Quyết định 857/QĐ-BKHĐT dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 857/QĐ-BKHĐT

Quyết định 857/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:857/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành:03/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực đấu thầu

Ngày 03/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 857/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp gồm: Nhóm thủ tục chia, tách, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp; Đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn; Thông báo tạm ngừng kinh doanh;….Thời hạn hoàn thành là Quý II/2020.

Thứ hai, Nhóm dịch công/TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu hoàn thành vào Quý IV/2020 gồm: Thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư; Thủ tục thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thấu, nhà đấu tư đăng ký tham gia vào Hệ thông mạng đấu thầu quốc gia; Đăng ký dự thi sát hạch, cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Thứ ba, Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài hoàn thành vào tháng 12/2020 gồm: Thủ tục cấp GCNĐK DTRNN không thuộc diện chấp thuận chủ trương (áp dụng đối với các hồ sơ có quy mô vốn ĐTRNN dưới 20 tỷ đồng);…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 857/QĐ-BKHĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
____________

Số: 857/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện của các đơn vị:

Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Quản lý đấu thầu, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học để hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Các đơn vị: ĐTNN, QLĐT, ĐKKD, TCCB, VP2 (PCVP Đ.Đạt, P. KSTH);
- TTTH (P/h thực hiện; đưa tin);
- Lưu: VT, VP(P. KSTH)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng

 

 

Danh mục

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 857/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

TT

Tên dịch vụ công/TTHC

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

1

Nhóm đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

2

Nhóm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật, tăng/giảm vốn điều lệ, thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

3

Nhóm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn, tỷ lệ cổ phần

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

4

Nhóm thủ tục chia, tách, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

5

Đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

6

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Trung tâm Tin học

Quý II/2020

II

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu

1

Thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2020

2

Thủ tục thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2020

3

Đăng ký dự thi sát hạch, cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Cục Quản lý đấu thầu

Trung tâm Tin học

Quý IV/2020

III

Nhóm dịch vụ công/TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

1

Thủ tục cấp GCNĐK ĐTRNN không thuộc diện chấp thuận chủ trương (áp dụng đối với các hồ sơ có quy mô vốn ĐTRNN dưới 20 tỷ đồng)

Cục Đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin học

Tháng 12/2020

2

Thủ tục điều chỉnh GCNĐK ĐTRNN không thuộc diện chấp thuận chủ trương (áp dụng đối với các hồ sơ có quy mô vốn ĐTRNN dưới 20 tỷ đồng)

Cục Đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin học

Tháng 12/2020

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi