa án. Đồng thời, cá nhân, pháp nhân được ủy quyền được ủy quyền lại cho pháp nhân, cá nhân khác tham gia tố tụng nếu được bên ủy quyền đồng ý bằng văn bản.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018 đến ngày Nghị quyết 42/2017/QH14 hết hiệu lực (ngày 15/08/2022).

Ü Thương mại:

ĐÀO TẠO KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP TỐI THIỂU 8 TIẾNG

Một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP đã được Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24/05/2018.

Thông tư này quy định về khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiểm tra xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.

Theo đó, khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp phải đảm bảo: Thời lượng đào tạo tối thiểu 08 tiếng; Chương trình đào tạo gồm 05 nội dung: Tổng quan về bán hàng đa cấp; Pháp

 

luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp; Quy tắc đạo đức nghề nghiệp bán hàng đa cấp; Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Pháp luật về quảng cáo.

Việc kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được thực hiện dưới hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm trong thời gian tối thiểu 60 phút. Điểm kiểm tra chấm theo thang điểm 100, bài thi dưới 90 điểm đối với thi trắc nghiệm và dưới 75 điểm với thi tự luận là không đạt yêu cầu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

ĐƯỢC KHUYẾN MẠI, GIẢM GIÁ ĐẾN 100% DỊP LỄ, TẾT

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

Theo đó, tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại theo hình thức: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; Khuyến mại bằng hình thức giảm giá; Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại.

 

 

Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (dịp lễ, Tết…) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức này cũng được áp dụng đối với hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cũng theo Nghị định này, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Trừ trường hợp tổ chức chương trình khuyến mại tập trung thì được áp dụng mức giảm giá tối đa 100%.

Ngoài ra, doanh nghiệp không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không được khuyến mại theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người sau.


HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HÓA

Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương đã được Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018.

Theo Nghị định này, thương nhân được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam theo hợp đồng ký với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu đó là hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý  bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất, nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ

 

Công Thương cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

Các trường hợp còn lại, thương nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan và không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định miễn Giấy phép tạm nhập, tái xuất đối với trường hợp tạm nhập, tái xuất máy móc, trang thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh vì mục đích nhân đạo; tạm nhập, tái xuất dụng cụ biểu diễn, trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đoàn nghệ thuật, đoàn thi đấu…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/05/2018.

Ü Khoa học-Công nghệ:

ƯU TIÊN XÂY DỰNG QUY CHUẨN ĐIỀU CHỈNH NHÓM ĐỐI TƯỢNG TƯƠNG ĐỒNG

Ngày 16/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Quy định mới đưa ra một số yêu cầu chung trong xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như sau: Ưu tiên xây dựng quy chuẩn kỹ thuật điều chỉnh theo nhóm các đối tượng tương đồng về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý; Nếu quy chuẩn kỹ thuật viện dẫn đến tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài phải có sẵn bản tiếng Việt của tài liệu viện dẫn để tổ chức, cá nhân tham khảo.

 

Đồng thời, xây dựng tiêu chuẩn phải có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, chuyên gia và người tiêu dùng. Việc xây dựng tiêu chuẩn phải tuân thủ nguyên tắc làm việc đồng thuận trên cơ sở thỏa thuận, góp ý kiến công khai, dân chủ…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DOANH NGHIỆP NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ đã được Chính phủ ban hành ngày 15/05/2018.

Doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học của bộ…; Hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp.
 

 

Doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động giải mã công nghệ, tổ chức, cá nhân thực hiện việc giải mã công nghệ được: Hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín dụng; Được ưu tiên vào khu công nghệ cao.

Ngoài ra, Nghị định cũng khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và công nghệ, hoạt động nghiên cứu chung.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Thông tin-Truyền thông:

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG VỀ PHÒNG, CHỐNG PHẦN MỀM ĐỘC HẠI

Trước thực trạng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam hiện nay đang ở mức báo động, ngày 25/05/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có các giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới.

- Các cơ quan Nhà nước mua sắm các thiết bị điện tử có kết nối internet cần kiểm tra, đánh giá an toàn

 

thông tin; trước khi đưa vào sử dụng cần thiết lập cấu hình an toàn thông tin phù hợp với quy định; Tuyệt đối không sử dụng cấu hình mặc định.

- Tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử tại các đơn vị, tổ chức trong phạm vi bộ, ngành, địa phương.

- Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập và duy trì hoạt động Nhóm chuyên gia để phối hợp phân tích, xác định, phát hiện ra các mã độc đặc biệt nguy hiểm, các mạng máy tính nhiễm độc lớn; tư vấn các giải pháp xử lý…

Ü An ninh trật tự:

THỜI GIAN CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN TỐI THIỂU 6 THÁNG

Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP về cai nghiện ma túy tự nguyện và Nghị định 135/2004/NĐ-CP về áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh… đã được Chính phủ ban hành ngày 17/05/2018.

Nghị định yêu cầu thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tối thiểu là 06 tháng, gồm: Điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe; giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. Trong đó, thời gian điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe tối thiểu là 20 ngày.

Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập được Nhà nước bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần. Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ 95% chi phí sàng lọc,

 

đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm; điều trị nhiễm trùng cơ hội đối với thương binh, người nghèo, người cao tuổi cô đơn, trẻ mồ côi; người nhiễm chất độc hóa học… Địa phương hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Riêng người cai nghiện ma túy tự nguyện tại 15 cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập ở các tỉnh, thành phố: Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Nghệ An... được hưởng các chính sách hỗ trợ trên từ năm 2018 - 2020.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/07/2018.
 

Ü Chính sách:

MỤC TIÊU NĂM 2019: GDP ĐẠT 6,8%

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 ngày 24/05/2018.

Chỉ thị đặt ra mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đạt khoảng 6,8%.

Cụ thể, nhiệm vụ phát triển kinh tế: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước khoảng 6,8%; Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, các
 

 

ngành, lĩnh vực theo hướng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; Bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, phát triển kinh tế tư nhân.

Chỉ thị cũng đặt ra các nhiệm vụ về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển giáo dục đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, phát triển văn hóa, thể dục thể thao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế.

Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 phấn đấu tỷ lệ huy động từ thuế, phí năm 2019 đạt khoảng 21%. 

Ü Hình sự:

5 ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

Ngày 15/5/2018, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ra Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

Theo đó, người bị xử phạt tù có thể được xem xét hưởng án treo nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Bị xử phạt tù không quá 03 năm;

- Có nhân thân tốt (ngoài phạm tội lần này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật);

- Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ quy

 

định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 và không có tình tiết tăng nặng;

- Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục;

- Xét thấy không cần phải buộc chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

Ü Công nghiệp:

KHU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐƯỢC MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế được Chính phủ ban hành ngày 22/05/2018.

Theo Nghị định này, quyết định thành lập khu công nghiệp, khu công nghiệp mở rộng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi có quyết định phê duyệt quy hoạch và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc quyết định chủ trương đầu tư).

Đối với khu kinh tế, việc thành lập, mở rộng khu kinh tế phải xin quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ thành lập khu kinh tế được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng ra quyết định sau 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

Các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi cho địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ riêng đối với khu công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể: Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ được miễn, giảm tiền thuê đất; hưởng ưu tiên vay vốn của Nhà nước; được Chính phủ bảo lãnh để huy động vốn nước ngoài; hưởng ưu đãi về thuế; được đưa vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/07/2018.

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:

NHIỀU HỖ TRỢ VỚI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP

Ngày 24/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông, trong đó quy định cụ thể về các chính sách hỗ trợ với hoạt động chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông.

Theo đó, đối tượng chuyển giao công nghệ và nhận chuyển giao công nghệ được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu, tiền ăn, đi lại, nơi ở trong thời gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo sát học tập khuyến nông. Người tham gia giảng dạy, trợ giảng, hướng dẫn tham gia, tổ chức lớp học được hưởng 100% các chế độ theo quy định.

Đồng thời, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí xây dựng nội dung tuyên truyền khuyến

 

nông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu, ấn phẩm, tổ chức sự kiện khuyến nông. Đối tượng chuyển giao và nhận chuyển giao khi tham gia các dự kiện khuyến nông được hỗ trợ chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở.

Cũng theo Nghị định này, các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp được vinh danh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; được hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/07/2018.

MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỮ NƯỚC

Đây là thông tin từ Nghị định 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/05/2018 về việc quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được miễn tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất xây dựng công trình. Tổ chức thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được hỗ trợ tối đa 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công.

Đối với hệ thống tưới tiên tiết, tiết kiệm nước, hỗ trợ tối đa 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, mức hỗ trợ không quá

 

40 triệu đồng/ha. Đồng thời, hỗ trợ tối đa 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha.

Trường hợp xây dựng cống, kiên cố kênh mương, hỗ trợ tối đa 70%, riêng vùng trung du, miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ tối đa 90% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình. Ở đồng bằng sông Cửu Long, hỗ trợ tối đa 40% giá trị mua máy móc, thiết bị đầu tư xây dựng trạm bơm điện.

Nghị định này có hiệu lực từ 01/07/2018.
 


 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.