Thông tư 04-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 24/4/97 đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 04 BXD/KTQH NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/CP NGÀY 24/4/1997 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI VIỆC LẬP, XÉT DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT, QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾT KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THUỘC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO

- Căn cứ "Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao" được ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ;

- Căn cứ "Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị" được ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ; "Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng" được ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ; Nghị định số 12/CP ngày 18/2/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/3/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ xây dựng; Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao (gọi chung và viết tắt là KCN), quản lý xây dựng KCN theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào KCN, như sau:

 

I. LẬP, XÉT DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT VÀ QUẢN LÝ
XÂY DỰNG KHU KCN THEO QUY HOẠCH

 

1. Lập và xét duyệt quy hoạch chi tiết KCN:

1.1. Quy hoạch chi tiết KCN được duyệt là một trong những cơ sở pháp lý để quản lý đầu tư và xây dựng KCN.

1.2. Quy hoạch chi tiết KCN phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển các KCN, quy hoạch chung xây dựng đô thị, hoặc các KCN được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được lập trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500-1/2.000 tuỳ thuộc vào quy mô KCN, trong đó phải phân chia và quy định cụ thể chức năng các khu đất dành để xây dựng các công trình công nghiệp khác nhau; trung tâm dịch vụ công cộng; khu cây xanh; dịch vụ kỹ thuật KCN; mạng lưới đường giao thông và các công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp năng lượng, cấp thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc); quy định việc giữ gìn, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm an toàn phòng cống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Những chỉ tiêu được sử dụng để lập quy hoạch chi tiết KCN phải tuân thủ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy phạm và pháp luật của Nhà nước. Trường hợp sử dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài thì phải được Bộ xây dựng chấp thuận.

1.3. Hồ sơ trình duyệt quy hoạch chi tiết KCN gồm:

a/ Phần tài liệu viết:

- Tờ trình;

- Thuyết minh tổng hợp;

- Thuyết minh tóm tắt;

- Dự thảo Điều lệ quản lý xây dựng KCN theo quy hoạch (theo mẫu tại Phụ lục số 1);

b/ Phần bản vẽ:

- Sơ đồ vị trí đất KCN, tỷ lệ 1/5.000-1/10.000;

- Bản đồ đánh giá hiện trạng và quỹ đất xây dựng, tỷ lệ 1/500-1/2.000;

- Sơ đồ cơ cấu quy hoạch (tối thiểu có 2 phương án để so sánh lựa chọn), tỷ lệ 1/5.000;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai, tỷ lệ 1/500-1/2.000, trong đó xác định ranh giới từng khu đất và lô đất theo tính chất, chức năng sử dụng đối với đất xây dựng các loại xí nghiệp công nghiệp, công trình dịch vụ công cộng, đường giao thông, khu cây xanh, công trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng...; các yêu cầu về quản lý sử dụng đất (tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất,...), tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan;

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN, tỷ lệ 1/500-1/2.000 (có kèm theo các bản vẽ thiết kế chi tiết) gồm: hệ thống giao thông chính trong và ngoài KCN; san nền, thoát nước mưa; cấp năng lượng, cấp nước; thoát nước bẩn; thu gom và xử lý chất thải; thông tin...;

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500-1/2.000;

- Bản đồ cắm mốc chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng các tuyến đường, tỷ lệ 1/500-1/2.000;

- Sơ đồ phân đợt đầu tư và xây dựng, tỷ lệ 1/500-1/2.000;

Đối với KCN có diện tích lớn hơn 200 ha thì quy hoạch thi tiết được lập trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000; đối với KCN có diện tích nhỏ hơn 200 ha, thì quy hoạch chi tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/500-1/1.000.

1.4. Tổ chức việc lập và xét duyệt quy hoạch chi tiết KCN:

- Ban quản lý KCN cấp tỉnh nơi có KCN chịu trách nhiệm cung cấp yêu cầu, nội dung lập quy hoạch chi tiết KCN theo đề nghị của Công ty phát triển hạ tầng KCN.

- Công ty phát triển hạ tầng KCN là chủ đầu tư dự án xây dựng và kinh hoanh kết cấu hạ tầng của KCN chịu trách nhiệm tổ chức việc lập quy hoạch chi tiết KCN trình Ban quản lý KCN và Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có KCN thông qua và trình Bộ xây dựng phê duyệt.

- Quy hoạch chi tiết KCN phải do một tổ chức chuyên môn của Việt Nam được Nhà nước công nhận lập. Trường hợp tổ chức tư vấn nước ngoài lập quy hoạch chi tiết KCN, thì phải được Bộ xây dựng cho phép và tổ chức tư vấn nước ngoài đó phải liên doanh với tổ chức chuyên môn của Việt Nam.

- Khi lập quy hoạch chi tiết KCN, tổ chức chuyên môn lập quy hoạch chi tiết phải làm việc với các cơ quan hữu quan để thoả thuận trước những vấn đề liên quan đến quy hoạch chi tiết KCN về giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thuỷ); an ninh quốc phòng; nguồn cấp năng lượng, cấp nước; nước thải, vệ sinh môi trường; phòng chống cháy nổ; bảo tồn, tôn tạo các di tích, kiến trúc, danh lam thắng cảnh.

2. Quản lý xây dựng KCN theo quy hoạch chi tiết được duyệt:

2.1. Các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng và quản lý KCN (Ban quản lý KCN, doanh nghiệp KCN, doanh nghiệp dịch vụ KCN, tổ chức tư vấn xây dựng, các tổ chức, cá nhân thầu xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan) phải tuân thủ quy hoạch chi tiết KCN được duyệt.

2.2. Trường hợp quy hoạch chi tiết khu công nghiệp được duyệt, nếu cần điều chỉnh một trong những nội dung sau, thì phải được Bộ Xây dựng chấp thuận:

a/ Vị trí, quy mô, tính chất, ranh giới của KCN;

b/ Tính chất ranh giới của từng khu chức năng trong KCN, gồm khu các xí nghiệp công nghiệp; khu trung tâm dịch vụ công cộng và khu cây xanh sử dụng chung;

c/ Những chỉ tiêu chính về quản lý sử dụng đất như: tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tỷ lệ cây xanh công cộng, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan...

d/ Cao độ nền khống chế;

e/ Mạng lưới các công trình kỹ thuật hạ tầng chủ yếu:

- Các tuyến đường giao thông chính trong KCN, mặt cắt ngang đường chính, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, cốt khống chế tuyến đường, hành lang và cao độ các công trình kỹ thuật ngầm, các nút giao cắt các loại đường;

- Đặc trưng kỹ thuật của hệ thống cấp năng lượng, cấp thoát nước và công trình kỹ thuật đầu mối (đường kính, chiều dài, độ dốc, quy mô, công suất, cốt công trình v.v...); hướng thải nước mưa, nước bẩn; vị trí và diện tích các công trình kỹ thuật đầu mối (trạm xử lý nước bẩn, khu xử lý rác...);

- Những quy định về các khu bảo vệ và khoảng cách ly an toàn giữa các xí nghiệp công nghiệp với công trình thuỷ lợi, đê điều; công trình giao thông, (đường sắt, thuỷ, bộ, sân bay); tuyến điện cao áp;

f/ Những quy định về khoảng cách ly vệ sinh giữa các cụm xí nghiệp công nghiệp có tính chất khác nhau; giữa xí nghệp công nghiệp với khu dân cư, công trình cấp nước (nguồn, nhà máy), trạm bơm, trạm xử lý chất thải, bãi rác, nghĩa trang;

g/ Những quy định về phòng chống cháy nổ;

h/ Những quy định về bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh;

2.3- Ban quản lý KCN có quyền cho phép các chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy hoạch chi tiết KCN được duyệt, như sau;

- Diện tích khu đất cho dự án đầu tư mà không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất;

- Đường nội bộ trong các khu chức năng KCN;

- Tuyến nhánh cấp năng lượng, cấp nước, thông tin;

- Vị trí các cơ sở hạ tầng xã hội trong KCN như: công trình y tế, văn hoá, thương nghiệp, dịch vụ công cộng;

- Vị trí các khu cây xanh, công viên, mặt nước.

2.4. Giới thiệu, thoả thuận địa điểm xây dựng và cấp chứng chỉ quy hoạch.

Căn cứ vào quy hoạch chi tiết KCN được duyệt, Ban quản lý KCN cấp tỉnh có trách nhiệm giới thiệu, thoả thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch theo yêu cầu của chủ đầu tư. Đơn xin thoả thuận địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch và chứng chỉ quy hoạch được lập theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư này.

 

II- THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT (TKKT) CÁC
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG KCN.

 

1- Đối với công trình xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài theo Nghị định số 12/CP ngày 18/2/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1.1- Cơ quan thẩm định:

- Bộ Xây dựng thẩm định, chấp thuận TKKT công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A;

- Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thẩm định TKKT các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm B và trình UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định chấp thuận.

1.2- Nội dung hồ sơ TKKT trình thẩm định:

Chủ đầu tư nộp trực tiếp cho cơ quan thẩm định 03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

- Đơn trình thẩm định theo mẫu tại Phụ lục số 3 của Thông tư này; - Các văn bản xác định tư cách pháp lý của tổ chức thiết kế theo mục 3.1.1 của Thông tư 01/BXD-CSXD ngày 15/4/1997;

- Tài liệu TKKT.

+ Thuyết minh tổng hợp thiết kế công trình xây dựng kèm theo các số liệu khảo sát về khí hậu, địa chất, môi trường, ... bản kê tiêu chuẩn nước ngoài dùng trong thiết kế đã được Bộ Xây dựng chấp thuận, bản kê chương trình phần mềm vi tính để thiết kế công trình;

+ Bản vẽ tổng mặt bằng công trình và bố trí dây truyền công nghệ; + Bản vẽ chính về kiến trúc của công trình: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt;

+ Bản vẽ kết cấu chính và nền móng công trình;

+ Bản vẽ bố trí mặt bằng, các mặt cắt dọc kèm theo các thông số chính của hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật KCN hoặc một phần KCN theo tiến độ đầu tư khai thác KCN (đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng);

+ Bảo sao Giấy phép đầu tư, Quyết định cho thuê đất, các văn bản thoả thuận của cơ quan quản lý Nhà nước về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường;

+ Báo cáo thẩm tra TKKT của tổ chức tư vấn.

1.3- Nội dung thẩm định TKKT được thực hiện theo Điều 84 của Nghị định số 12/CP của Chính phủ, gồm:

- Tư cách pháp lý của tổ chức thiết kế;

- Sự tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế xây dựng của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật của nước ngoài được Bộ Xây dựng chấp thuận;

- Sự phù hợp của TKKT về kiến trúc, quy hoạch với quy hoạch chi tiết KCN và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án được duyệt;

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về an toàn công trình xây dựng, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường;

Thời gian thẩm định là 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ TKKT trình thẩm định. Báo cáo về việc thẩm định TKKT và Quyết định chấp thuận TKKT được lập theo mẫu tại Phụ lục số 3 của Thông tư này.

2- Đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư trong nước:

2.1- Cơ quan thẩm định:

- Bộ Xây dựng thẩm định, chấp thuận TKKT công trình xây dựng thuộc dự án nhóm A;

- Sở Xây dựng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định TKKT công trình xây dựng thuộc dự án nhóm B và C và trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định chấp thuận;

2.2- Hồ sơ TKKT trình thẩm định:

a) Phần tài liệu viết:

- Đơn trình thẩm định TKKT được lập theo mẫu tại Phụ lục số 3 của Thông tư này;

- Tóm tắt dự án đầu tư, bản sao văn bản phê duyệt dự án, quyết định chủ thuê đất.

- Các bản sao văn bản thoả thuận của cơ quan quản lý Nhà nước về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường;

- Báo cáo thẩm tra TKKT của tổ chức tư vấn;

- Danh mục các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng thiết kế mẫu được sử dụng, bản kê chương trình phần mền vi tính để thiết kế công trình;

- Thuyết minh tổng hợp TKKT, gồm:

+ Về kiến trúc: giải pháp và các thông số chính về kiến trúc công trình;

+ Về kết cấu: giải pháp và các thông số về kết cấu chịu lực chính, nền móng, có bản tính kết cấu chính kèm theo;

+ Về hệ thống công trình kỹ thuật: các giải pháp và thông số chính về cấp năng lượng, cấp thoát nước, thông gió, chiếu sáng, âm thanh, thông tin, tín hiệu, báo cháy, chữa cháy, điều khiển tự động;

- Tài liệu khảo sát về địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, thuỷ văn, khí tượng và động đất ở khu vực xây dựng;

b) Phần bản vẽ:

- Bản vẽ tổng mặt bằng bố trí dây chuyền công nghệ;

- Bản vẽ chính về kiến trúc công trình: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt;

- Bản vẽ kết cấu chính và nền móng công trình;

- Các bản chính về hệ thống kỹ thuật trong công trình: cấp năng lượng, cấp thoát nước, thông gió, chiếu sáng, thông tin;

- Bản vẽ bố trí mặt bằng, các mặt cắt dọc kèm theo các thông số chính của hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật KCN hoặc một phần KCN theo tiến độ đầu tư khai thác KCN (đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng);

2.3- Nội dung thẩm định TKKT:

- Tư cách pháp lý của tổ chức thiết kế;

- Sự phù hợp của TKKT với dự án đầu tư được duyệt;

- Sự phù hợp của TKKT về mặt kiến trúc, quy hoạch với quy hoạch chi tiết KCN được duyệt.

- Sự phù hợp của TKKT với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam.

- Đánh giá mức độ bền vững của công trình xây dựng, an toàn của hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, ổn định đối với các công trình lân cận;

2.4- Thời gian thẩm định:

- Đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư nhóm A không quá 30 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ TKKT trình thẩm định.

- Đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư nhóm B và C không quá 20 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ TKKT trình thẩm định;

- Báo cáo thẩm định TKKT và Quyết định chấp thuận TKKT được lập theo mẫu tại Phụ lục số 3 của Thông tư này.

 

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

1/ Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký;

2/ Những quy định khác về quản lý đầu tư và xây dựng liên quan đến KCN không quy định trong Thông tư này được thực hiện theo Pháp luật hiện hành;

3/ Các bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Ban quản lý các KCN Việt Nam, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Sở xây dựng, Văn phòng KTS trưởng thành phố, Ban quản lý KCN cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Thông tư này.

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH TẠI
KCN.........................

(Ban hành kèm theo Quyết định số.... ngày.... tháng... năm...
của Uỷ ban nhân dân tỉnh..................)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

1- Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN...... quy định việc sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cảnh quan kiến trúc và bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác sử dụng các công trình trong ranh giới lập quy hoạch chi tiết xây dựng KCN đã được phê duyệt tại Quyết định số... BXD/KTQH ngày... tháng... năm.... của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2- Căn cứ vào hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng KCN ...được duyệt và các quy định tại bản Điều lệ này, Ban quản lý KCN ........giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch, hướng dẫn việc triển khai các dự án đầu tư, thoả thuận các giải pháp kiến trúc - quy hoạch cho các công trình xây dựng trong KCN theo đúng quy hoạch và pháp luật.

 

Điều 2: Phân vùng quản lý quy hoạch:

1- Ranh giới và phạm vi quy hoạch chi tiết xây dựng KCN .....

1.1- Phía Bắc giáp.........

1.2- Phía Nam giáp.......

1.3- Phía Tây giáp........

1.4- Phía Đông giáp.........

2- Tổng diện tích nằm trong ranh giới quy hoạch là.....ha, được phân thành các khu vực sau (xem sơ đồ).

 

Bảng 1

TT

Các khu

Diện tích (ha)

Tỷ lệ %

Ghi chú

1

Khu xây dựng các nhà máy

 

 

 

2

Khu xây dựng trung tâm điều hành

 

 

 

3

Khu xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

4

Đất đường giao thông

 

 

 

5

Đất cây xanh

 

 

 

6

Đất mặt nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

100

 

 

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3: Khu xây dựng các nhà máy

1/ Khu xây dựng các nhà máy có diện tích là ............. ha, được chia thành các cụm ký hiệu từ C1..... Cn.

2/ Các chỉ tiêu chính để quản lý xây dựng khu các nhà máy được quy định tại Bảng 2.

 

Bảng 2


Ký hiệu cụm


Phạm vi cụm


Chức năng

Diện tích chung (m2)

Diện tích sàn (m2)

Mật độ xây dựng (%)

Tầng cao trung bình

Hệ số sử dụng đất

 

C1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 4: Khu xây dựng trung tâm điều hành

1/ Khu xây dựng trung tâm điều hành có diện tích là.... ha, gồm văn phòng điều hành, cơ quan quản lý KCN, nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm v.v....

2/ Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu trung tâm điều hành được quy định tại Bảng 3.

 

Bảng 3


TT


Tên công trình

Diện tích chung (m2)

Diện tích sàn (m2)

Mật độ xây dựng (%)

Tầng cao trung bình

Hệ số sử dụng đất

1

Văn phòng điều hành

 

 

 

 

 

2

Cơ quan quản lý KCN

 

 

 

 

 

3

Nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Những quy định khác.

a) Nền đất xây dựng

- Độ dốc nền đất

- Cốt xây dựng thấp nhất

b) Yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc

Các công trình được bố trí xây dựng tập trung thành một tổng thể không gian quy hoạch - kiến trúc thống nhất tạo bộ mặt trung tâm.

 

Điều 5: Khu xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

1/ Khu xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật có diện tích là .... ha, gồm trạm biến áp, trạm xử lý nước thải...

2/ Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật được quy định tại bảng 4.

 

Bảng 4


TT


Tên công trình

Diện tích chung (m2)

Diện tích sàn (m2)

Mật độ xây dựng (%)

Tầng cao trung bình

Hệ số sử dụng đất

1

Trạm biến áp

 

 

 

 

 

2

Trạm xử lý nước thải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Những quy định khác

- Cốt nền xây dựng

- Yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc

 

Điều 6: Đất cây xanh

1/ Đất cây xanh tập trung trên toàn KCN có diện tích.... ha, gồm các khu cây xanh tập trung và cây xanh phân tán dọc theo các tuyến giao thông.

2/ Các chỉ tiêu chủ yếu để quản lý xây dựng khu cây xanh được quy định tại bảng 5.

 

Bảng 5


TT


Tên
khu cây xanh


Vị trí


Tính chất

Quy mô (ha)

Mật độ xây dựng công trình (%)

Mật độ mặt nước (%)

Mật độ cây xanh thảm cỏ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Những quy định khác

a) Yêu cầu về kỹ thuật:

- Cấm thoát nước bẩn vào nước mặt.

- Phải kè bờ hồ, mương nước (nếu có) trong KCN để bảo đảm mỹ quan.

b) Yêu cầu về kiến trúc - cảnh quan.

Cây xanh ven đường, ven mặt nước phải được bố trí có tổ chức, bảo đảm cảnh quan KCN.

 

Điều 7: Đất đường giao thông.

1/ Đất dành làm đường giao thông có diện tích ....ha

2/ Các tuyến đường phải được xác định rõ theo các tiêu chí tại bảng 6.

 

Bảng 6


TT


Tên tuyến đường

Loại đường

Chiều dài
(m)

Mặt cắt
(m)

Khoảng cách ly hai bên tính từ chỉ giới đường đỏ (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Những quy định khác:

- Cốt nền mặt đường

- Độ dốc dọc

- Độ dốc ngang

 

Điều 8: Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác

1- Về chuẩn bị kỹ thuật mặt bằng xây dựng.

- Phải tuân thủ vị trí và các yêu cầu về hướng, tuyến, độ cao của các mạng lưới thoát nước mặt.

- Cao độ nền xây dựng tối thiểu

- Độ dốc địa hình tối thiểu

2/ Về cấp nước

- Khoảng cách ly tối thiểu đối với bể chứa, bể lọc

- Khoảng cách ly đối với đường ống cấp nước.

3/ Về cấp điện: Khoảng cách ly đối với công trình cấp điện.

4/ Về thoát nước bẩn và môi trường.

- Phải tuân thủ vị trí và các yêu cầu kỹ thuật về hướng, tuyến, cao độ trạm của hệ thống thoát nước bẩn.

- Khoảng cách ly đối với các công trình thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường.

- Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt phải được xử lý cục bộ tuỳ theo tính chất, mức độ độc hại trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung của KCN.

- Trạm xử lý nước thải bên trong các xí nghiệp, nhà máy phải tuân thủ quy định của Quy chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị về khoảng cách ly và vệ sinh môi trường.

 

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

 

Điều 9: Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày.../.../199..

 

Điều 10: Mọi vi phạm các điều khoản của Điều lệ này tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại vật chất hoặc truy tố trước pháp luật hiện hành.

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

MẪU SỐ 1

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN XIN THOẢ THUẬN ĐỊA ĐIỂM VÀ CẤP
CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

 

Kính gửi: - Trưởng ban quản lý............

 

1- Họ và tên:...............................

Chức vụ:....................................

Đại diện cho (cơ quan, doanh nghiệp.........).........

Địa chỉ: Số nhà.... đường (phố)....... phường (xã)..............

Quận (huyện):.........tỉnh (thành phố)............... Nước......

Điện thoại:........................... FAX......................

 

2- Xin thoả thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng công trình...................................

Tại địa điểm:...................................................

................................................................

Nguồn gốc và hiện trạng:........................................

................................................................

 

3- Ý định đầu tư:

Chức năng công trình:..........................................

................................................................

Quy mô xây dựng (tổng diện tích sản xây dựng m2 hoặc công suất nhà máy).........................................................

Sản phẩm .......................................................

Chiều cao dự kiến:...............................................

Nhu cầu sử dụng đất (m2).....................................

Nhu cầu sử dụng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị...............

 

+ Cấp điện:.....................KW

+ Cấp nước:...................m3/h

+ Chỗ đỗ xe ôtô:............. chiếc

+ Lối ra vào:..................

+ Chất thải và định lượng chất thải:.............................

 

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước Việt Nam về quy hoạch xây dựng.

 

...ngày......tháng...năm 199........

Người làm đơn

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

MẪU SỐ 2

 

(ỦY BAN NHÂN DÂN
tỉnh, thành phố trực thuộc TW

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Cơ quan cấp
chứng chỉ quy hoạch)


......., ngày tháng năm 199

 

(Giấy màu vàng)

 

CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH

Số......../CCQH

 

1- Cấp cho:....................................................

Địa chỉ: số nhà:.................... đường (phố):..............

Phường (xã):...................... quận (huyện):...............

Tỉnh, thành phố:.................Quốc tịch (của nhà đầu tư)....

 

2- Nội dung CCQH:

2.1- Tên lô đất................ tổng diện tích m2..........

Trong KCN..................... thuộc đô thị....................

Tỉnh (thành phố)...............................................

2.2- Quy hoạch và sử dụng đất đai (sơ đồ kèm theo).............

- Chức năng khu đất ...........................................

Loại công trình được xây dựng .................................

Cấm xây dựng các công trình....................................

- Chỉ giới đường đỏ, lồi ra....................................

- Cốt nền..................................(m) so với mặt biển

- Bề ngang tối thiểu..........................................

- Mật độ xây dựng:(DT xây dựng công trình/DT lô đất) x 100%...

- Hệ số sử dụng đất:(Tổng DT sàn công trình/DT lô đất)........

- Chiều cao tối đa:................(m) Tối thiểu.......... (m)

- Chỉ giới xây dựng (khoảng lùi):............................

- Yêu cầu kiến trúc: Màu sắc:.................................

Vật liệu:...............................

Mái:....................................

- Yêu cầu về xây xanh, môi trường:............................

- Chỗ đỗ xe:..................................................

2.3- Những điều cần lưu ý khác (nguồn điện, nguồn nước, đường thải nước, yêu cầu xử lý chất thải.....)..........................

 

3- Chú ý: CCQH này... là căn cứ để lập dự án và thiết kế công trình, không có giá trị làm chứng từ về quyền sử dụng đất và không thay thế các giấy phép khác. Thời hạn có giá trị của Chứng chỉ là.... năm kể từ ngày cấp.

 

(Cơ quan cấp CCQH

Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 3

MẪU SỐ 1

 

(TÊN CHỦ ĐẦU TƯ)

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:


......., ngày tháng năm 199

 

ĐƠN TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Công trình.....................................

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

(hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh....)

 

- Căn cứ "Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao" được ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số...BXD-KTQH ngày...7/1997 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ đối với việc lập quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án đầu tư vào KCN;

- Căn cứ giấy phép đầu tư (dự án đầu tư được duyệt) số... ngày... của

Chủ đầu tư (hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư) là

 

Xin trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng (hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh......) hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình (và tổng dự toán) (hoặc hạng mục công trình).........

- Thuộc dự án

- Địa điểm xây dựng tại

- Danh mục hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật (và tổng dự toán) đợt................. gồm có:

+

+

+

 

Chủ đầu tư

(hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư)

Ký tên và đóng dấu

 

PHỤ LỤC SỐ 3

MẪU SỐ 2

 

BỘ XÂY DỰNG
(hoặc UBND tỉnh cấp)

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cơ quan Thẩm định

Số: /


......., ngày tháng năm 199

 

BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Công trình............................

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

(hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh....)

 

Căn cứ vào đơn và hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng............... thuộc dự án............... của chủ đầu tư là....................................................

Căn cứ các quy định về thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư vào KCN tại Thông tư số .../BXD-KTQH ngày.../7/1997 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ đối với việc lập quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án đầu tư vào KCN; dự án đầu tư được duyệt;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình..................... do...................... thực hiện và báo cáo thẩm tra TKKT do........................... thực hiện, đồng thời đối chiếu với các quy định hiện hành, cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế kỹ thuật (là Văn phòng thẩm định thuộc Bộ Xây dựng, hoặc Sở Xây dựng tỉnh...............) thông báo kết quả thẩm định như sau:

 

1- Công nhận chủ đầu tư đã nộp các hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật theo quy định gồm:

- Hồ sơ pháp lý:................................................

- Tài liệu viết:................................................

- Bản vẽ:.......................................................

và các văn bản khác (nếu có) là:

 

2- Hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật đã đạt được các yêu cầu theo quy định như sau:

a) Về tư cách pháp nhân của tổ chức thiết kế

-

-

b) Về nội dung thiết kế quy hoạch và kiến trúc:

-

-

c) Về sự phù hợp với những yêu cầu của quy hoạch chi tiết KCN được duyệt.

-

-

d) Về sự tuân thủ Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế về an toàn công trình.

- Thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn xây dựng của........... phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng và Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng của Việt Nam.

- Đánh giá sự hợp lý của giải pháp thiết kế và các thông số kỹ thuật chính của kết cấu và hệ thống kỹ thuật; mức độ ổn định, an toàn các kết cấp chính và hệ thống kỹ thuật của công trình; ảnh hưởng đến các công trình lân cận.

 

3- Những vấn đề còn tồn tại cần được giải quyết:

-

-

-

 

4- Kết luận:

 

 

 

 

 

Chủ nhiệm Văn phòng thẩm định Bộ Xây dựng

(hoặc Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh....)

Ký và đóng dấu

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 3

MẪU SỐ 3

 

BỘ XÂY DỰNG
(UBND tỉnh thành phố trực thuộc TW)

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /


......., ngày tháng năm 199

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

(CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH...........)

 

- Căn cứ "Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao" được ban hành kèm theo Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số.... BXD-KTQH ngày ...7/1997 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ đối với việc lập quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật các dự án đầu tư vào KCN;

- Xét hồ sơ trình thẩm định thiết kế công trình...... của chủ đầu tư là....................................

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1:

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật công trình.................. có ký hiệu....................... do....................... thiết lập.

Gồm các hạng mục sau đây:

Trên lô đất:....................................................

Thuộc KCN:......................................................

Quận, huyện:.................... tỉnh, thành phố................

Theo Quyết định cho thuê đất (hoặc hợp đồng thuê đất) số....... của cơ quan:................... cấp ngày........................

Chủ đầu tư là:..................................................

Có địa chỉ tại:.................................................

Được phép đầu tư xây dựng theo Giấy phép đầu tư (theo dự án đầu tư được duyệt) số..............

Đã được thiết kế phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn công trình (với tổng dự toán công trình là.............) theo kết quả thẩm định của............... tại văn bản số........... ngày..../.../199...

Điều 2: Công trình được tiến hành xây dựng theo thiết kế đã được thẩm định theo văn bản này kể từ ngày..... tháng....... năm..... với các điều kiện:

1- Mặt bằng công trình đã được đền bù, giải phóng và có văn bản bàn giao của địa phương.

2- Đã chuẩn bị điều kiện an toàn xây dựng để khởi công xây dựng công trình.

3- Đã có thông báo ngày khởi công cho UBND cấp tỉnh, và Ban quản lý...... trước khi khởi công xây dựng công trình.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, sau một năm công trình chưa được tiến hành xây dựng hoặc đã khởi công xây dựng nhưng để ngắt quãng trên một năm thì chủ đầu tư phải báo cáo lý do và xin gia hạn.

 

Ghi chú: Văn bản này do cơ quan thẩm định soạn để trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

 

Nơi nhận: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

- (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh...)

-

-

Thuộc tính văn bản
Thông tư 04-BXD/KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 24/4/97 đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 04-BXD/KTQH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 30/07/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No. 04/BXD-KTQH
Hanoi, July 30, 1997

 
CIRCULAR
GUIDING THE IMPLEMENTATION OF DECREE No.36-CP OF APRIL 24, 1997 OF THE GOVERNMENT REGARDING THE DRAWING UP AND APPROVAL OF THE DETAILED PLAN, THE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION ACCORDING TO THE PLAN AND THE EVALUATION OF THE TECHNICAL DESIGN OF THE CONSTRUCTIONS UNDER THE INVESTMENT PROJECTS IN INDUSTRIAL ZONES, EXPORT PROCESSING ZONES AND HIGH-TECH ZONES
Proceeding from the "Regulation on Industrial Zones, Export Processing Zones and High Tech Zones" issued together with Decree No.36-CP of April 24, 1997 of the Government;
Proceeding from the "Regulation on the Management of Urban Planning" issued together with Decree No.91-CP of August 17, 1994 of the Government; the "Regulation on the Management of Investment and Construction" issued together with Decree No.42-CP of July 16, 1996 of the Government; and Decree No.12-CP of February 18, 1997 of the Government detailing the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam;
Pursuant to Decree No.15-CP of March 4, 1994 of the Government providing for the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
The Ministry of Construction provides for the following guidance on the drawing up and approval of the detailed plan of construction of the industrial zones, export processing zones and high- tech zones (industrial zones for short), the management of construction of the IZs according to the plan and the evaluation of the technical design of the constructions under the investment projects in the IZs:
I. DRAWING UP AND APPROVAL OF THE DETAILED PLAN AND MANAGEMENT OF CONSTRUCTION OF AN IZ ACCORDING TO PLAN
1. Drawing up and approving the detailed plan of an IZ:
1.1. The approved detailed plan of an IZ is one of the legal bases to manage the investment and construction of the IZ.
1.2. The detailed plan of an IZ must comply with the general plan of development of the IZs, the general plan on urban construction or of the IZs already approved by the competent State agencies and set up on geographic maps 1/500-1/2,000 in scale depending on the size of the IZ, of which the functions of the land plots must be clearly defined: used for the construction of different industrial constructions; the public utility center, the greenery area; the IZ technical service; the network of transport roads and technical infrastructures (energy supply, water supply and drainage, treatment of waste, telecommunications); preservation and improvement of the natural landscapes, and installations to ensure safety against explosions and fires, and preservation of the environment.
The criteria used in the drawing up of the detailed plan of an IZ must comply with the Vietnam Construction Norms and with the norms, modalities and laws of the State. The use of foreign construction norms and standards must be previously approved by the Ministry of Construction.
1.3. The dossier to apply for approval of a detailed plan of an IZ shall comprise:
a/ Prepared documents:
- The application;
- The general presentation of the plan;
- A summary presentation;
- The draft Regulation on the construction management of the IZ according to plan (according to the form in Appendix 1);
b/ Designing :
- Land site scheme of the IZ, scale 1/5,000-1/10,000;
- Map on the evaluation of the present state of the land and the land fund of the IZ, scale 1/500-1/2,000;
- Scheme of the planned construction (at least two options for comparison and selection, scale 1/5,000);
- The map on the planning of land use, scale 1/500-1/2,000 which must determine the boundary for each land area and land plot according to the character and function of the use of the land, whether it is an industrial factory, or a public utility construction, a road, a greenery area, a key technical infrastructure..., the requirements of management of the land use (height of the construction, density of the construction, coefficient of land use...), the planned space for the architecture and landscape;
- The maps on the planning of the technical infrastructure of the IZ on a scale of 1/1500 - 1/2,000 (attached to detailed designs) including: the main roads inside and outside the IZ, the ground floor and the rain drainage system; supply of energy, supply of water and drainage of waste water; collection and disposal of waste; telecommunications...;
- An overall map of cables and technical pipes, scale 1/500-1/2,000;
- A map of the off- limit area and the construction landmarks of the roads, scale 1/500-1/2,000;
- Scheme for the different stages of investment and construction, scale 1/500-1/2,000;
For an IZ larger than 200 hectares, the detailed plan shall be drawn on a geographical map on a scale of 1/2,000, for a smaller IZ it shall be on a scale of 1/500-1/1,000.
1.4. Organization of the drawing and approval of the detailed plan of an IZ:
- The Managing Board of IZs in the province where the IZ is located shall supply the requirements and contents of the detailed plan of the IZ at the proposal of the Company for Infrastructural Development of the IZs.
- The Company for Infrastructural Development of the IZs is the investor of the project for building and business operation of the infrastructural constructions in the IZ. It shall organize the drawing of the detailed plan of the IZ and submit the plan to the Managing Board of IZs and the People�s Committee of the province where the IZ is located for approval, then to the Ministry of Construction for ratification
- The detailed plan of an IZ must be drawn by a specialized organization of Vietnam recognized by the State. In case it is drawn by a foreign consulting organization, it must have the permission of the Ministry of Construction and the said foreign consulting organization must act in joint venture with the specialized organization of Vietnam.
- Before drawing the detailed plan of an IZ, the specialized organization in charge of the drawing must work with the concerned agencies in order to agree on the questions related to the plan, such as transport (railways, landroads, waterways); security and defense; the source of energy supply, and the supply of water; disposal of discharge water; environmental hygiene; prevention and fight against explosions and fires; preservation and improvement of the relics, architectures and beautiful landscapes.
2. Management of the building of an IZ according to a detailed plan already approved:
2.1. The organizations and individuals participating in the investment, construction and management of the IZ (the Managing Board of IZs, the enterprises in the IZ, the IZ service enterprises, the construction consulting organizations, the bidding organizations and individuals and the related managerial agencies of the State) shall have to comply with the detailed plan already approved.
2.2. Permission of the Ministry of Construction is required if a readjustment is to be made to the already approved plan in the following points:
a/ Location, scale, character and boundary of the IZ;
b/ The character of the boundary of each specialized area in the IZ, such as the area of industrial enterprises, the public utility center and the common greenery area;
c/ The main norms for the management of the land such as: height of the constructions, density of construction, land use coefficient, rate of trees per land unit in the whole area, space layout, architectural plan and landscape...;
d/ Limit of the level of the ground floor;
e/ The main technical infrastructural works:
- Main roads in the IZ, the main cross section level, the off-limit line, the boundary of construction, the space for motor vehicle back-outs, the limit of the height of the roads, the corridor and height of the underground technical works, the traffic hubs;
- Technical characteristics of the energy supply system, the water supply and drainage systems and the main technical installations (diameters, lengths, inclinations, scale, capacity, height of the constructions...); the direction for the discharge of rain and waste water; the location and areas of the main technical installations (the station for the treatment of waste water, the garbage disposal center...);
- The regulations on the protection areas and the safe distance between the industrial factories and irrigation constructions, dykes; transport constructions (railroads, waterways, highways, airports), high-voltage transformers.
f/ Regulations concerning hygiene distance among the clusters of industrial factories of different characters, between the industrial factories and the population centers, the water supply works (sources, treatment centers), pumping stations, waste treatment centers, garbage dumps, cemeteries;
g/ Regulations on the prevention and fight against fires and explosions;
h/ Regulations concerning the preservation of relics and beautiful scapes;
2.3. The IZ Managing Board is entitled to allow the investers to readjust or amend a number of points in the detailed IZ plan already approved, such as:
- Readjusting the land area of the investment project without changing the purpose of its use;
- Readjusting the roads within the different specialized zones of the Industrial Zone;
- The branch lines of the energy and water supply and information networks;
- The locations of the social welfare installations in the IZ such as the medical center, the cultural center, trade, and public utility services;
- The location of the tree lines, parks and water surfaces.
2.4. Presentation and agreement on the location of the site and grant of the planning certificate.
Basing itself on the approved detailed plan of the IZ, the Managing Board of IZs at the provincial level shall present and agree on the site and grant the planning certificate at the request of the project owner. The application for the site agreement and the grant of the planning certificate and the certificate itself must be formulated according to the form in Appendix 2 of this Circular.
II. EVALUATION OF THE TECHNICAL DESIGN OF THE CONSTRUCTIONS IN THE IZ
1. With regard to the constructions to be built with direct investment of foreign countries as stipulated in Decree No.12-CP of February 18,1997 of the Government providing details for the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam:
1.1. Evaluating agency:
- The Ministry of Construction shall evaluate and accept the technical design of the constructions in projects of Group A;
- The Construction Services of the provinces and cities directly under the Central Government shall evaluate the technical designs of the constructions in projects of Group B and submit the evaluation to the People’s Committees of the provinces or cities directly under the Central Government for consideration and approval.
1.2. Contents of the dossiers of technical designs submitted for evaluation:
The project owner shall directly submit to the evaluating agency three sets of dossiers, each set comprising:
- An application for evaluation according to the form in Appendix 3 of this Circular;
- Documents certifying the legal status of the designing agency according to Section 3.1.1 of Circular No.01/BXD-CSXD of April 15, 1997;
- Technical design documents:
+ General presentation of the design of the construction attached with survey data about the climate, geology, environment... from the list of foreign norms used in designing already accepted by the Ministry of Construction and the software program used in the designing;
+ A map of the overall level space of the construction and the disposition of the technological production line;
+ The main diagram of the architecture of the construction: level, vertical and sectional;
+ The main structural design and the foundation of the construction;
+ The diagram of the disposition on the level ground and the sections attached to the main parameters of the system of infrastructual technical works of the IZ or part of the IZ according to the progress of the investment in the exploitation of the IZ (for a project of investment in building infrastructural works);
+ Copies of the investment license, the decision to rent the land, and the agreements of the State managing agency on the prevention and fight against fires and explorations and environmental protection;
+ The technical design inspecting report of the consulting organization.
1.3. The contents of the technical design evaluation shall comply with Article 84 of Decree No.12-CP of the Government, including:
- Legal status of the designing organization;
- Compatibility with the norms of the technical design in construction of Vietnam or the technical norms of a foreign country accepted by the Ministry of Construction;
- Compatibility of the technical design in architecture and planning with the detailed plan of the IZ and the report on the feasibility study of the project already approved;
The project owner shall be answerable before Vietnamese law for the security of the construction, for the prevention and fight against fires and explosions and environmental protection;
The time for evaluation is 20 days after reception of the complete dossier on technical design submitted for evaluation. The report on technical design evaluation and the decision to accept the design shall be worked out according to the form in Appendix 3 of this Circular.
2. With regard to constructions under projects of domestic investment:
2.1. Evaluation agency:
- The Ministry of Construction shall make the evaluation and accept the technical designs of the constructions in projects of Group A;
- The Construction Services in the provinces and cities directly under the Central Government shall evaluate the technical designs of the construction of the projects in Groups B and C and submit them to the People�s Committees of the provinces or cities directly under the Central Government for examination and acceptance.
2.2. Dossier of technical design submitted to evaluation:
a/ Prepared documents:
- The application for technical design evaluation worked out according to the form in Appendix 3 of this Circular;
- A summary of the investment project, a copy of the approval decision and of the decision on the owner of the land to be rented;
- Copies of the agreement of the State management agency on the prevention and fight against fires and explosions and environmental protection;
- Report on technical design evaluation of the consulting organization;
- The list of the construction norms, technical norms of construction, the model design used, the program of the software used in the designing of the construction;
- A synthetic presentation of the technical design, including:
+ Concerning the architecture: solution and main parameters of the architecture of the construction;
+ On the structure: solution and main parameters of the construction of the main weight-supporting structures and foundations attached with the main structure calculations;
+ On the system of technical constructions: solutions and main parameters of the supply of energy, supply and drainage of water, ventilation, lighting, sound, information, signals, fire warning, fire fighting, automatic control;
- Survey data on the terrain, geology of the construction, hydro-geology, hydrology, meteorology and seismic situation at the construction site;
b/ Technical drawings:
- Drawing of the overall level ground where the technological chain will be installed;
- The main drawing of the architecture of the construction: level ground, vertical and sectional planes;
- Drawing of the main structure and the foundation of the construction;
- The main drawings of the technical systems of the construction: energy supply, water supply and drainage, ventilation, lighting, information;
- Drawing of the sectional division of the level ground and the vertical plane attached with the main parameters of the system of technical infrastructure constructions of the IZ or part of the IZ as the exploitation of the IZ progresses (for the investment projects on infrastructural constructions).
2.3. Content of the technical design evaluation
- Legal status of the designing organization;
- Compatibility of the technical design with the approved investment project;
- Compatibility of the technical design in architecture and planning with the detailed IZ already approved;
- Compatibility of the technical design with the Regulations on Construction, and the current construction norms of Vietnam;
- Assessment of the durability of the construction, the safety of the system of technical infrastructure constructions and their influence on neighboring constructions;
2.4. Duration of evaluation:
- With regard to constructions in investment projects in Group A: not more than 30 days after receipt of the complete dossier on technical design submitted for evaluation;
- With regard to constructions in investment projects in Groups B and C, not more than 20 days after receipt of complete dossier on technical design submitted for evaluation;
- The report on technical design evaluation and the Decision of acceptance shall be made according to the form in Appendix 3 of this Circular.
III. IMPLEMENTATION PROVISIONS
1. This Circular takes effect 15 days after its signing;
2. Other regulations on the management of investment and construction related to the IZ not stipulated in this Circular shall comply with the law in force;
3. The Ministries, the ministerial-level Agencies, the Agencies attached to the Government, the Managing Board of Industrial Zones of Vietnam, the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Construction Services, the Office of the Chief Architects of the cities, the Management Boards of the Industrial Zones in the provinces shall guide the implementation and implement this Circular.
 

 
THE MINISTER OF CONSTRUCTION
Ngo Xuan Loc

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!